Геометрия ” пЩні бойынша 050602 “Информатика”

Loading...


бет1/5
Дата09.09.2017
өлшемі1.99 Mb.
  1   2   3   4   5
љаза›стан Республикасы

Білім жЩне “ылым министрлігі


“Сырдария” университеті

0
« Математика жЩне экономика » факультеті


«Жо“ары математика жЩне физика» кафедрасы

Геометрия


пЩні бойынша 050602 - “Информатика маманды“ыныЈ

1 - курс студенттерініЈ білімін баылауа арнал“ан
ОБСиЖ ТАПСЫРМАЛАР МШТІНІ

О›ытушы: Шаманбетова Н.

Жетісай-2008жАЛ’Ы СиЗ
050602 - «Информатика» маманды“ыныЈ 1- курс студенттеріне І – семестрде «Геометрия» пЩніне типтік о›у жоспарына сЩйкес 3 кредит (135 - са“ат) берілген. ОныЈ 30 – са“аты лекция, 15-са“аты практика, 45 – са“аты ОБСиЖ, 45 – са“аты СиЖ – ге бйлінген.
Кредиттік й›у жЇйесінде студенттердіЈ йзіндік ж±мысын (СиЖ) ±йымдастыру маЈызды орын алады. О›ытушылардыЈ СиЖ ±йымдастыруда“ы негізгі функциялары:

 1. студенттерге ба“ыт;

 2. студенттерге консультациялы› кймек;

 3. студенттердіЈ білімін ба›ылау, ба“алау.

СтуденттердіЈ йзіндік ж±мысында“ы негізгі міндеттері: 1. саба› барысында берілген а›параттарды белсенді ›абылдау;

 2. о›ытушыныЈ кеЈесін негізге алып, йз бетінше дайындалу, йздеріне ›атаЈ талап ›оя білу;

 3. кЇрделі, проблемалы› ситуацияларды, кЇрделі мЩселелерді меЈгеруде о›ытушыдан дер кезінде тЇсініктеме, кеЈес, кймек алу.

СтуденттердіЈ йзіндік ж±мыстарын йткізуде келесі мЩселелерге кйЈіл бйлінуі тиіс. 1. СиЖ на›ты жоспарлау;

 2. Щдістемелік ›амтамасыз ету;

 3. СиЖ тапсырамаларыныЈ кЇнтізбелік – та›ырыпты› жоспар“а сЩйкес орындалуын студенттен талап ету.

О›ытушыныЈ басшылы“ымен йтетін студенттіЈ йзіндік (ОБСиЖ) ж±мысыныЈ кйлемі типтік о›у жоспарына сЩйкес аны›талып уа›ыты, аудиториясы кйрсетіліп о›у кестесіне енгізілген.

СиЖ ба›ылау тЇрлерін, тЩсілдерін таЈдауда о›у пЩнініЈ ма›саты мен міндетін, бйлінген са“ат кйлемін, студенттіЈ дайынды› сатысы ескерілген.

СтуденттіЈ йзіндік ж±мысы


Есептер Есептер

Жатты“улар Жатты“улар

Реферат Пікірталас

Сйзж±мба› ®й тапсырмалары Ауд. ж±мыстар Коллолквиум

Шы“армалар Ойындар

ДйЈгелек стол
Студент Студент+о›ытушы

О›ытушы: ба›ылау, ба“алау


Кіріспе ба›ылау А“ымда“ы Аралы› ба›ылау љорытынды

(кЇнделікті (рейтинг) ба›ылау

ба›ылау) 7,14- апта (емтихан)

СтуденттіЈ білімін объективті ба“алауды, ба›ылауды ±йымдастыру – студенттіЈ йзіне деген сенімділігін, жауапкершілігін, пЩнді меЈгерудегі белсенділігін арттырады.

СтуденттердіЈ йз бетімен орындайтын ж±мыстарыныЈ дайынды› деЈгейін, білімін ба›ылау“а «Геометрия» пЩні бойынша тестілік тапсырмалар, коллоквиум, глоссарий с±ра›тары жЩне ба›ылау есептері дайындал“ан.

љаза›стан Республикасы

Білім жЩне “ылым министрлігі

“Сырдария” университеті

“ Математика жЩне экономика” факультеті

“Жалпы математика жєне физика” кафедрасы

“Бекітемін”

Кафедра меЈгерушісі

__________________Жолдасов С.

(›олы)


“___” __________200__ж
К®НТІЗБЕЛІК-ТАљЫРЫПТЫљ ЖОСПАР

Геометрия __ пЩнінен
_ 050602__Информатика____________________маманды“ына арнал“ан
____________Инф 18 тп ______тобы Їшін
о›ытудыЈ формасы кЇндізгі

Курс_1_

Семестр_І, ІІ__

Кредит саны ___3__


 • Барлы› са“ат саны: 135


Лекция: 30

Практика: 15

СиЖ: 45

ОБСиЖ:45


 1. РБ: 30 балл

 2. РБ: 30 балл

Емтихан: 40 балл

 100 балл

Лектор:Жолдасов С

О›ытушы: Шаманбетова Н. 1. Жетісай – 2008ж«Геометрия»

Лекция – саба›тарыныЈ кЇнтізбелік – та›ырыпты› жоспары

050602 – «Информатика» маманды“ы, 1 – курс, І – семестр. 30 са“ат
№ЛекцияныЈ та›ырыбыиткізілетін мерзімАпта саны1Еркін векторлардыЈ ЩртЇрлі аны›тамалары.Еркін векторлар“а ›олданылатын сызы›ты› амалдар.1 апта2ВекторлардыЈ сызы›ты› тЩуелділігі жЩне тЩуелсіздігі; ВекторлардыЈ сызы›ты› тЩуелділігініЈ геометрриялы› ма“ынасы.3Базис, базиске ›атысты вектордыЈ координаталары. Базисті тЇрлендіру2 апта4Кйшу матрицасы. ВектордыЈ тЇзуге жЩне жазы›ты››а проекциясы.5

ВекторлардыЈ сколяр кйбейтіндісі жЩне оныЈ ›асиеттері. ВекторлардыЈ аралас кйбейтіндісі.

3 апта6ВекторлардыЈ ›ос кйбейтіндісі, ЯкобидіЈ тепе-теЈдігі. Тікб±рышты декарт жЩне жалпы афиндік координаталар.7

Алгебралы› сызы› пен беттіЈ ±“ымы. Бір координаттар жЇйесінен бас›а координаттар жЇйесіне кйшкенде координаталардыЈ тЇрлендірілуі.

4 апта8Ортогональ матрицалар. Полярлы›, цилиндрлік жЩне сфералы› координаталар.9

Аффиндік жЩне тікб±рышты декартты› координаталар жЇйесіндегі тЇзудіЈ ЩртЇрлі теЈдеулері.

5 апта10ТЇзудіЈ жалпы теЈдеуі. Ах+Ву+С ЇшмЇшелік таЈбасыныЈ геометриялы› ма“ынасы.11

Екі тЇзудіЈ йзара орналасуы.Екі тЇзудіЈ арасында“ы б±рыш. НЇктеден тЇзуге дейінгі ›ашы›ты›.

6 апта12

Аффиндік жЩне тікб±рышты декартты› координаталар жЇйесіндегі жазы›ты›тыЈ ЩртЇрлі теЈдеулері.13Ах+Ву+Сz+D кйпмЇшелік таЈбасыныЈ геометриялы› ма“ынасы7 апта14

Екі жЩне Їш жазы›ты›тыЈ орналасуы.Жазы›ты›тардыЈ шо›тары мен байламдары.15КеЈістіктегі тЇзу, оныЈ теЈдеуі. Екі тЇзу арасында“ы б±рыш.8 апта16НЇктеден тЇзуге дейінгі ›ашы›ты›.екі тЇзудіЈ ара ›ашы›ты“ы.17

ШеЈбер. Эллипс, гипербола жЩне парабола, олардыЈ канонды› теЈдеулерЈі, фокалды› радиустары, эксцентриситеті, параметрлік теЈдеулері

9 апта18Канонды› теЈдеулері бойынша эллипс, гипербола, парболаныЈ формаларын зерттеу.19

ГиперболаныЈ асимптоталары. Эллипс жЩне гиперболаныЈ директриссалары жЩне олардыЈ ›асиеттері.

10 апта20Эллипс, гипербола жЩне параболаныЈ полярлы› координаталар жЇйелеріндегі теЈдеулер..21Айналу беттері. 11 апта22Эллипсод, гиперболоид, параболоидтар, олардыЈ канонды› теЈдеулері жЩне жазы› ›ималары. 23

Екінші ретті сызы›тыЈ жалпы теЈдеуі, координаталы› йстерді параллель кйшіргенде жЩне б±р“анда оныЈ тЇрлендірілуі.12 апта

24Екінші ретті сызы›тыЈ жалпы теЈдеуін инварианттар ар›ылы канонды› тЇрге келтіру.25Екінші ретті сызы›тардыЈ центрі.13 апта26

Екінші ретті сызы›тардыЈ асипмтоталы› ба“ыттары, жанамалары, диаметрі, бас ба“ыттары жЩне йстері. 27Екінші ретті сызы›тарды кластар“а бйлу.14 апта

28Екінші ретті беттіЈ жалпы теЈдеуі, оныЈ ортогоналды› инварианттары. Екінші ретті бетті кластар“а бйлу29ЖартыкеЈістіктер. Сызы›ты› теЈсіздіктер. Фигуралар. Сызы›ты› теЈсіздіктер жЇйесі.

15 апта30ДйЈес ›исы›тар мен беттер. ДйЈес фигуралар.Барлы“ы:30 са“атШдебиеттер:

1.Негізгі:

1.Атанасян Л.С.,Базылев В.Т. Геометрия.Просвещение 1988 ж Iтом

2. Атанасян Л.С.,Базылев В.Т. Геометрия.Просвещение 1990 ж IIтом

3.Базылев В.Т.Дуничев К.И. Геометрия Просвещение 1974 ж Iтом

4. Базылев В.Т.Дуничев К.И. Геометрия Просвещение 1974 ж IIтом

5.Нурпеисов Ж..љыс›аша дифференциалды› геометрия курсы.Алматы 1992

6.Айдос.Жо“ары математика.Алматы 2003 ж.
«Геометрия » пЩнінен

практикалы› саба›тарыныЈ кЇнтізбелік – та›ырыпты› жоспары

«Информатика » маманды“ы, 1 – курс, ІІ – семестр. 15 са“атТа›ырыбы, мазм±ныСа“ат саныиткізілетін уа›ыты °пай саны

12345

1Векторлы› алгебра12 балл

2Аналитикалы› геометрияныЈ ›арапайым есептері12 балл

3Жазы›ты›та“ы тЇзу12 балл

4Екі тЇзудіЈ йзара орналасуы12 балл

5НЇктеден тЇзуге дейінгі ›ашы›ты›.12 балл

6КеЈістіктегі тЇзу жЩне оныЈ теЈдеуі12 балл

7КеЈістіктегі тЇзу жЩне жазы›ты›13 балл

І – аралы› ба›ылау15 балл

8Эллипс, гипербола жЩне парабола12 балл

9Эллипсойдтар, гиперболойдтар, параболойдтар.12 балл

10Айналу беттері, цилиндрлік жЩне конусты› беттер.12 балл11Екінші ретті сызы›тардыЈ жалпы теЈдеуі12 балл12Екінші ретті сызы›тыЈ жалпы теЈдеуін инварианттар ар›ылы канонды› тЇрге келтіру.12 балл13Екінші ретті ›исы›тыЈ жалпы теЈдеуі.12 балл14Екінші ретті беттіЈ жалпы теЈдеуі.13 баллІІ-аралыбаылау15 балл15ДйЈес кйпжа›тар мен кйпб±рыштар.1Барлыы:1515 балл«Геометрия»

ОБСиЖ – саба›тарыныЈ кЇнтізбелік – та›ырыпты› жоспары мен СиЖ тапсырмаларын ›абылдау кестесі

050602 – «Информатика», 1 – курс, І – семестр. 30 са“ат


ЛекцияныЈ та›ырыбы№

иткізілетін

мерзімісаба›тар мен ба›ылау тЇрлері жЩне ±пайлары

Кон

сульт


Жазб ба›ылауесептер

Тесттапс


Колл.Глосауд®й ж±мысы1234567891

Вектор тЇсінігі. ВектордыЈ проекциясы.12Векторлар“а сызы›ты› амалдар ›олдану1 апта

Е

4 б3Екі вектордыЈ скалярлы› кйбейтіндісі24Скалярлы› кйбейтіндініЈ ›асиеттері 2 аптаЕ

4 б.5Екі вектордыЈ векторлы› кйбейтіндісі.36Нолдік емес векторлардыЈ векторлы› кйбейтіндісі3 апта

БС

4 б7Векторлы› кйбейтіндініЈ ›асиеттері.48 Коллинеар жЩне компланар векторлар.4 аптаЕ

4 б


9Екі нЇктеніЈ ара›ашы›ты“ы.510Кесіндіні берілген ›атынаста бйлу. 5 апта

БС

4 б11®шб±рыштыЈ ауданы.6

12љисы› сызы›ты жазы›ты› нЇктелерініЈ жиыны ретінде аны›тау. 6 апта Е

5 б.13

Б±рышты› коэффициенті ар›ылы берілген тЇзудіЈ теЈдеуі. 714ТЇзудіЈ жалпы теЈдеуі. 7 апта

Е

5 бІ аралыбаылау. 30 балл22,5 балл (30 балл)15ТЇзудіЈ кесінділік теЈдеуі.816

Екі тЇзу арасында“ы б±рыш. 8 апта

Е

4 б


17Берілген нЇкте ар›ылы йтетін тЇзулер шо“ы. 918

Екі нЇкте ар›ылы йтетін тЇзудіЈ теЈдеуі9 апта

Е

4 б19ТЇзудіЈ нормалан“ан теЈдеуі. 1020НЇктеніЈ тЇзуге дейінгі ›ашы›ты“ы.10 апта

Е

4 б21ТЇзулер шо“ы.1122Жазы›ты›тыЈ жалпы теЈдеуі.Жалпы теЈдеудіЈ дербес жа“дайлары.11 апта

Е

4 б23Жазы›ты›тыЈ кесінділік теЈдеуі. 1224Екі жазы›ты› арасында“ы б±рыш.

12 апта


БС

4 б


25Жазы›ты›тыЈ нормалан“ан теЈдеуі.

Жазы›ты›тар шо“ы13

26ТЇзудіЈ жалпы теЈдеуі, тЇзудіЈ параметрлік теЈдеулері.13 апта

Е

5 б27ТЇзу мен жазы›ты›.1428ТЇзу мен жазы›ты›тыЈ ›иылысу нЇктесі.14 аптаТ

5 б


29

Екі тЇзудіЈ бір жазы›ты›та жатуыныЈ шарты15ІІ-аралыбаылау. 30 балл30ШеЈбер15 апта

Е

Барлы“ы: 30+30 = 60 балл050602 – «Информатика»,1 – курс, ІІ – семестр.15 са“ат

Та›ырыбы, мазм±ны№йткізілетін уа›ыты (саба› кест. сЩйкес)саба›тар мен ба›ылау тЇрлері жЩне ±пайларыКон

сультЖаз

ба›


есептер

Тест. тапс.

Колл.ауд®й ж±мысы1234567891ШеЈбер. ШеЈберге іштей жЩне сырттай сызыл“ан кйпб±рыштар.12-

31,32,33,34,352Эллипс.2 апта

ЖБ

5 б3ЭллипстіЈ фокусы.ЭллипстіЈ директрисасы.22-36,37,38,39,404Гипербола.4 апта

Е

5 б5ГиперболаныЈ фокустары.ГиперболаныЈ директрисасы.36Парабола 6 аптаТ

5 б7ПараболаныЈ фокустары42-

41,42,4344,45І аралыбаылау15 балл8Екінші ретті ›исы›тардыЈ диаметрлері8 апта

Г

5 б9Эллипске, гипербола“а, парабола“а жЇргізілген жанамалар.52-46,47,4849,5010Екінші ретті сызы›тыЈ жалпы теЈдеуін тЇрлендірулер ар›ылы канонды› теЈдеуге келтіру.10 апта

Т

5 б11Полярлы› координаталар жЇйесі.62-51,52,53,54,5512КеЈістіктегі декартты› тік б±рышты координаталар.12 апта

Е

3 б13Сфера.

Цилиндрлік беттер. 73-

1,2,3,4,5

6,7,814Конусты› беттер.

Конусты› беттерге ›олданылатын амалдар

14 апта


Е

2 бІІ аралыбаылау 15 балл15Айналу беттері: Эллипсоид.

Гиперболоид. Параболоид8 Барлыы30+30 = 60 балл

Ескерту:

СтуденттердіЈ білімін ба›ылау, ба“алау – СиЖ – есептері, жатты“улар, тестілік ба›ылау (Т), есептер (Е),ба›ылау ж±мысы (БЖ), глосарий (Г), коллоквиум (К) – о›ытушы“а тапсыру кестесі: Щр аптада:


 1. Каталог: CDO -> OBSOJ
  OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  OBSOJ -> «Адам және қоғам» пәні бойынша
  OBSOJ -> Интернет негіздері” пәні бойынша 050111 “Информатика” мамандығының
  OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
  OBSOJ -> Алгебра жЩне сандар теориясы” пЩні бойынша 050109 “Математика”
  OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
  OBSOJ -> Сабақ барысында беріллген ақпатарттарды белсенді қабылдау
  OBSOJ -> «Филология және психология» факультеті «Тілдер» кафедрасы «Тіл біліміне кіріспе»
  OBSOJ -> Сызу пәнін оқыту әдістемесі”


  Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...