«Жаратылыстану» факультеті

Loading...


Дата17.02.2020
өлшемі312.5 Kb.

Ф-УК-001/018


АЙМАҚТЫҚ ӘЛЕУМЕТТІК-ИННОВАЦИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
«Жаратылыстану» факультеті

«Ақпараттық технологиялар» кафедрасы


БЕКІТЕМІН

«Жаратылыстану» факультетінің деканы

___________ б.ғ.к. Пошаева Г.

00 “_______” ___________ 20__ж.МЕК 3510- Математиканы енгізу кіріспесі пәнінің

СИЛЛАБУСЫ
Мамандық аты, шифры: 5В010900- математика
Оқу түрі: Күндізгі
Курс: III
Оқу тобы: А109-115 сем

6 сем

Барлығы


Кредит саны:

2
2

Сағат саны:

90
90

Лекция:

15
15

Практикалық (семинар) сабақ:

15
15

Зертханалық сабақ:

-
-

Оқытушымен бірге студенттің өзіндік жұмысы (ОБСӨЖ):

30
30

Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ):

30
30

Ағымдық бақылау

60
60

Қорытынды бақылау:

емтихан
емтихан

Силлабусты құрастырған: аға оқытушы А. И. Искакова .Сымтетігі: 87011378676

Мекен жайы: Шымкент қаласы Қайнарбұлақ саяжайы Мелиоратор 1/ 300үй.

Жұмыс уақыты: кафедрада сағат 8.30-18.00, СӨЖ қабылдау күні сәрсенбі, сағат 15.00, ауд.201АШымкент- 2013ж

Силлабус Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі «___»________ 20__ жылғы № ___ бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты, пәннің оқу (типтік) бағдарламасы мен мамандықтың жұмыс оқу жоспары негізінде дайындалған.

.

Силлабус кафедраның №____ «_____» _________ 20__ жылғы мәжілісінде талқыланып, факультет кеңесіне бекітуге ұсынылды.


Кафедра меңгерушісі _______________ Қарақбаев Ә

(қолы) 1. КІРІСПЕ


1.1 Пән туралы қысқаша сипаттама. Математика курсына кіріспе пәні математиканың негізгі бөлімдерінің бірі болып табылады. Бұл пәннің көптеген тараулары мектеп математика курсының бағдарламасымен тығыз байланысты. Сондықтан болашақ мектеп мұғалімдерінің математика курсының негізін терең түсінуіне және факультатив сабақтар өту мен олимпияда есептерін шығаруды осы пәннің рөлі «Математика курсына кіріспе» курсының басты мақсаты –негізгі элементарлық математиканың структураларын зерттеу және болашақ мұғалімнің математика бөлімдерін терең түсінуін және есеп шығару мәдениетін тәрбиелеу болып табылады.

«Математика курсына кіріспе» курсының мазмұны негізінен математика есептерін шығара білуге үйрету болып табылады және мынадай тарауларды қамтиды: алгебралық түрлендіру, алгебралық теңдеулер, логарифмдік және көрсеткіштік теңдеулер, прогрессиялар, тригонометрия, планиметрия және стереометрия.


1.2 Пәннің мақсаты мен міндеттері:

1. Мектеп математикасы курсының есептерін шеше білу дағдысын қалыптастыру

2. Есептер шешудің негізгі әдістерімен танысу

3. Болашақ мұғалімдерге әдістемелік біліктер мен дағды қалыптастыру


1.3 Пререквизиттер: -Пәнді оқыту үшін студенттер мектеп курсы математикасын білуі қажет.

1.4 Постреквизиттер: -Пәнді меңгеру нәтижесінде алған білімін студенттер болашақта орта мектепте математика пәнін оқытуда пайдаланады.


  1. Қысқартылған сөздер: ОБСӨЖ- оқытушымен бірге орындайтын студенттің өзіндік жұмысы.

СӨЖ студенттің өзіндік жұмысы.

2. ЖҰМЫС ОҚУ ЖОСПАРЫНАН КӨШІРМЕ
Семестрлер

Аудиториялық сабақтар (сағ)

Аудиториядан тыс сабақтарлекция

практикалық

(семинар) сабақЗертханалық сабақ

ОБСӨЖ

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

1

5

15

15

-

30

30


Барлығы:

15

15

-

30

30
 1. ПӘН САҒАТЫНЫҢ БӨЛІНУІТараулар атауы, реті

Аудиториялық сабақтар (сағ)

Аудиториядан тыс сабақтарлекция

практикалық

(семинар) сабақЗертханалық сабақ

ОБСӨЖ

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

1

Жиындар теориясының элементтері. Жиын. Жиындарға амалдар қолдану. Сәйкестік және бейнелеу. Жиындардың мәндестігі. Жиындарды классификациялау. Жиындардың изоморфизмі.

1

1
2

2

2

Нақты сандар. Пропорция. Әртүрлі сандар жиыны. Сандар аксиоматикалық түрде құру. Жай сандар. Арифметиканың негізгі теоремасы. Бөлінгіштік белгілері. ЕКОЕ. ЕҮОБ. Евклид алгоритмі.

1

1
2

2

3

Комплекс сандар. Комплекс сандар жиыны. Аксиоматикалық құрылым. Геометриялық кескіндеу және комплекс санды тригонометриялық формада жазу. Комплекс санның дәрежесі.

1

1
2

2

4

Бір және бірнеше айнымалы көпмүшелік. Жиын ұғымы. Көпмүшелерге арифметикалық амалдар қолдану. Көпмүшенің бөлшектері. Көпмүшелерді бөлу. Горнер схемасы. Безу теоремасы. Евклид алгоритмі.

1

1
2

2

5

Алгебралық теңдеулер мен теңсіздіктер. Теңдеу. Алгебралық теңдеулер: сызықтық, квадраттық, екімүшелік, биквадрат, төртінші дәрежелі теңдеу, бүтін коэффициентті теңдеулер.

1

1
2

2

6

Сызықты теңдеулер жүйесі және оларды шешу жолдыра. Сызықтық теңдеулер жүйесін шешудің геометриялық интерпретациясы. Сызықтық емес теңдеулер жүйесі. Теңсіздіктер. Теңсіздіктердің қасиеттері.

1

1
2

2

7

Координаталар әдісі. Координаталар жүйесі, координаталық ось. координаталар жүйесі.

1

1
2

2

8

Планиметрия және стереометрия. Сәуле. Кесінді. Бұрыш туралы ұғым және оларды өлшеу. Түзу мен жазықтықтың парраллельдігі және перпендикулярлығы. Көлбеу.

1

1
2

2

9

Көпбұрыш. Үшбұрыш. Оның қасиеттері. Төртбұрыштар. Парраллелограмм. Ромб. Тіктөртбұрыштар. Квадрат. Трапеция. Шеңбер. Дөңгелек. Көпбұрыш. Көпжақ. Призма.

1

1
2

2

10

Тригонометриялық фигуралар. Тригонометриялық теңдеулер. Келтіру формулалары. Бұрыштардың айырымының және қосындысының тригонометриялық функциялары.

1

1
2

2

11

Шектер теориясы. Сан тізбегі ұғымы. Шектелген және монотонды тізбектер. Сан қатары. Гармониялық қатар.

1

1
2

2

12

Дифференциялды және интегралды есептеулердің бастамалары. Жоғары ретті туындылар. Алғашқы функция. Анықталмаған интеграл. Жазық фигураның ауданын есептеу.

1

1
2

2

13

Элементар функциялар. Функцияларды зерттеу, графигін сызу. Функциялар монотондылығының шарттары.

1

1
2

2

14

Ықтималдықтар теориясы элементтері. Бірнеше сандардың арифметикалық ортасы.

1

1
2

2

15

Ықтималдықтар теориясының аксиоматикалық негізі. Элементар түсініктер мен теоремалар.

1

1
2

2

Барлығы:

15

15
30

30


4. ЛЕКЦИЯНЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ


Тобы

Күні

Лекция тақырыбы және оның жоспары


Көрнекілік, техникалық құрал

Кредит,

Сағат саныӘдебиеттер (әдебиет №, реті, тарауы)

1

2

3

4

5

6

7

1

А109-11
Жиындар теориясының элементтері. Жиын. Жиындарға амалдар қолдану.

1

Кеспе қағаз

1,2,3,12

2

А109-11
Нақты сандар. Пропорция. Әртүрлі сандар жиыны. Сандар аксиоматикалық түрде құру. Жай сандар.

1

Слайд

1,2,3

3

А109-11
Комплекс сандар.

1

Буклет

2,7,8

4

А109-11
Бір және бірнеше айнымалы көпмүшелік. Жиын ұғымы. Көпмүшелерге арифметикалық амалдар қолдану. Көпмүшенің бөлшектері.

1

Кеспе қағаз

1,7,8,9

5

А109-11
Алгебралық теңдеулер мен теңсіздіктер.

1

Слайд

1,2,7,8,12

6

А109-11
Сызықты теңдеулер жүйесі және оларды шешу жолдыра.

1

Буклет

1,2,7,9

7

А109-11
Координаталар әдісі. Координаталар жүйесі, координаталық ось.

1

Буклет

1,7,8,9

8

А109-11
Планиметрия және стереометрия.

1

Буклет

1,2,3,9

9

А109-11
Көпбұрыш. Үшбұрыш. Оның қасиеттері.

1

Буклет

4,5,6

10

А109-11
Тригонометриялық фигуралар. Тригонометриялық теңдеулер.

1

Слайд

4,5,6

11

А109-11
Функция және оның анықталу облысы. Элементтар функциялар.

1

Буклет

4,5,6

12

А109-11
Дифференциялды және интегралды есептеулердің бастамалары.

1

Кеспе қағаз

4,5,6

13

А109-11
Шектер теориясы. Сан тізбегі ұғымы.

1

Кеспе қағаз

1,4,5,6

14

А109-11
Ықтималдықтар теориясы элементтері.

1

Кеспе қағаз

1,2,4,5

15

А109-11
Ықтималдықтар теориясының аксиоматикалық негізі. Элементар түсініктер мен теоремалар.

1

Кеспе қағаз

1,2,4,5


5. ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ


Тобы

Күні

Лекция тақырыбы және оның жоспары


Сабақ өткізу

түрі


Кредит,

Сағат саныӘдебиеттер (әдебиет №, реті, тарауы)

1

2

3

4

5

6

7

1

А109-11
Жиындардың мәндестігі. Жиындарды классификациялау. Жиындардың изоморфизмі.

Есеп шығару

1

1,2,3,9,14

2

А109-11
Дәрежелер мен түбірлер. Логарифмдер. Ондық бөлшек ұғымы. Шектеулі ондық бөлшектермен арифметикалық амалдар қолдану.

Есеп шығару

1

1,2,3,9,14

3

А109-11
Комплекс санның натурал дәрежесі. Комплекс санның n-ші дәрежелі түбір табу.

Есеп шығару

1

1,2,3,8

4

А109-11
Комплекс сандар. Комплекс сандар жиыны. Аксиоматикалық құрылым..

Есеп шығару

1

7,8,9,14

5

А109-11
Көпмүшелерді бөлу. Горнер схемасы. Безу теоремасы. Евклид алгоритмі. Көпмүшенің түбірі.

Есеп шығару

1

1,2,8,9,14

6

А109-11
Рационал және иррационал теңдеулер. Белгісізі абсалют шамасы астында берілген теңдеулер.

Есеп шығару

1

1,2,8,9,14

7

А109-11
Жазықтықтың теңдеуі. Векторлар. Негізгі ұғымдар. Векторлар арасындағы бұрыштыр. Векторлардың скаляр көбейтіндісі.

Есеп шығару

1

7,8,9,14

8

А109-11
Көлбеу. Қилысатын түзулер. Жазықтыққа, пераллель, ортогональды проекциялау. Бұру. Тасымалдау. Қозғалыс. Сынық.

Есеп шығару

1

7,8,9,14

9

А109-11
Төртбұрыштар. Парраллелограмм. Ромб. Тіктөртбұрыштар. Квадрат. Трапеция. Шеңбер. Дөңгелек. Көпбұрыш. Көпжақ. Призма.

Есеп шығару

1

7,8,9,14

10

А109-11
Тригонометриялық формулалар. Келтіру формулалары. Бұрыштардың айырымының және қосындысының тригонометриялық функциялары.

Есеп шығару

1

7,8,9,14

11

А109-11
Шектелген және монотонды тізбектер. Сан қатары. Гармониялық қатар.

Есеп шығару

1

4,5,6,11

12

А109-11
Жоғары ретті туындылар. Алғашқы функция. Анықталмаған интеграл. Жазық фигураның ауданын есептеу.

Есеп шығару

1

4,5,6,11

13

А109-11
Функциялар типтері және максимумы. Кіші және қажетті функциялар.

Есеп шығару

1

4,5,6,9

14

А109-11
Математикалық индукция. Көшіру. Орын ауыстыру. Араластыру, сәйкестендіру.

Есеп шығару

1

4,5,6,9

15

А109-11
Математикалық үміт және дисперсия. Тәуелсіз шамалар. Чабышев теңсіздігі.

Есеп шығару

1

4,5,6,9

6. ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ

ЖОСПАРЫ


Оқу жоспарына сәйкес зертханалық сабақ жоспарланбаған

7. ОҚЫТУШЫМЕН БІРГЕ СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ (ОБСӨЖ) ТАҚЫРЫПТАРЫОБСӨЖ тақырыптарыТапсырманы орындау формасы (реферат, баяндама, кейс, эссе, ғылыми талдау, құрал жасау. т.б.)

Қабылдау мерзімі

Әдебиеттер (реттік №, тарауы, беті)

1

2

3

4

5

1

Жиындарға амалдар қолдану. Сәйкестік және бейнелеу.

Есеп шығару
1,2,3,10

2

Бөлінгіштік белгілері. ЕКОЕ. ЕҮОБ. Евклид алгоритмі. Нақты сандар жиыны.

Есеп шығару
1,2,3,13

3

Геометриялық кескіндеу және комплекс санды тригонометриялық формада жазу.

Есеп шығару
1,2,8,9,14

4

Көпмүшелерді бөлу. Горнер схемасы. Безу теоремасы. Евклид алгоритмі.

Есеп шығару
1,2,8,9,14

5

Рационал және иррационал теңдеулер. Белгісізі абсалют шамасы астында берілген теңдеулер.

Есеп шығару
1,2,7,8,9,13

6

Сызықтық емес теңдеулер жүйесі. Теңсіздіктер. Теңсіздіктердің қасиеттері.

Есеп шығару
1,2,7,8,9

7

Векторлар. Негізгі ұғымдар. Векторлар арасындағы бұрыштыр.

Есеп шығару
1,2,7,8,9

8

Көлбеу. Қилысатын түзулер. Жазықтыққа, пераллель, ортогональды проекциялау.

Есеп шығару
1,2,7,8,9

9

Парраллелограмм. Ромб. Тіктөртбұрыштар. Квадрат. Трапеция.

Есеп шығару
4,5,6

10

Тригонометриялық формулалар. Келтіру формулалары..

Есеп шығару
4,5,6

11

Шектелген және монотонды тізбектер. Сан қатары. Гармониялық қатар.

Есеп шығару
5,9,10

12

Алғашқы функция. Анықталмаған интеграл. Жазық фигураның ауданын есептеу.

Есеп шығару
4,5,6

13

Функциялар типтері және максимумы. Кіші және қажетті функциялар.

Есеп шығару
4,5,6

14

Математикалық индукция. Көшіру. Орын ауыстыру. Араластыру, сәйкестендіру.

Есеп шығару
1,2,4,5,6

15

Математикалық үміт және дисперсия. Тәуелсіз шамалар. Чабышев теңсіздігі.

Есеп шығару
1,2,4,5,6


8. СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ (СӨЖ) ТАҚЫРЫПТАРЫ


СӨЖ тақырыптары


Тапсырманы орындау формасы (реферат, баяндама, кейс, эссе, ғылыми талдау, құрал жасау т.б.)

1

2

3

1

1.Жиындар теориясының элементтері. Жиын. Жиындарға амалдар қолдану.

2.Сәйкестік және бейнелеу. Жиындардың мәндестігі.

3.Жиындарды классификациялау. Жиындардың изоморфизмі.


Реферат тапсыру

2

1.Нақты сандар. Пропорция. Әртүрлі сандар жиыны.

2.Сандар аксиоматикалық түрде құру. Жай сандар.

3.Арифметиканың негізгі теоремасы. Бөлінгіштік белгілері. ЕКОЕ. ЕҮОБ. Евклид алгоритмі.


Реферат, баяндама

3

1.Комплекс сандар. Комплекс сандар жиыны.

2.Аксиоматикалық құрылым. Геометриялық кескіндеу және комплекс санды тригонометриялық формада жазу.

3.Комплекс санның дәрежесі.


Реферат, баяндама

4

1.Бір және бірнеше айнымалы көпмүшелік. Жиын ұғымы.

2.Көпмүшелерге арифметикалық амалдар қолдану. Көпмүшенің бөлшектері.

3.Көпмүшелерді бөлу. Горнер схемасы. Безу теоремасы. Евклид алгоритмі.


Реферат, баяндама

5

1.Алгебралық теңдеулер мен теңсіздіктер.

2.Теңдеу.

3.Алгебралық теңдеулер: сызықтық, квадраттық, екімүшелік, биквадрат, төртінші дәрежелі теңдеу, бүтін коэффициентті теңдеулер.


Реферат, баяндама

6

1.Сызықты теңдеулер жүйесі және оларды шешу жолдыра.

2.Сызықтық теңдеулер жүйесін шешудің геометриялық интерпретациясы.

3.Сызықтық емес теңдеулер жүйесі. Теңсіздіктер. Теңсіздіктердің қасиеттері.


Реферат, баяндама

7

1.Координаталар әдісі.

2.Координаталар жүйесі, координаталық ось.

3.Координаталар жүйесі.


Реферат, баяндама

8

1.Планиметрия және стереометрия.

2.Сәуле. Кесінді. Бұрыш туралы ұғым және оларды өлшеу.

3.Түзу мен жазықтықтың парраллельдігі және перпендикулярлығы. Көлбеу.


Реферат, баяндама

9

1.Көпбұрыш. Үшбұрыш. Оның қасиеттері.

2.Төртбұрыштар. Парраллелограмм. Ромб. Тіктөртбұрыштар. Квадрат. Трапеция.

3.Шеңбер. Дөңгелек. Көпбұрыш. Көпжақ. Призма.


Реферат, баяндама

10

1.Тригонометриялық фигуралар. Тригонометриялық теңдеулер.

2.Келтіру формулалары.

3.Бұрыштардың айырымының және қосындысының тригонометриялық функциялары.


Реферат, баяндама

11

1.Шектер теориясы. Сан тізбегі ұғымы. 2.Шектелген және монотонды тізбектер.

3.Сан қатары. Гармониялық қатар.Реферат, баяндама

12

1.Дифференциялды және интегралды есептеулердің бастамалары.

2.Жоғары ретті туындылар. Алғашқы функция.

3.Анықталмаған интеграл. Жазық фигураның ауданын есептеу.


Реферат, баяндама

13

1.Элементар функциялар. 2.Функцияларды зерттеу, графигін сызу.

3.Функциялар монотондылығының шарттары.Реферат, баяндама

14

1.Ықтималдықтар теориясы элементтері.

2.Бірнеше сандардың арифметикалық ортасы.Реферат, баяндама

15

1.Ықтималдықтар теориясының аксиоматикалық негізі.

2.Элементар түсініктер мен теоремалар.Реферат, баяндама9. ӘДЕБИЕТТЕР МЕН WEB САЙТТАР ТІЗІМІ
Негізгі әдебиеттер:

 1. Қасымов Қ., «Жоғары математика». Алматы.,-2000ж.

 2. Қабдықайырұлы Қ., Оразбекова Л. Н. Экономикадағы математика. Алматы. Қазақ университеті, 1999 жыл

 3. Минорский В.С. Сборник задач по высшей математике, М.Наука, 1977.

 4. М.Б. Байназаров, Д. Ершібаев. Дифференциалдық және интегралдық есептеулер. Алматы, “Білім”, 1985ж. 176 б.

 5. Э.С. Маркович “Курс высшей математики с элементами теории вероятности к математической статистики”, М, ВШ, 1972 г.№ 480 стр.

 6. Л. Жұмабеков. Көп айнымалы функциялардың дифференциалдық және интегралдық есептеуі- Алматы, 1991 ж, 235 б.

 7. Ефимов А.В., Демидович Б.П. Сборник задач по математике для втузов. - М. Наука, 1ч., 463с., 2ч., 368с.

 8. 8.Ибрашев Х. И., Еркеғұлов Ш.Т. Математикалық анализ курсы. - Алматы. Мектеп, 1970, Т. 2., 527б.

 9. Қабдықайров Қ., Есельбаева Р. Дифференциалдық және интегралдықесептеулер1. Бугров Я.С.,Николский С.М. Дифференциальное и интегральное исчисление. М., Наука 1980

 10. Шнейдер В.Е., Слуцкий А.И.,Шуманов А.С. Краткий курс высшей математики.М.Высшая школа 1978 т. 1,2

 11. Шипачев В.С.Сборник задач по высшей математики.М.Высшая школа 1989

 12. Қасымов Қ.А. Қасымов Е.А. Жоғарғы математика курсы /Аналитикалық геометрия /1994

 13. Қасымов Қ.А. Қасымов Е.А. Жоғарғы математика курсы /сызықтық алгебра /1997

 14. Қасымов Қ.А. Қасымов Е.А. Жоғарғы математика курсы /математикалық анализ /2002


Қосымша әдебиеттер:
1.Саханов Н., Жаңбырбаев Б.С. Жоғарғы математика Алматы:Қайнар,1993.

2.Ибрашев Х.И.,Еркеғұлов Ш.Т. Математикалық анализ курсы .2 бөлім. Алматы.Мектеп,1970

3.Темірғалиев Н. Математикалық анализ курсы.1 бөлім. АлматыМектеп,1970

4.М.Б. Байназаров, Д. Ершібаев. Дифференциалдық және интегралдық есептеулер. Алматы, “Білім”, 1985ж. 176 б.

5. Э.С. Маркович “Курс высшей математики с элементами теории вероятности к математической статистики”, М, ВШ, 1972 г.№ 480 стр.

6.Л. Жұмабеков. Көп айнымалы функциялардың дифференциалдық және интегралдық есептеуі- Алматы, 1991 ж, 235 б.

7.Ефимов А.В., Демидович Б.П. Сборник задач по математике для втузов. - М. Наука, 1ч., 463с., 2ч., 368с.

8.Ибрашев Х. И., Еркеғұлов Ш.Т. Математикалық анализ курсы. - Алматы. Мектеп, 1970, Т. 2., 527б.

9. Қабдықайров Қ., Есельбаева Р. Дифференциалдық және интегралдықесептеулер. –

Алматы. Мектеп, 1985, 230 б.

 1. АҒЫМДЫҚ БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ:


1 – ағымдық бақылау 1-7 апта
1. Көп айнымалыдан тәуелді функциялар

2. Анықталу облысы

3. Функцияның шегі

4. Үзіліссіздік

5.Дербес туындылар

6. Толық дифференциал және оның дербес туындылармен байланысы

7. Толық дифференциал түрінің инварианттылығы

8. Беттің жанама жазықтығы және нормалы

9. Толық дифференциалдың геометриялық мағынасы

10. Жоғары ретті дербес туындылар және толық дефференциалдар11. Тейлор формула

12. Айқындалмаған функциялардың дифференциалдануы

13. Көп айнымалыдан тәуелді функциялардың экстремумдары

14. Экстремумның қажетті және жеткілікті шарттары

15. Шартты экструмум

16. Лагранждың көбейткіштер әдісі

17 Сандық қатарлар

18. Жинақтылық және қатардың қосындысы

19. Жинақтылықтың қажетті шарты

20. Қатарларға қолданылатын амалдар2- ағымдық бақылау 8-15 апта

1. Мүшелері оң қатарлар

2. Жинақтылық белгілері

3. Айнымалы таңбалы қатарлар

4. Абсолютті және шартты жинақтылық

5. Ауыспалы таңбалы қатарлар

6. Лейбниц белгісі

7. Мүшелері комплекс сандар болатын қатарлар

8. Жинақтылыққа зерттеу әдістері

9. Жинақталу облысы

10. Бір қалыпты жинақтылық ұғымы

11. Вейерштрасс белгісі

12. Дәрежелік қатарлар

13. Абель теоремасы

14. Жинақтылық радиусы

15. Дәрежелік қатарлардың қасиеттері

16. Бір қалыпты жинақты қатарлардың қасиеттері

17. Функцияны дәрежелік қатарға жіктеу

18. Тейлор қатары

19. Дәрежелік қатарларды жуықтап есептеулерге қолдану

20. Тригонометриялық функциялар жүйесі

21. Фурье қатары

22. Функцияны Фурье қатарына жіктеу

23. Фурье интегралы

24. Фурье түрлендіруі, оның қасиеттері
11. ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ
1. Көп айнымалыдан тәуелді функциялар

2. Анықталу облысы

3. Функцияның шегі

4. Үзіліссіздік

5.Дербес туындылар

6. Толық дифференциал және оның дербес туындылармен байланысы

7. Толық дифференциал түрінің инварианттылығы

8. Беттің жанама жазықтығы және нормалы

9. Толық дифференциалдың геометриялық мағынасы

10. Жоғары ретті дербес туындылар және толық дефференциалдар

11. Тейлор формула

12. Айқындалмаған функциялардың дифференциалдануы

13. Көп айнымалыдан тәуелді функциялардың экстремумдары

14. Экстремумның қажетті және жеткілікті шарттары

15. Шартты экструмум

16. Лагранждың көбейткіштер әдісі

17 Сандық қатарлар

18. Жинақтылық және қатардың қосындысы

19. Жинақтылықтың қажетті шарты

20. Қатарларға қолданылатын амалдар

21. Мүшелері оң қатарлар

22. Жинақтылық белгілері

23. Айнымалы таңбалы қатарлар

24. Абсолютті және шартты жинақтылық

25. Ауыспалы таңбалы қатарлар

26. Лейбниц белгісі

27. Мүшелері комплекс сандар болатын қатарлар

28. Жинақтылыққа зерттеу әдістері

29. Жинақталу облысы

30. Бір қалыпты жинақтылық ұғымы

31. Вейерштрасс белгісі

32. Дәрежелік қатарлар

33. Абель теоремасы

34. Жинақтылық радиусы

35. Дәрежелік қатарлардың қасиеттері

36. Бір қалыпты жинақты қатарлардың қасиеттері

37. Функцияны дәрежелік қатарға жіктеу

38. Тейлор қатары

39. Дәрежелік қатарларды жуықтап есептеулерге қолдану

40. Тригонометриялық функциялар жүйесі

41. Фурье қатары

42. Функцияны Фурье қатарына жіктеу

43. Фурье интегралы

44. Фурье түрлендіруі, оның қасиеттері және қолданылуы

45. Екі еселік інтеграл ұғымына келтіретін есептер
12. СТУДЕНТ БІЛІМІН БАҒАЛАУ ЕРЕЖЕСІ(әр деңгейде білімдерін бағалау /ағымдық, аралық, қорытынды бақылау/ шкаласы және белгілері, білімдерінің барлық түрлерін /аудиториялық, СӨЖ, оқытушының жетекшілігімен студенттің өз бетінше атқаратын жұмысының/ бағалау ережелері)

Білім алушылардың білімі, білігі, дағдысы мен шеберлігі бақылаудың барлық түрлері

бойынша тікелей пропорционалдық қатынасы бар бағалаудың балдық-рейтингілік таңбалық жүйесі бойынша анықталады.

Пайыздық мөлшері 95-100% және 4,0 сандық баламасы бар «Өте жақсы» деген бағалауға А, пайыздық мөлшері 90-94% және 3,67 сандық баламасы болса А-бағалауына сәйкес келеді.

Бұл бағалар білім алушыға, егер ол бағдарламалық материалдарды толық игеруін көрсеткен және қандай да бір қателіктерге бой алдырмай дұрыс орындаған, зертханалық және бақылау жұмыстарын уақытылы әрі дұрыс орындаған және ол бойынша есептер тапсырған, бұған қоса өзіндік бірегей ойлау қабілетін танытқан, коллоквиумды тапсыруда қандай да бір қателіктер жібермеген және үй тапсырмаларын орындаған, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысып, пәнді оқып-үйрену барысында өздігінше қосымша ғылыми әдебиеттерді пайдаланған, бағдарламалық материалдарды өз еркімен жүйелей білген жағдайда қойылады.

Пайыздық мөлшері 85-89% және 3,33 сандық баламасы бар «жақсы» деген бағалауға В+ сәйкес келеді және осы бағалауда пайыздық мөлшері 80-84% және сандық баламасы 3,0 болса В, пайыздық мөлшері 75-79% және 2,67 сандық бағалауы В- ға сәйкес келеді.

Бұл бағалар студентке, егер ол бағдарламалық материалдарды 75%-дан кем игермесе және бұған қоса жауап беру кезінде айтарлықтай қателіктер жібермеген, зертханалық және бақылау жұмыстарын уақытылы орындаған және оны тапсыруда негізсіз ескертулері болған, коллоквиумдар мен үй тапсырмаларын дұрыс әрі уақытында орындап негізсіз ескертулермен тапсырған, оқытушының нұсқауы бойынша қосымша әдебиеттерді пайдаланған, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысып, немесе негізсіз ескертулер болған және елеулі қателіктері студенттің өздігімен түзетілген, бағдарламалық материалдарды оқытушының көмегімен жүйелей білген жағдайда қойылады.Пайыздық мөлшері 70-74% және 2,33 сандық баламасы бар «қанағаттанарлық» деген бағалауға С+ сәйкес келеді және осы бағалауда пайыздық мөлшері 65-69% және сандық баламасы 2,0 болса С, пайыздық мөлшері 60-64% және 1,67 сандық бағалауы С-, пайыздық мөлшері 55-59% және 1,33 сандық баламасы бар D+, пайыздық мөлшері 50-54% және сандық баламасы 1,0 болса D сәйкес келеді.

Бұл баға студентке, егер ол зертханалық материалдардың кем дегенде 50% игерген, бұған қоса зертханалық және бақылау жұмыстарын, үй тапсырмаларын орындау кезінде оқытушының көмегін қажет еткен, коллоквиум тапсыру кезінде толымсыз жауаптары мен негізсіз ескертулері болған, зерттеу жұмыстарында белсенділік көрсете алмаған, тек қана оқытушы көрсеткен әдебиеттермен ғана шектелген, материалдарды жүйелеуде біршама қиыншылықтарға бой алдырған жағдайда қойылады.Пайыздық мөлшері 0-49% және 0 сандық баламасы бар «қанағаттанарлықсыз» деген бағаға F бағалауы сәйкес келеді.

Бұл баға студентке, егер оның бағдарламада қарастырылған негізгі материалдарды оқуда кемшіліктері білінген, пән бағдарламасының жартысынан астамын игермеген, жауаптарында елеулі қателіктер жіберген, ағымдағы формалармен қарастырылған жеке және ағымдағы және қорытынды бақылауларды орындамаған, бағдарламада қарастырылған барлық негізгі әдебиеттермен жұмыс жасамаған жағдайда қойылады.

Кесте1

Рейтинг-балл-әріп жүйесі бойынша бағалау шкаласы


Әріп жүйесі бойынша баға

Сандық балама (эквивалент) балы

Пайыздық көрсеткіш

Дәстүрлі баға

А

А-


4.0

3.67


95-100

90-94


Өте жақсы


В+

В

В-3.33

3.0


2.67

85-89

80-84


75-79

Жақсы

С+

С

С-2.33

2.0


1.67

70-74

65-69


60-64

Қанағаттанарлық

D+

D


1.33

1.0


55-59

50-54


F

0

0-49

ҚанағаттанарлықсызҚорытынды бағаны есептеу тәсілі:

Сабақ барысында ағымдық бақылаудың кез-келген түрінде студенттің білімін бағалау 1 кестеде көрсетілген рейтинг шкаласына сәйкес сандық балама (эквивалент) балы арқылы бағаланады. Содан кейін төменде берілген теңдеулер көмегімен ағымдық үлгерім рейтингісі және қорытынды баға есептелінеді.

Шептік бақылау кезеңіндегі рейтингілік балы (РБ) - практикалық, зертханалық, ОБСӨЖ, СӨЖ-дің орташа сандық баламасы және шептік бақылау апталығындағы коллоквиум бағасының сандық баламасының қосындыларының орташа балынан шығады.

Практикалық сабақ бойынша ағымдағы бақылау бағасының орташа сандық баламасы мына теңдеу арқылы шығарылады:∑пПр

Пр(орта)= (1 теңдеу)n

Мұндағы, ∑пПр-практикалық сабақ бойынша ағымдық бақылау бағаларының қосындылары; п-баға сандары. Сол сияқты 1 теңдеу арқылы зертханалық, ОБСӨЖ, СӨЖ және коллоквиум ағымдық бақылау бағаларының орташа сандық баламасын есептеуге болады.

Сандық балама бойынша есептелген шептік бақылау рейтинг балын пайыздық көрсеткішке ауыстыру төмендегі теңдеу арқылы жүзеге асырылады:
(Пр(орта)+З (орта)+ОБСӨЖ (орта)+СӨЖ (орта)+К):0,04;

ШБР = --------------------------------------------------------------------------------- (2 теңдеу)n
Мұндағы:

ШБР- Шептік бақылау рейтинг балының пайыздық көрсеткіші;

Пр(орта) - практикалық сабақ бойынша үлгерімнің орташа сандық баламасы;

З (орта) – зертхана сабағы бойынша үлгерімнің орташа сандық баламасы;

ОБСӨЖ (орта) – оқытушымен бірге студенттің өзіндік жұмысының

орташа сандық баламасы;СӨЖ (орта) – студенттің өзіндік жұмысының орташа сандық баламасы;

К-коллоквиум бағасының сандық баламасы;

n – сабақ түрінің саны.

Жоғарыда көретілгендей білім алушының ағымдық үлгерімі білімді қорытынды бағалаудың 60% құрайды. Демек шептік бақылау (1-ші және 2-ші) рейтингілерінің орташа балын 0.6 санына көбейту арқылы семестрдегі ағымдық үлгерім рейтингісін (АҮР) есептеп шығаруға болады.(ШБР1 + ШБР2)

АҮР = · 0,6 (3 теңдеу)2
Қорытынды баға (ҚБ) ағымдық үлгерім рейтингісінің (60%) және емтихан (40%) бағасының қосындысынан тұрады:

(ШБР1 +ШБР2)

ҚБ = · 0,6 + Е•0,4 (4 теңдеу)

2

Мысал ретінде ұсынылады:

Оқытушы практикалық сабақ түрінен балдық-әріптік рейтинг жүйесі шкаласына сәйкес студенттің білімін бес сабақта 3,67; 3,33; 2,33; 1,67; 2 бағалармен бағалады делік, яғни оның осы сабақ түрінен ағымдық бақылаудағы орташа сандық баламасын есептеу үшін 1-теңдеуді пайдаланамыз;


3,67+3,33+2,33+1,67+2

Пр (орта) = = 2,6 осы сияқты барлық сабақ түрлерінен орташа

5

сандық баламаны есептеуге болады. Сабақ түрлеріне сай орташа балама сандар шықты делік:


З (орта) =3,2; ОБСӨЖ (орта) =3,7; СӨЖ (орта) =3,3; К = 1,67
3-теңдеу арқылы шептік бақылау рейтингісін (ережеге сай 8 және 15 аптада жүргізіледі) есептейміз:
(2,6+3,2+3,7+3,3+1,67)

ШБР = : 0,04 = 72,3 %5

Әрбір шептік бақылау рейтингісін есептеп, ШБР (1) =72,3 % (8 апта); ШБР (2) = 86%(15 апта).


4-теңдеу арқылы ағымдық үлгерім рейтинг балын есептеп шығарамыз:
(72,3+86)

АҮР = · 0,6 = 47,5 тең болды.

2
Мысалы, студент емтиханда 100 тест сұрақтың 88-не дұрыс жауап берген жағдайда, онда қорытынды бағасы ҚБ 4-теңдеу арқылы шығарылады.


(72,3+86)

ҚБ = · 0,6 + (88·0,4) = 82,7 %

2

Студент білімінің қорытынды бағасы балдық-әріптік рейтинг шкаласы бойынша В; дәстүрлі бағасы – жақсы; сандық баламасы – 3.0-ке тең.

Ескерту: Егер студент семестрде пән бойынша ағымдық үлгерім рейтингісінің максималды балының (60%) жартысын жинай алмаса, яғни 30%-дан төмен болса емтиханға жіберілмейді. Студенттің іс-тәжірибе бойынша білімін бағалауда осы нұсқауды пайдалануға болады.
Силлабус – пәннің жұмыс бағдарламасына сәйкес жыл сайын құрастырылады, кафедра мәжілісінде талқыланады және факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітіледі.


13. КУРСТЫҢ САЯСАТЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ

Курстың саясаты:

1.Сабаққа кешікпеу

2. Қатыспаған сабақтар тақырыбын оқытушы ұсынған уақытта консультацияда қайта тапсыру қажет.

3. Тапсырмалар орындалмаған жағдайда қорытынды балл төмендетіледі.Курстың талаптары:

1. Барлық тапсырмалар өз уақытысында орындалу тиіс және оларға дайындық кезінде оқулықтарлан және лекциялардан алынған принциптер мен концепциялар пайдалануы тиіс.2. Сабаққа берілген материалды талқылау нақты сұрақ қою мақсатында алдын-ала дайындалып келуі қажет.

3. Университеттің меншігіндегі бұйымдарды (мебель, парта, орындық т.с.с), оргтехтикаларды, оқу қондырғыларын, оқулықтарды, оқу- материалдарын және т.б. ұқыпты пайдалануға міндет

Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
ткізу туралы
республикасы білім
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
Конкурс ткізу
стандарттарын бекіту
бойынша жиынты
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
рметті студент
Мектепке дейінгі
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
жалпы білім
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
білім беруді
разрядты спортшы
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...