Кодекс І кодек с республики казахстан қазақстан республикасының Қылмыстық-процестік кодексі

Loading...


бет1/44
Дата15.05.2017
өлшемі2.82 Mb.
түріКодекс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

К О Д Е К С І

К О Д Е К С

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

ҚЫЛМЫСТЫҚ-ПРОЦЕСТІК КОДЕКСІ

МАЗМҰНЫ
ЖАЛПЫ БӨЛІК


1-БӨЛIМ. НЕГIЗГI ЕРЕЖЕЛЕР
1-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

ҚЫЛМЫСТЫҚ-ПРОЦЕСТІК ЗАҢНАМАСЫ


1-бап. Қылмыстық сот iсiн жүргiзу тәртiбiн айқындайтын заңнама

2-бап. Қылмыстық сот iсiн жүргiзуде артықшылық күшi бар

құқықтық нормаларды қолдану

3-бап. Қылмыстық-процестік заңның кеңiстiкте қолданылуы

4-бап. Қазақстан Республикасының аумағында шет мемлекеттiң

қылмыстық-процестік құқығын қолдану

5-бап. Қылмыстық-процестік заңның уақыт тұрғысында

қолданылуы

6-бап. Қылмыстық-процестік заңның шетелдiктер мен азаматтығы

жоқ адамдарға қатысты қолданылуы

7-бап. Осы Кодекстегi кейбiр ұғымдарды түсiндіру

2-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТІҢ МІНДЕТТЕРІ

МЕН ҚАҒИДАТТАРЫ
8-бап. Қылмыстық процестің мiндеттерi

9-бап. Қылмыстық процестің қағидаттары және олардың мәнi

10-бап. Заңдылық

11-бап. Сот төрелігiн соттың ғана жүзеге асыруы

12-бап. Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын

сот арқылы қорғау

13-бап. Жеке бастың абыройы мен қадiр-қасиетiн құрметтеу

14-бап. Жеке басқа қолсұғылмаушылық

15-бап. Қылмыстық iстер бойынша iс жүргiзу кезiнде азаматтардың

құқықтары мен бостандықтарын қорғау

16-бап. Жеке өмiрге қолсұғылмаушылық. Жазысқан хаттардың,

телефон арқылы сөйлескен сөздердің, пошта, телеграф

арқылы және өзге де хабарлардың құпиясы

17-бап. Тұрғынжайға қолсұғылмаушылық

18-бап. Меншiкке қолсұғылмаушылық

19-бап. Кiнәсiздiк презумпциясы

20-бап. Қайтадан соттауға және қылмыстық қудалауға

жол бермеушілік

21-бап. Сот төрелігiн заң мен сот алдындағы теңдiк бастауларында

жүзеге асыру

22-бап. Судьялардың тәуелсiздiгi

23-бап. Сот iсiн жүргiзудi тараптардың жарыспалылығы мен тең

құқылығы негiзiнде жүзеге асыру

24-бап. Iстiң мән-жайларын жан-жақты, толық және

объективтi зерттеу

25-бап. Дәлелдемелердi iшкi сенiм бойынша бағалау

26-бап. Күдіктiнiң, айыпталушының қорғалу құқығын

қамтамасыз ету

27-бап. Білікті заң көмегіне құқықты қамтамасыз ету

28-бап. Куәлiк айғақтар беру мiндетiнен босату

29-бап. Жариялылық

30-бап. Қылмыстық сот iсiн жүргiзу тiлi

31-бап. Процестік әрекеттер мен шешiмдерге

шағым жасау бостандығы


3-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚУДАЛАУ


32-бап. Жекеше, жекеше-жариялы және жариялы қудалау

және айыптау iстерi

33-бап. Коммерциялық немесе өзге де ұйымның арызы бойынша

қылмыстық жауаптылыққа тарту

34-бап. Қылмыстық қудалауды жүзеге асырудың жалпы шарттары

35-бап. Іс бойынша іс жүргізуді болғызбайтын мән-жайлар

36-бап. Қылмыстық қудалауды жүзеге асырмауға мүмкiндiк

беретiн мән-жайлар


4-тарау. АҚТАУ. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТІ ЖҮРГІЗЕТІН

ОРГАННЫҢ ЗАҢСЫЗ ӘРЕКЕТТЕРІМЕН

КЕЛТІРІЛГЕН ЗИЯНДЫ ӨТЕУ
37-бап. Күдікті, айыпталушы, сотталушы ретiнде

тартылған адамды ақтау

38-бап. Қылмыстық процестi жүргiзетiн органның заңсыз

әрекеттерi салдарынан келтiрiлген зиянды

өтеткізуге құқығы бар адамдар

39-бап. Зиянды өтеткiзу құқығы және талап қою мерзімдері

40-бап. Мүлiктiк зиянды өтеу

41-бап. Моральдық зиянның салдарын жою

42-бап. Құқықтарды талап қою тәртiбiмен қалпына келтiру
5-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
43-бап. Қылмыстық iстердi бiрiктiру

44-бап. Қылмыстық iстi бөлектеп алу

45-бап. Іс бойынша сот ісін жүргiзудi тоқтата тұру және сотқа дейінгі

тергеп-тексеру мерзімдерін үзу

46-бап. Қылмыстық iс бойынша iс жүргiзудi аяқтау

47-бап. Құпиялықты сақтау


6-тарау. ПРОЦЕСТІК МЕРЗІМДЕР
48-бап. Мерзiмдердi есептеу

49-бап. Мерзiмдi сақтау және ұзарту

50-бап. Мерзiмдi өткiзiп алудың салдары және оны қалпына

келтiру тәртiбi


2-БӨЛІМ. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСАТЫН

МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР МЕН АДАМДАР


7-тарау. СОТ
51-бап. Сот

52-бап. Соттың құрамы

53-бап. Соттың өкілеттіктері

54-бап. Судья

55-бап. Тергеу судьясының өкілеттіктері

56-бап. Тергеу судьясының өкілеттіктерін жүзеге асырудың

жалпы шарттары

57-бап. Iс бойынша төрағалық етушi


8-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚУДАЛАУ ФУНКЦИЯЛАРЫН

ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР

МЕН ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАР
58-бап. Прокурор

59-бап. Тергеу бөлiмiнiң бастығы

60-бап. Тергеушi

61-бап. Анықтау органы

62-бап. Анықтау органының бастығы

63-бап. Анықтаушы


9-тарау. ӨЗ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МҮДДЕЛЕРІН НЕМЕСЕ ӨЗДЕРІ ӨКІЛДІК ЕТЕТІН ҚҰҚЫҚТАР МЕН МҮДДЕЛЕРДІ ҚОРҒАП ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСУШЫЛАР
64-бап. Күдікті

65-бап. Айыпталушы

66-бап. Қорғаушы

67-бап. Қорғаушының мiндеттi қатысуы

68-бап. Қорғаушыны шақыру, тағайындау, алмастыру,

оның еңбегiне ақы төлеу

69-бап. Қорғаушыдан бас тарту

70-бап. Қорғаушының өкiлеттiктерi

71-бап. Жәбiрленушi
72-бап. Жекеше айыптаушы

73-бап. Азаматтық талапкер

74-бап. Азаматтық жауапкер

75-бап. Кәмелетке толмаған күдіктінің, айыпталушының,

сотталушының, сотталған адамның заңды өкiлдерi

76-бап. Жәбiрленушiнiң, азаматтық талапкердің және жекеше

айыптаушының өкiлдерi

77-бап. Азаматтық жауапкердiң өкiлдерi


10-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСАТЫН

ӨЗГЕ ДЕ АДАМДАР


78-бап. Куә

79-бап. Сарапшы

80-бап. Маман

81-бап. Аудармашы

82-бап. Куәгер

83-бап. Сот отырысының хатшысы

84-бап. Сот приставы

85-бап. Медиатор


11-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСУ МҮМКІНДІГІН

БОЛҒЫЗБАЙТЫН МӘН-ЖАЙЛАР. ҚАРСЫЛЫҚ БІЛДІРУ


86-бап. Қарсылық бiлдiру және қылмыстық процеске қатысудан

шеттету туралы өтiнiшхаттар мен оған қатысудан босату

87-бап. Судьяға қарсылық бiлдiру

88-бап. Прокурорға қарсылық бiлдiру

89-бап. Тергеушiге және анықтаушыға қарсылық бiлдiру

90-бап. Куәгерге қарсылық бiлдiру

91-бап. Сот отырысының хатшысына және сот приставына

қарсылық бiлдiру

92-бап. Аудармашыға және маманға қарсылық бiлдiру

93-бап. Сарапшыға қарсылық бiлдiру

94-бап. Қорғаушыны, жәбiрленушiнiң (жекеше айыптаушының),

азаматтық талапкердің немесе азаматтық жауапкердiң

өкiлiн қылмыстық iс бойынша iс жүргiзуге

қатысудан шеттету


12-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСАТЫН АДАМДАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
95-бап. Судьялардың, алқабилердiң, прокурорлардың,

тергеушiлердiң, анықтаушылардың, қорғаушылардың,

сарапшылардың, мамандардың, сот отырысы

хатшыларының, сот приставтарының

қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

96-бап. Жәбірленушілердің, куәлардың, күдіктілердің,

айыпталушылардың және қылмыстық процеске қатысатын

басқа да адамдардың қауiпсiздiгі шараларын

қолдану мiндетi

97-бап. Жәбiрленушiлердiң, куәлардың, күдіктілердің және

қылмыстық процеске қатысатын басқа да адамдардың

қауiпсiздiгі шаралары

98-бап. Сот талқылауына қатысатын адамдардың

қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету


13-тарау. ӨТІНІШХАТТАР. ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС БОЙЫНША

ІС ЖҮРГІЗУДІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР

МЕН ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРДЫҢ ӘРЕКЕТТЕРІ (ӘРЕКЕТСІЗДІГІ)

МЕН ШЕШІМДЕРІНЕ ШАҒЫМ ЖАСАУ


99-бап. Қылмыстық процеске қатысушылардың өтiнiшхаттарын

қараудың мiндеттiлiгi

100-бап. Органдар мен лауазымды адамдардың шешiмдерi мен

әрекеттерiне (әрекетсіздігіне) шағым жасау

101-бап. Ұстап алынған немесе күзетпен ұсталатын адамдардың

шағым жолдау тәртiбi

102-бап. Шағымдарды берудiң мерзiмдерi

103-бап. Шағым берiлуiне байланысты шешiмнiң

орындалуын тоқтата тұру

104-бап. Шағымдарды қараудың жалпы тәртiбi

105-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын

адамдардың, прокурордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне)

және шешімдеріне шағымдарды қарау тәртiбi

106-бап. Прокурордың, қылмыстық қудалау органдарының

әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне жасалған

шағымдарды сотта қарау тәртібі


107-бап. Тергеу судьясының қаулыларына шағым жасау,

наразылық білдіру

108-бап. Соттың үкіміне, қаулыларына шағымдар, наразылықтар
14-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСАТЫН АДАМДАР ТУРАЛЫ ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
109-бап. Процеске қатысушы деп тануды талап ету құқығы

110-бап. Қылмыстық процеске қатысатын адамдарға құқықтары мен

мiндеттерiн түсiндiру және оларды жүзеге асыру

мүмкiндiгiн қамтамасыз ету мiндетi


3-БӨЛІМ. ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ДӘЛЕЛДЕУ
15-тарау. ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕР
111-бап. Дәлелдемелер ұғымы

112-бап. Дәлелдемелер ретiнде жол берілмейтін нақты деректер

113-бап. Қылмыстық iс бойынша дәлелденуге жататын мән-жайлар

114-бап. Дәлелдемелерсiз анықталатын мән-жайлар

115-бап. Күдіктiнiң, жәбiрленушiнiң, куәнің айғақтары

116-бап. Сарапшының қорытындысы және айғақтары

117-бап. Маманның қорытындысы және айғақтары

118-бап. Заттай дәлелдемелер

119-бап. Процестік әрекеттердiң хаттамалары

120-бап. Құжаттар


16-тарау. ДӘЛЕЛДЕУ
121-бап. Дәлелдеу

122-бап. Дәлелдемелерді жинау

123-бап. Дәлелдемелерді бекiту

124-бап. Дәлелдемелердi зерттеу

125-бап. Дәлелдемелердi бағалау

126-бап. Дәлелдеу процесiндегi ғылыми-техникалық құралдар

127-бап. Преюдиция

4-БӨЛІМ. ПРОЦЕСТІК МӘЖБҮРЛЕУ ШАРАЛАРЫ


17-тарау. КҮДІКТІНІ ҰСТАП АЛУ
128-бап. Ұстап алу негіздері

129-бап. Жеткізу

130-бап. Азаматтардың қылмыстық құқық бұзушылық жасаған

адамдарды процестік емес ұстап алуға құқығы

131-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық жасады деп күдік

келтірілген адамды процестік ұстап алу тәртiбi

132-бап. Ұстап алынған адамның жеке басын тiнту

133-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген күдік

бойынша ұстап алынған адамды босату негiздерi

134-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген күдік

бойынша ұстап алынғандарды күзетпен ұстау тәртiбi

135-бап. Күдіктінің туыстарына оның ұстап алынғаны туралы

хабарлау
18-тарау. БҰЛТАРТПАУ ШАРАЛАРЫ
136-бап. Бұлтартпау шараларын қолдану үшiн негiздер

137-бап. Бұлтартпау шаралары және қосымша шектеулер

138-бап. Бұлтартпау шарасын таңдау және қосымша шектеулер

белгілеу кезiнде ескерiлетiн мән-жайлар

139-бап. Күдіктінің іс-әрекетін саралау туралы қаулы шығарылғанға

дейін бұлтартпау шарасын қолдану

140-бап. Бұлтартпау шараларын қолдану тәртiбi

141-бап. Ешқайда кетпеу және тиісті мінез-құлық туралы қолхат

142-бап. Жеке кепiлгерлік

143-бап. Әскери қызметшiнi әскери бөлiм қолбасшылығының

байқауда ұстауы

144-бап. Кәмелетке толмаған адамды қарауда ұстауға беру

145-бап. Кепiл

146-бап. Үйқамақ

147-бап. Күзетпен ұстау

148-бап. Тергеу судьясының күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау

шарасын санкциялау туралы өтінішхаттарды қарауы

149-бап. Бұлтартпау шарасы ретiнде күзетпен ұстау қолданылған

күдіктілерді ұстау
150-бап. Бұлтартпау шарасы ретiнде күзетпен ұстау қолданылған

күдіктілерді, айыпталушыларды және сотталушыларды

ұстап алынғандар ұсталатын орындарда ұстау

151-бап. Күзетпен ұстау мерзiмдерi және оларды ұзарту тәртiбi

152-бап. Тергеу судьясының күзетпен ұстау мерзімін ұзарту туралы

өтінішхатты қарауы және мерзімдерді есептеуі

153-бап. Бұлтартпау шарасының күшін жою немесе оны өзгерту

154-бап. Қамқоршылыққа және мүлкінің қаралуына құқық


19-тарау. ӨЗГЕ ДЕ ПРОЦЕСТІК МӘЖБҮРЛЕУ ШАРАЛАРЫ
155-бап. Өзге де процестік мәжбүрлеу шараларын қолдану үшін

негіздер


156-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамға

және сотқа келу туралы мiндеттеме

157-бап. Күштеп әкелу

158-бап. Лауазымынан уақытша шеттету

159-бап. Ақшалай өндіріп алу

160-бап. Ақшалай өндіріп алуды қолдану тәртібі

161-бап. Мүлiкке тыйым салу

162-бап. Мүлікке тыйым салу тәртібі

163-бап. Мүлікке тыйым салуды санкциялау тәртібі

164-бап. Тергеу судьясының мүлiкке тыйым салуды санкциялау не

санкциялаудан бас тарту туралы қаулысына наразылық

білдіру және шағым жасау

165-бап. Жақындауға тыйым салу
5-БӨЛІМ. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ МҮЛІКТІК МӘСЕЛЕЛЕР
20-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ АЗАМАТТЫҚ ТАЛАП ҚОЮ
166-бап. Қылмыстық процесте қаралатын азаматтық талап қоюлар

167-бап. Азаматтық талап қою

168-бап. Залалды өтеудiң негiздерi, шарттары, көлемi және

тәсілі туралы қағидаларды қолдану

169-бап. Талап арызды қайтару, талап қоюдан бас тарту

170-бап. Азаматтық талап қою бойынша шешiмдер

171-бап. Азаматтық талап қоюды қамтамасыз ету
172-бап. Соттың үкiмiн және қаулысын азаматтық талап қою

бөлiгiнде орындау

173-бап. Жәбірленушілерге зиянды өтеу қоры
21-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ

БАРЫСЫНДА ЕҢБЕККЕ АҚЫ ТӨЛЕУ ЖӘНЕ

ШЕККЕН ШЫҒЫСТАРДЫ ӨТЕУ
174-бап. Заң көмегіне ақы төлеу

175-бап. Аудармашының, маманның, сарапшының орындаған

жұмысы үшiн сыйақы алуы

176-бап. Қылмыстық сот iсiн жүргiзуге қатысатын тұлғалардың

шеккен шығыстарын өтеу
22-тарау. ПРОЦЕСТІК ШЫҒЫНДАР
177-бап. Процестік шығындар

178-бап. Процестік шығындарды өндіріп алу


ЕРЕКШЕ БӨЛІК
6-БӨЛІМ. ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС БОЙЫНША

СОТҚА ДЕЙІНГІ ІС ЖҮРГІЗУ


23-тарау. СОТҚА ДЕЙІНГІ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУДІҢ БАСТАЛУЫ
179-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуы
180-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастау себептері

181-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыз, хабар

182-бап. Кiнәсiн мойындап келу

183-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық туралы бұқаралық ақпарат

құралдарындағы хабар

184-бап. Қылмыстық құқық бұзушылықтың анықталғаны

туралы баянат

185-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар мен

хабарларды қабылдау мiндеттiлiгi

186-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық туралы тіркелген арызды

немесе хабарды тергеулігі бойынша беру
24-тарау. СОТҚА ДЕЙІНГІ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ

ЖҮРГІЗУДІҢ ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ


187-бап. Тергеулік

188-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргiзiлетiн жер

189-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру нысандары

190-бап. Сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру

191-бап. Анықтау нысанында және хаттамалық нысанда

жүргізілетін сотқа дейінгі тергеп-тексеру

192-бап. Сотқа дейiнгі тергеп-тексерудің мерзімі

193-бап. Прокурордың сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысындағы

өкiлеттiктерi

194-бап. Тергеу, жедел-тергеу тобының сотқа дейінгі

тергеп-тексеруді жүргізуі

195-бап. Топ жетекшiсiнiң өкiлеттiктерi

196-бап. Анықтау органдарының алдын ала тергеу жүзеге

асырылатын iстер бойынша қызметi

197-бап. Тергеу әрекеттерін жүргiзудiң жалпы қағидалары

198-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында

шығарылатын қаулылар

199-бап. Тергеу әрекетінің хаттамасы

200-бап. Қылмыстық құқық бұзушылықтар және басқа да заң

бұзушылықтар жасауға ықпал еткен мән-жайларды жою

жөнiндегi ұсыну

201-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру деректерiн

жария етуге жол бермеу
25-тарау. АДАМДЫ КҮДІКТІ ДЕП ТАНУ ЖӘНЕ КҮДІКТІНІҢ

ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ САРАЛАНУЫН АЙҚЫНДАУ


202-бап. Адамды күдікті деп тану туралы жариялау

203-бап. Күдіктінің іс-әрекетінің саралануын айқындау

204-бап. Күдіктінің іс-әрекетін саралау туралы қаулы

205-бап. Күдіктінің келу мiндеттiлiгi

206-бап. Күдіктіге оның іс-әрекетін саралау туралы

қаулыны жария ету тәртібі

207-бап. Күдіктінің іс-әрекетін саралауды өзгерту және толықтыру

26-тарау. ЖАУАП АЛУ ЖӘНЕ БЕТТЕСТІРУ


208-бап. Жауап алуға шақыру тәртiбi

209-бап. Жауап алу орны, уақыты мен ұзақтығы

210-бап. Жауап алуды жүргiзудiң жалпы қағидалары

211-бап. Қосымша және қайталап жауап алу

212-бап. Жауап алу хаттамасы

213-бап. Ғылыми-техникалық құралдарды пайдалана отырып,

бейнебайланыс режимінде жауап алудың (қашықтықтан

жауап алу) ерекшеліктері

214-бап. Куәдан және жәбiрленушiден жауап алудың ерекшелiктерi

215-бап. Кәмелетке толмаған куәдан немесе жәбiрленушiден жауап

алу ерекшелiктерi

216-бап. Күдіктiден жауап алу ерекшеліктері

217-бап. Тергеу судьясының жәбірленушіден, куәдан жауап алу

ерекшеліктері (айғақтарды сақтауға қою)

218-бап. Беттестіру
27-тарау. ҚАРАП-ТЕКСЕРУ, КУӘЛАНДЫРУ
219-бап. Қарап-тексеру

220-бап. Қарап-тексеруді жүргiзудiң жалпы қағидалары

221-бап. Заттай дәлелдемелердi қарап-тексеру және сақтау

222-бап. Адамның мәйiтiн қарап-тексеру

223-бап. Куәландыру

224-бап. Қарап-тексеру, куәландыру хаттамасы


28-тарау. ЭКСГУМАЦИЯ
225-бап. Эксгумациялау үшін негіздер

226-бап. Эксгумациялау туралы қаулыны санкциялау тәртібі

227-бап. Эксгумациялауды жүргізу тәртібі

228-бап. Эксгумациялаудан кейін адамның мәйiтін жерлеу


29-тарау. ТАНУ
229-бап. Тану үшiн көрсету

230-бап. Тану үшiн көрсету тәртiбi

30-тарау. ЖАСЫРЫН ТЕРГЕУ ӘРЕКЕТТЕРІ
231-бап. Жасырын тергеу әрекеттерінің түрлері

232-бап. Жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу

шарттары мен негіздері

233-бап. Жасырын тергеу әрекетін жүргізу туралы қаулы

234-бап. Жасырын тергеу әрекеттерін санкциялау

235-бап. Кейiнге қалдыруға болмайтын жағдайларда жасырын

тергеу әрекеттерін жүргізу

236-бап. Жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу мерзімдері

237-бап. Жасырын тергеу әрекеттерінің нәтижелерін ұсыну

238-бап. Жасырын тергеу әрекетін жүргізу нәтижесінде алынған

ақпаратты зерттеу және оны дәлелдемелер

ретінде пайдалану

239-бап. Жасырын тергеу әрекеттерінің нәтижелерін бағалау және

дәлелдеуде пайдалану

240-бап. Жасырын тергеу әрекеттерінің хаттамаларына қоса

тіркелмеген материалдармен танысу

241-бап. Қылмыстық процесте ақпаратты қорғау жөніндегі

іс-шаралар

242-бап. Адамды немесе орынды жасырын аудио- және

(немесе) бейнебақылау

243-бап. Электр (телекоммуникациялық) байланыс желілері арқылы

берілетін ақпаратты жасырын бақылау, ұстап қалу және

түсіріп алу

244-бап. Абоненттер және (немесе) абоненттік құрылғылар

арасындағы қосылулар туралы ақпаратты жасырын алу

245-бап. Компьютерлерден, серверлерден және ақпаратты жинауға,

өңдеуге, жинақтауға және сақтауға арналған басқа да

құрылғылардан ақпаратты жасырын түсіріп алу

246-бап. Пошта жөнелтілімдері мен өзге де жөнелтілімдерді

жасырын бақылау

247-бап. Орынға жасырын кіру және (немесе) оны қарап-зерттеу

248-бап. Адамды немесе орынды жасырын байқауға алу

249-бап. Жасырын бақыланатын жеткізілім

250-бап. Жасырын бақыланатын сатып алу

251-бап. Жасырын ендіру және (немесе) қылмыстық

әрекетті имитациялау

31-тарау. ТІНТУ ЖӘНЕ АЛУ
252-бап. Тiнту

253-бап. Алу

254-бап. Тiнту мен алуды жүргiзу тәртiбi

255-бап. Жеке басын тiнту

256-бап. Тiнту немесе алу хаттамасы
32-тарау. АЙҒАҚТАРДЫ СОЛ ЖЕРДЕ ТЕКСЕРУ ЖӘНЕ

НАҚТЫЛАУ. ТЕРГЕУ ЭКСПЕРИМЕНТІ


257-бап. Айғақтарды сол жерде тексеру және нақтылау

258-бап. Тергеу экспериментi


33-тарау. НӘРСЕЛЕР МЕН ҚҰЖАТТАРДЫ БЕРУ
259-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамға

нәрселер мен құжаттарды оларға иелік ететін

адамдардың бастамасы бойынша беру

260-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның

талап етуі бойынша нәрселер мен құжаттарды беру

261-бап. Нәрселер мен құжаттарды беру хаттамасы


34-тарау. ҮЛГІЛЕРДІ АЛУ
262-бап. Үлгiлерді алудың негiздерi

263-бап. Үлгiлер алуға құқығы бар адамдар мен органдар

264-бап. Өздерінен үлгілер алуға жол берілетін адамдар

265-бап. Үлгiлерді алу тәртiбi

266-бап. Дәрiгердiң немесе басқа маманның үлгiлерді алуы

267-бап. Үлгiлерді алу кезiнде жеке бастың құқықтарын қорғау

268-бап. Үлгiлерді алу туралы қаулының орындалу мiндеттiлiгi

269-бап. Үлгiлер алу хаттамасы


35-тарау. СОТ САРАПТАМАСЫ
270-бап. Сараптаманы тағайындау

271-бап. Сараптаманы мiндеттi түрде тағайындау

272-бап. Сараптама тағайындау тәртібі

273-бап. Сот сараптамасын жүргiзу тапсырылуы мүмкiн адамдар

274-бап. Күдіктінің, айыпталушының, жәбірленушінің, куәнің,

қорғаушының және жәбірленуші өкілінің сараптама

тағайындау және жүргізу кезіндегі құқықтары

275-бап. Өздеріне қатысты сот сараптамасы жүргізілетін

адамдардың құқықтары мен заңды мүдделеріне

кепілдік беру

276-бап. Сот сараптамасы органының сараптама жүргізуі.

Сот сараптамасы органы басшысының құқықтары мен

міндеттері

277-бап. Сот сараптамасы органынан тыс жерде сараптама жүргiзу

278-бап. Процеске қатысушылардың сот сараптамасын жүргізу

кезінде қатысуы

279-бап. Сараптама жүргізу үшін медициналық ұйымға орналастыру

280-бап. Сараптама объектiлерi

281-бап. Жеке-дара және комиссиялық сараптама

282-бап. Кешендi сараптама

283-бап. Сарапшы қорытындысының мазмұны

284-бап. Қорытынды берудiң мүмкiн еместiгi туралы хабар

285-бап. Сарапшыдан және маманнан жауап алу

286-бап. Күдіктіге, айыпталушыға, жәбірленушіге сарапшының

қорытындысын көрсету

287-бап. Қосымша және қайталама сараптамалар


36-тарау. СОТҚА ДЕЙІНГІ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУДІ ТОҚТАТУ

ЖӘНЕ ҚАЙТА БАСТАУ, КҮДІКТІГЕ, АЙЫПТАЛУШЫҒА

ІЗДЕСТІРУ ЖАРИЯЛАУ, ЖОҒАЛҒАН ҚЫЛМЫСТЫҚ

ІСТЕРДІ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ


288-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тоқтату туралы қаулы

289-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын

адамның сотқа дейінгі тергеп-тексеру тоқтатылғаннан

кейінгі әрекеттері

290-бап. Тоқтатылған қылмыстық істі зерделеу нәтижелері бойынша

прокурордың шешімі

291-бап. Тоқтатылған сотқа дейінгі тергеп-тексеруді

немесе қылмыстық қудалауды қайта бастау

292-бап. Күдіктіге, айыпталушыға іздестіру жариялау

293-бап. Жоғалған қылмыстық iстi не оның материалдарын

қалпына келтiру
37-тарау. ТЕРГЕУ ӘРЕКЕТТЕРІН ЖҮРГІЗУДІҢ АЯҚТАЛҒАНЫ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТІҢ

МАТЕРИАЛДАРЫМЕН ТАНЫСТЫРУ


294-бап. Тергеу әрекеттерін жүргізудің аяқталғаны және

қылмыстық істің материалдарымен танысу құқығын

түсіндіру туралы хабарлау

295-бап. Жәбірленушіні, азаматтық талапкерді, азаматтық

жауапкерді және олардың өкілдерін іс

материалдарымен таныстыру

296-бап. Күдікті мен оның қорғаушысын істің барлық

материалдарымен таныстыру

297-бап. Қылмыстық істің материалдарымен танысу аяқталған соң

мәлімделген өтінішхаттарды қарау және шешу тәртібі


38-тарау. АЙЫПТАУ АКТІСІН ЖАСАУ ЖӘНЕ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТІ ПРОКУРОРҒА ЖІБЕРУ


298-бап. Айыптау актісін жасау

299-бап. Айыптау актісінің мазмұны

300-бап. Айыптау актісін және қылмыстық істі прокурорға жіберу
39-тарау. АЙЫПТАУ АКТІСІМЕН БІРГЕ КЕЛІП ТҮСКЕН

ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС БОЙЫНША ПРОКУРОРДЫҢ ШЕШІМІ


Каталог: sites -> default -> files
files -> Мысыр араб республикасының лаңкестікке қарсы күрес жүргізу тәжірибесі
files -> Балаларды халықаралық ұрлаудың азаматтық-құқықтық аспектілері туралы конвенцияны ратификациялау туралы
files -> Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда Қр жоғарғы Соты Пленумының 1998. 05. 15
files -> Орталық Азиядағы ядролық қарудан азат аймаққа қатысты ядролық державалардың ұстанымы Аңдатпа
files -> Сот ісін жүргізу тілі принципін қолданудың кейбір мәселелері туралы
files -> Ғылыми жетекші: Омарова А. К. «Қаржы» кафедрасының оқытушысы
files -> Білім алушыларды білім беру ұйымдарының үлгілері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы
files -> Ғылым саласындағы сыйлықтарды, мемлекеттік ғылыми стипендияларды алу үшiн жұмыстарды қабылдау


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
дістемелік материалдар
дістемелік сыныстар
ауданы кіміні
конкурс туралы
Мектепке дейінгі
рметті студент
облысы бойынша
жалпы білім
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
білім беруді
мелетке толма
разрядты спортшы
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...