МАҚҰлданды оқу-әдістемелік комиссиямен

Loading...


бет1/5
Дата23.05.2020
өлшемі1.18 Mb.
  1   2   3   4   5
4.02-01-н.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Ш. УӘЛИХАНОВ атындағыКӨКШЕТАУ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

БЕКІТІЛДІ

Факультет/институт кеңесінің шешімімен

Факультет деканы


_________Хамитова А.С.

(қолы) (Т.А.Ә.)

«__» ___________ 2019ж.


МАҚҰЛДАНДЫ

Оқу-әдістемелік комиссиямен

«__» ___________ 2019ж.

№ _ хаттама

ОӘК төрағасы

Касенова Б.Р.


ҚАРАЛДЫ

қафедра отырысында

«__» ___________ 2019ж. № _ хаттама

Кафедра меңгерушісі

Дамекова С.К.


ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)
Пән Еңбекті қорғау

Мамандық ГрК-71, ЭК-71,ЮК-71,МК-71,Фиск-71,ПОК-71,Изок 71


Тьютор Алтаева Гульсинай Сарсенбаевна

аға оқытушы, жаратылыстану ғылымдарының магистрі

Көкшетау 2019

Оқытушы жөнінде мәлімет:

Физика және математика кафедрасының аға оқытушысы, жаратылыстану ғылымдары магистрі Алтаева Гульсинай Сарсенбайқызы - Тьютор

Байланыс орны: Ш.Уалиханов атындағы КМУ (Мекежайы: Абай көшесі,76), №1 корпус, жаратылыстану ғылымдар факультеті, физика және математика кафедрасы.
Оқу түрі

Кредит саны

Сағатпн берілгендегі дәріс

Сағ.берілген практ., семин. сабақ

Сағ.берілген зертх.сабақтар

Сағ.берілген ОБСӨЖ/ҚОТ

Сағ.берілген СӨЖ

Барлығы сағ.

Қорытынды бақылау

күндізгі

3

15

15
15

45

90

тест

сырттай

кешкі


Пәннің пререквизиттері экология, физика, химия, өмір қауіпсіздік негіздері.
Пәннің постреквизиттері – 1. Технология пәні бойынша оқыту әдістемесі

2. Педагогикалық практика
Курстың мақсаты -Студенттерді қауіпсіз өндірістік еңбек тәсілдеріне оқыту;

-Жұмыс орнында еңбекті қорғау ;

-Қауіптi және зиянды оңдірістік факторларды қарастыру.

-Адамдардың жұмыс қабілеттілігін және денсаулығын сақтауды қамтамасыз ететін, санитарлы – гигеналық және құқықтық, ұйымдық шараларын қарастыру.Еңбекті қорғаудың ережелері мен нормаларын студенттерге үйрету арқылы олардың болашақ қызметте қажет болатындығынан хабардар етумен қатар, еңбек туралы заңдағы өзгерістер мен ерекше жағдайларға тоқталу болып табылады. Студенттердің болашақта еңбек шарттарын жасаса алуына және техника қауіпсіздігі жөнінде білімдерінің қалыптасуына мүмкіндік жасау.
Оқыту нәтижелері

Дублиндік дескрипторлар

Құзыреттер

Пән бойынша оқыту нәтижелері

А. жаратылыстану, әлеуметтік және гуманитарлық және экономикалық пәндер бойынша базалық білімдерге ие болу, олар жоғары білімді адамның кең ой-пікірімен және ойлау мәдениетімен қалыптасуына ықпал етеді;
Бұл білімді және түсінікті кәсіби деңгейде қолданыңыз
C. қабілетті болуы: әртүрлі әлеуметтік жағдайларды барабар шарлау
D. əр түрлі əлеуметтік жүйелерде əріптестермен жəне клиенттермен қарым-қатынас жасау
Е. магистратурада кәсіптік күнделікті іс-әрекеттер мен үздіксіз білім алу үшін қажетті жаңа білім алу дағдыларына ие болу(ӘҚ 1):
іскерлік этиканың стандарттарына сай болуы, этикалық және құқықтық мінез-құлық нормаларына ие болуы;
o дәстүр мен мәдениетті, Қазақстанның құқықтық жүйесінің негіздерін және Қазақстан заңнамасын біледі;
әлемнің халықтарының мәдениетіне, мәдениетіне төзімді болу;
o Кәсіби және жеке өсуді іздеңіз.

(ӘҚ 2):
• Өзгелермен тиімді қарым-қатынас жасай білуге, жазбаша және ауызша ойларымен бөлісуге;
o қажетті ақпарат беру үшін бұқаралық ақпарат құралдарын және байланыс құралдарын пайдалану;
o Қақтығыс жағдайынан шығу дағдылары (нұсқалары).
o кәсіби және жеке өсуді іздейді;

(ӘҚ 3):
o әр түрлі көздерден ақпаратты жинайды және талдайды;
o өмірдің түрлі салаларында ақпараттық технологияларды пайдаланады;
o компьютерлік техниканың, офистік техниканың, коммуникациялық және коммуникациялық құралдардың қазіргі заманғы құралдарымен жұмыс істеу;
Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді және ақпаратты өңдеудің заманауи әдістерін қолдана білу.

(ӘҚ 4):
o Шет тілдерінің бірін меңгеруге қабілеттілік және дайындық, жазбаша және ауызша қарым-қатынас;
o мемлекеттік және орыс тілдерінде қарым-қатынас жасау, кәсіби салада тілдік дағдыларды пайдалану;
o қазіргі қоғамның түрлі салаларындағы негізгі үрдістер туралы мемлекеттік және орыс тілдеріндегі пікірлерді білдіруге қабілетті
o шет тілінде ғылыми ақпаратты, отандық және шетелдік ғылыми тәжірибені қоғамның өзгеріп келе жатқан қажеттіліктеріне және ғылыми ой-өрістердің жетістіктеріне үйрету қабілеті мен дайындығы.

(ӘҚ 5):
o заманауи оқыту әдістерін қолдана отырып, өзіндік жұмыстарды тиімді ұйымдастыру;
элективті пәндерді таңдау арқылы білім беру траекториясын таңдауға;
o білім беру саласында да, ғылыми және білім беру қызметінде де тапсырмаларды орындауда шығармашылықты қолданады;
o өзгелерге сабақ беруге және өздерінің кәсіби қызметінде өздерінің білімдері мен дағдыларын жетілдіруге;
o Магистратурада күнделікті кәсіби жұмысқа және үздіксіз білім алуға қажетті жаңа білім алу дағдыларын иелену.

(КҚ 2):
o Мәдени айырмашылықтарды және дін бостандығын құрметтеу;
o білім беру үдерістерін ұйымдастырудың күрделі мәселелерін шешудің түрлі деңгейлерінде басқару шешімдерін қабылдау;
o Компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, бухгалтерлік және есептік құжаттаманы жүргізу дағдыларын қалыптастыру;
o қазіргі әлем туралы идеяларды рухани, мәдени, зияткерлік және экологиялық құндылық ретінде қалыптастыру;
o Қарама-қайшы ойларды сыни қабылдауды, кәсіби қызметтегі проблемаларды шешу үшін тәуелсіз және тиімді шешімдерді қалыптастыру;
o адамның, қоғамның, қоршаған ортаның қарым-қатынасын реттейтін этикалық және құқықтық нормаларды білу саласындағы білім беру саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасының негіздерін білу;
мәдениет пен өнерді дамыту бойынша білім базасын қалыптастыру, мәдени дамудың логикасы туралы идеяларды, этникалық топтардың аймақтық және мәдени айырмашылықтарын құрметтеу.

(КҚ 3):
o Әріптестермен оң қарым-қатынас жасау дағдыларын қалыптастыру, олардың көзқарастарын құрметтеу;
o топтық дағдыларды қалыптастыру және көшбасшылық дағдыларды қалыптастыру;
коммуникативтік мәдениетті сақтау;
(КҚ 4):
Шығармашылықтың психологиясы, шығармашылық қызметтің теориялық негіздері, әртүрлі материалдарды өңдеуге арналған дәстүрлі және заманауи технологиялар саласындағы білімді болуы
o Әр түрлі материалдарды өңдеу үшін дәстүрлі және заманауи технологиялар саласындағы дағдылар мен дағдыларға ие болу
Сәндік-қолданбалы өнердегі инновациялық идеяларды іске асыру дағдылары мен дағдыларын меңгеру, стандартты емес және балама шешімдерді табу, заманауи жабдықтар мен құралдарды қолдану
o жаңа шығармашылық идеяларды шығаруға қабілетті болуы керек
сыни ойлау.

(КҚ 5)
O мұғалімі мақсаты параметр, дағдылар мен тұтас педагогикалық процесс технологиясын әзірлеу және іске асыру қабілеті білімі бар;
O жүйелер ойлау мен педагогикалық қызметінің біртұтас қабылдау мүмкіндігі болуы үшін, синергетикалық, әлеуметтік, педагогикалық жүйелерді (жүйелі тәсіл, жүйелі педагогика принципі), дағдылар мен ғылыми-зерттеу дағдыларын, ресімдеуге, құрылымдау және ұйымдастыру психологиялық-педагогикалық білім саласындағы білімі бар;
ақпаратты басқару үшін gnoseology, әдістемелерін, педагогика мен психология, дағдылар мен ептіліктерді о өз білім, психологиялық-педагогикалық диагностика, талдау және синтез негізінде кешенді мониторингін жүзеге асыру, педагогикалық рефлексия жасау мүмкіндігі болу үшін үздіксіз зерттеу мәдениетін жақсартуға ұмтылу.

(КҚ 6):
o қазіргі заманғы дизайн теориясы, дизайн құралдары,
дизайн және жобалау іс-шараларын ұйымдастыруға, дизайнерлік қызмет саласында қолданылатын ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің заманауи әдістеріне ие болу үшін ғылыми негізде ғылыми дағдыларды меңгеру.
дәстүрлі құралдар мен кәсіби компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып, дағдылар мен шығармашылық жобаларға ие болу

(КҚ 7):
сәндік және қолданбалы объектілерді жобалау туралы өз білімдерін білу,
Сәндік-қолданбалы қызмет саласында пайдаланылатын ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің заманауи әдістеріне ие болу, өнер және қолөнерді ұйымдастыру бойынша ғылыми негізде машықтану.
o Әр түрлі әдістерде шығармашылық жобаларды орындау

Н 1 өзгелермен тиімді қарым-қатынас жасай білу, жазбаша және ауызша түрде өз ойларын жеткізе білу;

Н2 командада жұмыс істей білу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдерді ұсыну;

Н3 заманауи ақпараттық ағындармен жүріп, әлемдік білім беру кеңістігіндегі қарқынды өзгеретін құбылыстар мен процестерге бейімделе білу;

Н4 балалар мен студенттердің эстетикалық және политехникалық білім беру саласындағы оқу үдерісін ұйымдастыруға арналған оңтайлы шешімдерді іріктеуге қатысады.

Н5 Балалар мен студенттердің эстетикалық және политехникалық білім беру саласындағы оқу үдерісін ұйымдастырудың педагогикалық әдістері мен технологияларын білу

Сабақтар жоспары

Апта

Мазмұны

Оқыту әдістері

Оқыту нәтижелері

Бағалау құралдары

1Модуль

1

«Еңбекті қорғау» курсының мәні мен шарты.

Диалогтық

Анaлогиялық

Синтездік

практикалықA. -Еңбек туралы заңды оқып-үйренуді;

B.білімді кәсіби деңгейде түсіну үшін қолдану

C. -зертханалық жұмыстарда сақтану жолдары;

D. -төтенше жағдайларды есепке алу ен зерттеуде;

E. -сыртқы факторлардан қорғану жұмыстарын ұйымдастыруды өңдеу жолдарын білу.қалыптастыру;

Ауызша сұрақ

2

Өндірістегі еңбекті қорғаудың қызметін ұйымдастыру.

ақпараттық- хабарлау Интеративті


Жеке тапсырмалармен жұмыс

3

Еңбек каупсіздігін қамтамасыздандыратын шаралар.

репродуктивтік

 


Тестілеу


4

«Еңбекті қорғаудың» нормативті-құқықтық және ұйымдық негіздері.

тезистеу 

жағдаяттарды


Жазбаша сұрақ

5

Қауіпті және зияңды өндірістік факторлар. Олардың жіктелуі

Түсіндірмелі-иллюстративтік 

Тәжірибелік жұмыс

Жазбаша бақылау

6

Микро климат параметрлерін нормалау. Өндірістік эстетика.

Монологтық баяндау


сөзжұмбақ

Модуль 2

7

Зертханаларда, ұстаханаларда және цехтарда оқушылардың еңбегін қорғау. Жұмыс орындардын табиғи және жасанды жарықтандыру.

Диалогтық

Анaлогиялық

Синтездік

практикалықA. -Еңбек туралы заңды оқып-үйренуді;

B.білімді кәсіби деңгейде түсіну үшін қолдану

C. -зертханалық жұмыстарда сақтану жолдары;

D. -төтенше жағдайларды есепке алу ен зерттеуде;

E. -сыртқы факторлардан қорғану жұмыстарын ұйымдастыруды өңдеу жолдарын білу.

Ауызша сұрақ

8

Ауаны желдету. Желдету түрлері. Желдету жабдықтары.

ақпараттық- хабарлау Интеративті


Жеке тапсырмалармен жұмыс

9

Шу және діріл, олардан қорғану бойынша іс-шаралар.

Түсіндірмелі-иллюстративтік  репродуктивтік

 


Тестілеу


10

Жарақаттану, жарақаттау факторларының шығу коздері

тезистеу 

жағдаяттарды


Жазбаша сұрақ

Модуль 3

11

Жазатайым жағдайларды тексеру және есепке алу

монологтықбаяндау


A. -Еңбек туралы заңды оқып-үйренуді;

B.білімді кәсіби деңгейде түсіну үшін қолдану

C. -зертханалық жұмыстарда сақтану жолдары;

D. -төтенше жағдайларды есепке алу ен зерттеуде;

E. -сыртқы факторлардан қорғану жұмыстарын ұйымдастыруды өңдеу жолдарын білу.мәселелердi талдау және шешiм қабылдау дағдыларын қалыптастыру;

Ауызша сұрақ

12

Электр қауіпсіздігі.

Диалогтық

Анaлогиялық

Синтездік

практикалықЖеке тапсырмалармен жұмыс

13

Өрт қауіпсіздігі.

ақпараттық- хабарлау Интеративті


Тестілеу


14

Биосфера туралы тусінік. Қоршаған ортаны ластау көздері.

репродуктивтік

 

монологтық баяндауЖазбаша сұрақ

15

Экология және қауіпсіздік

тезистеу 

жағдаяттарды тәжірибелік жұмыс


Жазбаша бақылау


Әріптік балама

Бағалау критерийлері

Тестілеу

Бақылау түрі

A

95-100


 • егерде студент толық материалды меңгерсе, ешқандай қатесіз орындауы, уақтылы және дұрыс үй тапсырмасын,коллоквиумдерді, бақылау жұмыстарын орындауы, осыған қоса айрықша ойлау қабілеті, ғылыми-зерттеу жұмысымен айналысуы, өз бетінше қосымша ғылыми әдебиеттерді қолданса, дербес бағдарламаны материалдарын жүйелесе қойылады.
A-

90-94

B+

85-89


 • егер студент бағдарламалық материалды 75 % -дан төмен емес жағдайда меңгерген болса, оған қоса жауаптарда дөрекі қателік жіберілмесе, бақылау жұмыстарын, тапсырмаларды, коллоквиумдерді, үй тапсырмаларын уақтылы орындаған жағдайда, оқытушының көрсетілуімен берілген қосымша әдебиеттерді қолданса, сондай-ақ студенттердің өз бетінше жөндеген мәнсіз қателіктер жіберілсе, оқытушының көмегімен оқу бағдарламалық метериалдарды жүйелей алса қойылады
B

80-84


B-

75-79

C+

70-74


C

65-69

 • егер студент бағдарламалық материалды 50 % -дан төмен емес жағдайда меңгерген болса, бақылау және зертхана жұмыстың орындалуы, үй тапсырмаларын оқытушының көмегімен мұқтаж болды, коллоквиумдерді дәлсіздікті және мәнсіз тапсырса, ғылыми-зерттеу жұмысында белсенді айналыспаса, тек қана оқытушының көрсетілуімен берілген қосымша әдебиеттерді қолданса,оқу бағдарламалық метериалдарды жүйелей алмаса қойылады


C-

60-64D+

55-59D

50-54

25-49

егер студент негізгі оқу бағдарламаны меңгермегенін көздесе, көзделген бағдарламаның жартысынан көп меңгермесе, оған қоса жауаптарда дөрекі қателік жіберілсе, бақылау жұмыстарын, тапсырмаларды, үй тапсырмаларын уақтылы,алдын ала қарастырылған ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау жұмыстарын орындамаған жағдайда, бағдарламада көзделген негізгі әдебиеттерді қолданбаса.

F

0-24Әдебиет:

Негізгі:

Негізгі әдебиеттер:  1. Безопасность и охрана труда. Под ред. Русака О.М. С.-П.,2001г.

  2. Безопасность жизнедеятельности. Под ред. Белова С.В. М., 2001г

  3. Белов С.В., Ильницкая А.В. – др. «Безопасность жизнедеятельности. М. , 2001г.

  4. Охрана труда. Под ред. Ушакова К.З. М., 1986.

  5. Денисенко Г.Ф. Охрана труда М., 1985г.

  6. Янович А.Н, Бусунин А.А. Охрана труда М.,1990

  7. Закон РК «О безопасности и охрана труда. Астана, 2004г.

  8. Закон РК « О промышленной безопасности на опасных производственных объектах». Астана, 2002г.

  9. Охрана труда и техника безопасности в практической деятельности субъектов РК. Составитель Скала В.И. Алматы, 2002г.

Қосымша әдебиеттер:

1. Қауіпсіздік еңбек жүйесінің стандарттық талаптары (ССБТ)

2. Құрылыс ережелері мен нормалары.

3.“Өрт қауіпсіздігі туралы заң” (10-15 әдебиеттен артық емес)


Оқу пәнінің және академиялық этиканың саясаты:

- сабаққа қатысу;

- сабақтағы тәртіп ережелері;

-марапаттар мен қолданылатын шаралар және т.б.

Әзірлеуші___________________ Алтаева Г.С.

(тьютор)(қолы) (Т.А.Ә.)Дәрістік сабақтардың қыскаша конспектісі.

1-дәріс. Тақырыбы: “Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау” курсының мәні мен шарты.

Дәрістің жоспары:

1. «Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау» курсының шарттары.

2."Еңбекті қорғау" пәнін оқу үрдісінде студентің менгеретін неғізгі мәліметтері.

Еңбекті қорғау-еңбек үрдісіндегі адамның жұмыс қабілеттілігін және адам денсаулығын сақтауды қамтамасыз ететін заң шығарушылық және құқықтық актілер және оған сәйкес әлеуметтік құқықтық,техникалық, санитарлы-гигеналық, ұйымдық, өртке қарсы,электр қауіпсіздігі мен емдеу профилактикалық құралдарының жиыны.

Осыған орай “Еңбекті қорғау курсы” бөлімшелерден тұрады:"

Еңбекті қорғаудың" құқықтық және ұйымдық сабақтары;

Өндірістік санитария және еңбек гигиенасы;

Қауіпсіздік техникасы негіздері ;

Өрт жарылысы қауіпсіздігі;

Электр қауіпсіздігі .

"Еңбекті қорғау" пәні өндірістік қауіптілерді және кәсіби зияндылықтарды зерттеп табатын,олардың алдын-алу немесе бақытсыз жағдайларды,кәсіби ауруларды, аварияларды және өрттерді жою мақсатындаәдістер жасайды. Еңбекті қорғау алғаш рет әлеуметтік-құқықтық ,техникалық және медицина ғылымдары негізінде, ғылыми пән ретінде пайда болды. Оның зерттейтін басты объектілері,адам және еңбек үрдісі, өндірістік орта, өндірістік қондырғылармен адамның байланысы,еңбек пен ӛндірісті ұйымдастыру,технологиялық үрдістер болады.

Түгелдей қауіпсіз және қауіпті өндірістер болмайды. Еңбекті қорғаудың шарты-максималды еңбек өнімділігінде,бір уақытта жайлы жағдайды қамтамасыз ете отырып,жұмысшының ауруы мен бақытсыз жағдайлардың мүмкіндігінің ең төменгі шамасына келтіру.

"Еңбекті қорғау" пәнін оқу үрдісінде студент келесі негізгі мәліметтерді меңгіруі керек:

- "Еңбекті қорғау" саласындағы жобалы және басқару шарттары, өндірістік шешімдері үшін қажетті құқықтық-нормативтік актілерді білу;

- технологиялық және қосымша қондырғылардың,тораптар ман коммуникациялардың қауіптіліктерін білу,сонымен бірге нормативті режимдердің мүмкін салдары мен олардың функционирлеуді білу;

- технологиялық үрдістердің,шикі заттың,аралық және соңғы өнімдердің зияндылығын,олардың адамға әсерін білу;

- зияндылық пен қауіптілікті табу әдісін білу және қауіпсіз және зиянсыз еңбек жағдайын құру;

- еңбек қауіпсіздігімен басқару принципін білу;

- техникалық қауіпсіздікпен басқару принципін білу.
Қауіпті өндірістік факторлар –жарақатқа немесе басқа кенеттен денсаулығының нашарлауына алып келетін,белгілі жағдайлардағы, жұмысшыға әсер ететін факторлар. Зиянды өндірістік факторлар-ауруға немесе жұмыс қабілеттілігін тӛмендетуге алып келетін,белгілі жағдайдағы жұмысшыға әсер ететін фактор. Өндірістік санитария – жұмысшыға әсер ететін зиянды өндірістік факторлардың әсерін азайтатын немесе жоятын техникалық құралдар мен ұйымдық шаралар жүйесі.

Өндірістегі сәтсіз оқиғалар – жұмысты орындау кезінде немесе басшының тапсырмасын орындауы кезінде ,қауіпті өндірістік факторлардың жұмысшыға әсер ету жағдайы.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
ткізу туралы
республикасы білім
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
Конкурс ткізу
стандарттарын бекіту
бойынша жиынты
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
рметті студент
Мектепке дейінгі
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
жалпы білім
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
білім беруді
разрядты спортшы
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...