Мазмұны: Информатиканың философиялық негіздері. Ақпараттың жалпы теориясының бастаулары. Информатиканың математикалық негіздері. Ақпараттық модельдеу негіздері. Информатиканың семантикалық негіздері

Loading...


Дата24.05.2017
өлшемі414 Kb.
М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университеті
ЖОО кейінгі білім беру орталығы


ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ


ШЫМКЕНТ 2016

.

МАМАНДЫҒЫ: 6D011100-«ИНФОРМАТИКА»Модульдің шифры мен атауы

Пәннің атауы

Цикл

Пәннің коды

Кредиттер саны

Пәннің форматы л/лаб/Пр/ОМӨЖ/МӨЖ

семестр

Пререквизиттер/постреквизиттер

Пәннің мақсаты мен қысқаша мазмұны

Құзыреттілік

ММ1.1

Информатиканың теориялық негіздеріТеориялық информатиканың өзекті мәселелері

КП/ТК

TIOM 7301

3

1/2/0/3/3

1

Пререквизиттер: Магистратура және бакалавриат пәндері

Постреквизиттер: Қорытынды мемлекттік аттестацияМақсаты: информатиканың теориялық негіздері саласындағы құзыретін қалыптастыру және дамыту

Мазмұны: Информатиканың философиялық негіздері. Ақпараттың жалпы теориясының бастаулары. Информатиканың математикалық негіздері. Ақпараттық модельдеу негіздері. Информатиканың семантикалық негіздері. Әлеуметтік информатика. Ақпараттық қоғам.Білімі: ақпараттық моделдердің негізі түрлері және олардың сипаттарын зерттейтін ғылыми тәсілдер туралы білім алу

Біліктілігі: ақпаратты өңдеу үшін теориялық фундамент пен математикалық әдістерді қолдану

Дағдысы: теориялық информатиканың фундаментальді ұғымдарын қалыптастыру


Экономикалық –математикалық модельдеу және шешу әдістері

КП/ТК

EMMShA 7302

3

1/2/0/3/3

1

Пререквизиттер:

Магистратура және бакалавриат пәндері Постреквизиттер: Кәсіптік іс-тәжірибелер,

докторлық диссертация.


Пәннің мақсаты - Пәннің өтілу мақсатына комплекстік теоретикалық әдістемелік мәселелер, сұрақтың ќойылу принциптері және әдістері, экономика-математикалық әдістер негізінде нарыќтыќ экономика жағдайында кәсіпорындардың басқару жүйесінің шешімін талдау жатады.

Пәннің мазмұны: Бұл пәнде сызықты программалаудың теориялық негіздері және практикада қолдану мәселелері қарастырылған. Онда сызықты программалау есептерін шешу әдістері, яғни экономикалық есептердің негізгі қойылымы, екі айнымалылы есептерді графикалық әдіспен, көп айнымалы есептерді симплекс әдіспен, жасанды базис әдісімен шешу сипатталған. Сонымен қатар, сызықты программалаудың қосалқы есебі және көлік есебінің тиімді шешімін табу әдістері қаралған. Сонымен бірге бүтін санды программалау, сызықты емес программалау есебі және дөнес программалау есептері қарастырылған. Пәнде осы аталған мәселелер мысалдармен көрнекті түрде сипатталған. Сонымен қатар берілген есептер нұсқалары мен тапсырмалар, оның мазмұнын түсінуге көмектеседі.Білімі: Докторанттардың математикалық аппараттарды және практикалық білімдерін экономикалық есептерді шешуде қолдануды білу.

Біліктілігі: оптималды шешімді табу әдісінің негізін меңгеру, сондай-ақ интерпретацияның мазмұнын қарастыру және есептің шешімін талдау хабардар болуға тиісті.

Дағдысы: экономико-математикалық модельдерді құру.


ММ1.2

Әдістемелік дайындық
Информатиканы оқыту әдістемесінің заманауи технологиялары

КП/ТК

IOAZT 7303

3

1/2/0/3/3

1

Пререквизиттер:

Магистратура және бакалавриат пәндері

Постреквизиттер: Кәсіптік іс-тәжірибелер,

Докторлық диссертацияПәннің мақсаты - педагогикалық информатиканың теориялық және дидактикалық негіздерімен, оқытудың негізгі әдістерімен және білім беруді ақпараттандыру үрдісінің негізгі бағыттарымен таныстыру, жоғары мектептiң әр деңгейiнде болашақ информатика мамандарының кәсiби шеберлiгiн шыңдау және ақпараттық мәдениетін қалыптастыру

Пәннің мазмұны: “Информатиканы оқыту әдістемесінің заманауи технологиялары” пәнінің мақсаты мен мәселелері. “Алгоритм және формалды алгоритмдік тіл” тақырыбын оқыту. “Формалды алгоритмдік тілде таблицалық шамалар және қайталану (цикл) командасы” тақырыбын оқыту. “Формалды алгоритмдік тілде қос цикл және көмекші алгоритмдер” тақырыбын оқыту. “Turbo Pascal тілінің элементтері” тақырыбын заманауи технологияларды пайдаланып оқыту. .“ Turbo Pascal тілінде мән беру, енгізу, баспаға шығару командалары” тақырыбын заманауи технологияларды пайдаланып оқыту. “ Turbo Pascal тілінде шартты және шартсыз өту командалары” тақырыбын заманауи технологияларды пайдаланып оқыту. “Turbo Pascal тілінде циклді ұйымдастыру” тақырыбын заманауи технологиялары пайдаланып оқыту. “Turbo Pascal тілінде ішкі программаға қатынау” тақырыбын заманауи технологияларды пайдаланып оқыту. “Turbo Pascal тілінде бір өлшемді массивтермен жұмыс” тақырыбын заманауи технологияларды пайдаланып оқыту. “Turbo Pascal тілінде екі өлшемді массивтермен жұмыс” тақырыбын заманауи технологияларды пайдаланып оқыту. “Turbo Pascal тілінде символдық шамалармен жұмыс істеу” тақырыбын заманауи технологияларды пайдаланып оқыту. “Turbo Pascal тілінің графикасы” тақырыбын заманауи технологияларды пайдаланып оқыту. “Turbo Pascal тілінде файлдармен жұмыс істеу ” тақырыбын заманауи технологияларды пайдаланып оқыту. Компьютер класын жабдықтау ерекшеліктері.Білімі: Педагогикалық информатиканың теориялық негіздерін, оқу мақсатында пайдаланатын компьютерлік программалардың типологиясын меңгеру;

Біліктілігі: Информатиканың фундаментальды негіздерін, білім берудегі жаңа ақпараттық технология құралдарын жасаудың негізгі багыттарын білу;

Дағдысы: Білім беру саласындағы жүйелі талдау мен ақпараттық моделдеудің әдістерін қолдану.


Информатиканы оқытуда ғы инновациялық технологиялар

КП/ТК

IOIT 7304

3

1/2/0/3/3

1

Пререквизиттер: Магистратура және бакалавриат пәндері Постреквезиттер: Кәсіптік іс-тәжірибелер,

Докторлық диссертацияПәннің мақсаты: Инновациялық технология электрондық есептеуіш техникасымен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті тақтаны қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді. Мазмұны: информатиканы оқытудың инновациялық технологиялары және практикалық білімдерін, үйренушінің шығармашылық әлеуметін дамыту, коммуникативтік әрекеттерге қабілетті болуды қамту, сараптамалық – зерттеу қызметі дағдыларын қалыптастыру, оқу қызметі мәдениетін дамыту, оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерін жеделдету, оның тиімділігі мен сапасын арттыру, информатиканы оқытудың инновациялық технологиялары мазмұнын қарастыру және оларды дамыту жолдарын талдау.

Білімі: докторанттардың инновацияық технологияларды және практикалық білімдерін коммуникативтік құралдарды қолдануды білу; Біліктілігі: Игерілетін саладағы күрделі ақпараттық технологиялар моделін құрып, шешудің белгілі әдістерін пайдаланып, қорытынды жасай алуды білуі; Дағдысы: сараптамалық – зерттеу қызметі дағдыларын қалыптастыру, оқу қызметі мәдениетін дамыту, ақпараттарды талдау хабардар болуға тиісті.

ММ2.1

Білім беруді ақпараттандырудың өзекті мәселелеріЖОО мен мектепте гі білім беруді ақпарат тандыру дың өзекті мәселеле рі

КП/ТК

JMBBAOM 7301

3

1/2/0/3/3

1

Пререквизиттер:

Магистратура және бакалавриат пәндері Постреквизиттер: Кәсіптік іс-тәжірибелер,

Докторлық диссертация


Пәннің мақсаты: білім саласының ақпараттандырылуы бойынша компьютерлік технологиялар мен мультимедиялық технология құралдарын қолдану әдістемесі жайлы түсінігін қалыптастыру және оларға оқытудың әдіс-тәсілдерін үйрету.

Пәннің мазмұны: информатика пәні бойынша білім саласындағы жаңа ақпараттық технологияларды қолдану әдістемесін жайлы түсінігін қалыптастыру және оларға оқытудың әдіс-тәсілдерін үйрету.Білімі: білім саласындағы жаңа ақпараттық технологияларды қолдану әдістемесін, дәстүрлі және жаңа технологияларын меңгеру; оқытудың тәсілдері мен әдістерін меңгеру.

Біліктілігі: білім саласындағы жаңа ақпараттық технологияларды қолдану әдістемесін, дәстүрлі және жаңа технологияларын меңгеру; оқытудың тәсілдері мен әдістерін меңгеру.

Дағдысы: білім саласындағы жаңа ақпараттық технологияларды қолдану әдістемесін, дәстүрлі және жаңа технологияларын меңгеру; оқытудың тәсілдері мен әдістерін меңгеру.


Информатиканы профилалды және профилді оқытудың өзекті мәселелері

КП/ТК

IPPOOM 7302

3

1/2/0/3/3

1

Пререквизиттер: Магистратура және бакалавриат пәндері Постреквизиттер: Кәсіптік іс-тәжірибелер,

Докторлық диссертацияМақсаты: пәннің негізгі мақсаты білімді ұғу және жүйелеу, информатиканың математикалық объектілерге, объектілерді және процестерді құру, олардың компьютерлік моделдеріне жетілуі, биологиялық, технологиялық, әлеуметтік жүйелерде информациялық процестенуі.

Мазмұны: ИКТ профильді оқыту; структуралық бағдарламалаудың, объектіге бағытталған бағдарламалауды, логикалық бағдарламалауды әдістемесін оқыту, профильалды және профильді оқыту.Білімі: объектіге бағытталған, структуралық, логикалық бағдарламаларының құру әдіснамасын білу, \Біліктілігі: бағдарлама құра білу, электронды білім беру ресурстарын және олардың оқыту жүйесіне пайдалана білуде кәсіби экспертті сапа бағасын бере білу.

Дағдысы: бағдарламалық қамтамасызетуді пайдалана білу және жүйелі әдіснамалық бағалау, электронды білім беру ресурстарын қамтамсыз етілуін кәсіби түрде экспертті бағалауын талдау және орындау.


12 жылдық мектепте білім беру бойынша информатика мұғалімін әдістемелік дайындау

КП/ТК

12MBBIMAD7303

3

1/2/0/3/3

1

Пререквизиттер: Магистратура және бакалавриат пәндері

Постреквизиттер: Кәсіптік іс-тәжірибелер,

Докторлық диссертация


Пәннің мақсаты: информатика пәні бойынша 12 жылдық мектептің профильді сыныптарында оқыту әдістемесін жайлы түсінігін қалыптастыру және оларға оқытудың әдіс-тәсілдерін үйрету. Пәннің мазмұны: 12 жылдық мектепте информатика пәні бойынша білім беруде информатиканы оқытудың түрлерін, информатиканы оқытудың құралдарын, информатиканы оқытуда қолданылатын әдістерді, информатиканы оқытуда қолданылатын құралдарын, информатиканы оқыту әдістемесі.

Білімі: 12 жылдық мектептің профильді сыныптарында оқыту әдістемесін, дәстүрлі және жаңа технологияларын меңгеру; оқытудың тәсілдері мен әдістерін меңгеру.

Біліктілігі: 12 жылдық мектептің профильді сыныптарында оқыту әдістемесін, дәстүрлі және жаңа технологияларын меңгеру; оқытудың тәсілдері мен әдістерін білуі.

Дағдысы: 12 жылдық мектептің профильді сыныптарында оқыту әдістемесін, дәстүрлі және жаңа технологияларын қолдану


12 жылдық мектепте білім беру бойынша информатиканы оқыту технологияларының ерекшеліктері

КП/ТК

12MBBIOTE 7304

3

1/2/0/3/3

1

Пререквизиттер: Магистратура және бакалавриат пәндері Постреквизиттер: Кәсіптік іс-тәжірибелер,

Докторлық диссертацияМақсаты: пәннің негізгі мақсаты 12-жылдық мектептерінде білім беруде информатика пәнінің оқытушысын дайындауы. Информатика пәнін оқытудың әдіснамасының теориялық жане практикалық жағынан болашақ мамандарға оқыту болып табылады. 12-жылдық білім беру технологиясының ерекшеліктрі анықталады, білім беру стандарттардың функциялары, оларды информатиканы оқытуда пайдаланылуы. Мектеп бағдарламаларының және оқулықтардың талдауы. Оқушылардың білімдерін бағалау ерекшеліктері оқытылады, 12-жылдық білім беру стандарттарында компьютерді оқытылу нәтижесінде қолданылуы.

Білімі: 12-жылдық білім беру жүйесінің мақсаттарын, талаптарын, структурасын, концепциясын, 12-жылдық білім беруде информатиканы оқытудың технологиясының ерекшеліктері. Біліктілігі: информатиканы оқытуда пәнаралық және басқа пәндермен байланысын пайдалана білуі, оқытудың міндеттерін айқындалуы, дидактикалық мақсаттарын айқын ашу, концепцияны информатиканы оқытуда пайдалануы, мақсаттарға жету жолдарын айқындалуы.

Дағдысы: мектеп информатика курсында жүйеліктілікті анықтау, инвариантты білімді анықтау, әр түрлі модулдерді анықтау және жетілдіру. Қолданылу: 12-жылдық білім беру жүйесінде алған білімдерін қолданылуы.


ЭПК «Информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасы құрастырған.


Эдвайзер _______________ Абдиманапова Г.М.
Кафедра меңгерушісі ___________ Ибрагимов О.М.
Факультет деканы ___________ Мадияров Н.К.
ЖООКББО бастығы ___________ Байжанова С.Б.
Келісілді:
Жоғарғы жаңа технологиялар колледж
Директор __________ Досалиев Қ.Б.

ЖШС «KAZTIL-DAMU» директоры __________ Нурмуханбетова Г.К.
Каталог: sites -> default -> files -> files
files -> «Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну»
files -> «2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 2-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 3-жасөспірімдік-разрядты спортшы спорттық разрядтар және біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
ткізу туралы
республикасы білім
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
Конкурс ткізу
стандарттарын бекіту
бойынша жиынты
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
рметті студент
Мектепке дейінгі
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
жалпы білім
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
білім беруді
разрядты спортшы
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...