Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06жүктеу 163.61 Kb.
Дата07.04.2017
өлшемі163.61 Kb.
Жұмыс бағдарламасы Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/06

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Азық-түлік өнімдері технологиясы және қоршаған ортаны қорғау кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
050729 – «Құрылыс» мамандықтардың студенттеріне арналған

«Құрылыстағы еңбек қорғау» пәні бойынша

Павлодар
Мамандық бойынша Нысан

мамандықтың білім стандарты ПМУ ҰС Н 7.18.1/06

мен типтік бағдарлама

негізінде әзірленген

піннің жұмыс бағдарламасына

бекіту парағы


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

_____________Пфейфер Н.Э.

200__ж. «___»_____________
Құрастырушы: аға оқытушы_________Алдунгарова А.Қ.
Азық-түлік өнімдері технологиясы және қоршаған ортаны қорғау кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


050729- «Құрылыс» мамандығының студенттеріне арналған

«Құрылыстағы еңбек қорғау» пәні бойынша


Оқу жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген 050729- «Құрылыс» С.Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген 2010ж. «___» __, №___хаттама
Кафедра отырысында ұсынылған 2010 ж. «___»____ №__хаттама

Кафедра меңгерушісі ____________ Қ. Ш. Арынғазин 2010 ж. «___»____

Факультеттің әдістемелік кеңесімен құпталған

2010ж. «___»_____ №__хаттама

ОӘК төрағасы________________ В.А. Козионов 2010 ж. «___»_____

КЕЛІСІЛДІ
Факультет деканы _____________ М.Қ. Кудерин 2010 ж. «___»____ЖБжМӘҚБ бастығы ___________ А.А.Варакута 2010 ж. «___»_____

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған


2010 ж. «___»_____ №__хаттама

Кафедра меңгерушісі ____________ С.Қ. Елмұратов 2010 ж. «___»____1 Пәннің мақсаты -

пәнінің максаты: қауіпсіздіктің, зиянсыздықтың негіздерін және жүмыскердің максимум өнімділігін қамтамасыз етудің еңбек жағдайларын бағалаудың теориялық және практикалық негіздерін меңгерген жас мамандарды даярлау.

1.1 Пәнді игеруде студенттер білуге тиісті:

өндірісте еңбек қорғауды, еңбек қорғаудың медицина-биологиялық және санитарлық-гигиеналык негіздері бойынша, еңбек корғаудың әлеуметтік және әлеуметтік-экономикалық мәселелері бойынша басқару жүйесін; негізгі зиянды және кауіпті әндірістік факторлардың сипаттамасын, олардың адам организміне әсер ету ерекшеліктерін және оларды бақылау әдістерін білуі керек; • өндірістік жарақаттанушылықты, апаттарды, өрттерді, жарылыстар мен басқа төтенше жағдайларды ескерту бойынша нақты инженерлік міндеттерді шешуді; өндірістің қауіпті жөне зиянды факторларынан қорғау тәсілдері мен қүралдарын апаттардың салдарын жою кезінде қолдануды; жарақаттанушылық пен кәсіптік ауруларды болдырмау мақсатында өндірісте мүмкін болатын қауіптіліктер мен зияндылықтарды алдын ала көру және дер кезінде ескертуді жасай білуі керек;

1.2 Пәннің міндеттері:

пәнінің міндеттері жұмыс істеушілерге колайлылық пен олардың жүмысқа кабілеттілігін бір мезгілде камтамасыз етумен, олардың закымдануын немесе ауыруын минимум ыктималдыққа келтіруден түрады.

Берілген пәнді зерделеу кезінде 050729- «Құрылыс» мамандығының Мемлекеттік стандартына сәйкес студенттің:


1.3 Пререквизиттер:

«Құрылыс алаңында техника қауіпсіздігі» пәннің бағдарламасы мына дисциплиналар базасына негізделеді: Құрылыс өндірісінің технологиясы, ғимаратты жанғырту технологиясы.


1.4 Постреквизиттер:

- Дипломдық жобалау


Пәннің тақырыптық Нысанжоспары ПМУ ҰС Н 7.18.2/10


2. ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырып атауы

Сағат саны

Дәріс

Тәжір

зертх

ОӨЖ

1

2

3

4

5

6Еңбек қоргаудың құқыктык және үйымдастырушылық мәселелері . Потенциалды қауіп-қатер туралы аксиомасы. Адамның функционал мүмкіншіліктері және оның мекендеу ортасымен сыйысушылығы. Еңбек физиологиясінің негіздері.

1
Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау. Мекендеу орталарының қайнарлар және қауіп-қатерлердің деңгейлері

1
Өндірістік ортанын метеорологиялық жағдайлары. Табиғи негативтік факторлардың қайнарлары

0,55Өндірістік жарыктандыру. Тұрмыс ортаның негативтік факторлардың қайнарлары

1
Өндірістік шу және діріл. Адам организмына және мекендеу ортасына негативтік факторлардың әсері

0,55Электр қауіпсіздігі. Техногендік қауіп-қатер. Биологиялық қауіп-қатер..

15Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы өрт кауіпсіздігі. Төтенше жағдайлар

1
Өрт қауіпті, жарылыс кауіпті бөлмелердің жабдыктары. Төтенше жағдайларда халық қорғаныштары жанында негізгі принциптер

0,5
Уймереттер мен ғимараттарды найзагайдаи корғау. Төтенше жағдайларда халық қорғаныштары жанында негізгі принциптер

0,5
Өртке қарсы негізгі шаралар. Халық шаруашылық объектілерінің жұмыстары және тұрақтылық жоғарылау

0,55Лайықтаулардың және механизмдарының техникалық куәландыру
1

Қорғау жерге қону кедергісінің зерттеуі
1

Өрт сөндіруінің су қорын және жай тартқыштардың есебін өрт сөндіргіш құрылғысын зерттеу.
1

Ауасындағы зиянды газдардың (булардың) өндіріс орналастырулардың ұстауының анықтамасы
1

Адамдардың эвакуация жолдарының есеп-қисабы
1
10

16

Шұғылдың - дәрігерлік көмек көрсету, дара және ұжым қорғаныш құралдары
117

Өндіріс жарықтандырдың мінездемелерінің зерттеуі
1,5БАРЛЫҒЫ:

7,5

7,5
30


3. Пәннің мазмұны

3.1 Теориялық курстың мазмұны

3.1.1 Еңбек қоргаудың құқыктык және үйымдастырушылық мәселелері. Потенциалды қауіп-қатер туралы аксиомасы. Адамның функционал мүмкіншіліктері және оның мекендеу ортасымен сыйысушылығы. Еңбек физиологиясінің негіздері.

Қоғамдық практикалық қызмет талдауы. Қауіп-қатердің анықтауы. Тәуекел. Организмына сыртқы орта факторларының негативтік әсерісі. Организмнің және сыртқы ортаның бірлігі. Қабылдағыштар. Рефлекс. Талдауыштар. Иммунитет. Адам мекендеу ортасымен сыйысушылығы. Физиология еңбегі – ғылым сияқты

Қазақстан Республикасының еңбек қорғау облысындағы үлттық саясаты. Еңбек қорғау бойынша негізгі заңды актілер және нормативтік қүжаттар. Еңбек корғауды басқару жүйесі. Баскару органдарының негізгі қызметтері мен міндеттері. Еңбек қорғау бойынша мемлекеттік бақылау, ведомстволық және қоғамдық бақылау органдары. Кәсіпорында еңбек корғау жағдайын бақылау және қадағалау қызметін үйымдастыру. Еңбек етудің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету бойынша кәсіпорындардың әкімшілік-техникалық персоналы-ның міндеттері. Еңбек қорғау бойынша шараларды жоспарлау және қаржылаңдыру. Кәсіпорынның әкімшілігі мен кәсіподақ комитеті арасындағы үжымдық келісім.

Еңбек туралы заңды, еңбек қорғау бойынша ережелер мен нүсқауларды бүзғаны үшін жауаптылық. Еңбек етудің қауіпсіз тәсілдеріне үйрету. Келеңсіз оқиғалар мен апаттарды тергеу және есепке алу. Жарақаттанушылық пен кәсіптік аурулар туралы үғымдар. Өндірістік жарақаттанушылық пен кәсіптік ауруларды талдау әдістері. Өндірістік жарақаттанушылық пен кәсіптік ауыру бойынша есеп беру. Еңбек қорғау жағдайын бағалау критерийлері. Еңбек қорғауды насихаттау3.1.2 Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау. Мекендеу орталарының қайнарлар және қауіп-қатерлердің деңгейлері

Атмосфера ластануы. Гидросфера ластануы. Литосфера ластанулары.

Өндірістік объектілерді еңбек шарттары бойынша аттестаттау жүргізу ережелері. Аттестаттау мақсаттары мен міндеттері. Аттестацияға дайындық және оны өткізу тәртібі. Жарақат қауіпсіздік объектілері. Еңбек шарттарын жиынтық бағалау. Аттестаттау нәтижелерін ресімдеу тәртібі. Еңбек шарттарын жақсарту бойынша шаралар. Жүмыс істеушілерге зиян келтіргені ушін жұмыс берушінің азаматтык-құкықтық жауаптылығын сактандыру.

3.1.3 Өндірістік ортанын метеорологиялық жағдайлары. Табиғи негативтік факторлардың қайнарлары

Күнгей радиациясі. Магниттіктер бұрғыла. Геофизикалық шарттармен күндері.

Метеорологиялык жағдайлардын адам ағзасына әсер етуі. Организмді термиялык реттеу. Химиялық заттардың улылығы. Метеорологиялык жағдайларды және оларды өндірісте қамтамасыз ету бойынша шараларды нормалау. Метеорологиялық жағдайлардың. параметр-лерін анықтау. Өндірістік жайларды желдету мен жылытудың жалпы принциптері

3.1.4 Өндірістік жарыктандыру. Тұрмыс ортаның негативтік факторлардың қайнарлары

Анықтама. Орналастырулардың ауасында ондықтарға ластайтын заттардың концентрациясі.

Жүмыс орындары жарықтанғандығының еңбек қауіпсіздігіне өсер етуі. Негізгі жарык-техникалык шамалар. Табиғи және жасанды жарыктандыру, жарыктандыру түрлері, нормалау. Жасанды жарықтандыруды есептеу әдістері. Өндірістік жарыктандыруға койылатын негізгі талаптар. Шамдар. Апаттық жарыктандыру. Өндірістік жайларды түрлі-түсті ресімдеу

3.1.5 Өндірістік шу және діріл. Адам организмына және мекендеу ортасына негативтік факторлардың әсері

Зиянды және қауіпті факторлар. Зиянды заттардың жалпы мінездемесі. Организмға зиянды заттардың түсу жолдары. Зиянды заттардың әрекеті. Адам организмымен зиянсыздандыру жолдары. Күшті әсерліулы заттар (СДЯВ). Жауынгерлік улаушы заттар - заттың, биохимиялық қарудың негіздің құрастырушы. Шараның СДЯВтың қорғанышы.

Олардың адам ағзасына зиянды әсер етуі. Шудың, дірілдің сипаттама-лары. Олардын денгейлерін нормалау және бакылау. Оларды зиянды әсерден корғау шаралары.

Діріл мен шуды өлшеуге арналған аспаптар. Жеке қорғау күралдары.3.1.6 Электр қауіпсіздігі. Техногендік қауіп-қатер. Биологиялық қауіп-қатер.

Механикалық тербелуі. Электр-магниттік өрісіні. Лазер сәулену. Электрлік ток. Иондайтын сәулену. Тірі объектілерден болатындар биологиялық қауіп-қатерлер. Ауа, су, топырақ, өсімдік және хайуанаттар дүниесі, өздері адамдар, жасанды әлем, адаммен жасалған және др. объектілер. Шағын организмдер. Сақтандыру өлшемдері. Басқа биологиялық қауіп-қатерлер.

Электр тогының адамға әсер етуі. Адамды электр желісіне қосу қауіптілігін талдау. Электр қондырғыларындағы қорғау шарасы. Электр қондырғыларында қолданылатын қорғау қүралдары. Қоршаған ортаның сипатына байланысты электр жабдықтарын таңдау. Электр тогымен зақым-данған кезде көмек көрсету

3.1.7 Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы өрт кауіпсіздігі. Төтенше жағдайлар

Әлеуметтік қауіп-қатерлердің түрлері

Ауыр металдар. Пестицидтер. Диоксиндер. Күкірт, фосфорды және азоттың қосу. Фреондар (хладондар).

Жану туралы негізгі мөліметтер. Жану түрлерінің жіктелуі. Жану процесінің механизмі. Жану жөне газ, бу және шаңды-ауа коспалары процесінің жалпы заңдылықтары. Кәсіпорындардағы өрттердің себептері мен сипаты. Өрттердің жіктелуі, өндірістердің жарылыс, өрт қауіптілігі бойынша категориялары. Кәсіпорында өрттен корғауды үйымдастыру. Өртке қарсы нүсқаулық. Өрт сигнализациясы және байланыс. Өртті сөндіру қүралдары мен тәсілдері. Өртті сөндірудің автоматтық қүралдары. Көсіпорындарда өрт пайда болғанда адамдарды қауіпсіз эвакуациялау тәсілдері. Апаттарды жою жоспары..3.1.8 Өрт қауіпті, жарылыс кауіпті бөлмелердің жабдыктары. Төтенше жағдайларда халық қорғаныштары жанында негізгі принциптер

Анықтама. Табиғи тегінің төтенше жағдайдың. Жасанды тегінің төтенше жағдайлары. Төтеншелерді жағдайларда Қазақстан Республикасының мемлекеттік жүйесі ескертумен әрекеттер. Төтенше жағдайлардың көріну оқиғасында халықаралық ынтымақтық. Құтқаратын және шұғыл - қалпына келтіргіш жанында жұмыстардың ұйымы

Өрттің алдын алу міндеттері және жалпы шаралары. Өртке қарсы узілімдер. Өндірістердің өрт және жарылыс қауіптілігі бойынша жіктелуі. Қүрылыс материалдары мен конструкцияларының жанғыштығы. Отқа төзімді-лік. Өртке қарсы бөгеттер. Ғимараттардың жарылыска төзімділігі. Жайлардан газдар мен түтіқдерді апаттық жою. Қоймалардағы қауіпсіздік шарттары. Өрт және жарылыс өндірістеріне арналған электр жабдықтары.

3.1.9 Уймереттер мен ғимараттарды найзагайдаи корғау. Төтенше жағдайларда халық қорғаныштары жанында негізгі принциптер

Дәрігерлік қорғаныш құралдары. Құралдың халық дара қорғаныштары. Құралдың тері қорғаныштары. Құралдың халық ұжым қорғаныштары

Статикалық электр разрядтарының пайда болуы. Өндірістік жағдайлар-дағы статистикалық электр разрядтарының қауіптілігі. Статикалық электрден қорғау шаралары. Электр өрістеоінің әсеріңен қорғау. Үймереттер мен ғимарат-тарды найзағайдан қорғау күрылғыларыньщ категориялары. Найзағай тартқыш-тар конструкциялары. Найзағай тартқыштарды қорғау аймақтарын анықтау.

3.1.10 Өртке қарсы негізгі шаралар. Халық шаруашылық объектілерінің жұмыстары және тұрақтылық жоғарылау

Анықтама. Жұмыс істейтіндерді объектілерде өртке қарсы сақтық профилактикалық шаралар.

Өрт сөндіру тәсілдерінің жіктелуі. Өрт сөндіру қүралдарын таңдау принциптері. Судың, сүйықтықтардың, катты заттардың өрт сөндіруші қасиет-тері. Өрт сөндіргіш сүйық заттар. Өрт сөндірудің алғашқы қүралдары. Өндірістік апаттарды жою кезінде ИТЖ және жүмысшылардың міндеттері. Өрт сигнализациясы және байланыс.
3.2 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

3.2.1 Лайықтаулардың және механизмдарының техникалық куәландыру

Көрсетілушілер құрылғыға және қанаудың механизмдардың талаптар зерттеу. Лайықтаулардың куәландырулар және механизмдардың техникалық тәжірибесі ие болу3.2.2. Қорғау жерге қону кедергісінің зерттеуі

Тағайындаумен және қорғау жерге қону нормалауымен студенттердің таныстыруы, оның амперметр әдісімен және вольтметрдің өлшеумен кедергінімен танысу.3.2.3 Өрт сөндіруінің су қорын және жай тартқыштардың есебін өрт сөндіргіш құрылғысын зерттеу.

От сөндіргіштердің құрылғылары, олардың рет тексерудің жұмыс принциптары зерттеуі, отқа төзімділіктің тәуелділікте өндіріс процестердің таптастыруымен өрт сөндірумен және тапсырмаларының танысу, өрт сөндіру қорынан және жай тартқыштардың су әдістемемен танысу.3.2.4 Ауасындағы зиянды газдардың (булардың) өндіріс орналастырулардың ұстауының анықтамасы

Желдету орналастыруда ауа алмастыруын ұсынады, метерология шарттардың сүйемелдеуде оған лайықты, сонымен қатар әуедегі орта жиілігін. Қыздырылған немесе ластанған ауа желдету орналастырулардан алыстатады және таза сыртқы ауа әпереді.3.2.5 Адамдардың эвакуация жолдарының есеп-қисабы.

Адамдардың эвакуациясы қамсыздандырылған болады қайсы ішінде орналастыруда орнында болған уақыттардың есеп-қисабы жасау.3.2.6 Радияциялық жағдайларды бағалаудағы міндеттерді шешу

Болжау әдісімен радиациялық жағдайды бағалау студенттерді үйрету. Оларға дағдылары және жұмыстың телу мәлімет әдебиетпен дербес ойлау.3.2.7 Шұғылдың - дәрігерлік көмек көрсету, дара және ұжым қорғаныш құралдары

3.2.8 Өндіріс жарықтандырдың мінездемелерінің зерттеуі

жұмыс мақсаты: табиғи және бірлескен жарықтандыру нормалауы принцибімен таныстыруда түзеледі және өндіріс орналыстырудағының жұмыс орындарында жарықтандырдың бағалаумен дағдылардың тауып алуға.

  1. ОӨЖ мазмұны
№ р/с

СӨЖ түрі

Есепті беру түрі

Бақылаудыңтүрлері

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарға дайындалу

-

Сабаққа қатысу

5

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, ұй тапсырмасын жасау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

5

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген тапсырмаларды дайындау

Конспект

РБ тестілеу

10

4

Бақылау іс-шараларына дайындалу

-

РБ1 және РБ2 нәтижесі

10

Барлығы

30

Мамандықтың Нысан

жұмыс бабындағы оқу ПМУ ҰС Н 7.18.1/10

жоспарынан үзінді көшірме


4. Мамандықтың жұмыс бабындағы оқу жоспарынан үзінді көшірме

050729 – «Құрылыс» мамандықтардың студенттеріне арналған

«Құрылыстағы еңбек қорғау» пәні бойынша


Оқу

формасы


Бақылау формасы

Білім алушылардың жұмыс көлемі, сағатпен

Курс және семестр (сағаттарды) бойынша сағаттарды бөлу

Емтихан

Сынақ

КЖ

КЖ

ЕГЖ

БЖ

Барлығы

Дәріс

Тәжирібе

Зерт

СӨЖ

Жалпы

Ауд.

СӨЖ

күндізгі, жалпы орта білім негізінде,

т/ж 2008


6

-

-

-

-

-

45

15

30

7 семестрі

0,5

0,5
1


Әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер:

 1. Еңбек қорғау:жоғары оқу орындары үшiн оқу құралы, Хакiмжанов, Т. Е., Эверо, 2008

 2. Дроздова Н. К., Охрана труда:метод. указания по выполнению контрольных работ для студ. энергет. спец. заочной формы обучения, ПГУ им. С. Торайгырова, 2007.

 3. Касьянова Г. Ю., Охрана труда: универсальный справочник: (подгот. с учетом последних изм., внесенных в ТК РФ): более 750 действующих нормат. документов в книге и на CD-диске, АБАК, 2008

 4. Арустамов Э. А.Охрана труда:справочник, Дашков и К, 2008

 5. Кравченя Э. М.Охрана труда и основы энергосбережения: учебное пособие для студ. пед. спец., Тетра Системс, 2005


Қосымша әдебиеттер:

 1. Скала Н. В.Охрана труда и техника безопасности в практической деятельности субъектов Республики Казахстан, LEM2005

 2. Басаков М. И.Охрана труда: безопасность жизнедеятельности в условиях производства:учеб.- практ. Пособие, Феникс, 2008

 3. Ефремова О. С. Охрана труда в организации в схемах и таблицах, Альфа-Пресс, 2008


Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет