БАҒдарламасы жоғары кәсіптік білім бакалавриат бекітемш қр дсм білім, ғылым және кадр ресурстары

Loading...


Дата13.06.2017
өлшемі55.82 Kb.

ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жоғары кәсіптік білім БАКАЛАВРИАТ

БЕКІТЕМШ

ҚР ДСМ Білім, ғылым және кадр ресурстары

МЕДИЦИНАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯ

мамандығы: 051101 - «Мейірбике ісі» Сағат көлемі - 45 (1 кредит)

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Астана


2008


Алғы сөз

 1. Қазак мемлекеттік медицина академиясы, С.Д. Асфендияров атындағы казак
  ұлттык медицина университеті, Қарағанды мемлекеттік медицина
  академиясы, М. Оспанов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік медицина
  академиясы, Оңтүстік-Қазақстан мемлекеттік медицина академиясы, Семей
  мемлекеттік медицина академиясы әзірлеген және енгізген.

 2. Алғаш рет енгізілген

 3. Типтік оқу бағдарламасы мемлекеттік стандарттарға сэйкес жоғарғы
  кәсіби мамандық бойынша (бакалавриат) 051101- «Мейірбеке ісі» ГОСО ҚР
  3.08.388-2006.

 4. Типтік оқу бағдарламасы ҚазММА мекемесіндегі жоғары жэне ЖОО-
  нан кейінгі мамандықтар бойынша білім берудің оку-әдістемелік
  секциясында бекітіліп басылымға ұсынылған. Хаттама № За «22» ақпан
  2008 ж.Мазмұны

 1. Түсініктеме 6

 2. Пәннің мазмұны 7

 3. Оку жэне окыту әдістері 9

 4. Білімін бағалау 9

 5. Құралдар және жабдықтар 9

 6. Пән сағатының үлестірілуі 9

 7. Тәжірибелік сабақтар, ОСӨЗ, СӨЖ тақырыптарының жобалы
  жоспарлары 10

 8. Ұсынылған эдебиеттер тізімі 13

 9. Авторлар 141 Түсініктеме

Кіріспе. Медициналык психология - бүл дертке шапдыккан адамдардың емделу барысыдағы карым-катынасында туындайтын психологиялық мәселелерді зерттейтін медициналык білімнің өзіндік бөлімі.

Медициналык психология пәні наукас психикасының сан алуан ерекшеліктерімен, олардың денсаулыққа жэне ауру ағымына әсер етуімен қатар, психологиялык карым-катынас жасаудағы тиімді шаралардын қолайлы жүйесін камтамасыз етуді қарастырады.

Медиідиналык психология тарбындағы білім науқаспен қажетті қарым-қатынасты орнатуды жақсартып, оның жыдам және толық айығуын қамтамасыз етумен катар, денсаулыкты нығайту, жан-жақты үйлесімді түлғаны тәрбиелеу мен аурулардың алдын алуға мүмкіндік береді.

Медициналық психологияның орталық мәселесі болып «медициналық қызметкер мен наукас» ара-катынас жэне оларды қалыптастыру жолдарын зерттеу, карым-катынастың түрлері мен модельдері саналады. Яғни медициналык психология бір жағынан «Психология негіздері» пәнінде қарастырылған жалпы психология сұрақтарымен, екіншіден клиникалық пэндермен тығыз байланысты. Өйткені ол клиникалык білім берудің пропедевтикалық курсы ретінде аурулар, бұзылыстар жэне олардың алдын алу туралы түсінікті психологиялық түрғыдан түсіну аркылы негізгі клиникалық пәндер аймағындағы біліктілікті тереңдете түседі.Пәннің мақсаты: дертке шалдыккан түлға психологиясының негізгі
заңдылықтары туралы білім калыптастыру мен емдеу-алдын алу шараларын
жүргізуде студенттерге психологиялык, психогигиеналық

(психопрофилактикалык) катынас дағдыларын үйрету.Пәннің міндеттері:

 • әртүрлі аурулар кезіндегі түлға жауабының керіністерімен таныстыру
  (ауруға деген жауап, ауру түсінігі т.б.);

 • психосоматикалық жэне соматопсихикалык өз-ара эсерлер және психогенді,
  соматогенді, ятрогенді бұзылыстармен таныстыру;

 • психологиялық зерттеу әдістерімен таныстыру;

 • психогигиена және психопрофилактика туралы түсінік қалыптастыру;

 • студенттерде соматикалык аурулар барысында дамитын психологиялық
  қорғану механизмдері жэне психотерапияның негізгі эдістері туралы түсінік
  калыптастыру.

Оқытудын соңғы нэтижелері

Студент


білуі тиісті:

• эртүрлі аурулар кезіндегі түлға жауабынын көріністерінін негізгі


заңдылыктарын;


 • психосоматикалык, соматопсихикалык, соматоформды бұзылыстар,
  психогениялар, ятрогениялар туралы жалпы түсініктерді;

 • психологиялық зерттеудің негізгі әдістерін;

 • психогигиена және психопрофилактиканын негізгі принциптері мен
  тұрлерін;

 • соматикалык аурулар барысында дамитын негізгі психологиялық корғану
  механизмдерін;

 • психотерапияның негізгі принциптері мен эдістерін;

істей алуы тиісті:

 • психогигиеналык (психопрофилактикалык) катынас жолдарын;

 • ятрогенді аурулардың алдын алуын;

дагдыларын меңгеруі тиісті:

• наукасқа психогигиеналық (психопрофилактикалык) катынасты қолдану.Пәннің алғы реквизиттері мен кейінгі реквизиттері

Пәннің алғы реквизиттері: психология негіздері, мейірбике ісі негіздері. Пәннің кейінгі реквизиттері: медициналық биоэтика, профильді пәндер.

2 Пәннің мазмұны*

Медициналық психология пәні мен максаттары. Әртүрлі аурулардағы психикалық көріністері

Медициналық психология пэні, мақсаттары. Медициналық психология соматикалық науқастың психикалық ерекшеліктерін, сонымен катар медициналық қызметкер түлғасы мен науқастың медициналык қызметкерлермен қарым-қатынасының әр түрлі сатысындағы араласуының ерекшеліктерін зерттейтін пән ретіндегі міндеттері. Медициналық психология пэнінің медицинаның және психологияның баска салалармен байланысы.

Денсаулық сактау жүйесі ұйымдарының түрлі жағдайларындағы науқас түлғасын зерттеу. Соматикалық аурудың науқас психикасына әсер ету жолдары. Әртүрлі аурулар кезіндегі түлға жауабының көріністерінің негізгі заңдылықтары.

Психосоматикалық, соматопсихикалық, соматоформды бұзылыстар

Психосоматикалық және соматопсихикалық ез-ара катынастар. Психосоматикалық өз-ара катынастар моделі. Психосоматика, психогениялар және соматогениялар түсініктері. Шиеленістер, эмоциялық зорығулардың психосоматикалык аурулар пайда болуындағы маңызы. Психосоматикалык реактивтілік, «психикалык денсаулық» түсініктері. Соматикалык наукас дертінің негізгі бөліктері: когнитивті, эмоциялық, тэртіптік. Ауру дамунына әсер етуші жайлар. Преморбид туралы түсінік. «Аурудың ішкі бейнесі» туралы түсінік. Түлғаның ауруға деген жауабының түрлері. Ауыр, емделмейтін аурулар
кезіндегі науқаска деген психологиялык катынас жолдары. Соматикалық аурулар кезіндегі наукасқа деген психологиялық катынас ерекшеліктері. Балалар, жасөспірімдер және егде жастағы наукастармен медициналық кызметкерлер эрекетінің карым-қатынас ерекшеліктері.

Денсаулык сақтау жүйесі ұйымдарындағы, басқару салаларындағы медициналық қызметкер менеджер әрекетінің психологиялык астарлары.

Психологиялық зертттеу негіздері

Психологиялық зертттеу тұсінігінін аныктамасы. Психодиагностиканы колдану салалары. Психологиялык зертттеу әдістері туралы негізгі түсініктер: психологиялық эксперимент, тестілеу, жэне оларды медициналық тәжірибеде қолдану.Психогигиена және психопрофилактиканың негізгі принциптері

Психогигиена психикалык денсаулықты сақтау мен нығайтуға бағытталған және адамның тиімді эрекет етуінің жағдайларын зерттейтін арнайы шаралар жүйесі ретінде. Психиканың денсаулықты нығайтумен, аурулардың алдын алудағы орны. Психогигиенаның негізгі мақсаттары мен міндеттері. Психогигиена бөліктері: жасаралык, еңбектік, тұрмыстык гигиена, жан-ұйялық, жыныстык өмір, ркымдағы т.б.

Психопрофилактика психикалык аурулармен олардын салдарын алдын алу шараларын жасаумен айналысатын медицина саласы ретінде. Психопрофилактика түрлері.

Психологиялық қорганыш. Психотерапия принциптері мен әдістері

Психологиялык қорғаныш түсінігі және түрлері. Соматикалық аурулар кезіндегі психологиялық қорғаныш механизмдері. ¥жымдағы психологиялық климат жэне психологиялық үйлесімділік түсінігі. Емдік әрекет барысында психологиялық қарым-қатынас дамуының ағымы. Түлғааралык шиеленістер медициналық әрекет нәтижесі ретінде, олардың себептері мен алдын алу тэсілдері. Наукдспен медициналық кызметкер арасындағы партнерлік қатынас қалыптасуының жағдайлары.

Психотерапия - науқасқа деген ғылыми-негізделген әсер ретінде. Психотерапияның медицинада алатын орны. Психотерапиялық кемек түрлері. Психотерапия мен психотерапиялық кеңеспен аныкталған негізгі мақсатар мен міндеттер. Психотерапия түрлері. Психотерапия негізгі бағыттары мен әдістері. Соматикалық жэне жүйке-психикалык ауруларды емдеудегі психотерапия мен психикалык реабилитацияның орны. Наукастың психосоматикалық күйін талдау. Аурудың ішкі бейнесінін психотерапиялық үрдістегі орны мен маңызы. Эмоциялык сөну мен созылмалы шаршау синдромдарынының психотерапиясы.

Ятрогенді аурулар

Ятрогенді аурулар, ятропатиялар медициналық әрекеттін теріс салдарлары ретінде. Ятрогенді аурулары бар науқастармен жұмыс жүргізу ерекшеліктері. Ятропатияның пайда болу себебіне байланысты түрлері: жаракаттык, интоксикациялык, инфекциялык жэне ұйымдастырулық.
Ятрогениялар мен ятропатиялардың алдын алу. Есксрту: * пэн мазмұнын 20%-ға дейін ЖОО өзгерте алады

3 Оқу және оқыту әдістері • Тәжірибелік сабақ: тренингтер (интерактивті окыту тәсілдері), шағын
  топтармен жұмыс жүргізу, ауызша сұрау, тестілеу тапсырмаларын шешу,
  сабақ тақырбының сурақтарын талдау.

 • Окытушының баскаруымен студенттердің өзіндік жүмысы (ОСӘЖ):
  рольдік ойындар, шағын топтармен жұмыс жүргізу, топтық тренингтер
  өткізу, психодиагностикалык тәсілдерді жүргізу мен талдау, шағын топтарда
  презентациялау, дискуссиялар.

 • Студенттердің өзіндік жүмысы (СӨЖ): негізгі жэне қосымша оку
  эдебиеті және электронды ақпарат қорымен жұмыс жүргізу, тестілеу
  тапсырмаларын өзіндік шешу, рефераттарды езіндік дайындау, рефераттарға
  рецензияны өзіндік дайындау, өзіндік игеруге арналған тақырыптар
  бойынша окытушымен кеңесу.

4 Білімін бағалау

 • Ағымды бақылау: тестілеу, ауызша сұрау, жайлық тапсырмаларды шешу.

 • Аралык бақылау: коллоквиум.

 • Қорытынды бақылау: тестілеу мен ауызша сү_қбаттасудан ту_ратын
  емтихан.

5 Құралдар мен жабдықтар

 • Құралдар: мультимедилік проектор, топтағы жүмысты жазуға арналған
  бейнекамера, рольдік ойындар, бейнежазбаларды қарауға арналған
  бейнеқұралдар, компьютер, ноутбук, флип-чартгер.

 • Жабдықтар: психодиагностикалық тэсілдер жиынтығы - бланктік жэне
  компьютерлік бағдарламалар, кестелер, слайдтер.

6 Пән сағатының үлестірілуі

Жалпы сағат саны

Аудиторлық сабақ
Тәжірибелік сабақ

осөз

сөз

45 сағат 1 кредит

15

15

15

7 Тәжірибелік сабақтар, ОСӨЗ, СӨЖ тақырыптарының

жобалы жоспары *

7.1 Тәжірибелік сабақтардың жобалы жоспары(академиялык сағаттың ұзактығы — 50 минут)Тәжірибелік сабактар такырыптары

1

Медициналык психология пэні, мақсаттары. Медициналык психология пәнінің медицинаның және психологияның баска салалармен байланысы.

2

Адам бойындағы психикалық жэне тәндік қатынастар.

3

психосоматикалық, соматопсихикалық, соматоформды бұзылыстар туралы жалпы түсініктер

4

Психогениялар, патогенді эмоциялар жэне ятрогениялар туралы жалпы түсініктер.

5

Ятрогенді аурулары бар науқастармен жұмыс жүргізу ерекшеліктері. Олардың алдын алу.

6

Соматикалык аурулар кезіндегі «аурудың ішкі бейнесі», оның кұрылымы және деңгейлері мен түзету әдістері.

7

Ауруға деген жауаптың түрлері. Ауру дамунына әсер етуші жайлар.

8

Түрлі соматикалык аурулар кезіндегі наукаска түлғасының ерекшеліктері.

9

Балалар, жасөспірімдер жэне егде жастағы науқастармен медициналық қызметкерлер эрекетінің ерекшеліктері.

10

Хирургиялык, акушерлік-гинекологиялық шаралар кезіндегі медициналык кызметкерлер эрекетінің ерекшеліктері.

11

Психологиялық қорғаныш. Соматикалық аурулар кезіндегі психологиялық қорғаныш механизмдері.

12

Психологиялык зертгтеу. Негізгі психодиагностикалык зертттеу эдістері.

13

Медицинадағы психологиялык қиын жағдайлар, олардың алдын алу.

14

Психотерапияның негізгі эдістері мен түрлері және психокоррекциялау.
Жалпы сагат саны: 15

7.2 Оқытушының басқаруымен студенттердін өзіндік жұмысы (ОСӨЖ)*:

Оқытушының басқаруымен студенттердің өзіндік жұмысынын тақырыптары

1

Негізгі психодиагностикальщ эдістер жэне оларды психикалык кызметтің түрлі салаларының бұзылыстарында қолдану.

2

Психодиагностика жэне кең таралған соматикалык аурулардағы тұлға ерекшеліктерін бағалау.

3

Психодиагностика және наукасты операцияға дейінгі жэне одан кейінгі кезендерге психологиялык дайындау.

4

Психодиагностика жэне жүктілік кезінде және босанудан кейінгі кезендердегі тұлға ерекшеліктерін бағалау.

5

Қиын, қауіпті жағдайдардағы науқастарға психотерапиялық көмек.

6

Психодиагностика және жалпы жэне аса қауіпті жұкпалы аурулардағы тұлға ерекшеліктерін бағалау.

7

Психодиагностика жэне жедел психозды күйлердегі түлға ерекшеліктерін бағалау, әлеуметке қауіпті әрекетті науқастармен медициналық қызметкерлердің қатынасын орнату шарттары.

8

Аралык бақылау.

9

Профилактикалык жэне реабилитациялық шаралардың негізгі психологиялық тэсілдері.

10

Негізгі психотерапиялық эдістер жэне оларды қолдануға көрсеткіштер

11

Медициналық қызметкерлердің қиын жағдайлардағы науқастармен, олардың туысқандарымен карым-қатынасы.

12

Медициналық қызметкерлердің ипохондриялық күйдегі науқастармен, олардың туысқандарымен қарым-қатынасы.

13

Наукастармен, олардың туысқандарын емдік әрекетке баулу. Эвтаназияның этикалық жақтары.

14

Аралық бақылау.

15

Қорытынды кеңес.
Жалпы сағат саны: 15


7.3. Студенттердің өзіндік жұмысының жобалы жоспары (СӨЖ)**Студенттердің өзіндік аткаратын ж.умысының тақырыптары

1

Медициналық психологияның пайда болу, даму тарихы.

2

Преморбидті күй туралы түсінік.

3

«Психикалык денсаулық» түсінігін қалыптастыратын жайлар. Психиканың денсаулыісгы нығайтумен, аурулардың алдын алудағы орны.

4

Соррирогенииялар. Олардың алдын алу.

5

Арнайы бөлімшелердегі наукастардың психологиялық үйлесімділігі.

6

Госпитализм түсінігі жэне оны алдын алу.

7

Симуляция, агравация, диссимуляция түсініктері

8

Тұлғаны зерттеудегі проективті тәсілдер, және оларды қолдану.

9

Медицина саласындағы менеджер эрекетінің ерекшелігі.

10

Науқастың емдік шаралар нэтижесімен қанағаттанбауы.

11

Медицинадағы трансактілік анализ.

12

Емдік альянс кұрудағы нейро-лингвистикалык бағдарлау элементтерін қолдану.

13

Парапсихология жэне экстрасенсорлы емдеу.

14

Экстрасенсорлы емдеудің психотерапиядан айырмашылығы.

15

Эвтаназияға деген жаңа көзқарастар.
Жалпы сағат саны: 15

Есксрту:

* - таңдау мүмкіндігі болу үшін такырыптар саны, сабақтар санынан артык бола алады,

ЖОО-ы 40%-га дейін езгертуге құкылы.

** - барлык сабақ түрлерінің тақырыптарынын тізімі мен реті оқу кезектілігімен келісілуі

керек.
8 ¥сынылған әдебиеттер тізімі * Қазақ тілінде

Негізгі:

1. Илешева Р. Медициналык психология. Алматы, 1994, Санат.Орыс тілінде Негізгі:

 1. Тюльпин Ю.Г. Медицинская психология. Учебник для
  медицинских вузов, 2004.

 2. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. Учебник для
  медицинских вузов, 1984.

Қосымша:

 1. Сидоров П.И. Клиническая психология. М.ТЭОТАР-МЕД, 2002.

 2. Клиническая психология. Под ред. Б.Д. Карвасарского. Национальная
  медицинская библиотека. Питер, 2004, 2006.

 3. Абрамова Г.С. Практическая психология. М., 2001.

 4. Мягков И.Ф., Боков С.Н., Чаева С.И. Медицинская психология. Учебник для
  вузов, 2002.

 5. Бурлачук И. Психодиагностика. Учебник для вузов, 2007.

 6. Акимова С, Гуревич. К. Психологическая диагностика. Учебник для вузов,
  2007.

 7. Лойшен М. Психологический тренинг умений, 2001.

 8. Вачков И.В.Основы технологии группового тренинга, М: Изд-во "Ось-89",
  1999.

9. Журнал «Медсестра».
Ю.Журнал «Медицинская помощь».
11 .Журнал «Сестринское дело».

Есксрту: * эдебиеттер тізімі жыл сайын жаңартыла алады.


9 Авторлар

 1. Құлмұқанова Қ.К. - Қазақ мемлекеттік медицина академиясынын
  психиатрия курсының меңгерушісі, психиатрия курсымен
  нейрохирургия, неврология кафедрасының доценті, м.ғ.к.

 2. Асимов М.А. - С.Д. Асфендияров ат. кдзак ұлттык медицина
  университетінің жалпы психология, клиникалық психология,
  психотерапия және коммуникациялық дағдылар курсының меңгерушісі,
  м.ғ.д., профессор.

 3. Любченко М.Ю. - Қарағанды мемлекеттік медицина академиясынын
  психология, психиатрия және наркология кафедрасының меңгерушісі,
  доцент, м.ғ.к.

 4. Оспанова Н.Н. - Семей мемлекеттік медицина академиясынын
  психиатрии жэне наркологии кафедрасының меңгерушісі, доцент,
  м.ғ.к.

5. Башбаева М.А. - М. Оспанов ат. Батыс-Қазақстан мемлекеттік медицина
академиясынын психология және педагогика курсының меңгерушісі, аға
окытушы.

6. Накипбекова Р.У. - Оңтұстік Қазақстан мемлекеттік медицина


академиясының психиатрия, наркология, психология кафедрасынын
доценті.

Аударған: Құлмұқанова Қ.К.

14
ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Образование высшее профессиональное

БАКАЛАВРИАТ

УТВЕРЖДАЮ

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

по специальности: 051101 - «Сестринское дело» Объем часов - 45 (1 кредит)

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Астана 2008


Предисловие

 1. Разработана и внесена Казахской государственной медицинской академией,
  Казахским национальным медицинским университетом им. С.Д.
  Асфендиярова, Карагандинской государственной медицинской академией,
  Западно-Казахстанской государственной медицинской академией им.
  М.Оспанова, Южно-Казахстанской государственной медицинской академией,
  Семипалатинской государственной медицинской академией.

 2. Введена впервые

 3. Типовая учебная программа разработана в соответствии с государственным

ОЙщеобяааіедыіым стандартом образования Республики Казахстан 3.08.388 -2006 по специальности 051101 - «Сестринское дело».

4 Типовая учебная программа утверждена и рекомендована к изданию
Учебно-методической секцией при КазГМА по специальностям высшего и
послевузовского образования. Протокол № За от «22» февраля 2008 г.
Содержание

 1. Пояснительная записка 18

 2. Содержание дисциплины 19

 3. Методы обучения и преподования 21

 4. Оценка знаний 21

 5. Оборудование и оснащение 22

 6. Распределение часов дисциплины 22

 7. Примерные тематические планы лекций, пратических
  занятий, СРСП, СРС 22

 8. Список рекомендуемой литературы 25

 9. Авторы 261 Пояснительная записка

Введение. Медицинская психология - это самостоятельный раздел медицинских знаний, включающих изучение психологических проблем, возникающих у людей в ситуации болезни на этапах лечебного взаимодействия медицинского работника и пациента.

Предметом медицинской психологии являются многообразные особенности психики больного и их влияние на здоровье и болезнь, а также обеспечение оптимальной системы эффективных мер психологического воздействия.

Медицинская психология способствует не только улучшению необходимых контактов с больными, быстрому и наиболее полному выздоровлению, но и предупреждению болезней, охране здоровья, воспитанию гармоничной личности.

Центральной проблемой медицинской психологии является проблема взаимоотношений «медицинский работник - пациент», изучение механизмов формирования этих взаимоотношений, вариантов взаимодействий, моделей построения взаимоотношений. Медицинская психология неразрывно связана как с общей психологией, вопросы которого были изучены студентами на первом курсе по дисциплине «Основы психологии», так и с клиническими дисциплинами являясь пропедевтическим курсом клинического образования, углубляя знания в области базовых клинических дисциплин с точки зрения психологических моделей понимания заболеваний, расстройств и их профилактики.Цель дисциплины: формирование знаний об основных закономерностях психологии личности в ситуации болезни и привитие студентам навыков оценки психологических, психо-гигиенических (психо-профилактических) подходов в лечебно-профилактическом взаимодействии.

Задачи дисциплины:

 • ознакомить с личностными проявлениями при различных заболеваниях
  (реакции на болезнь, сознание болезни и.т.д.);

 • ознакомить с психосоматическими и соматопсихическими
  взаимовлияниями, психогенными, соматогенными, ятрогенными
  расстройствами;

 • ознакомить с методами психологической диагностики;

 • сформировать понятие о психогигиене и психопрофилактике;

 • сформировать у студентов понятие о механизмах психологической защиты
  при соматических заболеваниях и основных методах психотерапии.Конечные результаты обучения

Студент должен знать: • основные закономерности личностных проявлений при различных
  заболеваниях, влияние социально-психологических факторов на
  формирование уязвимости в обществе, важность ее предупреждения;

 • общие понятия о психосоматических, соматопсихических, соматоформных,
  расстройствах, психогениях, ятрогениях, патогенных эмоциях,
  соматогениях;

 • основные методы психологической диагностики;

 • основные принципы, виды психогигиены и профилактики;

 • основные механизмы психологической защиты при соматических
  заболеваниях;

 • основные принципы и методы психотерапии.

уметь:

 • применять психогигиенические (профилактические) подходы;

 • предупреждать ятрогенные заболевания;

владеть навыками:

• использования психогигиенического (психопрофилактического) подхода к


пациенту.

Пререквизиты и постреквизиты

Пререквизиты: основы психологии, основы сестринского дела. Постреквизиты: медицинская биоэтика, профилирующие дисциплины,

2 Содержание дисциплины*Предмет и задачи медицинской психологии. Психические проявления

различных болезней

Медицинская психология: понятие, предмет, цели. Задачи медицинской психологии, как предмета, изучающего особенности психики соматического больного, а также личности медицинского работника и взаимоотношений больного и медицинского работника на разных этапах их общения. Связь медицинской психологии с другими областями психологии и медицины.

Изучение личности больного в различных условиях организации системы здравоохранения. Механизмы влияния соматического заболевания на психику. Основные закономерности личностных проявлений при различных заболеваниях. Влияние социально-психологических факторов на формирование уязвимости в обществе, важность ее предупреждения.
Психосоматические, соматопсихические, соматоформные расстройства

Психосоматические и соматопсихические взаимоотношения. Модель психосоматических соотношений. Понятие о психосоматике, психогениях и самотогениях. Значение конфликтов, эмоционального перенапряжения в возникновении психосоматических болезней. Понятия психосоматическая реактивность, «психическое здоровье». Основные компоненты болезни у соматически больного: когнитивный, эмоциональный, поведенческий. Факторы, влияющие на формирование реакции на болезнь. Понятия о преморбиде. Понятие о «внутренней картине болезни». Типы реагирования на болезнь. Психологические подходы при тяжелых, неизлечимых заболеваниях. Подходы к решению этических вопросов/проблем различных клинических ситуаций, в том числе уязвимых групп населения (потребляющих инъекционные наркотики, ВИЧ-инфицированные, лица, живущие со СПИД).

Психологические особенности больных при соматических заболеваниях. Особенности деятельности медицинского работника с детьми, подростками и лицами пожилого возраста.

Психологические аспекты организации деятельности медицинского работника менеджера в организациях системы здравоохранения, в сфере управления.Основы психологической диагностики

Определение понятия психологической диагностики. Области использования психодиагностики. Основные понятия о методах психологической диагностики: психологический эксперимент, тестирование и их использование в медицинской практике.Основные принципы психогигиены и психопрофилактики

Психогигиена как система специальных мероприятий по укреплению и сохранению психического здоровья и изучения условий оптимального психического функционирования человека. Роль психики в укреплении здоровья и предупреждении заболеваний. Основные цели и задачи психогигиены. Разделы психогигиены: возрастная, труда, гигиена быта, семьи и сексуальной жизни, коллективной жизни и другие.

Психопрофилактика как отрасль медицины, занимающейся разработкой мероприятий по предупреждению психических заболеваний и их последствий. Виды психопрофилактики.

Психологическая защита. Принципы и методы психотерапии

Понятие и виды психологической защиты. Механизмы психологической защиты при соматических заболеваниях. Понятие психологической совместимости, психологического климата в коллективе. Динамика психологических взаимоотношений в лечебном взаимодействии. Межличностные конфликты как результат медицинской деятельности, их причины и способы предупреждения. Условия формирования партнерских отношений между пациентом и медицинским работником.

Психотерапия, как научно-обоснованное психическое воздействие на20
больного. Роль и место психотерапии в медицине. Формы психотерапевтической помощи. Основные цели и задачи, определяемые психотерапией и психотерапевтическим консультированием. Виды психотерапии. Основные направления и методы психотерапии. Место и роль психотерапии, психической реабилитации в комплексном лечении соматических и нервно-психических заболеваний. Анализ психосоматического состояния пациента. Роль и значение внутренней картины болезни в психотерапевтическом процессе. Психотерапия синдрома эмоционального выгорания и синдрома хронической усталости.

Ятрогенные расстройства

Ятрогенные расстройства, ятропатии как отрицательные последствия медицинской деятельности. Особенности работы с пациентами с ятрогенными заболеваниями. Виды ятропатии по происхождению: травматические, интоксикационные, инфекционные и организационные. Профилактика ятрогении и ятропатии.

Примечанне: * - содержание дисциплины до 20% может быть изменено ВУЗом.

3 Методы обучения и преподавания • Практические занятия: тренинги (интерактивные формы обучения), работа
  в малых группах, устный опрос, решение тестовых заданий, обсуждение
  вопросов темы занятия;

 • Самостоятельная работа студента с преподавателем (СРСП): ролевые
  игры, работа в малых группах, групповые тренинги, выполнение и анализ
  результатов психодиагностических методик, дискуссии, презентации малых
  групп.

 • Самостоятельная работа студента с учебной и дополнительной
  литературой, электронными носителями информации, самостоятельное
  решение тестовых заданий, подготовка рефератов, презентации, подготовка
  рецензии на рефераты, консультации с преподавателем по темам,
  выделенным для самостоятельного изучения. . . .- . .

■ 4 Оценка знаний

 • Текущий контроль: тестирование, устный опрос, решение ситуационных
  задач.

 • Рубежный контроль: коллоквиум.

 • Итоговый контроль: экзамен, включающий тестирование и собеседование.5 Оборудование и оснащение

Оборудование: мультимедийный проектор, видеокамера для записи работы в малых группах, ролевых игр, видеоаппаратура для просмотра видеозаписей, компьютер, ноутбук, флип-чарты.Оснащение: набор психодиагностических методик - бланковых и компьютерных, набор таблиц, слайдов.

6 Распределение часов дисциплиныОбщее кол-во часов

Аудиторные занятия

СРС

Практические занятия

СРСП

45 часов 1 кредит

15

1-5

15

7 Примерные тематические планы практических занятий, СРСП, СРС*

/

7.1 Примерный тематический план практических занятий**Темы практических занятий

1.

Предмет и задачи медицинской психологии. Связь медицинской психологии с другими областями психологии и медицины.

2.

Соотношение психического и телесного в человеке.

3.

Понятие о психосоматических, соматопсихических, соматоформных расстройствах.

4.

Понятия о психогениях, патогенных эмоциях и ятрогениях.

5.

Особенности работы с пациентами с ятрогенными заболеваниями и способы их предупреждения.

6.

Внутренняя картина болезни (ВКБ) при различных соматических заболеваниях, структура и уровни ВКБ и методы коррекции.

7.

Типы реакции на болезнь. Факторы, влияющие' на формирование реакции на болезнь.

8.

Особенности личности больных при различных соматических заболеваниях.

9.

Особенности деятельности медицинского работника с детьми, подростками и лицами пожилого возраста.

10.

Особенности деятельности медицинского работника при хирургических, акушерско-гинекологических вмешательствах.

11.

Психологическая защита. Механизмы психологической защиты при соматических заболеваниях.

12.

Психологическая диагностика, основные психодиагностические методики.

13.


14.

Психологически сложные ситуаідии в медицине и их предупреждение

Основные методы и виды психотерапии и психокоррекции.

Всего часов: 15


7.2 Примерный тематический план самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя (СРСП)*АТемы для СРСП

1.

Основные психодиагностические методики и их использование при нарушениях различных сфер психической деятельности.

2.

Психодиагностика и оценка личностных особенностей при распространенных соматических заболеваниях.

3.

Психодиагностика и психологическая подготовка больных в предоперационный и послеоперационный период.

4.

Психодиагностика и оценка личностных особенностей в период беременности и после родов,

5.

Психотерапевтические подходы к пациентам при чрезвычайных и кризисных ситуациях.

6.

Психодиагностика и оценка личностных особенностей при общих и особо опасных инфекциях.

7.

Психодиагностика и оценка личностных особенностей при острых психотических состояниях, тактика медицинского работника при общении с пациентами с общественно опасными деяниями.
Рубежный контроль: коллоквиум.

9.

Основные психологические приемы профилактики и реабилитации.

10.

Основные психотерапевтические методы и показания их применению.

11.

Общение медицинского работника с пациентом и родственниками пациента в сложных ситуациях.

12.

Общение медицинского работника с пациентом и родственниками пациента с ипохондрическими состояниями.

13.

Вовлечение больного и родственников в лечебный процесс. Этические аспекты эвтаназии,
Рубежный контроль: коллоквиум.
Итоговая консультация.
Всего часов 15
7.3 Примерные темы для самостоятельной работы студентов (СРС)*Темы для СРС

1

История возникновения и развития медицинской психологии.

2

Понятие о преморбидном состоянии.
Факторы и условия, обуславливающие понятия «психическое здоровье», роль психики в укреплении здоровья и предупреждении болезней.

4

Соррирогении. Их профилактика.

5

Психологическая совместимость больных в специализированных отделениях.

6

Понятие госпитализм и его предупреждение.

7

Симуляция, агравация, диссимуляция.

8

Проективные методики исследования личности и их применение.

9

Психологические особенности деятельности менеджера в медицине.

10

Неудовлетворенность пациента результатами лечения.

11

Трансактный анализ в медицине.

12

Применение элементов нейро-лингвистического программирования для достижения терапевтического альянса.

13

Парапсихология и экстрасенсорное целительство.

14

Отличие экстрасенсорного целительства от психотерапии.

15

Современные взгляды на эвтаназию.
Всего часов 15

Прнмечания:

* - ВУЗ имеет право изменять до 40% тем практических занятий, СРС

** - перечень и порядок тем по всем видам учебных занятий, должен быть согласован

по последовательности изучения.24
Основная:

8 Список рекомендуемой литературы* На русском языке
 1. Тюльпин Ю.Г. Медицинская психология. Учебник для медицинских вузов,
  2004.

 2. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. Учебник для медицинских
  вузов, 1984.

Дополнительная:

 1. Сидоров П.И. Клиническая психология. М.:ГЭОТАР-МЕД, 2002.

 2. Клиническая психология. Под ред. Б.Д. Карвасарского. Национальная
  медицинская библиотека. Питер, 2004, 2006.

 3. Абрамова Г.С. Практическая психология. М., 2001.

 4. Мягков И.Ф., Боков С.Н., Чаева С.И. Медицинская психология. Учебник для
  вузов, 2002.

 5. Бурлачук И. Психодиагностика. Учебник для вузов, 2007.

 6. Акимова С, Гуревич. К. Психологическая диагностика. Учебник для вузов,
  2007.

 7. Лойшен М. Психологический тренинг умений, 2001.

 8. Вачков И.В.Основы технологии группового тренинга, М: Изд-во "Ось-89",
  1999.

9. Журнал «Медсестра».
Ю.Журнал «Медицинская помощь».
11.Журнал «Сестринское дело».

На казахском языке Основная:

1. Илешева Р. Медициналық психология. Алматы, 1994, Санат. Прнмсчанне: * - Список литературы может ежегодно обновляться.


9 Авторы

 1. Кулмуканова К.К. - заведующая курсом психиатрии, доцент кафедры
  нейрохирургии, неврологии с курсом психиатрии Казахской
  государственной медицинской академии, к.м.н.

 2. Асимов М.А. - заведующий курсом общей и клинической психологии,

психотерапии и коммуникативных навыков Казахского Национального Медицинского Университета им. С.Д. Асфендиярова, д.м.н., профессор.

3. Любченко М.Ю. - заведующая кафедрой психологии, психиатрии и


наркологии Карагандинской государственной медицинской академии,
к.м.н., доцент.

4. Оспанова Н.Н. - заведующая кафедрой психиатрии и наркологии


Семейской государственной медицинской академии, к.м.н., доцент.

5. Башбаева М.А. - заведующая курсом психологии и педагогики Западно-

Казахстанской государственной медицинской академии им. М.Оспанова, старший преподаватель.

6. Накипбекова Р.У. — доцент кафедры психиатрии, наркологии и


психологии Южно-Казахстанской государственной медицинской
академии.
Каталог: docs -> ГОСОиТУПы -> Высшее%20медицинское%20образование -> ТУП -> Специальность%20051101%20Сестринское%20дело
Специальность%20051101%20Сестринское%20дело -> БАҒдарламасы жоғары кәсішік білім бакалавриат бекггемш
docs -> Бекітемін Өнер, мәдениет және спорт институтының директоры
Специальность%20051101%20Сестринское%20дело -> БАҒдарламасы жоғары кэсіптік білім бакалавриат фармакология негвдері
ТУП -> БАҒдарламасы жоғары кәсіптік білім коммуникацияльщ дағдылар-1
ТУП -> Бағдарламасы бакалавриат бекітемін Қр дсм ғылым және адами
ТУП -> БАҒдарламасы жоғары кәсіптік білім бакалавриат медициналық тіркеуші ретшде оқУ-Өндірістік практика
Специальность%20051101%20Сестринское%20дело -> Процесс жшне менеджмент


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
ткізу туралы
республикасы білім
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
Конкурс ткізу
стандарттарын бекіту
бойынша жиынты
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
рметті студент
Мектепке дейінгі
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
жалпы білім
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
білім беруді
разрядты спортшы
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...