Педагогика және психология факультетіжүктеу 1.79 Mb.
бет1/13
Дата24.05.2017
өлшемі1.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

Педагогика және психология факультеті

Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова

Факультет педагогики и психологии

Zhetysu State University named after I.Zhansugurov

Faculty of pedagogics and psychology


БЕКІТІЛДІ УТВЕРЖДЕН APPROVED
Университеттің ОӘК отырысында

на заседании УМС университета

at a meeting of the University EMA

Хаттама


Protocol

Протокол №___ от__ ________ 2014 г

ОӘК төрағасы

Chair of EMC

Председатель УМС ______ Еркинбаева Л.К.

5В010300- Педагогика және психология мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы

Қабылдау жылы: 2014 ж.
Каталог элективных дисциплин специальности

5В010300 - Педагогика и психология

Год приема: 2014 г.
Catalogue of elective courses specialty

5В010300 - Pedagogics and psychology

the year of admission: 2014

Талдықорған - TaldykorganБазалық модуль

Базовые модули

Basic modules

ЭМК

Пәннің шифры PZhN1202

Пән атауы: Педагогиканың жалпы негіздері

Пререквизиттері: Педагогикалық-психологиялық мамандыққа кіріспе

Постреквизиттері: Педагогика

Мақсаты: Білімгерлерге педагогика ғылымының мәні мен мазмұнын ұғындыру арқылы заңдылықтары мен қағидалары жайлы түсінігін кеңейтіп, теориялық-әдіснамалық даярлығын тереңдетуді көздейді.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Жалпы педагогика негіздері болашақ мамандарды әр түрлі жастағы адамдарды тәрбиелеу мен білім беру процестерінің ерекшеліктері жайында кәсіби білімдермен қаруландырады, әр түрлі жағдайдағы оқу-тәрбие процестерін жобалауға және оны жүзеге асыруға, оның нәтижесін бағалауға көмектеседі. Соған сәйкес оқыту, білім беру және тәрбиелеудің жаңа технологиясы педагогикалық зерттеу жұмыстарында, зертханаларда пайда болады. Жалпы педагогика негіздері бөлімінде педагогика, оның даму жолдары және оған үлес қосқан ұлы педагогтар туралы қарастырылады. Педагогиканың ғылымы зерттеу әдістері, педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы және оның жеке пәндерге тармақталуы баяндалады. Тұлғаның дамуы, тәрбиесі, қалыптасуы, балалардың жас кезеңдері мен дербес ерекшеліктері қарастырылады.

Күтілетін нәтиже: Педагогиканың жалпы негіздерін оқыту барысында студенттер төмендегідей білім мен іскерлікті меңгереді: педагогиканың әдіснамалық негіздерін; педагогикалық процестің іргелі идеяларын, заңдарын және заңдылықтарын, тұжырымдамаларын, және прициптерін; педагогиканың негізгі ұғымдарын және түсініктерін; курс бойынша алған білімдерін тәжірибеде өз бетімен қолдануды; бастауыш мектептегі педагогикалық процесті жобалау мен жүзеге асыруды. Курс аяқталғаннан кейін білімгерлерден күтілетін нәтижелер: педагогика курсының негізгі категорияларын ұғыну; тәрбие теориясының заңдылықтары мен қағидаларын жете білу; тәрбие түрлері мен бағыттарын жіктей білу; тәрбие формалары мен әдістерін іс-тәжірибеде қолдану.

Құзыреті: (Әлеуметтік-этикалық құзіреттілігі - еңбек рыногындағы бәсекеге қабілетті болуы; педагогикалық және әлеуметтік қарым-қатынас амалдарын меңгеруі; саяси-қоғамдық және әлеуметтік-экономикалық процестердің даму тенденциялар анықтап, кәсіптік іс-әрекетінде ескере білуі; өзінің кәсіби еңбегінің нәтижесі үшін әлеуметтік жауапкершілікті сезінуі, кәсіби бірлестікпен қарым-қатынас жасай білуі қажет.

Экономимкалық және ұйымдастыру-басқару құзыреттілігі – ұйымдастыру-басқару іс-әрекеті бойынша теориялық білімдер мен практикалық іскерліктерді меңгеруі; мемлекеттің экономикалық саясатының бағыттары, бюжетті құру саясатының негізгі принциптері, экономикадағы мемлекеттің негізгі қызметтері мен рөлі туралы білімдерді меңгеруі; менеджмент негізінде оқу-тәрбие процесін басқару мен ұйымдастыру дағдыларын; оқушылар ұжымын басқару дағдыларын меңгеруі; психологиялық-педагогикалық менеджмент бойынша білімін жүйелі көтеріп отыруы қажет.ЭОК

Шифр дисциплины OOP1202

Название дисциплины: Общие основы педагогики

Пререквизиты: Введение в психолого-педагогическую профессию

Постреквизиты: Педагогика

Цель изучения: изучить основные категории и понятия педагогики, сущность, содержание, формы и методы обучения и воспитания, сущность новых педагогических технологий обучения и воспитания; научиться определять цели и задачи воспитания и обучения школьников, владеть способами активизации мыслительной деятельности школьников, использовать на практике новые педагогические технологии воспитания и обучения.

Знание педагогики необходимо учителям, родителям, классным руководителям.Краткое содержание основных разделов: предполагает реализацию следующих задач: развитие педагогических умений и навыков у студентов; формирование представлений о социокультурных функциях образования;осознание объективных связей обучения, воспитания и развития личности;овладение понятийным аппаратом педагогики;формирование педагогического мастерства, нравственно-психологического образа педагога;расширение представлений об образовательных и воспитательных целях педагогического процесса.

Ожидаемые результаты: В результате изучения курса студенты должны знать: методологические основы педагогики;фундаментальные идеи, концепции, законы, закономерности и принципы процесса воспитания и обучения;основные категории и понятия педагогики;диалектическую взаимосвязь педагогической теории и школьной практики;сущность, содержание, формы и методы обучения и воспитания;современные требования к уроку, его типы и структуру;новые технологии обучения.

Компетенции: В результате изучения дисциплины у студента формируются следующие компетенции:

  • способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения;

  • способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование;

  • способность использовать свои возможности в реализации задач инновационной образовательной политики;

  • готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач;

способность проектировать и выстраивать профессиональную деятельность в соответствии с современными инновационными подходами в образовании.

Ключевые компетенции: формирующая; систематизирующая.

Предметные компетенции: коммуникативная, контролирующая.

Специальные компетенции: программная, социальная, креативная, организационно-методическая.
ЕМК

Сode of discipline GPP1202

Name of discipline General principles of pedagogics

Prerequisites: Introduction to psychological and pedagogical professionContent: Notion "pedagogics", Pedagogics – science of education.

Notion of methodology of pedagogics. Methodological principles of pedagogical research. Methods of pedagogical research. Structure of pedagogical research.

Notion of integral pedagogical process.

Notion "personality", its development and formation. Modern theories of the personality development. Personality as an aim of education.

Factors of personality development. Notion of personality self-development. Age0spesific periodization.

Notion of pedagogical system. General characteristic of the system of education in Kazakh society.

Perspective of development of general education content. Model of building 12-years secondary school.

Compulsory aims/competents: To possess skills of independent using at practice knowledge about pedagogics; to design and carry out pedagogical process in school; setup aims and goals of pupils education; to posess skills of pupils' thinking activity activization.

To be competent in following issues:

- development of the system of education, content of education;

- organization of integral pedagogical process;

- choosing research methods;

Using methods, facilities and forms of pedagogical process organization.Results of learning activity/Forms of final assessment: During the process of discipline learning and final assessment student must: know methodological basis of pedagogics; fundamental ideas, conceptions, laws, regularities and principles of education; main categories and notions of pedagogics.

ЭМК

Пәннің шифры ZhP1204

Пән атауы: Жалпы психология

Пререквизиттері: Педагогикалық-психологиялық мамандыққа кіріспе

Постреквизиттері: Психология және адам дамуы, эксперименталды психология, әлеуметтік психология

Мақсаты: Студенттерінің ғылыми дүниетанымын қалыптастыру; психология ғылымының теориялық негіздері жайлы біліммен қаруландыру; психологиялық зерттеу әдістерін пайдалана отырып, тұлғаның психикалық ерекшеліктерін анықтай білуді; оқушылар арасындағы қатынас жүйесін қалыптастыра білуді; психикалық құбылыстарды саралау; оқу-тәрбие процесінде бақылау жасай білуді меңгерту.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Лекцияның мазмұны психологияның негізгі ұғымдары. Психологияның пәні мен объектісі. Психологияның әдістері. Психологияның практикалық маңыздылығы. Психология ғылымдар жүйесінде. Психологиялық білімдержің дамы тарихы. ХХ ғасырдағы психологиялық тұжырымдамалар. Психологияның негізгі бағыттары. Психика мен сананың дамуы. Ми және психика адамның қоғамдық еңбек іс-әрекеті. Сана мен ми. Сеченовтың және Павловтың рефлекторлық теориясы. Түйсік психикалық процесс ретінде түйсіктің түрлері. Қабылдау психикалық процесс ретінде. Қабылдаудың түрлері. Зейіннің, естің, қиялдың түрлері. Ойлау туралы ұғым. Сөйлеу және оның функциялары.

Күтілетін нәтиже: Студент пәнді оқу процеінже және емтихан тапсырғанда міндетті:Жалпы психологияның және психологиялық заңдылықтардың негізгі категориялыран білуге; меншікті психикалық кейіпті интерпритациялауға; психикалық өзін-өзі реттеудің қарапайы тәсілдерін меңгеруге; тұрмыста эәне ұйымдасқан ұжымдағы тұлға аралық қарым-қатынастардың заңдылықтарын санамен пайымдауға; психикалық құбылыстардың мәні жөніндегі теориялық ұғым-түсініктерін кәсіби педагогикалық іс-әрекеттің практикалық аспектілерімен барабар.

Құзыреті: (Әлеуметтік-этикалық құзіреттілігі - еңбек рыногындағы бәсекеге қабілетті болуы; педагогикалық және әлеуметтік қарым-қатынас амалдарын меңгеруі; өзінің кәсіби еңбегінің нәтижесі үшін әлеуметтік жауапкершілікті сезінуі білуі қажет.

Экономимкалық және ұйымдастыру-басқару құзыреттілігі – ұйымдастыру-басқару іс-әрекеті бойынша теориялық білімдер мен практикалық іскерліктерді меңгеруі; оқушылар ұжымын басқару дағдыларын меңгеруі; психологиялық-педагогикалық менеджмент бойынша білімін жүйелі көтеріп отыруы қажет.

Кәсіби құзіреттілігі – өзінің педагогикалық іс-әрекетті, педагогикалық қарым-қатынас пен белгілі бір педагогикалық сана мен идеалдардың, құндылықтардың иесі ретіндегі тұлғалық қасиеттерінің қалыптасқандығын анықтайтын пәндік, психологиялық-педагогикалық, әдістемелік білім, білік, дағдылар жүйесін меңгеруі; адамдармен қажетті қарым-қатынас орната білуі; өзінің даму мүмкіндіктерін анықтау, өзін дене, рухани және интелектуалдық жағынан дамыту, өзінің көңіл-көйін реттеу және өзін-өзі қолдау амалдарын меңгеруі; инновациялық әдістерді бейімдеу және модификациялау, таңдау туралы білімдерді меңгеруі қажет.


ЭОК

Шифр дисциплины OP1204

Название дисциплины: Общая психология

Пререквизиты: Введение в психолого-педагогическую профессию

Постреквизиты: Психология и развитие человека, экспериментальная психология, социальная психология

Цели изучения: понимание сущности психологии, осмысление значение психологии, расширение общепсихологического кругозора, а также формирование теоретических знаний и эмпирических представлений о психологии, способствующих эффективному профессиональному самоопределению.

Краткое содержание основных разделов: «Общая психология» является очень значимым в процессе психологической подготовки студентов. Знание основных закономерностей психологической науки, ведущих механизмов функционирования психики человека является основой для будущей практической деятельности педагога-психолога и способствует осознанному профессиональному самоопределению в психологическом пространстве, как в системе образования, так и в других отраслях общественной деятельности.

Ожидаемые результаты: В соответствии с требованиями квалификационной характеристики студент: должен знать о фундаментальных психологических идеях, законах и закономерностях функционирования психики; уметь оперировать основными понятиями и определениями психологии; знать сущность теоретических основ психологической науки, закономерностях происхождения, становления и формирования психики, социально-психологических процессов в образовательных учреждениях

Компетенции: Ключевые компетенции - быть компетентным в повышении эффективности и улучшении качества образования; постановке и решении психолого-педагогических проблем. Социально-этические компетенции – владеть способами педагогической и социальной коммуникации; уметь выявлять и учитывать в профессиональной деятельности, складывающиеся тенденции в развитии общественно-политических и социально-экономических процессов; уметь поддерживать отношения в профессиональном сообществе, нести социальную ответственность за результаты своего профессионального труда.

Организационно-управленческие компетенции – владеть теоретическими знаниями и практическими умениями организационно-управленческой деятельности; систематически повышать уровень знаний по психологическому и педагогическому менеджменту. Профессиональные компетенции – овладеть системой предметных, психолого-педагогических, методических знаний, умений и навыков, устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, быть понятным, непринужденно общаться; владеть знаниями о подборе, адаптации и модификации инновационных методов планирования и разработки развивающих и коррекционных программ, организации самостоятельной и самообразовательной работы учащихся предпрофильных и профильных классов на основе самых современных методик.
ЕМК

Сode of discipline GP1204

Name of discipline General psychology

Prerekvizizita: Introduction to psychological and pedagogical profession

Contents: Introduction to Psychology . Origin and development of the human psyche . Socio - historical nature of the mind and consciousness . Problems of personality psychology . Mental activity . Man as the subject of communication.

Psychological analysis group. Psychological characteristics of the collective.

The overall structure of psychic phenomena , psychic .

Mental processes . Sensory processes: feeling. Perceptual processes: perception . Mnemonic processes: submission . Mnemonic processes: memory. Intellectual processes : thinking. Imazhinitivnye processes : the imagination . Communicative processes : speech.

Mental states . Attention . Emotions and feelings. Will. Mental properties . Temperament . Character. Ability. mental education

Learning outcomes / Forms of final control: In the course, «General Psychology» students will know:

- The basis of psychological knowledge ( categorical apparatus );

- Methods and stages of development of psychology;

- Basic positions psychological schools and trends ;

- The content and specificity of branches of psychology ;

- Especially the fact patterns and mechanisms of the psyche in all its manifestations ;

- Features of personal growth and development.

be able to:

- Analyze psychological theoretical sources , training-methodical literature ;

- To carry out annotation and note-taking psychological sources;

- To identify and analyze the psychological phenomena ;

- To use the theoretical knowledge to solve practical problems.Educational objectives / competencies: - Formation of a scientific world outlook and outlook through the course of the development of general psychology;

- Development of skills recognition and analysis of psychological phenomena;

- The formation of general educational skills of independent work in the context of studying the course «General Psychology»;

-promote awareness of students of basic methodological foundations of discipline, determination of their own conceptual positions on psychological problems.
ЭМК

Пәннің шифры PT2211

Пән атауы: Педагогика тарихы

Пререквизиттері: Педагогикалық-психологиялық мамандыққа кіріспе, Педагогиканың жалпы негіздері

Постреквизиттері: Әлеуметтік педагогика

Мақсаты: Білімгерлерге тарихи-педагогикалық мәдениеттің негізгі компоненттерін тарихи санада дамыту жүйесін қалыптастыру; шығармашылық педагогикалық ойлауды жетекші педагогикалық идеялар мен тұжырымдардың негізінде беру; әлемдік тарихи-педагогикалық тәжірибенің құндылығы мен ерекшеліктерін таныстыру; педагогикалық мәдениеттің тенденциясы мен дәстүрін, негізгі заңдылықтары туралы құрылымдық ақпаратты меңгерту.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Педагогика тарихы курсының теориялық-әдіснамалық негіздері; шетел педагогикасы мен мектептерінің тарихы; Ресей тарихындағы тәрбие, мектеп және педагогика; Қазақстан тарихындағы тәрбие, мектеп және педагогикалық ой-пікірлер.

Педагогика тарихы курсы мемлекеттік стандарт бойынша алыс және жақын шетелдердегі педагогикалық ғылымның даму тарихын, Қазақстандағы педагогика ғылымының даму тарихы мен қазіргі жағдайын қамтиды.Пәнді оқыту барысында бұл курста жалпыадамилық өркендеу үрдісінде жан-жақты эволюциялық бағыт қарастырылған. Ұсынылып отырған бағдарлама өркениетке бағдарланған (М.В. Богуславский, Г.Б. Корнетов), бұл концепция тарихи педагогикалық үрдісті, диалектикалық біртұтасытықты, жалпы тенденция ретінде қарастырады және ұлттық инварианты ретінде ұлы өркениеттің мәдени даму ерекшеліктерінің детерменизмі болатындығы туралы мағлұматтар береді.Күтілетін нәтиже: Педагогика тарихы курсын оқыту барысында студент төмендегідей білімі мен іскерлігі болуы қажет:алыс және жақын шетелдердегі, сонымен қатар Қазақстандағы педагогикалық ой-пікірлердің даму тарихы туралы; тарихи педагогикалық өткенді, бұрынғы және қазіргі педагогикалық көзқарастарды; шығыс және батыс халықтарының, Қазақстан және Ресейдің түрлі кезеңдеріндегі білім беру жүйесі туралы;педагогиканың прогрессивті идеялары мен көзқарастарын қазіргі жағдайға бейімдеу іскерлігі; оқу-тәрбие процесін тарихи принципті ескере отырып ұйымдастыру іскерлігі; өткен тәжірибе негізінде педагогикалық теориялар мен тәжірибелердің қазіргі күйін талдау іскерлігі болуы керек.

Құзыреті: (Әлеуметтік-этикалық құзіреттілігі - еңбек рыногындағы бәсекеге қабілетті болуы; педагогикалық және әлеуметтік қарым-қатынас амалдарын меңгеруі; саяси-қоғамдық және әлеуметтік-экономикалық процестердің даму тенденциялар анықтап, кәсіптік іс-әрекетінде ескере білуі; өзінің кәсіби еңбегінің нәтижесі үшін әлеуметтік жауапкершілікті сезінуі, кәсіби бірлестікпен қарым-қатынас жасай білуі қажет.

Экономимкалық және ұйымдастыру-басқару құзыреттілігі – ұйымдастыру-басқару іс-әрекеті бойынша теориялық білімдер мен практикалық іскерліктерді меңгеруі; мемлекеттің экономикалық саясатының бағыттары, бюжетті құру саясатының негізгі принциптері, экономикадағы мемлекеттің негізгі қызметтері мен рөлі туралы білімдерді меңгеруі; менеджмент негізінде оқу-тәрбие процесін басқару мен ұйымдастыру дағдыларын; оқушылар ұжымын басқару дағдыларын меңгеруі; психологиялық-педагогикалық менеджмент бойынша білімін жүйелі көтеріп отыруы қажет.
ЭОК

Шифр дисциплины IP2211

Название дисциплины: История педагогики

Пререквизиты: Введение в психолого-педагогическую профессию, Общие основы педагогики

Постреквизиты: Социальная педагогика

Цель изучения: Проанализировать историю развития и становления современной педагогической науки, обобщить опыт научного подхода от античных времен до настоящего времени.

Краткое содержание основных разделов: Ознакомить студентов с историко-педагогическими исследованиями прошлого и современности; научить студентов анализировать исторические динамические процессы в педагогике; вооружить умением трактовать действительность с исторических позиций материализма; формировать общеучебные навыки самостоятельной работы с первоисточниками.

Разделы: Воспитание в первобытном обществе. Возникновение воспитания. Школа и воспитание в древнем мире. Воспитание, школа и педагогическая мысль в эпоху Средневековья.

Школа и педагогика в странах Западной Европы (середине XVII и конец XVIП века). Школа и педагогика в странах Западной Европы в XlХ - ХХ века. Воспитание и образование в России в X- XVII века.

Просвещение, школа и педагогика в России в

XVIII веке. Воспитание и образование в России

XIX начало XX века. Школа и педагогика в советский период России. Развитие современного образования. Педагогическая мысль Казахстана с древнейших времен до образования Казахского ханства. Педагогическая мысль в Казахстане во второй половине Х1Х века Педагогическая мысль в Казахстане в XV в. – первой половины XIX в.

Школа и педагогика Казахстана (20-30 гг.)

Основные проблемы развитии педагогической

теории в Казахстане в 40-60 годы XX века. Школа и педагогика Сyвepeнного Казахстана (1992-по настоящее время).

Ожидаемые результаты: Уметь вести беседу на повседневные и профессиональные деловые темы; пользоваться справочной литературой; использования при написании дипломных, научных проектов, оформлении научных работ и статейформирования у студентов историко-психологической культуры в логике развития основных компонентов исторического сознания.

Компетенции: В результате изучения дисциплины у студента формируются следующие компетенции:


  • способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения;

  • способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование;

  • способность использовать свои возможности в реализации задач инновационной образовательной политики;

  • готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач;

способность проектировать и выстраивать профессиональную деятельность в соответствии с современными инновационными подходами в образовании.

Ключевые компетенции: формирующая; систематизирующая.

Предметные компетенции: коммуникативная, контролирующая.

Специальные компетенции: программная, социальная, креативная, организационно-методическая.
ЕМК

Сode of discipline HP2211

Name of discipline History of pedagogy

Prerequisites: Introduction to psychological and pedagogical profession, General Principles of Pedagogy

Contents: Parenting in a primitive society . The emergence of education. School and education in the ancient world . Education , school and pedagogical thought in the Middle Ages . School and Pedagogy in Western Europe ( the middle and the end of XVII century XVIP ) . School and Pedagogy in Western Europe in XlH - twentieth century. Education and training in Russia in the X-XVII century. Education , school and pedagogy in Russia in XVIII century. Education and training in Russia in XIX the beginning of XX century. School and Pedagogy in the Soviet period, Russia . Development of modern education . Kazakhstan pedagogical thought from ancient times to the formation of the Kazakh Khanate . Pedagogical thought in Kazakhstan in the second half of the XIX century. Pedagogical thought in Kazakhstan in the XV century. - First half of XIX century. School pedagogy and Kazakhstan (20-30 years.) Major problems of educational theory in Kazakhstan 40-60 years of XX century. School and pedagogy Syvepennogo Kazakhstan (1992-present).

Results of learning activity/Forms of final assessment: During training, discipline and exam the student must:

know the most important facts of the theory and practice of education from ancient times to the present day;

learn specific, practical knowledge of family and organizational forms of public education;

own system of knowledge about the history and development of education, about the nature, content and structure of the educational process;

own system of knowledge about the history of pedagogical concepts.

Compulsory aims/competents: Ensure the development of pedagogical culture of students, their pedagogical outlook and pedagogical thinking.

Be competent in the following areas:

representations about the prerequisites, conditions, factors driving forces and trends in the world of historical and pedagogical process, its unity and diversity, as well as the use ¬ sources and methods of the study and understanding of pedagogical phenomena of the past;

 ideas about the nature, possibilities and limits of education on ways and means of its implementation on the extent and terms of their effectiveness as interpretations of the nature of pedagogical knowledge, ways of formulating and solving pro ¬ lems of education and training of new generations in different historical epochs in different nations ;

system pedagogical values​​, skills consciously navigate the diverse approaches to setting goals and educational organization, to identify them with specific pedagogical traditions, correlate with different views about the nature of man, society and knowledge with moral imperatives and aesthetic ideals.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет