БАҒдарламасы «Информатика және ақпараттық қауіпсіздік» кафедрасының мәжілісінде талқыланды Хаттама №10 «06» маусым 2017 жжүктеу 97.28 Kb.
Дата08.09.2017
өлшемі97.28 Kb.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК

«Информатика және ақпараттық қауіпсіздік» кафедрасы
БЕКІТЕМІН

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия

ұлттық университеті» ШЖҚ РМК

оқу жұмысы жөніндегі проректоры


______________А. Молдажанова

«____»________________ 2017 ж.
6М060200-«Информатика» мамандығы ТЕМПУС

проектісінің «Информатика – екінші компетенция»

оқу бағдарламасы бойынша магистратураға

түсушілерге арналған пәндер

БАҒДАРЛАМАСЫ


«Информатика және ақпараттық қауіпсіздік» кафедрасының мәжілісінде талқыланды
Хаттама №10 «06» маусым 2017 ж.

Кафедра меңгерушісі К.Сагиндыков


Факультет деканы Ж.Нурбекова


Астана 2017 ж.

1. МАТЕМАТИКА


 1. Матрицалар және анықтауыштар

 2. 2-ші және 3-ші ретті анықтауыштарды есептеу

 3. Матрицаларды қосу

 4. Матрицаны санға көбейту

 5. Матрицаларды көбейту

 6. Матрицаларды транспонирлеу

 7. Матрица рангы

 8. Кері матрица

 9. Сызықты теңдеулер жүйесі. Негізгі түсініктер

 10. Жалғыз шешім болу шарты(Крамер теоремасы)

 11. Белгісіздерден біртіндеп арылу әдісі (Гаусс әдісі)

 12. Сызықтық теңдеулердің біртекті жүйесі

 13. Векторлар. Негізгі түсініктер

 14. Векторларды қосу

 15. Векторды санға көбейту

 16. Екі векторды скалярлық көбейту

 17. Комбинаторика элементтері

 18. Негізгі комбинаторлық конфигурациялар

 19. Орналастыруларды санап шығу

 20. Оқиғалардың ықтималдықтары. Ықтималдық түсінігі

 21. Мүмкін емес және анық оқиғалар

 22. Оқиғалардың толық жүйесі

 23. Оқиғалар. Қарапайым оқиғалар кеңістігі

 24. Комбинаторика және ықтималдық

 25. Шартты ықтималдық. Шартты ықтималдық түсінігі

 26. Ықтималдықтарды көбейту ережесін шығару

 27. Тәуелді және тәуелсіз оқиғалар

 28. Бернулли формуласы

 29. Толық ықтималдық формуласы

 30. Байес формуласы

 31. Кездейсоқ шама түсінігі. Классификация, кездейсоқ шалалар беру тәсілдері

 32. Ықтималдықтарды үлестіру функциясы және олардың қасиеттері

 33. Ықтималдықтарды үлестіру тығыздығы және олардың қасиеттері

 34. Математикалық күтім

 35. Дисперсия


2. ИНФОРМАТИКА


 1. Ақпараттың анықтамасы

 2. Хабар және мазмұн.

 3. Ақпараттың көлемдік бірлігі және мөлшері

 4. Ақпараттың ықтималдық бірлігі және мөлшері

 5. Шамалардың түрлері

 6. Сандық шамалар түрлері

 7. Сандық амалдар және олардың қасиеттері

 8. Сандардың санау жүйелері

 9. Символдық шамалар түрлері

 10. Символдық амалдар және олардың қасиеттері

 11. Логикалық шамалар түрлері

 12. Логикалық амалдар және олардың қасиеттері

 13. .Деректер құрылымын сыныптау

 14. Жиындар. Жиындардағы амалдар

 15. Жолдар, кестелер, хеш-кестелер

 16. Тізімдер

 17. Графтар мен дарақтар

 18. Стектер, кезектер және дектер

 19. Компьютердің құрамы мен құрылымы

 20. Компьютердiң жұмыс істеу принципі мен ырғағы

 21. Компьютерлердiң буындары. Дербес компьютерлер

 22. Компьютерде таңбаларды бейнелеу

 23. Компьютерде сандарды бейнелеу

 24. Алгоритм ұғымы

 25. Вербалды алгоритмдік тiл

 26. Графикалық алгоритмдік тiл

 27. Басқару құрылымдары және олардың мәні

 28. Тiзбектеу

 29. Қарапайым тармақталу

 30. Баламалы тармақталу

 31. Көп мәнді тармақталу

 32. Соңғышартты қайталау

 33. Параметрлiк қайталау

 34. Программа және программалау тілі ұғымы

 35. Программалау тілдерінің сыныпталуы


Емтихан билеттерінде ұсынылып отырған пәндер бойынша қосымша есептер болады.

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Под ред. Н.Ш.Кремера и др. Высшая математика для экономистов. – М.: ЮНИТИ, 1999- 471.

2. Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономических специальностей (практикум). -М.2005г.1 и 2 ч.


3. Шипачёв В.С. Высшая математика.-М.: Высшая школа, 2005.


4. Шипачёв В.С. Задачник по высшей математике.-М. Высшая школа, 2005.

5. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: ЮНИТИ, 2004-543.

6. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: “Высшая школа”, 2002-479.

7. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике.М. Высшая школа,2005 г.

8. Кангужин Б.Е. и др.– Математика в экономике. – Алматы, ЭВЕРО, 2004-197.

4. Кабдыкайырулы К., Оразбекова Л.Н - Математика в экономике. – Алматы, Казак университеті 2004-190.


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РГП на ПХВ «Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева»

Кафедра «Информатика и информационная безопасность»
УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

РГП на ПХВ «Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева»

_______________А. Молдажанова
____________________ 2017 г.

ПРОГРАММА

дисциплин для поступающих по специальности

6М060200-«Информатика» по образовательной программе

«Информатика – вторая компетенция»

по проекту Темпус

Обсуждена на заседании кафедры «Информатика и информационная безопасность»


Протокол №10 от «06» июня 2017 г.
Заведующая кафедрой К.Сагиндыков
Декан факультета Ж.Нурбекова

Астана 2017 г.

1. МАТЕМАТИКА


 1. Матрицы и определители

 2. Вычисление определителей 2-го и 3-го порядка

 3. Сложение матриц

 4. Умножение матрицы на число

 5. Умножения матриц

 6. Транспонирования матриц

 7. Ранг матрицы

 8. Обратная матрица

 9. Системы линейных уравнений. Основные понятия

 10. Условие существования единственного решения (Теорема Крамера)

 11. Методы исключения неивестных (Метод Гаусса)

 12. Однородные системы линейных уравнений

 13. Векторы. Основные понятия.

 14. Сложения векторов

 15. Умножение вектора на число

 16. Скалярное произведение двух векторов

 17. Элементы комбинаторики

 18. Основные комбинаторные конфигурации

 19. Перечисление перестановок

 20. Вероятности событий. Понятие вероятности

 21. Невозможные и достоверные события.

 22. Полная система событий

 23. События. Пространство элементарных событий

 24. Комбинаторика и вероятность

 25. Условная вероятность. Понятие условной вероятности

 26. Вывод правила умножения вероятностей

 27. Зависимые и независимые события

 28. Формула полной вероятности

 29. Формула Байеса

 30. Понятие случайной величины. Классификация, способы задания случайных величин

 31. Функция распределения вероятностей и её свойства

 32. Плотность распределения вероятностей и её свойства

 33. Математическое ожидание

 34. Дисперсия

 35. Примеры дискретных законов распределения2. ИНФОРМАТИКА


 1. Определение информации

 2. Сообщение и содержание

 3. Объемные единицы и количество информации

 4. Вероятностные единицы и количество информации

 5. Виды величин

 6. Виды числовых величин

 7. Числовые операции и их свойства

 8. Системы счисления чисел

 9. Виды символьных величин

 10. Символьные операции и их свойства

 11. Виды логических величин

 12. Логические операции и их свойства

 13. Классификация структуры данных

 14. Множества и операции над ними

 15. Строки, таблицы и хеш-таблицы

 16. Списки

 17. Графы и деревья

 18. Стеки, очереди и деки

 19. Состав и структура компьютера

 20. Принцип работы и рабочий цикл компьютера

 21. Поколение компьютеров, персональные компьютеры

 22. Представления символов в компьютере

 23. Представления чисел в компьютере

 24. Понятие алгоритма

 25. Вербальный алгоритмический язык

 26. Графический алгоритмический язык

 27. Структуры управления и их значения

 28. Последовательность

 29. Простое ветвление

 30. Альтернативное ветвление

 31. Многозначное ветвление

 32. Повторение с постусловием

 33. Параметрическое повторение

 34. Понятие программы и языка программирования

 35. Классификация языков программирования


В экзаменационные билеты дополнительно будут включены задачи по указанным дисциплинам
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Под ред. Н.Ш.Кремера и др. Высшая математика для экономистов. – М.: ЮНИТИ, 1999- 471.

2. Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономических специальностей (практикум). -М.2005г.1 и 2 ч.

3. Шипачёв В.С. Высшая математика.-М.: Высшая школа, 2005.


4. Шипачёв В.С. Задачник по высшей математике.-М. Высшая школа, 2005.

5. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: ЮНИТИ, 2004-543.

6. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: “Высшая школа”, 2002-479.

7. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике.М. Высшая школа,2005 г.8. Кангужин Б.Е. и др.– Математика в экономике. – Алматы, ЭВЕРО, 2004-197.

4. Кабдыкайырулы К., Оразбекова Л.Н - Математика в экономике. – Алматы, Казак университеті 2004-190.

Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет