БАҒдарламасы мамандық бойынша емтихан: «6М070400- есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»жүктеу 92.27 Kb.
Дата09.09.2017
өлшемі92.27 Kb.

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Ақпараттық технологиялар факультеті


Кафедра «Есептеу техникасы»

БЕКІТЕМІН

Оқу ісі жөніндегі проректор

____________ А.Талтенов

«___» _______20___ж.

м.о.

ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАН БАҒДАРЛАМАСЫ

Мамандық бойынша емтихан: «6М070400– Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»
АҚПАРАТТАР ТЕОРИЯСЫ

 1. Ақпараттар теориясының негізгі ұғымдары мен есептері. Кодтау теориясының негізгі ұғымдары. Энтропия (анықтамасы, қасиеттері, формулалары және түрлері)

 2. Шартты энтропия, екі статистикалы байланысқан ансабльдердің бірігу энтропиясы (анықтамасы, формулалары, қасиеттері)

 3. Ақпарат саны. Хабарлама көзінің үздіксіз энтропиясы (дифференциалдық энтропия) және оның қасиеттері.

 4. Кездейсоқ шаманың эпсилон энтропиясы. Байланыстың дискретті каналдары бойынша шулы хабарламаларды жіберу кезіндегі ақпараттың жоғалуы.

 5. Ақпаратты жіберудің жылдамдығы. Байланыстың дискретті каналдарының өткізу қабілеті.

 6. Сигнал ұғымы және оның модельдері. Сигналдар теориясының негізгі ұғымдары.

 7. Детерминирленген сигналдарды көрсетудің уақыттық формасы. (сипаттамаллары мен параметрлері)

 8. Детерминирленген сигналдарды көрсетудің жиіліктік формасы (сипаттамалары және параметрлері)

 9. Байланыс каналдары мен жүйелері. Үздіксіз модуляция (амплитудалық, жиіліктік, фазалық) (түрлерін және тәжірибелік қолдануын сипаттап беріңіз)

 10. Модуляцияның цифрлік әдістері (импульсті-кодтық, дифференциалдық, дельта-модуляция) (түрлері мен қолдануын сипаттап беріңіз)

 11. Модульденген тербелістердің спектралды талдауы. Сигналдардың физикалық сипаттамаларының қиысуы

 12. Тиімді кодтау (Шеннон-Фено, Хаффмен әдістемелері)

 13. Циклдік кодтау (мысал келтіріп, алгоритмін сипаттаңыз)

 14. Ақпаратты кванттау (мысал келтіріп, алгоритмін сипаттаңыз)

 15. Ақпараттың сандық бағасы (параметрлерін сипаттап, мысалды және жауабымен келтіріңіз)

 16. Шартты және бірігу энтропиясы (анықтамасы, қасиеттері және формулалары)

 17. Байланыс каналдары бойынша шулы хабарламаларды жіберу кезіндегі ақпараттың жоғалуын есептеу. (Анықтамасын беріп, мысал келтіріп, алгоритмін сипаттап беріңіз)

 18. Сигналдарды жіберу жылдамдығын есептеу, өткізу қабілетін есептеу. Толық анықтамасын беріп, мысал мен алгоритмін келтірініз.

 19. Тиімді кодтау (Анықтамасын беріп, мысал мен алгоритмін келтірініз)

 20. Ақпаратты кванттау (Анықтамасын беріп, мысал мен алгоритмін келтірініз)

 21. LZW кодтау, арифметикалық кодтау (толық анықтамасын келтіріп, мысал және алгоритмін келтіріңіз)

 22. Сызықты кодтарға математикалық тұрғыдан кіріспе. Компьютерлік жүйелерде кедергіге орнықты қарсы тұратын кодтауды қолдану.

 23. Циклдық кодтау. Заманауи компьютерлік жүйелерде циклдық кодтауды пайдалану (толық анықтамасын беріп, мысал мен алгоритмін келтіріңіз)

 24. Компьютерлік жүйелерде пайдаланылатын кванттаудың, дискреттеудің негізгі әдістері (мысал мен алгоритмін келтіріңіз)

 25. Ақпараттың сандық бағасы (өзара тәуелсіз,тең ықтималды символдардан тұратын бастапқы алфавиттің символына келетін анықталмағандық, Хартли формуласы, алфавиттің К хабарламасындағы ақпараттың саны, тең ықтималдықты емес алфавит үшіналфавиттің символына келетін энтропи, Шеннон формуласы) (мысал мен алгоритмін келтіріңіз)

Әдебиеттер


1 Грищенко В.И. Паньшин Б.Н. Информационная технология, вопросы развития и применения. -Киев: Наукова думка,-1986. -268 с.

2. Дмитриев В.И. Прикладная теория информации. -М.: Высшая школа, 1989.-319с.

3.Мартин Дж. Вычислительные сети и распределенная обработка данных. Т. 1, Т. 2. Мл Финансы и статистика, 1986.

4. Петров В.И. Информационные системы. -СПб.: Питер, 2002 .-688с.

5 Сириденко С.С. Современные информационные технологии. -Мл Радио и связь, 1989.

6 Советов Б.Я. Информационная технология: Учебник для вузов по специальности "Автоматизированные системы обработки информации и управления". -Мл Высшая школа, 1994.-368 с.

7 Цымбал В.П. Задачник по теории информации и кодированию. -Мл Высшая школа,1976. -276 с.

8 Шаврин Ю.А. Информационные технологии: Учебное пособие: В 2 тт: Т.П Основы информатики и информационных технологий//Т.2: Офисная технология и информационные системы. Серия: Информатика. -Мл 2001.

9 Цымбал В.П. Теория информации и кодированию. -Киев, Высшая школа, 1992.
Дополнительная:

10 Калымов В.В., Сенин А.И. Основы теории информации. Учебное пособие. –Мл МГТУ. 1992.

11 П.Горяинов О.А., Хохлов Г.И. Элементы теории информации кодирования. Учебное пособие.-Мл МИРЭА.1985.

12Колесник В.Д., Полтырев Г.Ш. Курс теории информации. -М., Наука, 1982.

13 Филипчук Е.В., Пахомов СВ. Теория информации и помехоустойчивое ко

дирование. Учебное пособие. -Мл МИФИ, 1989.

14 Н.Данилевский Ю.Г., Пастухов И.А., Шабанов B C. Информационная технология в промышленности. -Д.: Машиностроение, 1988. -272 с.

15 Галлагер Дж. Теория информации и надежная связь. -М„ Советское радио,1974.

16 Свириденко С.С. Информационные технологии в интеллектуальной деятельности. М: МНЭПУ.2001-192с.


ЕСЕПТЕУ ЖҮЙЕЛЕРІ МЕН ЖЕЛІЛЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУ


 1. Есептеу жүйелері мен желілерін құрудың қағидалары. Есептеу жүйелері, кешендері мен желілерінің классификациясы

 2. Сандық құралдарды логикалық жобалау теориясының негіздері. ЭЕМ элементтері мен функционалды түйіндері.

 3. Үлкен интегралды сұлбалар сұлбатехникасы

 4. ЭЕМ есте сақтау құралдары. Оперативті есте сақтау құрылғылары

 5. ЭЕМ процессорлары

 6. ЭЕМ ішкі жадысын ұйымдастыру. ЭЕМ сыртқы жадысын ұйымдастыру.

 7. Заманауи ЭЕМ құру қағидалары. ЭЕМ функционалды түйіндерін жобалау

 8. Жадының жылдам әрекет етуін үлкейту технологиялары. Жалпы жады моделі.

 9. Жүйелік платалар. Жүйелік жиынтықтар

 10. Grid тұжырымдамасы, қолдану аясы және технологиялары. Grid ортасында есептеуді жоспарлау.

 11. SISD, SIMD, MIMD компьютерлері

 12. Массалық параллельдік жүйелер. Хабарламалармен алмасу моделі

 13. Масштабталынатын параллель жүйелер. Масштабталынатын есептеу жүйелері

 14. Кластерлер (анықтамасы, түрлері, жоғары өнімділікті кластерлер, жұмыс жасау принципі, бағдарламалық құралдары, қолдану аясы)

 15. Симметриялы мультипроцессорлар

 16. Таратылған бөлінген жадысы бар жүйелер

 17. Ішкі, сыртқы COM-сервер (Component Object Model)

 18. ЭЕМнің логикалық және есте сақтау элементтері. ЭЕМ функционалды түйіндері. Улкен интегралды сұлбалар және өте үлкен интегралды сұлбалар сұлбатехникасы.

 19. Екілік кодталған сандар арифметикасы.

 20. Операцияны жеделдету әдістері

 21. Логика алгебрасының функцияларын (ЛАФ) аналитикалық көрсету. ЛАФ минимизациясының әдістері. ЭЕМ функционалдық түйіндерін жобалау

 22. Автоматтар бағдарламасының синтезі. Автоматтарды жобалау. Матрицалы құрылымдық ҮИС автоматтарды жобалау.

 23. ЭЕМ ішкі жадысын ұйымдастыру: оперативті, аса оперативті, тұрақты, КЭШ, ФЛЕШ жады.

 24. Ішкі есте сақтау құрылғысын ұйымдастыру. Жұмсақ дискідегі, қатты, магнитті, оптикалық дискідегі, есте сақтау құрылғылары

 25. Аналық платалар, чипсеттер құрылымы
 1. Максимов Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем. – СПб.: Питер, 2008 – 848с : ил.

 2. Пятибратов А.П. и др. Вычислительные машины системы, сети и телекоммуникации. – М.:Статистика, 2004-400с. .

 3. Мелехин В.Ф.. Вычислительные машины, системы и сети. Учебник для вузов. – М., 2007-366с.

 4. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети, принципы, технологии, протоколы. – СПб.: Питер, 2007.

 5. Горец Н.Н. Организация ЭВМ и систем. – М., 2006.

 6. Истомин Е.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. – СПб., 2007.

 7. Жмакин А.П. Архитектура ЭВМ. –СПб., 2006.


Дополнительная литература

 1. Ларионов А.М., Майоров С.А., Новиков Г.И.. Вычислительные

комплексы, системы и сети. – Л.: Энергоатомиздат, 1987.

 1. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. СПб.: Питер, 2006 – 704с : ил.

 2. Гук М. Аппаратные средства IBM PC. – СПб.: Питер, 2002 -928с : ил.

Тынымбаев

 1. А. Гук. Процессоры фирмы Intel от 8086 до PENTIUM II. – Санкт

Петербург: Питер-Пресс, 1998г.

 1. Галкин В.А., Григорьев Телекоммуникации и сети. М.: изд. МГТУ им.

Н.Э. Баумана, 2003 – 608с : ил.

 1. Гуров В.В. Основы теории и Организации ЭВМ. – М., 2006.

 2. Партыка Т.Л. Периферийные устройства вычислительной техники. – М.,

2007.

 1. Рудометов Е. Материнские платы и чипсеты. – СПб., 2007.

 2. Камер Д. Сети ТСР/IP. Т.1. Принципы, протоколы и структура. – М.,

2003.

 1. Лагутенко О.И. Современные модемы. – М., 2002.

 2. Ватаманюк А. Беспроводные сети своими руками. – СПб., 2006.

 3. Аналоговая и аналого-цифровая вычислительная техника./ под.ред В.Б.

Ушаков. – М., 1969.

 1. Столлингс У. Структурная организация и архитектура компьютерных

систем. – М., 2002.
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР


 1. Операциялық жүйелердің негізгі функциялары. ОЖ құру қағидалары. Процесс ұғымы. Ресурс ұғымы

 2. Қолданушы интерфейсі. Үзілістер жүйесі. Реестр. Unicode. Ядроны ретке келтіру құралдары.

 3. ОЖ эволюциясы. Заманауи операциялық жүйелер

 4. Операциялық жүйелер түрлері, мобильдік операциялық жүйелер. Желілік ОЖ.

 5. Нақты уақыт операциялық жүйелері

 6. Үйлесімділік, көптеген қолданбалы орталар

 7. Операциялық жүйе ядросы.

 8. Микропроцессорлы жүйелер моделінің архитектуралық ерекшеліктері

 9. Үзілістерді өңдеу. Үзілістерді диспетчерлеу.

 10. Реестрдегі деректер түрлері. Реестрдің логикалық құрылымы. Реестрдің ішкі механизмі.

 11. Құрылғылар драйвері. Plug and Play (PnP) диспетчері. Электрқоректену диспетчері.

 12. Процестер мен тізбектер

 13. Процестер классификациясы. Үрдістерді жоспарлау

 14. Енгізу мен шығаруды басқару.

 15. Жадыға тікелей қатынас жасау (DMA)

 16. Жадыны физикалық ұйымдастыру. Виртуал жады

 17. Жады беттерін ауыстыру алгоритмі

 18. Файлдармен жұмыс жасау

 19. Жадыны фрагменттеу мәселесі және оны шешу әдістері

 20. Енгізу шығару сұраныстарының пакеттері. Енгізу шығаруды аяқтау порттары.

 21. Жадыны үлестіру

 22. Операциялық жүйе ресурстарын басқарудағы Deadlock

 23. Операциялық жүйелердегі қорғау және бас тарту орнықтығы

 24. Деректерді сақтауды ұйымдастыру. Файлдар мен каталогтармен жұмыс. Дисктермен жұмыс.

 25. Дискідегі NTFS құрылымы. Кластерлер
 1. Гордеев А. В. Операционные системы: Учебник для вузов. — 2-е изд. — СПб.: Питер, 2007. — 416 с. — ISBN 978-5-94723-632-3

 2. Деннинг П. Дж., Браун Р. Л. Операционные системы // Современный компьютер. — М., 1986.

 3. Иртегов Д. В. Введение в операционные системы. — 2-е изд. — СПб.: BHV-СПб, 2007. — ISBN 978-5-94157-695-1

 4. Керниган Б. У., Пайк Р. У. UNIX — универсальная среда программирования = The UNIX Programming Environment. — М., 1992.

 5. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Сетевые операционные системы. — СПб.: Питер, 2002. — 544 с. — ISBN 5-272-00120-6

 6. Столлингс У. Операционные системы = Operating Systems: Internals and Design Principles. — М.: Вильямс, 2004. — 848 с. — ISBN 0-1303-1999-6

 7. Таненбаум Э. С. Многоуровневая организация ЭВМ = Structured Computer Organization. — М.: Мир, 1979. — 547 с.

 8. Таненбаум Э. С. Современные операционные системы = Modern Operating Systems. — 2-е изд. — СПб.: Питер, 2005. — 1038 с. — ISBN 5-318-00299-4

 9. Таненбаум Э. С., Вудхалл А. С. Операционные системы. Разработка и реализация = Operating Systems: Design and Implementation. — 3-е изд. — СПб.: Питер, 2007. — 704 с. — ISBN 978-5-469-01403-4

 10. Шоу А. Логическое проектирование операционных систем = The Logical Design of Operating Systems. — М.: Мир, 1981. — 360 с.

 11. Рэймонд Э. С. Искусство программирования для UNIX = The Art of UNIX Programming. — М.: Вильямс, 2005. — 544 с. — ISBN 5-8459-0791-8

 12. Mark G. Sobell. UNIX System V. A Practical Guide. — 3rd ed. — 1995.

АЛГОРИТМДІК ТІЛДЕРДЕ БАҒДАРЛАМАЛАУ

Рекомендуемая литература
1. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ.Т. 1: Основные алгоритмы. М.: Мир, 1976.

2. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ.Т.З: Сортировка и поиск. М.: Мир, 1978.

3. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ/ Пер. с англ. Под ред. А. Шеня.-М.: МЦНМО,2002.

4. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных: Пер. с анг. -М.: Мир, 1989.

5. Керниган Б., Плоджер Ф. Элементы стиля программирования: Пер. с англ.- М.: Радио и связь, 1984.

6. Крячков А.В., Сухинина И.В., Томшин В.К. Программирование на С и C++. Практикум: Учебное пособие для вузов.М.: Горячая линия-ТелекомДООО.

7. Марка Д.А., Мак Гоуэн К. Методология структурного анализа и проектирования.-М.: Метатехнология, 1993.

8. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++.-М.: «Издательство Бином», СПб: «Невский диалект», 1998.

9. Бадд Т. Объектно-ориентированное программирование в действии .Пер.с англ.- СПб. Литер, 1997

10. Буч Г.,Рамбо Д.,Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя: Пер. с англ.-М.: ДМК,2000

11. Майерс Г. Искусство тестирования программ. М.: Финансы и статистика, 1982

12. Мак Грегор Дж., Сайке Д. Тестирование объектно-ориентированного программного обеспечения. KHeB:DiaSoft, 2002.
Кафедра меңгерушісі ____________________ Искаков К.Т.


/қолы/ /аты-жөні./

Факультет деканы ____________________ Нурбекова Ж.К.


/қолы/ /аты-жөні/Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет