И. И. Иванов1, П. П. Петровжүктеу 65.05 Kb.
Дата13.06.2017
өлшемі65.05 Kb.
7-қосымша
Жариялау мүмкіндігін қарастыру үшін «Қазақстан Республикасы Заңнама институтының жаршысы» ғылыми-құқықтық журналға берілетін мақалаларды ресімдеу үлгісі
ӘОЖ 341.9; 343.9.018.3
РЕСЕЙДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ВИКТИМОЛОГИЯЛЫҚ САЯСАТЫ: ТҰЖЫРЫМДАМАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕР
И.И. Иванов1, П.П. Петров2

1Солтүстік-Кавказ федералдық университеті, Ставрополь қаласы, Ресей Федерациясы

2Қиыр шығыс федералдық университеті, Владивосток қаласы, Ресей Федерациясы


Түйін сөздер

Ақпарат; ақпарат теориясы; ақпараттық өзара іс-қимыл; ақпараттың түрлері мен қасиеттері; ақпараттық ресурс.


Аннотация. Мамандар қылмыстық саясатты қылмыстылыққа әсер етудің негізгі бағыты мен амалы ретінде қарастыра отырып, оның әртүрлі - криминологиялық, қылмыстық-құқықтық, қылмыстық-алдын алу, қылмыстық-ұйымдастырушылық және т.б. салалық бағыттарын айқындайды. Ұсынылатын мақаланың авторлары сонымен қатар біздің мемлекеттің қылмыстық саясатын іске асырудағы тағы да бір, маңыздылығы кем емес – виктимологиялық бағытқа назар аударады. Мұндай ұстаным бастапқы рөлді азаматтық қоғам институттары орындайтын қылмыстылыққа виктимологиялық әсер етудің әлемдік даму тенденцияларының арнасында екені аталып өткен. Мақалада қазіргі таңда біздің елімізде виктимологиялық алдын алу жүйесін қалыптастыру үшін жан-жақты әзірленген теориялық база және жәбірленушілердің және қылмыс құрбандарының құқықтарын қорғау үшін заңнамалық тұрғыда бекітілген нормативтік-құқықтық база бар екені; мемлекеттік органдар арасында қызметі жәбірленушілердің және қорғалуға жататын өзге тұлғалардың қорғалуын қамтамасыз етуге бағытталған субъектілер айқындалғаны; виктимологиялық бақыттағы қоғамдық ұйымдар құрылғаны (қоғамдар, комитеттер, қозғалыстар және т.б.) көрсетіледі. Қазіргі таңда заң әдебиетінде виктимологиялық бағыт қылмыстылықтың алдын алудың және азаматтардың қылмыстық-құқықтық қорғалуының стратегиясы мен тактикасын айқындау бойынша қызметтің бір бөлігі ғана деген көзқарас қалыптасқанына қарамастан, мақала авторлары виктимологиялық саясат мазмұны, реттеу пәні, субъектілік құрамы бойынша қазіргі таңдағы қылмыстық саясатта іске асатын қылмыстылықтың алдын алудың және қылмыстық-құқықтық қатынастарды реттеудің ғылыми негізделген стратегиясы мен тактикасынан кеңірек деп есептейді. Ресей Федерациясының нормативтік-құқықтық базасын жиынтықталған талдау жүргізуге, бар теориялық көзқарастар мен айтылған авторлық ескертулерге байланысты Ресей Федерациясының қылмыстылыққа қарсы күрес саласындағы виктимологиялық саясатын айқындауға жаңа тұжырымдық көзқарас ұсынылады, оның мәні осы баптың ережелерінде көрсетілген (жалпыланған түрде).

LEGAL VICTIMOLOGICAL POLICY OF RUSSIA:

CONCEPTUAL ASPECTS
I.I. Ivanov1, P.P.Petrov2

1 North Caucasus Federal University, Stavropol, Russian Federation

2 Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russian Federation

Key words

Crimes against social security; international criminal law; foreign theory; Rome Statute of the International Criminal Court; International Criminal Court; International tribunal ad hoc; crime against humanity; international terrorism.Abstract.
Мақаланың мәтіні. Мақаланың мәтіні. Мақаланың мәтіні. Мақаланың мәтіні. Мақаланың мәтіні. Мақаланың мәтіні. Мақаланың мәтіні. Мақаланың мәтіні. Мақаланың мәтіні. Мақаланың мәтіні. Мақаланың мәтіні. Мақаланың мәтіні. Мақаланың мәтіні [1, 115 б.]. Мақаланың мәтіні. Мақаланың мәтіні. Мақаланың мәтіні. Мақаланың мәтіні. Мақаланың мәтіні [2]. Мақаланың мәтіні. Мақаланың мәтіні. Мақаланың мәтіні. Мақаланың мәтіні. Мақаланың мәтіні. Мақаланың мәтіні. Мақаланың мәтіні. Мақаланың мәтіні. Мақаланың мәтіні. Мақаланың мәтіні [3; 4].

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Pioneersin Criminology / byed. H. Mannheim. — 2nd ed. — Montclair, New Jersy, 1973.

2. Sutherland E.H. Criminology / E.H. Sutherland, D.K. Cressey. — 4th ed. — Philadelphia, N.Y. : Toronto, 1974. — 160 p.

3. Taft D.R. Criminology / D.R. Taft, R.W. England. — 4th ed. — N.Y. : Macmillan, 1964. — 552 p.

4. Reckless W.C. The Crime Problem / W.C. Reckless. — 5th ed. — N.Y. : Appleton-Century-Crofts, 1973. — 142 p.

5. Vold G.B. Theoretical Criminology / G.B. Vold. — N.Y. : Oxford Univ. Press, 1958. — 344 p.

6. Модсли Г. Ответственность при душевных болезнях / Г. Модсли. — СПб., 1875.

7. Thomson J. The psychology of criminals / J. Thomson // Journal of mental Seins. — 1870. — Oct.

8. Ферри Э. Преступление как социальное явление / ЭнрикоФерри // Проблема преступности. — Киев: Украинаның Мемшығ., 1924. — 2 шығ. 9–26 б.

9. Ферри Э. Уголовная социология / ЭнрикоФерри. — М., 1908. — 658 б.

10. Ломброзо Ч. Преступление / ЧезареЛомброзо ; Г.И. Гордона аудармасы. — СПб. : Н.К. Мартынов баспасы 1900. — 140 б.

11. Эллис Х. Преступник / Х. Эллис ; пер. с англ. А.М. Гинзбурга ; П.А. Синарский ред. — Киев ; Харьков : Юж.-Рус.изд-во Ф.А. Иогансона, 1898. — 195 б.

12. Таганцев Н.С. Русское уголовное право / Н.С. Таганцев. — 2-ші баспа. — М. : Мем. Тип., 1902. —2 Т. — 569 б.

13. Чубинский М.П. Курс уголовной политики / М.П. Чубинский. — СПб., 1912. — 440 б.

14. Минцлов Р. Особенности класса преступников / Р. Минцлов // Юридический вестник. — 1881. —8 Т., 10 кітап. 216–246 б; 11 кітап , 355–418. б.; 12 кітап —577–606 б.

15. Фойницкий И.Я. Влияние времен года на распределение преступлений / И.Я. Фойницкий. — СПб. : Тип. М.М. Стасюлевича, 1898.

16. Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право: пособие к лекциям: жалпы бөлім / Н.Д. Сергеевский. — 4-ші баспа. —СПб. : Тип. М.М. Стасюлевича, 1900. — 364 б.

17. Попов М.Ф. Краткий очерк современного состояния учения о преступнике с точки зрения уголовно-антропологической: речь, произнесенная в торжественном собрании Императорского Томского университета, 22 қазан 1898 жыл /М.Ф. Попов. — Томск: П.И. Макушина баспа дүкені, 1898. — 27 б.

18. Дриль Д. Преступный человек / Д. Дриль // Юридический вестник. — 1882. —11 Т.. — 401–422б.

19. Духовской М.В. Русские уголовные процессы / М.В. Духовской ; А. Любавский . — СПб. : Тип.т-ва «Общественная Польза», 1867. —3 Т.: Казуистика душевных болезней. —799 б.

20. Ломброзо Ч. Безумие италь.тіл. аударылған / ЧезареЛомброзо. —Одесса : Н. Лейненберг, 1897. — 43 б.

21. Судебная психиатрия (руководство для врачей) / Ц.М. Фейнберг редакциясы, А.Н. Бунеева, М.О. Гуревича, А.М. Халецкого. —М. :Медгиз, 1950. —416 б.__


REFERENCES
1. Mannheim H. (ed.). Pioneers in Criminology.2nd ed. Montclair, New Jersey, 1973.

2. Sutherland E.H., Cressey D.K. Criminology. 9th ed. Philadelphia, New York, Toronto, 1974.160 p.

3. Taft D.R., England R.W. Criminology. 4th ed. New York, Macmillan, 1964. 552 p.

4. Reckless W.C. The Crime Problem. 5th ed. New York, Appleton-Century-Crofts, 1973.142 p.

5. Vold G.B. Theoretical Criminology. New York, Oxford University Press, 1958. 344 p.

6. Maudslay G. Ogranic to Human: Psychological and Sociological. Saint Petersburg, 1875.

7. Thomson J. The Psychology of Criminals.Journal of Mental Science, 1870, October.

8. Ferri Enrico. Crime as a social phenomenon.Problemaprestupnosti.[The Issue of Crime]. Kiev, GosizdatUkrainy Publ.,1924, iss. 2, pp. 9–26. (In Russian).

9. Ferri Enrico. Ugolovnayasotsiologiya[Criminal Sociology].Moscow, 1908.658 p.

10. Lombroso C. Crime: its causes and remedies. Boston, Little, Brown, and Company, 1911. 526 р. (Russ. ed.: Lombroso

Cesare, Gordon G.I. (ed.). Prestuplenie. Saint Petersburg, N.K. Martynov Publ., 1900. 140 p.).

11. Ellis Havelock. The Criminal. London, W. Scott Publ., 1890. 336 p. (Russ. ed.: Ellis Havelock; Ginzburg A.M., Sinarskii P.A.

(eds). Prestupnik. Kiev, Kharkov, Southern Russian Publishing House of F.A. Ioganson, 1898. 195 p.).

12. Tagantsev N.S. Russkoeugolovnoepravo[Russian Criminal Law]. 2nd ed. Moscow, State Printing House, 1902.Vol. 2.569 p.

13. Chubinskii M.P. Kursugolovnoipolitiki[A Course in Criminal Policy].Saint Petersburg, 1912.440 p.

14. Mintslov R. Special Features of the Criminal Class. Yuridicheskiivestnik = Legal Bulletin, 1881, vol. VIII, book Х,pp. 216–246; book XI, pp. 355–418; book XII, pp. 577–606. (In Russian).

15. FoinitskiiI.Ya. Vliyanievremengodanaraspredelenieprestuplenii[The Impact of Seasonal Changes on Crime Distribution].Saint Petersburg, M.M. Stasyulevich Publ., 1898.

16. Sergeevskii N.D. Russkoeugolovnoepravo. Chast’ obshchaya[Russian Criminal Law. General Part]. 4th ed. Saint Petersburg,M.M. Stasyulevich Publ., 1900.364 p.

17. Popov M.F. Kratkii ocherk sovremennogo sostoyaniya ucheniya o prestupnike s tochki zreniya ugolovno-antropologicheskoi.Rech’, proiznesennaya v torzhestvennomsobraniiImperatorskogoTomskogouniversiteta, 22 oktyabrya 1898 goda[A briefoverview of contemporary theory of the criminal personality from the standpoint of criminal anthropology.A speech at a grandmeeting of Emperor’s Tomsk University, October 22, 1898]. Tomsk, P.I. Makushin Publ., 1898. 27 p.

18. Dril D.A Criminal Individual.Yuridicheskiivestnik = Legal Bulletin, 1882, vol. 11, pp. 401–422. (In Russian).

19. Lyubavskii A. (ed.). Russkieugolovnyeprotsessy[Russian Criminal Processes].Saint Petersburg, «Public Good» PartnershipPubl., 1867.Vol. 3.799 p.

20. Lombroso C. Bezumieprezhde i teper’ [Madness Earlier and Now]. Odessa, N. Leinenberg Publ., 1897. 43 p.21. Feinberg Ts.M., Buneev A.N., Gurevich M.O., Khaletskii A.M. (eds). Sudebnayapsikhiatriya (rukovodstvodlyavrachei)[Forensic Psychiatry (a Manual for Doctors)]. Moscow, MedgizPubl., 1950. 416 p.
Авторлар туралы ақпарат

Иван Иванұлы Иванов – Солтүстік-Кавказ федералдық университетінің қылмыстық құқық және процесс кафедасының меңгерушісі, заң ғылымдарының докторы, профессор, Ресей Федерациясы, Ставрополь қ., e-mail.ivanov@mail.ru.

Петр Петрұлы Петров – Қиыр Шығыс федералдық университетінің қылмыстық құқық және процесс кафедрасының профессоры, заң ғылымдарының докторы, Ресей Федерациясы, Владивосток қ., e-mail: petrov@mail.ru.


Information about authors

Ivanov, Ivan I. – Head of Chair of Criminal Law and Process of North Caucasus Federal University, Doctor of Law, Professor, Stavropol, Russian Federation; e-mail: ivanov@mail.ru.

Petrov, Petr P. – Professor of Chair of criminal law and process of Far Eastern Federal University, Doctor of Law, Professor, Vladivostok, Russian Federation; e-mail: petrov@mail.ru.

Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет