Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 3/37жүктеу 225 Kb.
Дата08.09.2017
өлшемі225 Kb.

Пән бойынша оқыту бағдарламасы

(Syllabus)

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті

Математика кафедрасы

5B060400 – Физика мамандығының студенттеріне арналған

Векторлық және тензорлық талдау негіздеріПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар


Пән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus)

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

ФМжАТ факультетінің деканы

______________ Н.А.Испулов

2011ж. «___»____________

Құрастырушы: _______________ аға оқытушы А.Н.Баширова

Математика кафедрасы

5B060400 – Физика мамандығының

ЖОБ негізіндегі күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған

Векторлық және тензорлық талдау негіздері

пәні бойынша оқыту бағдарламасы

(Syllabus)

Бағдарлама 2011ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.

Кафедра отырысында ұсынылды 2011ж. «___»__________ №__ Хаттама

Кафедра меңгерушісі ______________ М.Е.Исин 2011ж. «____» ________

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 2011ж. «_____»__________ №____ Хаттама

ОӘК төрағасы ____________ Ж.Ғ.Мұқанова 2011ж. «_____»___________


КЕЛІСІЛДІ *

Кафедра меңгерушісі __________ Ш.Қ.Биболов 2011ж. «____» ________

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
1 Оқытушы туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Баширова Анар Набиевна – математика кафедрасының аға оқытушысы

Математика кафедрасы А корпусында (Ломов көшесі, 64 үй), А1-211 аудиториясында орналасқан, тел.67-36-46

2 Пән туралы мәліметтер

Векторлық және тензорлық талдау негіздері3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

ОСӨЖ

3

2

37,5

15

7,5

15

-

-

52,5

2

емтихан4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Пәннің мақсаты – Векторлық және тензорлық талдауды теориялық физика курсының математикалық аппаратының негіздерінің бірі ретінде оқып үйрену керектігіне көңіл аудару. Вектор және тензор дегеніміз нақты координаттар жүйесін тағайындауға тәуелді емес математикалық объектілер екендігін студенттерге жеткізу.

Пәннің міндеті – Студент аталған математикалық аппаратты меңгеріп, есептерді шығару тәсілдерін үйренуі қажет.

5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер  • арнайы математикалық объектілерді, олардың қасиеттерін және физикалық объектілермен байланысын білу керек;

  • векторлық және тензорлық талдаудың стандарттық есептерін шешу ережелерін білу керек және оларды физикалық зерттеулерде қолдана алу керек.


6 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: математикалық талдау, аналитикалық геометрия, дифферециалды теңдеулер.


7 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет: дербес салыстырмалылық теориясы, жалпы салыстырмалылық теориясы, электродинамика, кванттық механика.
8 Тақырыптық жоспар

№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәріс-тер

практи-калық (сем)

зертха-налық

студия-лық

жеке

СӨЖ

1

Негізгі ұғымдар. Координаттар жүйесінің бұрылуы. Векторлардың көбейтілуі

2
25

2

Векторлық талдау

6

3

617,5

3

Координаттар жүйелері. Қисық сызықты координаттардағы дифференциалды операторлар

3

2

314

4

Тензорлық талдау

4

2,5

416

БАРЛЫҒЫ :

15

7,5

1552,5


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Осы пән курсында студенттер векторлық талдау негіздерін, қисық сызықты координат жүйелеріндегі амалдарды, скалярлық, векторлық және тензорлық өрістерді, өрістер теориясының негіздерін қарастырады. Векторлық және тензорлық талдау тегіс ортаның механикасымен, теориялық физикамен, электродинамикамен ж т.б. айналысатын физик теоретиктің математикалық аспабы болып табылады. Векторлық және тензорлық өрістер осы ғылымдардың зерттеу объектілері болғандықтан студенттер осындай өрістердің математикалық теориясы бар екенін білу керек және де өз зерттеулерінде осы теорияны қолдана алу керек.10 Курстың компоненттері

10.1 Пәннің тақырыптарының мазмұны


1 тақырып. Негізгі ұғымдар. Координаттар жүйесінің бұрылуы. Векторлардың көбейтілуі.

2 тақырып. Градиент, дивергенция, ротор. операторы әсері. операторының тізбектеліп қолданылуы. Векторларды интегралдау. Гаусс теоремасы. Стокс теоремасы.


3 тақырып. Координаттар жүйелері. Қисық сызықты координаттар. Декарттық, сфералық, цилиндрлік координаталар. Қисық сызықты координаттардағы дифференциалды операторлар.

4 тақырып. Тензорлық талдау. Кіріспе. Негізгі ұғымдар. Жинақтау, тура көбейту. Дербестік ережелері. Псевдотензорлар.

10.2 Тәжіреби сабақтардың мазмұны мен тізімі


1 тақырып. Векторлық анализ аппараты. Векторларды интегралдау. Гаусс теоремасы. Стокс теоремасы.

2 тақырып. Координаттар жүйелері: декарттық, сфералық, цилиндрлік.


3 тақырып. Қисық сызықты координаттар үшін дифференциалдық векторлық аппарат.

4 тақырып. Тензорлар. Қысқарту. Қосындылар қағидасы. Тікелей көбейтінді
10.3 Зертханалық сабақтардың мазмұны мен тізімі

1 тақырып. Векторлық алгебра.

2 тақырып. Скалярлық өрістер, олардың берілу тәсілдері, сандық және векторлық сипаттамалары.

3 тақырып. Векторлық өрістер, олардың векторлық және интегралдық сипаттамалары. Құйын және дивергенция. Циркуляция және ротор.

4 тақырып. Өрістердің арнайы түрлері: потенциалдық, орталық, консервативті. Гельмгольц теоремасы.

5 тақырып. Қисық сызықты координаттар жүйелері. Қисық сызықты координаттардағы дифференциалдық операциялар.

6 тақырып. Негізгі және өзара базистер. Векторларды негізгі және өзара базистер бойынша жіктеу. Бірінші рангті тензор ретіндегі вектор.

7 тақырып. Тензордың жалпы анықтамасы. Екінші рангті тензор және олардың матрицалық түрде берілуі.
10.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны
10.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу
Сабаққа қатысу

10

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

10

3

Зертханалық сабақтарға дайындалу

Есеп беру шаблоны


ЗЖ жіберілу

10

4

Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Конспект
Коллоквиум

12,5

5

Бақылау шараларына дайындалуМБ1, МБ2, емтихан

10

Барлығы:

52,5


10.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

1) Нүктенің кеңістіктегі радиус-векторы. Годограф.

2) Векторлық функцияларды дифференциалдау. Радиус-вектордың дифференциалы.

3) Лапласс өрістері. Соленоидальды өрістердің векторлық түтікше ұғымына негізделген қасиеттері. Лапласс өрістерінің мысалдары. Шеттік есептер.

4) Координат сызықтары, радиус-вектордың туындысы, негізгі және өзара базистер.

5) Кез келген рангті және кез келген валентті тензорлар. Тензордың индекстерiн қақпақыл iстеу ұғымы.

6) Декартті тензорлар. Ықшамдаулар.

7) Тензорлық талдаудың қолдануы.Күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған бақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі


Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Барлығы

Максималды балл, соның ішінде бақылау түрлері бойынша:

8

11

8

16

22

11

13

11

100

Сабаққа қатысу

дәрістер

1

1

1

1

1

1

1

1

8

тәжірибелік
1
1
1
1

4

зертханалық

2
2
2
2
8

СӨЖ орындау және қорғау

14


14

Үй тапсырмаларын орындау
4
4
4
4

16

Зертханалық жұмысты орындау және қорғау

5
5
5
5
20

Бақылау жұмыстарды орындау


55
10

Сабақтағы белсенділік
5
5
5
5

20

Межелік бақылау

100Апталар

9

10

11

12

13

14

15

Барлығы

Максималды балл, соның ішінде бақылау түрлері бойынша:

10

13

15

24

10

18

10

100

Сабаққа қатысу

дәрістер

1

1

1

1

1

1

1

7

тәжірибелік
1
1
1
3

зертханалық

2
2
2
2

8

СМӨЖ


1


1

СӨЖ орындау және қорғау


10


10

Зертханалық жұмысты орындау және қорғау

7
7
7
7

28

Үй тапсырмаларын орындау
6
6
6
18

Бақылау жұмыстарды орындау55
10

Сабақтағы белсенділік

5
5
5
15

Межелік бақылау


100


11 Курстың саясаты

Студенттер міндетті түрде сабақтарға қатысу керек. Себеппен қатыспаған сабақтардың тапсырмаларын кешірек тапсыруға болады.

Кешігіп келген студенттерге сабаққа қатысуға рұксат берілмейді. Сабақта тәртіп бұзғаны үшін 5 балл шегеріледі.

Сабақтың барлық түріне (дәріс, тәжірибе, зертханалық, СОӨЖ) студент міндетті түрде дайындалып келуі керек. Студенттің білімі бақылау жұмысы, тест, межелік бақылау арқылы тексеріледі.

Тәжірибе және өзіндік жұмыстардың тапсырмалары міндетті түрде орындалуы керек.

Өзіндік жұмыс сіздің нұсқаңызға сәйкес орындалуы керек, әйтпесе жұмысыңыз есептелінбейді. Нұсқаңыздың номерін оқытушы анықтайды.

Берілген тапсырмалар уақытында орындалу керек, кеш орындалған тапсырмалар кемітіп есептелінеді. Кез келген бақылау түрінде және емтиханда көшіруге тыйым салынады. Бұл жағдайда алған баллыңыздың 80% шегеріледі.

Бір жағдайлар бойынша бақылау шарасына қатысалмай қалсаңыз, оны келесі жұма ішінде өтуіңізге мүмкіндік беріледі.
Бақылау түрлері

Жоғарғы ұпайАҮ1

АҮ2

1. Сабаққа қатысу және дайындалу

60

52

2. Зертханалық жұмыстарын орындау мен қорғауы

20

28

3. СӨЖ орындау мен қорғауы

10

10

4. Бақылау жұмыстарын орындау

10

10

Барлығы

100

100

МБ бағасы 100 ұпаймен есептеледі.МБ-ға тек АҮ балдары бар студенттер ғана қабылданады.

АҮ және МБ қорытынды бойынша студенттің рейтингі (Р1 және Р2) осы формуламен анықталады

Р1(2) = АҮ 1(2)*0,7+МБ 1(2)*0,3

Егер оқу жоспарында емтихан және сынақ қабылданса сонда сынақты Р2 анықтағанда екінші рубеж бақылау ретінде санайды.Егер студент межелік бақылауды өтпесе немесе 50 ұпайдан кем алса ,сонда рейтинг анықталмайды.

Студенттің кіру рұқсатының рейтингі (КРР) семестр бойынша осы формуламен есептеледі

КРР = (Р1+Р2)/2

Қорытынды бақылауды (ҚБ) тек жұмыс бағдарламаның барлық талаптарды орындаған және кіру рұқсатының рейтингі 50 ұпайдан кем емес студенттер тапсырады..

Қорытынды баға (Б) былай есептелінеді

Б = КРР*0,6+ҚБ*0,4

Қорытынды баға тек егер де екі бақылауда ( КРР, ҚБ) қанағаттанарлық баға болса ғана есептелінеді. Емтиханның және арадағы аттестациянің нәтижелері сол күні студентке айтылады.

Жаратымды бағалар жоғары баға алу үшін қорытынды бақылаудан жаңадан тапсырылмайды.

Бақылау түрлері: Т- тәжіреби жұмыс; СӨЖ – студенттің өзіндік жұмыс, МБ – межелік бақылау.
Студенттердің білімін қорытынды баға


Кредитті жүйе бойынша

қорытынды баға (Б)

Дәстүрлі жүйе бойынша

қорытынды баға (Б)

Балл

ретінде

Сан

ретінде

Әріп

ретінде

Экзамен, диф.сынақ

Сынақ

95-100

4

A

Өте жақсы

есептелді

90-94

3,67

A-

85-89

3,33

B+

Жақсы


80-84

3,0

B

75-79

2,67

B-

70-74

2,33

C+

Қанағаттанарлық65-69

2,0

C

60-64

1,67

C-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағаттанарлық

емес


есептелгенжоқ12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі


1) Кочин М.Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления. - М., 1965.

2) Арфкен Г. Математические методы в физике/ Пер. с английского. М.: Атомиздат, 1970.

3) Сокольников И.С. Тензорный анализ. – М.: Наука, 1971.

4) Борисенко А.И., Таранов И.Е. Векторный анализ и начала тензорного исчисления. – М.: Высшая школа, 1963.


Қосымша

5) Кожамкулов Т.А., Мурзагалиев Г.Ж. Элементы тензорного исчисления в евклидовом пространстве. – Алматы: КазГу им. С.М. Кирова, 1981.

6) Баимбетов Ф.Б., Борискин А.Ф., Мурзагалиев Г.Ж. Математический аппарат электродинамики. – Алматы: Қазақ университеті, 1999.

7) Жақсыбекова К.А., Буркова Н.А., Сахиев С.Қ. Векторлық және тензорлық талдау негіздері. – Алматы: Қазақ университеті, 2003 – 104б.8) Саутбеков С.С. Физиктерге арналған тензорлық анализ. – Алматы: Қазақ университеті, 2003 – 98б.

9) Жақсыбекова К.А. Руководство к решению задач по электродинамике. – Часть 1. – Алматы: Қазақ университеті, 2003 – 59с.

Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет