Бағдарламасы Microsoft Excel бұл … a кесте

Loading...


Дата25.03.2020
өлшемі19.51 Kb.
«MS Excel бағдарламасы» 
1. Microsoft Excel –
бұл … 
a)
кесте түрінде құрылымдалған мәліметтерді өңдеуге арналған қолданбалы бағдарлама. * 
b)
тамғалық кестені өңдеуге арналған қолданбалы бағдарлама
c)
кесте түріндегі мәліметтерді өңдеу процесінде компьютердің ресурстарын басқаратын оның құрылғысы
d) компьютердің ресурстарын басқаратын жүйелік бағдарлама. 
2. Электрондық кесте ... болып табылады. 
a) нөмірленген жолдар мен латын әліпбиінің әріптерімен атау берілген бағаналардың жиынтығы * 
b) латын әліпбиінің әріптерімен атау берілген жолдар мен нөмірленген бағаналардың жиынтығы 
c) нөмірленген жолдар мен бағаналардың жиынтығы 
d) пайдаланушы еркін түрде атау берген жолдар мен бағаналардың жиынтығы 
3. Excel бағдарламасын қалай іске қосуға болады? 
a) Іске қосу – Бағдарламалар – Microsoft Office – Microsoft Office Excel (Пуск – Программы – Microsoft Office – Microsoft Office Excel) командаларының тізбегін орындап* 
b) Іске қосу – Бағдарламалар – Windows каталогы (Пуск – Программы – Каталог Windows) командаларының тізбегін орындап 
c) Іске қосу – Бағдарламалар – Стандарттық – Блокнот (Пуск – Программы – Стандартные – Блокнот) командаларының тізбегін орындап 
d) Бағдарламалар – Microsoft Office – Microsoft Excel (Программы – Microsoft Office – Microsoft Excel) командаларының тізбегін орындап 4. Excel бағдарламасындағы жүйе жұмыс істейтін құжаттар қалай аталады? 
a) Кітаптар деп * 
b) Парақтар деп 
c) Кестелер деп 
d) Мәтін деп 5. Excel бағдарламасында жаңа кітапты әзірлеу үшін не істеу керек? 
a) Файл менюіндегі Әзірлеу (Создать) командасын орындау керек* 
b) Аспаптар тақтасында Қайтару (Вернуть) батырмасын басу керек 
c) Файл менюіндегі Ашу (Открыть) командасын орындау керек 
d) Аспаптар тақтасында Ашу (Открыть) батырмасын басу керек 
6. Excel бағдарламасының файлының қандай кеңеюі бар болады? 
A) .xls 
b) .doc 
c) .txt 
d) .ppt 
7. Excel бағдарламасындағы кестенің ең аз құрауышы ... болып табылады. 
a) ұяшық * 
b) формула 
c) кітап 
d) дұрыс жауабы жоқ 
8. Excel бағдарламасындағы жұмыс парағы торының адресі неден тұратынын атап көрсетіңдер. 
a) Бағананың көрсеткіші, жолдардың нөмірі * 
b) Бағананың көрсеткіші 
c) Бағананың нөмірі 
d) Жолдардың нөмір 
9. Excel бағдарламасындағы іргелес емес ұяшықтарды қалай ерекшелеуге болады? 
a) Бірінші ұяшықта шертіп, пернесін басу керек және оны ұстап тұрып басқа ұяшықтарда шерту керек * 
b) Бірінші ұяшықта шертіп, пернесін басу керек және оны ұстап тұрып басқа ұяшықтарда шерту керек 
c) Бірінші ұяшықта шертіп, пернесін басу керек және оны ұстап тұрып басқа ұяшықтарда шерту керек 
d) Түзету – Өту – Ерекшелеу (Пpавка – Пеpейти – Выделить) әрекеттерін орындау керек. 
10. Excel бағдарламасында ұяшыққа мәліметтерді енгізу аяқталған кездегі дұрыс әрекетті атап көрсетіңдер. 
a) пернесін басу керек* 
b) формулалар тақтасының Болдырмау <Отмена> батырмасында шерту керек 
c) пернесін басу керк 
d) пернесін басу керк 
11. Microsoft Excel-де қандай қызметтік перненің көмегімен белсенді ұяшыққа мәліменттерді енгізуге және оларды редакциялауға болады? 
a) F2 * 
b) F5 
c) F7 
d) F4 
12. Excel бағдарламасындағы ұяшықта барды қалай жою керек? 
a) Ұяшықты ерекшелеу және -ді басу керек * 
b) Ұяшықты ерекшелеу және + -ді басу керек 
c) Ұяшықты ерекшелеу, маустың солжақ батырмасын басу керек, пайда болған сұқбаттық терезеде Барды тазалау (Очистить содержимое) командасын таңдау керек 
d) Ұяшықты ерекшелеу және Түр – Қатардағы (Вид – Обычный) командаларын орындау керек. 
13. Excel бағдарламасындағы кестеге ұяшықты қалай үстемелеу керек? 
а) Формат менюі – Ұяшықтар... (меню Формат – Ячейки…) командаларын тізбекті түрде орындау 
b)Кірістіру менюі – Үстемелеу – Ұяшықтар... (меню Вставка – Добавить – Ячейки…) командаларын тізбекті түрде орындау 
с) Кірістіру менюі – Парақ (меню Вставка – Лист) командаларын тізбекті түрде орындау 
d) Кірістіру менюі – Ұяшықтар... (меню Вставка – Ячейки…) командаларын тізбекті түрде орындау * 
14. Excel бағдарламасындағы ұяшыққа ақпаратты енгізбестен бұрын ... қажет. 
а) бұл ұяшықты ерекшеленген ету керек. Ол үшін маустың көрсеткішімен онда шерту керек. * 
b) жаңа ұяшықты әзірлеу керек 
с) маустың оңжақ батырмасынмен шертіп жанама менюді шақыру керек 
d) F2 пернесін басу керек. 
15. Excel бағдарламасындағы жұмыс парағында жолдардың атауы қалай белгіленетінін атап көрсетіңдер. 
a) Еркін түрде пайдаланушылар атау береді 
b) Орыс әліпбиінің әріптерімен белгіленеді 
c) Латын әліпбиінің әріптерімен белгіленеді 
d) Цифрлармен нөмірленеді * 
16. Excel бағдарламасындағы жұмыс парағында бағаналардың атауы қалай белгіленетінін атап көрсетіңдер. 
e) Еркін түрде пайдаланушылар атау береді 
f) Орыс әліпбиінің әріптерімен белгіленеді 
g) Латын әліпбиінің әріптерімен белгіленеді * 
h) Цифрлармен нөмірленеді 
17. Егерде Excel бағдарламасындағы жолдың тақырыбында шертсек, онда не болады? 
a) Жол ерекшеленеді * 
b) Жолдың бары көрінеді 
c) Формула өрнегін енгізу күтіледі 
d) Жаңа дол кірістіріледі 
18. Бағдарлама кестесінің қандай мәліметтері негізгі деп аталады? 
a) Басқа ұяшықтар бойынша анықтауға болмайтын 
мәліметтер * 
b) Басқа ұяшықтардың мәні бойынша анықтауға болатын мәліметтер 
c) Туынды мәліметтер 
d) Электрондық кестенің мәліметтерінің бәрі 
19. Excel бағдарламасындағы жұмыс парағы бағаналарының дұрыс белгіленулерін атап көрсетіңдер. 
a) AB * 
b) A12 
c) 21 
d) FAS 
20. Excel бағдарламасындағы жұмыс парағы жолдарының дұрыс белгіленулерін атап көрсетіңдер. 
a) A1 
b) 18 * 
c) 21A 
d) DD 
21. Excel бағдарламасындағы жұмыс парағы жолдарының ең көп санын атап көрсетіңдер. 
a) 65 536 * 
b) 20 000 
c) 50 000 
d) 60 000 
22. Excel бағдарламасындағы жұмыс парағы бағаналарының ең көп санын атап көрсетіңдер. 
a) 256 * 
b) 100 
c) 200 
d) 300 
e) 500 
23. Excel бағдарламасындағы ұяшықтың дұрыс адресін атап көрсетіңдер. 
a) B1 * 
b) "A10000 
c) #A10 
d) BZ_99 
24. Excel бағдарламасындағы кестенің ауқымы – бұл.. 
a) кестеде формасы тікбұрышы айтақты құрайтын торлар жиынтығы. * 
b) бір жолдың ұяшықтарының бәрі. 
c) бір бағананың ұяшықтарының бәрі. 
d) мүмкін болатын мәндердің жиыны. 
26. Excel бағдарламасындағы кесте ауқымдарының белгіленулерін атап көрсетіңдер. 
a) A:A2. 
b) 23:4DE. 
c) 1A. 
d) A1:B2 * 
27. Excel бағдарламасындағы ұяшық ауқымының мәндерін белгілі бір тізбектілікпен реттке келтіру ... деп аталады. 
a) форматтау 
b) сүзгілеу 
c) топтау 
d) сұрыптау * 
28. Excel бағдарламасындағы ұяшықты мәліметтердің қандай негізгі форматтары қолдай алады? 
a) сандық 
b) мәтіндік 
c) формулалық 
d) аталғандардың бәрі * 
29. Excel ұяшықтарына қандай форматтауды қолдануға болады? 
a) Көмкеру мен құю 
b) Мәтін мен қаріп форматын теңестіру 
c) Мәліметтер типі, ені және биіктігі 
d) Нұсқалардың бәрі дұрыс * 
30. Excel бағдарламасындағы жаңа құжатты қандай батырманың көмегімен әзірлеуге болады? 
e) 
f) 
g) 
h) * 
31. Excel бағдарламасындағы Алдынала қарап шығу «Предварительный просмотр» командаксы нені білдіреді? 
a) Бұл құжаттың қандай түрде басылатынын қарап шығу 
b) Бұл файлдың қандай түрде басылатынын қарап шығу * 
c) Файлды іздестіру немесе ашу 
d) Дұрыс жауабы жоқ 
32. Excel бағдарламасындағы Форма ... командасының сұқбаттық терезесі не үшін пайдаланылады? 
a) Кестенің жазбаларын толтыру үшін 
b) Кестені форматтау үшін 
c) Парақтағы емлені тексеру үшін 
d) Шарт бойынша кестенің жазбаларын сүзгілеу үшін * 
33. Жеке ұяшықтағы мәліметтердің форматын қалай өзгерту керек? 
a) Форматтау (Форматирование) аспаптар тақтасының көмегімен * 
b) Формулалар жолы (Строка формул) тақтасының көмегімен 
c) Стандарттық (Стандартная) аспаптар тақтасының көмегімен 
d) Меню жолы (Строка меню) тақтасының көмегімен 
34. Белгілі бір ауқымнан ұяшықтарды еркін түрде қалай кері форматтау керек? 
a) Қажетті ауқымды ерекшелеу және Формат – Ұяшықтар (Формат – Ячейки) командасын беру керек * 
b) Қажетті ауқымды ерекшелеу және Қызмет – Ұяшықтар (Сервис – Ячейки) командасын беру керек 
c) Қажетті ауқымды ерекшелеу және Кесте – Ұяшықтар (Таблица – Ячейки) командасын беру керек 
d) Қажетті ауқымды ерекшелеу және Кірістіру – Ұяшық (Вставка – Ячейки) командасын беру керек 
35. Ұяшықтың ені мен биіктігін қалай өзгерту керек? 
a) Формат – Жол (Формат – Строка); Формат – Бағана (Формат – Столбец) командаларын беру керек * 
b) Қызмет – Жол (Сервис – Строка); Қызмет – Бағана (Сервис – Столбец) командаларын беру керек 
c) Кірістіру – Жол (Вставка – Строка); Кірістіру – Бағана (Вставка – Столбец) командаларын беру керек 
d) Түзету – Жол (Правка – Строка); Түзету – Бағана (Правка – Столбец) командаларын беру керек 
36. Егерде Excel бағдарламасындағы кестенің толтырылған ұяшығында екі рет шертсек, онда қандай режім белсенді болады? 
a) Тордың барын редакциялау режімі * 
b) Егерде атау Мәтін болып саналатын болса, онда мәліметтерді енгізу режімі 
c) Тордың барын көшірмелеу режімі 
d) Егерде атау Формула өрнегі (Формульное выражение) болып саналатын болса, онда мәліметтерді енгізу режімі 
37. Excel бағдарламасының кестесіндегі бағананы тұтасымен ерекшелеуге мүмкіндік беретін пернелер қисынын атап көрсетіңдер. 
a) Ctrl+пробел
b) 
Ctrl+Z 
c) 
Ctrl+F 
d) 
Alt+Z 
38. 
Біртекті мәліметтермен Excel бағдарламасының кестесін қандай командалардың көмегімен автоматты түрде толтыруға болады
a) Түзету – Толтыру – Прогрессия (Правка – Заполнить – Прогрессия* 
b) Түр – Толтыру – Прогрессия (Вид - Заполнить – Прогрессия) 
c) Формат – Толтыру – Прогрессия (Формат - Заполнить – Прогрессия) 
d) Қызмет – Автотолтыру (Сервис – Автозаполнение) 
39. Ағымдағы ұяшықтың барын Excel бағдарламасындағы кестенің бағанындағы немесе жолындағы бірнеше ұяшыққа қалай көбейтуге болады? 
a) Толтыру маркерін тасымалдау арқылы * 
b) Маус меңзерін орын ауыстыру арқылы 
c) Формулалар жолындағы формулаларды көшірмелеу арқылы 
d) Қалып-күй жолын толтыру арқылы 
40. Excel-де формула қайсы символдан басталуы тиіс? 
a) = * 
b) + 
c) бос орын 
d) мәні жоқ 
41.Excel бағдарламасында формуланы редакциялауға бола ма ? 
a) иә, Формулалар жолы (Строки формул) көмегімен * 
b) жоқ 
c) иә, ұяшықтың үсті бойынша маустың солжақ батырмасымен шерту кезінде 
d) иә, Формат менюіндегі Ұяшықтар (Ячейки) командасы көмегімен 
42. Excel бағдарламасында есептеу үшін формуланы қалай теру керек? 
a) Ұяшықты ерекшелеу, математика ережесі бойынша формуланы жазу 
b) Ұяшықты ерекшелеу, жауапты бірден енгізу 
c) Ұяшықты ерекшелеу, “ = ” таңбасын теру, операциялар таңбасын қалдырмастан формуланы жазу * 
d) Формулалар шеберін (Мастер формул) пайдалану. 
43. Excel бағдарламасында қандай математикалық символ арифметикалық операторлардың тобына кірмейді? 
a) - 
b) + 
c) & * 
d) / 
44. А1 ұяшықта барды А2 ұяшықтағыға бөлуден бөлекті қандай формуланың көмегімен анықтауға болады? 
a) =A1:B1 
b) =A1/B1* 
c) =A1\B1 
d) =A1^B1 
45. Формуланы енгізу кезінде жақшаны пайдалануға бола ма? 
a) Иә * 
b) Иә, тек абсолюттік сілтемелерді пайдалану кезінде ғана 
c) Иә, тек абсолюттік сілтемелерді басқа парақтарға пайдалану кезінде ғана 
d) Жоқ 
46. Дұрыс формула өрнегін атап көрсетіңдер. 
a) =50$100 
b) =A3*B3 * 
c) =A3/100 
d) =50 х 100 
47. Excel бағдарламасындағы формуладағы катені қалай түзету керек? 
a) Оны жай қайтадан жазу керек 
b) Формула бойынша шерту және формула жолында катені түзету керек * 
c) Дұрыс формуланы көшірмелеу керек 
d) Формат – Формула (Формат - Формула) командасын тізбектей орындау керек 
48. Excel-де ұяшықтың абсолюттік адрестеуін беру кезінде қандай символ пайдаланылады ? 
a) $ * 
b) = 
c) A1 
d) : 
49. Excel бағдарламасындағы ҚОСЫНДЫЛАР (СУММ) функциясы не пайдаланылады? 
a) Көрсетілген сандардың квадраттарының қосындысын алу үшін 
b) Көрсетілген сандардың қосындысын алу үшін * 
c) Сандардың қосындысының айырымын алу үшін 
d) Көрсетілген сандардың квадраттарын алу үшін 
50. Excel бағдарламасында Диаграммалар ... үшін әзірленеді. 
a) ақпаратты графикалық ұсыну * 
b) бағаналарды графикалық құру 
c) бағаналарды графикалық немесе жолдық құру 
d) бағаналарды графикалық және жолдық құру


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...