БАҒдарламасы «теориялық саясаттану»

Loading...


Дата29.04.2017
өлшемі82.72 Kb.
түріБағдарламасы
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

АРАЛАҚ МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ

БАҒДАРЛАМАСЫ
«ТЕОРИЯЛЫҚ САЯСАТТАНУ» пәні бойынша


Мазмұны

1

Саяси ғылым теориясы мен тарихи методологилық мәселелері
1.1

Саясат қоғамдық құбылыс ретінде


 1. Саясат ұғымы. Саясат табиғатын анытаудағы ағыттардың көптүрлілігі, оның мазмұны мен көлемі.

 2. Саясаттағы әдіс пен мақсаттар

 3. саясат қоғамдық қарым-қатынас аймағы жән адамдық іс-әрекет ретінде

7

1.2

Саясаттану ғылым және блім пәні ретінде


 1. Саяси ғылымның әлеуметтік-гуманитарлық білім комплексіндегі орны.

 2. Саяси ғылым объектісі мен пәні.

 3. Саяси ғылымның негізгі әдістері мен тәсілдірі.

 4. саясаттану функциялары

9

1.3

Саяси блімнің дамуы мен саясаттанудың ғылым ретнде қалыпиасуы

 1. Ежелгі әлемнің саяси-философиялық оқытуы

 2. Ортағасыр саяси ойлары

 3. Жаңа заманның саяси теориялары

 4. Қазіргі заманғы саяси ғылымның қалыптасуы

14

2

Билік жән қоғам

2.1

Билік


 1. Билік туралы оқутулардың дамуының негізгі кезеңдері

 2. Саяси билік, оның мәні. Билік легитимділігі және легалділігі.

 3. Саяси билікті жүзеге асыру механиздері. Мемлекеттік биліктің түрлері мен формалары

6

2.2

Саясат субъектілері


 1. Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік стратификация.

 2. Әлеуметтік топтар мүдделері, олардың ерекшелектері, саясаттағы өзарабайланыс және есеп.

 3. ҚР әлеуметтік құрылымының даму үрдістері және жаңа саясат субъектілірінің қалыптасуы

6

2.3

Адам саясат субектісі ретінде


 1. Тұлғаның саяси субъектілігінің түсінігі. Адамның саяси белсенділігнң алғышарттары.

 2. Адамның құқық концепциясы: тарихы және бүгінгі күн

4

3

Қоғамның саяси жүйесі мен институттары

3.1

Қоғамның саяси жүйесі және саси режимі


 1. Қоғамның саяси жүйе теориясы

 2. Қоғамның саяси жүйесі: ұғымы, мәні,функцияналдану механизм. Саяси жүйе типологиясы.

 3. ҚР саяси жүйе реформасы.

 4. Саяси режим ұғымы мен оың түрлері.

 5. Саси режимдегі мемлекеттік билік және азаматтық қоғамдағы тоталитаризм, авторитаризм және демократия

8

3.2

Демократия


 1. Демократия ұғымы. Антика заманнан қазіргі кезеңге деінгі демократияға көзхқарастар

 2. Қоғам өміріндегі демократиялық ұйымдар, негізгі принциптар мен әдістері.

 3. Қазіргі демократияның кемшіліктері мен жақсы жақтары.

6

3.3

Мемлекет саяси институт ретінде


 1. Мемлекет және оның қалыптсуы туралы ойдың эволюциясы.

 2. Мемлекет қоғамдық ұйым түрі ретінде, оың мәні, тарихи түрлері, мемлекеттік құрылым мен басқару формалары

 3. Қазіргі мемлекеттің даму тенденциялары

6

3.4

Құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам


 1. Құқықтық және әлеуметтік мемлекет: принциптері мен құндылықтары.

 2. Азаматтық қоғам: ұғымы, құрылым, функциялары.

 3. ҚР құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғам мүмкіндіктері

6

3.5

Саяси партиялар және қоғамдық-саяси ұйымдар мен қозғалыстар азаматтық қоғамның қрылымдық элементтері ретінде

 1. Саяси партия: генезис, мәні, түрлері мен қызметтері, саяси билік механизмдегі рөлі.

 2. Партиялық жүйелер, олардың түрлері.

 3. Қоғамдық-саяси ұйымдар мен қозғалыстар, саяси-құқықтық мәртедесінің сипаттамасы

 4. ҚР көппартиялық жүйенің орнығуы мен ызмет етуі
7

4

Саяси процестер

4.1

Саяси процестер


 1. Саяси процес ұғымы.

 2. Саяси процес мәні, құрылымы мен субъектілір.

 3. Саяси процес түрлеі мен типтері. Азіргі замандағы саяси процес диалектикасы.

5

4.2

Саяси шешімдер


 1. Саяси шешімдер, олардың типтері мен түрлері.

 2. Саяси шешімді қабылдау процесі, оның ерекшелігі.
3

4.3

Саяси даму мен модернизация


 1. Саяси модернизация теориясы, оның басты бағыттары.

 2. Модернизацияланушы қоғамдағы саяси даму дағдарыстары.

 3. ҚР саяси модернизация проблемасы

6

4.4

Саясаттағы жанжалдар мен дағдарыстық жағдайлар

 1. Саяси жанжал және текетірестік жағдайдағы адамдардың жүріс-тұрысы.

 2. Саясаттағы дағдарыстар, олардың сипаттық белгілері.

 3. Саяси жанжалдар мен дағдарыстардың арылу жолдары мен әдістері

6

5

Әлемдік саясат пен халықаралық қатынастар
5.1

Халықаралық атнастардағы саясаттану


 1. Қазіргі әлем келбеті мен оның дамуның ортақ үрістері.

 2. Қазіргі халықаралық қатнастар, жаһандану жағдайындағы олардың дамуы мен олардың даму мен болашағы.

 3. Мемлекеттің сытқы саясатты: мақсаты, міндеті, мәні, функциялары

10

5.2

Әлемдік қауымдастықтағы ҚР

 1. Әлемдегі қазіргі күштер артпаласы шарттындағы ҚР ұлттық мүддесі мен ұлттық қауіпсіздікгі.

 2. ҚР егеменді мемлекет ретіндегі сыртқы саясаты

 3. ҚР- дың ТМД елдерімен азарақарымқатнасы.

5

6

Саясат және тұлға
6.1

Саяси қарым-қатнастағы және процестегі тұлға


 1. Тұлғаның құндылықты бағдар жүйсіндегі саясат.

 2. Мемлекет және тұлға: оқшаланудан әлеуметтік әріптестк.

 3. Халықаралық саясаттағы адам құқығы, бұл аймақтағы халықаралық келісім.

5

6.2

Саяси мәдениет


 1. Саяси мәдениет: ұғымы, құрылымы, функциялары, жалпы мәдениетпен өзарабайланысы.

 2. Саяси мәдениет типтеріндегі салыстырмалы анализ.

 3. ҚР демократиялық саяси мәдениет қалыптасуының негізгі шарттары мен мәселелері.

5

6.3

Саяси қызмет және саяси қатынас


 1. Саяси қызмет әлеуметтік топтардың мүдделерін білдірутәсілі ретінде. Саяси қызмет түрлері.

 2. Саяси қызметтің мотивациялық құрылымы мен оны анықтаушы факторлар.

 3. Қоғамның саяси өміріне азаматтардың қатысуы мен оның белсенділігі мәселелері

5

6.4

Саяси лидерлік және саяси элита


 1. Қазіргі заманғы қоғамдық дамудағы саяси лидерлік

 2. Саясаттағы мүдделі топтар рөлі мен орны.

 3. Элита мәні мен критерилері. Элита түрлері

6


Әäåáèåòòåð òiçiìi


 1. Àíòîëîãèÿ ìèðîâîé ïîëèòè÷åñêîé ìûñëè. Çàðóáåæíàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ìûñëü: èñòîêè è ýâîëþöèÿ. Ò. 1. Ì., 1997.

 2. Àðîí Ð. Îñíîâíûå ýòàïû ðàçâèòèÿ ñîöèîëîãè÷åñêîé íàóêè. Ì., 1992.

 3. Áàéäåëüäèíîâ Ë.À. Îñíîâû ïîëèòîëîãèè: Ó÷åáíèê. Àëìàòû, 2002.

 4. Âåáåð Ì. Èçáðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ. Ì., 1990.

 5. Ãàäæèåâ Ê.Ñ. Ïîëèòè÷åñêàÿ ôèëîñîôèÿ. Ì., 1999.

 6. Æàìáûëîâ Ä. Ñàÿñàòòàíó íåãiçäåði, Àëìàòû, 1998.

 7. Èñòîðèÿ ïîëèòè÷åñêèõ è ïðàâîâûõ ó÷åíèé: Ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ / Ïîä. îáù. ðåä. Â.Ñ. Íåðñåñÿíöà. Ì., 1997.

 8. Êàçàõñòàíñêàÿ ïîëèòîëîãè÷åñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. Àëìàòû, 1998.

 9. қàçàқ ÑÑÐ-íiң ìåìëåêåòòiê åãåìåíäiãi òóðàëû Äåêëàðàòèÿ // Õàëûқ êåңåñi. 1990. 25 қàçàí.

 10. Қàçàқñòàí Рåñïóáëèêàñûíûң Êîíñòèòóöèÿñû. Àëìàòû, 1995.

 11. Íàçàðáàåâ Í. Êàçàõñòàí – 2030, Áàðëûқ Қàçàқñòàíäûқòàðäûң өñiï-өðêåíäåói, қàóûïñiçäiãi æәíå әë-àóқàòûíûң àðòóû. Åë ïðåçèäåíòiíiң Қàçàқñòàí õàëқûíà æîëäàóû. Àëìàòû, 1997.

 12. Íàçàðáàåâ Í. Ñûíäàðëû îí æûë. Àñòàíà, 2003.

 13. Íàçàðáàåâ Í. Òàðèõ òîëқûíûíäà. Àëìàòû, 1999.

 14. Îáùàÿ è ïðèêëàäíàÿ ïîëèòîëîãèÿ / Ïîä. ðåä. ïðîôåññîðà Æóêîâà Â.È., ïðîôåññîðà Êðàñíîâà Á.È. Ì., 1997.

 15. Îñíîâû ïîëèòè÷åñêîé íàóêè: Ó÷. Ïîñîáèå. ×àñòü 1,2 / Ïîä. ðåä. Â.Ï. Ïóãà÷åâà. Ì., 1996.

 16. Ïîëèòîëîãèÿ / Ïîä. ðåä. Ì.À. Âàñèëèêà. Ì., 1999.

 17. Ïîëèòîëîãèÿ: Êóðñ ëåêöèé / Ïîä. ðåä. Ì.Í. Ìàð÷åíêî. Ì. 1997.

 18. Ïîëèòîëîãèÿ: Êóðñ ëåêöèé / Ïîä. ðåä. Ïðîô. Ò. Ìóñòàôèíà. Àëìàòû, 1994.

 19. Ïîëèòîëîãèÿ. Ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü. Ì., 1993.

 20. Ñàÿñàòòàíóғà êiðiñïå 1,2,3 áөëiì. Àëìàòû, 1994.

 21. "Ñàÿñè ïàðòèÿëàð òóðàëû". Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûң çàңû // Àқèқàò. 2002. №9.

 22. Øâàðöåíáåðã Ð. Ïîëèòè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿ â 3-õ ÷àñòÿõ. Ì., 1992.

 23. Øàðàí Ï. Ñîâðåìåííàÿ ïîëèòîëîãèÿ. Ò.1,2. Ì., 1992.

Каталог: files -> OMKO -> Minimalnye programmy -> KAZ
OMKO -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
OMKO -> Е. А. Бөкетов атындағы Қарму ректоры проф. Е.Қ Көбеев
OMKO -> Оқу жылына арналған әлеуметтанулық зерттеулердің жоспары
OMKO -> «Физика» пЩні бойынша тест тапсырмалары
OMKO -> Е. А. Бөкетов атындағы Қарму ректоры проф. Е.Қ. Көбеев
OMKO -> Жұмыс жоспары
OMKO -> План социологических опросов
KAZ -> БАҒдарламасы «экология» пәні бойынша № №
KAZ -> Амб бойынша бағдарлама
KAZ -> Маб бойынша бағдарлама


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
дістемелік материалдар
дістемелік сыныстар
ауданы кіміні
конкурс туралы
Мектепке дейінгі
рметті студент
облысы бойынша
жалпы білім
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
білім беруді
мелетке толма
разрядты спортшы
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...