Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтарыжүктеу 164.04 Kb.
Дата09.09.2017
өлшемі164.04 Kb.

Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


философия және мәдениеттану кафедрасы

(кафедра атауы)
Әлемдік діндер тарихы пәні бойынша

(пән атауы)


050203 Тарих мамандығының студенттеріне арналған

(мамандық шифрі және толық атауы)Курстық жұмысына

(сабақ, жұмыс түрі)


ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАРЫ МЕН НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ

Павлодар
Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды; әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

_____ п.ғ.д., проф. Н.Э.Пфейфер

(қолы) (А.Ж.Т.)

20__ж. «___»____________

Қ ұрастырушы: аға оқытушы Жапекова Г.К.

(қызметі, ғылыми дәрежесі, атағы, қолы) (А.Ж.Т.)
философия және мәдениеттану кафедрасы

(кафедра атауы)


Әлемдік діндер тарихы пәні бойынша

(пән атауы)050203 Тарих мамандығының студенттеріне арналған

(мамандық шифрі және толық атауы)әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулар

Курстық жұмысына

((КЖ-а/КЖ-с/Бж/ЕКЖ/ЗЖ)оқу құжат түрінің атауы)

Кафедраның отырысында ұсынылды

20__ж. «___»______________,№__ хаттама


Кафедра меңгерушісі _____________ Ахметова Г.Ғ 20__ж. «____» ________

(қолы) (А.Ж.Т.)Тарих және құқық ________ОӘК мақұлданды

(факультет атауы)

20__ж. «___»______________, №____ хаттама

ОӘК төрағасы Мошна Н.И. 20__ж. «____» ________


(қолы) (А.Ж.Т.)


МАҚҰЛДАНДЫ:

ЖжӘҚБ бастығы _____________ Варакута А.А. 20__ж. «____» ________

(қолы) (А.Ж.Т.)


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ хаттама


Курстық жұмыстың мақсаты мен мазмұны

Үсынылып отырған курс адамзат еркениетінің калыптасу дәуірінде пайда болған әлемдік діндер калайша қазіргі заманғы өмір жағдайларына жеңіл-ак бейімделіп, әлі де оз өмірін жалғастырып отыр деген сүраққа жауап береді, ол дін сияқты мәдени-тарихи күбылыстың үзақ, үздіксіз өмір сүруінің зандылығын түсіндіруге тырысады. Әр түрлі діни наным-сенімдердің тарихын және мазмүнын зерттеу халықаралық қатынастар келешегінде де айтарлықтай маңызға ие. Ол жас үрпактың бойында езара түсіністікті калыптастыруға және олардың әлемдік діндер уағыздайтын жалпы адамзаттык қүндылықтарды игеруіне ықпал етеді.

Әлемдік діндер тарихы - адамаралық қатынастар мәдениетініц дамуына, жеке түлғаның әлеуметтенуіне ықпал ететін оқу пәні, ол студенттердің бойында әр түрлі дүниетанымдық жүйелер негізінде езара түсіністік арқылы ойлау дағдысын калыптастырады. Курстың бағдарламасында дін дүниені өзіндік кезқараспен қабылдауымен ерекшеленетін, рационалды ойлауды иррационалды ойлаумен байланыстыратын сананың бір формасы ретінде қарастырылады. Курстың шеңберінде студенттер дін сияқты ерекше мәдени қүбылысты, оның саяси, экономикалык және әлеуметтік мекемелерге ықпалын окып-біледі. Курс діни сананың ролін аймактық аспектіде, және сондай-ак адамзат тарихының негізгі кезеңдеріне сәйкес қарастырады.

Курстық жұмыстың зерттеу нәтижесінде студенттер мынадай білім негіздеріне ие болуға тиіс:

діндердің пайда болу тарихы;

діни сенімдердің алғашкы түрлерінін пайда болуы; Африканын, Американың, Океания мен Автралияның автохтонды (жергілікті) діндерінің ерекшеліктері;

діни наным-сенімдердің ерте түрлері; ежелгі Үндістанның діни жүйелері; даосизмнің, конфуциандық пен синтоизмнің негіздері; иудаизм негіздері;

германдықтардьщ, түріктердің, славяндардың ежелгі наным-сенімдері;

христиандықтың негіздері; исламның теориясы мен практикасы; Қазақстандағы қазіргі діни жағдай.Дағдылар мен шеберліктер. Курстық жұмыстың оқу барысында студенттер оқытушынын жетекшілігімен дәріс үстінде семинарға дайындалу барысында дербес жүмыс жасау дағдысы мен шеберлігіне ие болады:

оқу қүралымен, монографиямен, ғылыми мақаламен жүмыс істеуге; оқытушы үсынған еңбектерді конспектілеуге;

шетелдік ғалымдардың еңбектерін сыни талдаудан өткізе отырып, одан қажетті материалды ала білуге;

әлемдік діндер тарихы бойынша деректерді топтастыра білу және олардан мәліметтер ала білуге үйренеді.КУРС ЖҮМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

 1. Дінді зерттеу тарихы.

 2. Дін автохтонды жүйе ретінде.

 3. Зороастризм мен маздеизмнің негіздері.

 4. Зороастризмнің мифологиясы.

 5. Мани және манихейлік.

 6. Иудаизм діни жүйе ретінде.

 7. Кене Өсиеттің аңыздары мен таңғажайып оқиғалары.

 8. Арийлер мен Ведалар.

 9. Ежелгі үнді діни философиясының негіздері.

 10. Джайнизм теориясы.

 11. Джайнизм үнді тарихы.

 12. Буддизм философиясының негіздері.

 13. Буддизм этикасы.

 14. Индуизмнің пайда болуы, діннің негіздері.

 15. Индуизмнің модернизациясы.

 16. Ислам діні мен индуизмнің өзара әрекеттестігі.

 17. Ежелгі қытай діни философиясы.

 18. Конфуцийдің өлеуметтік тәртіпті түсіндіруі.

 19. Конфуциандық - Қытай өмірін реттеуші.

 20. Даосизм философиясы.

 21. Буддизм және қытай мәдениеті.

 22. Жапониядағы буддизм және синтоизм.

 23. Христиандықәдебиет.

 24. Христиан шіркеуі III ғ. Рим қоғамының дағдарысы жағдайында.

 25. Грек православие шіркеуі.

 26. Ресейдегі православие шіркеуі.

 27. Христиандық және Еуропа мәдениетінің дөстүрлері.

 28. Шығыс елдеріндегі христиан діні.

 29. Еуропадағы реформациялық қозғалыстың алғы шарттары.

 30. Мартин Лютер және Германиядағы реформация.

 31. Жан Кальвиннің протестантизм ілімінің негіздері.

 32. Швейцариядағы реформация.

 33. Англикан шіркеуі: дәстүрлері мен қазіргі жағдайы.

 34. Протестантизм және кәсіпкерлік этикасы.

 35. Ислам әлемнің жаратылысы туралы.

 36. Исламның шарттары мен тиымдары.

 37. Сопылар және сопылық.

 38. Шиизм исламдағы бағыт ретінде.

 39. Исламның діни-культтік негіздері.

 40. Ислам және қазіргі заман.


Курстық жұмысты орындаудың көлемі мен шарты
«Әлемдік діндер тарихы» курсынан студенттер міндетті түрде курстық жұмысын жазып, тапсыруы керек.

Жұмысты жақсы орындап, тапсыруы үшін, олар міндетті түрде өздігінен бір курс бөлімінің теориялық материалдарын білуі керек, сонымен қатар тәжірибешілік тапсырмаларға көңіл бөліп, қазіргі заманғы мәдени-философиялық зерттеулермен таныс болуы керек.

Берілген материалдардың мәселелерін түсініп, дайындау үшін, курстық жұмыстың тақырыбын ең алдымен оқу құралдары мен қосымша әдебиеттерді оқып, жазуы керек. Келесі тапсырма осы материалды сатылап, ойлы түрде нақты ұсынуы тиіс.

Терминологияны дұрыс пайдалана алған жағдайда ғана нақтылық болады, ойлау – бұл сұрақтарды сатылып қарастыру, осыдан кейін бірінен соң бірі шыға беретін мәселелер, жалпы осының өзі бір жүйені құрайды, сенімді аргументерді пайдаланған да ғана нәтижеге қол жеткізуге болады. Курстық жұмыстың өзін қолмен таза, мәдениетті орындаудың өзіне көңіл бөлінеді. Оның орташа қолмен жазылғандағы көлемі 40 беттен болуы керек, міндетті түрде ақ жол болуы керек. Курстық жұмыстың өзі титулдық беттен басталады. Мәтіндегі жұмысты қайта оқып шығып, тексеріп, табылған қателерді білдіртпей түзетулері керек.

Курстық жұмысты тексерген кезде қаралатын мәселе:


 • мазмұнның ғылыми-теориялық деңгейі;

 • мәтін құрудағы дағдылардың қалыптастыруы: өздігінен әдебиеттермен жұмыс істеуі, бастыларын сүзіп алуы, сараптау, библиографияны сауатты жеткізуі;

 • сараптамаға өздігінен және шығармашылық жақындық керек;

 • курстық жұмысты уақытынды тапсыру және дұрыс дайындау.

Бюджет времени.

Студенттердің өздік жұмысының уақыт бюджеті жұмыс бағдарламасына сәйкес СӨЖ бойынша сағаттар көлеміне байланысты құралады:

- 25% дәрістерді өңдеу, 45% - тәжірибе сабақтарына дайындалу, 35% курстық жұмысты дайындау.

Мазмұнына және ресімделуіне қойылатын талаптар

ЖАЛПЫ МІНДЕТТЕР


1. Құжат мәтіндері іштей құжаттарға бөлінеді, көбінесе жалпы мәтін (рефераттар, есептер, түсіндірме хаттар және т.б.), графиктерге бөлінген (специфика, ведомость, кестелер және т.б.).

2. А4 (210х297 м.м.) бетінің бір жағына ғана құжат мәтіндері орындалады ГОСТ 2.301, А3 (297х420 м.м.) иллюстрация және кестелерді пайдаланғанда міндетті түрде пайдалану керек.

3. Құжат мәтіндері келесі әдістермен орындалады:

- қолымен жазу – әріптер мен сандардың көлемі 2,5 м.м. Сандар мен әріптерді міндетті түрді анық, бір қалам түсімен жазу керек (көк, көкшіл, қара) . Түзетулер енгізілген жағдайда жұмыс қабылданбайды.

- электронды түрде жазған кезде Шрифт – Times New Roman, қарапайым, 14 көлемді, аралығы – бір қалыпты.

4. Құжат мәтіндерін машинамен жазған жағдайда, міндетті түрде барлық жеке сөздерді, формулаларды, белгілерді, қара сиямен, қаламмен жазуы керек.

5. Мәтінтің барлық жағынан өзінің жолы болуы керек. Сол жағы поля – 25 мм, оң жағы – 10 мм, жоғарғы және төменгі жағы – 15мм.

Мәтіндегі ақ жол 15-17 мм қолмен жазғандағы немесе (1,25 см) машинамен жазғанда болуы керек. Мәтіндегі барлық ақ жолдар бір қалыпты болуы керек.

Мәтіндегі ең маңызды бөліктері 10 мм аралықта болуы керек.

Құжат мәтінінің қосымша үлгісі А бетінде көрсетілген.

Қателер, графикалық түсініксіз белгілер болса, құжаттағы барлық түзетулерді қара сиямен жазуы керек, немесе ақ сиямен түзетілген жағдайда сол жерге жазылуы тиіс. Бір бетте бес қатеден аспауы тиіс.

Құжат мәтіндерінде қателіктер толығымен түзетілмеген жағдайда қабылданбайды.

6. Құжат құрылымы:


 • титулдық бет (қосымша В-М);

 • тапсырма (шығым және т.б.);

 • мазмұны;

 • нормалық сілтемелер;

 • анықтамалар;

 • белгілер мен қысқартулар;

 • кіріспе;

 • негізгі бөлім;

 • қорытынды (шешімі);

 • қолданылған әдебиет көздері;

 • қосымша (керек жағдайда). 1. Титулдық патақ құжаттың алғашқы бірінші беті болады.

 2. Титулдық бет А4 форматында орындалады, А қосымша негізінде;

  • 1 жолы – Министірліктің атауы, бұл жүйеге жоо-ы кіреді (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі);

  • 2 жолы – ЖОО –ның атауы (С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті);

  • 3 жолы – кафедраның жалпы атауы, (тапсырма бойынша) дайындалған құжат;

  • 4 жолы – сол жағында – келісім грифі, оң жағында – бекіту грифі (керек кезінде толтырылады);

  • 5 жолы – құжат атауы (үлкен шрифпен), титулды бет жазылады. Құжаттарға, студенттер дайындаған, көрсетіледі (керек кезінде) тақырып атауы мен пәннәі атау;

  • 6 жолы– оң жағында – құжат дайындағандардың қолы, сол жағында – баға қойылады. Студенттердің дайындаған құжаттарына міндетті түрде қабылдап алған жетекшінің қолы тұруы керек;

  • 7 жолы – құжаттың дайындаған жылы ( «жыл» деген сөз керек емес немесе «ж»).


Жұмысты орындалу көлемі мен шарттары, уақыт бюджеті;

Өздігінен білім алатындардың білімдері мен дағдыларын бекіту үшін жасалынады.№ және курстық жұмыстың мазмұны мен тақырыптары

Уақыт, орындалватын сағат

Курстық жұмыс бағыты бойынша әдебиеттер тізімін жинақтау

5

2Кіріспе

5

3 Негізгі бөлім

15

4 Қорытынды

5

5 Рәсімдеу мен қорғау

5

Жалпы:

35

Министерство образования и науки Республики Казахстан
Павлодарский государственный университет им.С.Торайгырова
Кафедра Философии и культурологии


КУРСТЫҚ ЖҰМЫСЫ

КЖ. ХХХХХХ. ХХ-ХХ. ХХ. ХХ. ПЗ
Пән бойынша __________________________________________

Тақырып : _______________________________________________________
_____________________________________________________________

__________

(оценка)Члены комиссии
(должность, ученая степень)
(инициалы, фамилия)

(подпись)


(дата)

Нормоконтролёр:
(должность, ученая степень)
(инициалы, фамилия)

(подпись)


(дата)Руководитель:
(должность, ученая степень)
(инициалы, фамилия)

(подпись)


(дата)

Студент:

__________________________________

(инициалы, фамилия)

_________________

(подпись)_______________

(дата)

(группа)

200___


ПМУ ҰС Н 7.06.1/01
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖІНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
С.ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
«Философии және мәдениеттану» кафедрасы
Курс жұмысына

тапсырма

«Мәденриеттік антропология» пәні бойынша

Студент _________________________тобы________________1 Курстық жұмысының мазмұны
1.1 ___________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

1.2 ___________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

1.3 __________________________________________________

_____________________________________________________

1.4 _________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________

2 Бастапқы мәліметтер
2.1 _________________________________________________________

2.2 _________________________________________________________

2.3__________________________________________________________

2.4 _________________________________________________________


3 %КЖ дайындау және қорғау кестесі


Бөлім

% КЖ орындау апталары

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

КЖ алу
КЖ қорғау

2
3
4
5

4 КЖ пайдадану кезеңдегі дерек қөздердерінің тізімі


 1. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М,1986.

 2. Элиаде М., 10.Малерт М. Религии человечества. М, 1997.

 3. Малерт М. Религии человечества. М, 1997. - 600с.

 4. Туфан З. Религия в системе духовной культуры. Учебное пособие. А, 1999. – 106с.


Тапсырманы алдым: «____» __________________200_ г. _________

(подпись)


Жұмыс жетекшісі ______________________ Ф.И.О.

(подпись)


каф. меңгерушісі _____________________ Г.Г. Ахметова

(подпись)Ұсынылатын әдебиеттің тізімі
Негізгі әдебиеттер:

 1. Буддизм и культурно-психологические традиции Востока. - Новосибирск, 1990.

 2. Васильев Л.С. История религий Востока. - М, 1998.

 3. Грюнбаум Г.Э. Классический ислам (600-1258 гг.). Очерк истории. - М.,

 4. 1986.

 5. Ислам. Религия, общество, государство. -М., 1984.

 6. История религии. В 2-х т.; Учебник / Винокуров В.В., Забияко А.П., Лапина З.Г. и др. под общей ред. И. Н. Яблокова. - М, 2002.

 7. Крывелев И.А. История религий. - В 2-х тт. - М, 1988.

 8. Религиозные традиции мира. - В 2-х тт. / Пер. с англ. - М., 1996.

 9. Поликарпов B.C. История религий: лекции и хрестоматия. - М, 1997.

 10. Трофимов Я.Ф. Религия в Казахстане. - Алматы, 1996.

 11. Токарев С.А. Ранние формы религии. - М., 1990.Қосымша әдебиет:

 1. Басилов В.Н., Кармышев Дж. X. Ислам у казахов. - М., 1997.

 2. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового завета. - М.,1993.

 3. Большаков О.Г. Ислам: образ жизни и стиль мышления. - М., 1990.

 4. Васильев Л.С. История религий Востока (религиозно-культовые традиции и общество). - М., 1983.

 5. Вейш Я.Я. Религия и церковь в Англии. -М.,1976.

 6. Великович Л.Н. Черная гвардия Ватикана. -М., 1980.

 7. Гече Г. Библейские истории. - М., 1990.

 8. Жизнь происходит от жизни/Созд. А.Ч.Бхактиведанта. - М.,1991.

 9. Жумагулов К.Т. Очерк этногенеза, материальной и духовной» культуры германцев на современном этапе исследования. Учебное пособие. -Алматы, 2000. -С. 96-130.

 10. Жумагулов К.Т. Проблемы истории германских племен с древнейших времен до начала средних веков. -Алматы, 2002. - С. 238-273.

 11. Жумагулов К.Т. Общегерманские боги до принятия христианства //Античность и общечеловеческие ценности. Вып 7. Алматы, 2000.

 12. Журавский А.В. Христианство и ислам. - М., 1990.

 13. Ислам. Энциклопедический словарь. -М., 1991.

 14. Коран / Пер. И.Ю.Крачковского. - М., 1990. *-

 15. Косидовский 3. Библейские сказания. -М., 1989.

 16. Мень А. История религии. В 2-х кн. -М., 1999.

 17. Никольский Н.М. История русской церкви. - М.,1988.

 18. Панова В.Ф., Бахтин Ю.Б. Жизнь Мухаммеда.-М., 1991.

 19. Переломов Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. - М., 1993.


Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет