Кіріспе кіріспе

Loading...


Дата28.05.2017
өлшемі445 b.КІРІСПЕ ………………………………………………….……......3-5

 • КІРІСПЕ ………………………………………………….……......3-5

 • І ТАРАУ. АУЫЛ ЭКОЛОГИЯСЫНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ

 • 1.1.Колутон өзенінің экологиялық жағдайы……………………...............................6

 • 1.2.Ауыл қоқыстарының қоршаған ортаға әсері................................................................................10-14

 •  

 • ІІ . АУЫЛ АУЫЗ СУЫНЫҢ ЛАСТАНУЫ, АДАМ АҒЗАСЫНА ӘСЕРІ.…………………………………………15-18……

 • 2.1.Старый Колутон ауылындағы су тасқыны кезінде болатын жер эрозиясы ..............................19-25..

 • III ТАРАУ. Қорытынды ........................................26.....

 • Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.......................................................................30...Мақсаты:Экологиялық жағдайы бар болып саналатын Ақмола облысының Старый Колутон ауылының табиғатына зиян келтіретін негізгі нысандарды атап өту, орналасуын көрсету және оларға сипаттама беру. Қазіргі уақытта қалыптасқан күрделі экологиялық жағдайды жақсартуға бағытталған ұсыныстар айту. Мектеп оқушылардың экологиялық көзқарасты, сауаттылықты жетілдіру.

 • Мақсаты:Экологиялық жағдайы бар болып саналатын Ақмола облысының Старый Колутон ауылының табиғатына зиян келтіретін негізгі нысандарды атап өту, орналасуын көрсету және оларға сипаттама беру. Қазіргі уақытта қалыптасқан күрделі экологиялық жағдайды жақсартуға бағытталған ұсыныстар айту. Мектеп оқушылардың экологиялық көзқарасты, сауаттылықты жетілдіру.

 • Міндеті: Табиғат пен адам арасында өзара байланыстың мәнін ашу, ол байланыс қандай жағдайларға соқтыруы мүмкін, экологиялық көзқарасты қалыптастыру, экологиялық сауатты ұрпақ даярлау, ертеңгі еліміздің болашағын, табиғат тағдырын ойлау – бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып табылады. Бұл мәселе, яғни экологиялық жағдай Старый Колутон ауылында да ерекше екені сөзсіз.

 • Зерттеу әдісі: Жобалау – шығармашылық жұмыс.

 • Зерттеу пәні: Экология

 • Зерттеу жаңалығы: Старый Колутон ауылы бойынша қолайсыз экологиялық жағдайды анықтап, білімді кеңейту өзектестігі болып табылады.

 • Зерттеу нәтижелері: Қоршаған ортаға әсер ететін экологиялық факторлар туралы мәліметтер жиналды. Бұл жобада адамзат баласы қоршаған ортаны қорғап, келер ұрпаққа мұра етіп қалдыруы керек екені сезіледі.

 • Шешімі: Бұл жобада адамдардың табиғат тазалығы үшін жауапкершілігін арттыру болып табылады. Яғни қоршаған ортаны қорғау дегеніміз — әр азаматтың құқықы мен міндетінің бірі екеніне осы жоба арқылы көз жеткізуге болады.

 • 3Цель: экологическая ситуация в селе Старый Kолутон региона, который празднование характера вреда для основных объектов, расположение и их описание. Нынешние сложные предложения, направленные на улучшение экологической ситуации. Экологический подход к улучшению грамотности учеников школы.

 • Цель: экологическая ситуация в селе Старый Kолутон региона, который празднование характера вреда для основных объектов, расположение и их описание. Нынешние сложные предложения, направленные на улучшение экологической ситуации. Экологический подход к улучшению грамотности учеников школы.

 •    Миссия: обнаружить связь между природой и человеком, который является тем, что может привести к образованию экологический подход, обучение и поколения окружающей среды, будущее нашей страны в будущем, думая о судьбе природы вопрос сегодня. Вопрос экологической ситуации в селе Старый Koлутон бесспорно.

 • Методы исследования: дизайн и творчество.

 • Предметом исследования: Окружающая среда

 • Новизна исследования: село Старый Koлутон неблагоприятной экологической ситуации, актуальность знание

 • Результаты исследования: воздействие на окружающую среду экологических факторов на собранных данных. Этот проект является для защиты окружающей среды и человеческого разума, есть наследие, которое должно быть оставлено будущим поколениям.

 • Решение: Этот проект является повышение ответственности за чистоту человеческой природы. Это право каждого гражданина на защиту окружающей среды и, чтобы убедиться, что одной из задач проекта.

 • 4Purpose: The environmental situation in the village of Stary Kolwton of the region, which is a celebration of the nature of the harm to the main facilities, the location and description of them. The current complex proposals aimed at improving the environmental situation. Ecological approach to improve the literacy of students of the school.

 • Purpose: The environmental situation in the village of Stary Kolwton of the region, which is a celebration of the nature of the harm to the main facilities, the location and description of them. The current complex proposals aimed at improving the environmental situation. Ecological approach to improve the literacy of students of the school.

 •    Mission: to discover the connection between nature and man, which is what can lead to the formation of the ecological approach, environmental well-generation training, the future of our country in the future, thinking about the fate of nature is the issue today. The question of the ecological situation in the village of Stary Kolwton is indisputable.

 • Research methods: design and creative work.

 • The subject of the research: Environment

 • The novelty of the research: the village of Stary Kolwton adverse ecological situation, knowledge is özektestigi.

 • The results of the research: the environmental impact of environmental factors on collected data. This project is to protect the environment and human reason, there is a heritage that should be left to future generations.

 • Solution: This project is to increase the responsibility for the purity of human nature. That is the right of every citizen to protect the environment and to make sure that one of the tasks of the project

 • 5Қорытынды

 • Қорытынды

 • Қазір экология-ғалам мен ғасыр проблемасына айналып отыр. Осыған орай халықтың таза су мен құнарлы асты пайдалануына қол жеткізуді қоршаған ортаны ластайтын және экологиялық зиян келтіретін обьектілерді қысқартуды басқада қауіпті факторларды төмендетуді көздейтін нақты шаралар қамтамасыз етілуі керек. Экология проблемаларын, оның алдын алу мәселелеріне халықты оқытып, үйретуге басым көңіл бөлінуі тиіс. Егер болашағымыз бала денсаулығына немқұрайлылықпен, салғырттықпен қарасақ ұрпағымыздың азып-тозуына жол бергеніміз.

 • Адамзат іс-әрекеті қазіргі уақытта қалыптасқан күрделі экологиялық жағдайды жақсартуға бағытталу қажет және мектеп жасынан бастап экологиялық көзқарасты, сананы, сауаттылықты қалыптастыру және жетілдіруді қолға алу керек.

 • Біз бұл зерттеу жұмысымызды толық бітті деп есептемейміз. Алдағы уақытта Старый Колутон ауылымызда әлі шешімін таппаған мәселелерді қозғауға үлесімізді қосамыз.

 • 26Старый Колутон ауылын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету;

 • Старый Колутон ауылын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету;

 • 1) Экологиялық таза жанармайлар ойлап табылса... 2) Қазіргі автокөліктерден бөлінетін зиянды заттарды ұстап қалатын сүзгіштер орналастырылса... 3) Арнайы сүзгіштерсіз көліктердің жүруіне тыйым салынса... 4) Экологиялық таза отын пайдаланатын автомобиль қозғалтқыштарын жасаса...

 • Қоқыстарды ауыл шетіне шығарылып, өртеу шектелсе...

 • Экологиялық сауаттылықты және көзқарасты қалыптастыру және жетілдіру;

 • Бағалы ағаштар тұқымының көшеттерін өсіріп, көгалдандыру;

 • Фенологиялық бақылау жүргізу.

 • 29Мен , Қабыкенова Мөлдір Мұхитденқызы,1998 жылы 19 маусымда Старый Колутон ауылында дүниеге келгем.Отбасында кенжесімін, 2 әпкем, 1ағам бар. Старый Колутон орта мектебінде 10“А” сыныбында оқимын. Жеке қасиеттерім – өлеңді мәнерлеп айтуды ұнатамын, мәнерлеп прозаны да оқуды әуес көремін,би билеу өнерім де бар.Аудандық «Жарқын болашақ» олимпиадасынан 1 орынға иеленіп, облыстық «Жарқын болашақ» олимпиадасына қатыстым.Aудандық пионерлер слетінде де өз өнерімді ұсындым. Мен де өз ауылымның экологиялық жағдайын жақсартуға барлық ауыл азаматы ат салысса, қоршаған ортамыз экологиясы әлдеқайда болар еді деген мақсатта - өз Отанын сүйетін патриот жан, қадірлі азамат болсам деп осы ғылыми жобамды сіздерге ұсынып отырмын.

 • Мен , Қабыкенова Мөлдір Мұхитденқызы,1998 жылы 19 маусымда Старый Колутон ауылында дүниеге келгем.Отбасында кенжесімін, 2 әпкем, 1ағам бар. Старый Колутон орта мектебінде 10“А” сыныбында оқимын. Жеке қасиеттерім – өлеңді мәнерлеп айтуды ұнатамын, мәнерлеп прозаны да оқуды әуес көремін,би билеу өнерім де бар.Аудандық «Жарқын болашақ» олимпиадасынан 1 орынға иеленіп, облыстық «Жарқын болашақ» олимпиадасына қатыстым.Aудандық пионерлер слетінде де өз өнерімді ұсындым. Мен де өз ауылымның экологиялық жағдайын жақсартуға барлық ауыл азаматы ат салысса, қоршаған ортамыз экологиясы әлдеқайда болар еді деген мақсатта - өз Отанын сүйетін патриот жан, қадірлі азамат болсам деп осы ғылыми жобамды сіздерге ұсынып отырмын.

 • 30Фотосуреттер

 • Фотосуреттер

 • “Биолог анықтамалығы” журналы

 • Ғаламтордан алынған фотосуреттер

 • “Ақмола “ энциклопедиясы

 • “Экологиялық ж аршы” акциясы, сенбілік фотосуреттері

 • Көшет отырғызу кезіндегі фотоматериалдар

 • “Экология” оқулығы мен хрестоматиясы

 • Менің фотобейнем

 • 31

: 2017
2017 -> Сабақтың тақырыбы: Көлдер мен өзендер
2017 -> Сундетова Асемгуль Сапаровна Информатика мұғалімі Ақмола обл., Кокшетау қ. Кмм
2017 -> Ақпараттық қауіпсіздік Біліктілік: Ақпаратты сақтау бойынша т
2017 -> Компъютерлік желі және телекоммуникациялар Біліктілік: Техник
2017 -> Білім беру бағдарламасы мамандық: Жаңартылмалы энергетика, 0903000 Электр энергетикасы (сала бойынша) Біліктілік
2017 -> Сабақтың тақырыбы
2017 -> Сабақтың мақсаты: а Білімділік: Нәрсенің тіліктерін орындап, сызбаға орналастыруға


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...