Бағдарламасы Форма со пгу 18. 2/06жүктеу 164.67 Kb.
Дата10.09.2017
өлшемі164.67 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасы

Форма

СО ПГУ 7.18.2/06
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Есеп және аудит кафедрасы

«Қаржылық-банктік статистика» пәні бойынша

050509 «Қаржы»

мамандығының студенттеріне арналғанЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар

Лист утверждения

к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании рабочего учебного плана

Ф СО ПГУ 7.18.1/08

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі бойынша проректор _______________ Пфейфер Н.Э.

200__ж. «___»______________


Құрастырушы: аға оқытушы Бейсембаева Г.К.______________
Есеп және аудит кафедрасы

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Қаржылық-банктік статистика пәнінен
050509 «Қаржы» мамандығы студенттер үшiн жалпы орта бiлiм негізінде күндiзгi оқыту түрi студенттер үшiн
Жұмыс оқу бағдарламасы 050509 «Қаржы» мамандығы бойынша жұмыс оқу жоспарының негізінде әзірленген және С. Торайғыров атындағы ПМУ-ның Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген
«___»_____________200__ж. №___хаттамасы
«___»_____________200__ жылдың кафедра мәжілісінде ұсынылған №___ хаттамасы
Кафедраның меңгерушісі ____________________ И.Н. Шамрай
Қаржы - экономикалық факультеттің әдістемелік кеңесімен мақұлданған «____»_________________200___ жылы №_____хаттамасы
ОӘК төрайымы _______________ Л. А. Сидорова
КЕЛІСІЛГЕН

ҚЭФ деканы_______________Т.Я. Эрназаров 200__ж. «___»____________


ЖжӘҚБ МАҚҰЛДАНҒАН

ЖжӘҚБ бастығы _____________Л.Т. Головерина 200__ж. «___»____________

1 Пәннің мақсаттары мен міндеттері

Қаржылық-банктік статистика пәннің негізгі мақсаты - студенттерді статистикалық әдістерді қолдану арқылы қаржы және банк процесіне болып жатқан өзгерістерді, экономикадағы қаржының тұрақталығын, қоғамдық өндірістердің қаржымен қамтамасыз етілуін, бюджеттің ішкі берешегін азайтуды талдауға, зерттеуге үйрету.

Пәнді оқып үйренуде балашақ мамандарға қойылатын талаптар:

- қаржы және банк көрсеткіштерін, статистикалық тәсілдерді қолдану арқылы есептей білу;

- коммерциялық банктердің, сақтандыру ұйымдарының іс-әрекеттері туралы статистикалық есеп берудің жаңа формаларын жасау.
2 Пререквизиттер

Пәнді зерттеу «Экономикалыќ теория», «Қаржы», «Сақтандыру», «Экономикалыќ саясат», «Статистика», «Макроэкономика», «Экономиканы мемлекеттік реттеу» сияқты пәндерді зерттеу нәтижесінде алған білімдерге негізделген.


Постреквизиты

3 Пәннің тақырыптық жоспары
1 050509 «Қаржы» мамандығы, жалпы орта білім негізінде күндізгі оқыту формасы, 2005 түскен жылы


Тематический план

дисциплины


ФСО ПГУ 7.18.207Тақырыптың аты

Сағат саны

Дәріс

Тәжіриби

СӨЖ

1

Қаржы және банк статискасы пәні, әдісі, міндеттері

1

1

6

2

Мемлекеттік бюджет статистикасы

1

1

6

3

Шаруашылық ұйымдардың қаржылық нәтижесі статистикасы

1

1

6

4

Банк статистикасы

2

2

7

5

Ақша статистикасы

2

2

7

6

Сақтандыру іс-әрекетінің статистикасы

2

2

7

7

Бағалы қағаздар рыногы статистикасы

2

2

7

8

Қазіргі заманғы макродеңгейдегі қаржылық баланстар

2

2

7

9

ҚР қаржы ресурстары статистикасы

2

2

7
Барлығы:

15

15

60


3.2 Теориялық курстың мазмұны
3.2.1 Дәріс сабақтарының мазмұны
1 тақырып. Қаржы және банк статистикасы пәні, әдісі, міндеттері

Қаржы және банк статистикасы пәні. Қаржы және банк статистикасының басқа ғылымдармен өзара байланысы. Нарықтық экономика жағдайындағы пәннің міндеттері.


2 тақырып. Мемлекеттік бюджет статистикасы

ҚР мемлекеттік бюджеті туралы түсінік. Мемлекеттік бюджетті статистикалық зерттеудің міндеттері. Жаңа бюджеттік жіктеулердің негізі. Халықаралық валюта қорының ұсынысы бойынша құрылған мемлекеттік бюджетті жіктеу жүйесі: кірістерді және алынған ресми тарнсферттерді жіктеу, бюджет тапшалағын қаржыландыру операцияларын жіктеу, мемлекеттік борышты жіктеу.


3 тақырып. Шаруашылық ұйымдардың қаржылық нәтижесі статистикасы

Капиталдың құрылымын және бағаны талдау. Левередж және оның қаржыны талдауда атқаратын рөлі. Кәсіпорындардың қаржылық нәтижесін бағалайтын көрсеткіштер жүйесі.


4 тақырып.. Банк статистикасы

ҚР банк жүйесі, оны статистикалық зертеу міндеттері. ҚР банктеріндегі статистикалық есеп берулерді ұйымдастыру. Банк балансы. Банк балансының түрелрі. Банк жұмыстарының сенімділік және тиімділік көрсеткіштерінің жүйесі: банк балансы жағдайының көрсеткіштері, табыс және табыстылық көрсеткіштері, банктердің пайда және пайдалық көрсеткіштері.


5 тақырып. Ақша статистикасы

Ақша айналымы туралы түсінік: қолма-қол және қолма-колсыз. Ақша айналымын статистикалық зерттеудің міндеттері. Ақша айналымының статистикалық көрсеткіштер жүйесі.


6 тақырып. Сақтандыру іс-әрекетінің статистикасы

Сақтандыру туралы түсінік. Сақтандырудың формалары және түрлері, сақтандыру іс-әрекетін статистикалық зерттеу. Сақтандыру рыногының статистикалық көрсеткіштер жүйесі. әр түрлі сақтандырулардың көрсеткіштерін есептеудің ерекшеліктері: мүліктік, жеке басты, әлеуметтік сақтандыру.


7 тақырып. Бағалы қағаздар рыногі статистикасы

Бағалы қағаздар рыногі туралы түсінік, оны статистикалық зерттеудің міндеттері. Бағалы қағаздар рыногының көрсеткіштер жүйесі: бағалы қағаздарды шығару көрсеткіштері, бағалы қағаздардың айналымы және тарату көрсеткіштері, бағалы қағаздардың табыс және табыстылық көрсеткіштері.


8 тақырып. Қазіргі заманғы макродеңгейдегі қаржылық баланстар

Қазіргі заманғы баланстарды құрудың теориялық негіздері. Ұлттық есеп жүйесі (ҰЕЖ). Қаржылық шот – макродеңгейдегі қаржылық міндеттемелер мен қаржылық активтердің өзгерістерін, қаржылық ресурстардың өзгерістерін көрсететін статистикалық есеп беру. Қаржылық шоттың негізгі баланстық кестесіндегі көрсеткіштердің мазмұны.


9 тақырып. ҚР қаржы ресурстары статистикасы

Қаржы ресурстары туралы түсінік, экономика секторларындағы қаржы ресурстарының құрамы. Қаржы ресурстарын статистикалық зерттеудің міндеттері. ҰЕЖ көрсеткіштерін есептеу әдістері: «қаржы, несие, сақтандыру, зейнетақымен қамтамасыз ету» салаларында көрсетілген қызмет құны.


3.2.2 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны
1 тақырып. Қаржы және банк статистикасы пәні, әдісі, міндеттері

Қаржы және банк статистикасы пәні, әдісі, міндеттері. Қазақстанда статистиканы ұйымдастыру. ҚР-ның статистика Агенттігінің ҚР-дағы қаржы мекемелімен және басқа халықаралық статистиканың ұйымдарымен өзара байланысы.


2 тақырып. Мемлекеттік бюджет статистикасы

Мемлекеттік бюджеттің статистикалық көресеткіштер жүйесі. Таза несие беруді қоса алғандағы мемлекеттік бюджет шығыстарының экономикалық және функционалды жіктеулері. Бюджет қалдығының көрсеткіштері. Таза несие беруді қоса алғандағы бюджет шығыстарын және кірістер мен алынған ресми трансферттердің орындалуын статистикалық талдау әдістері. Салық түсімдерін салық ставкасының және салық базасының өзгеруне байланысты факторлық талдау.


3 тақырып. Шаруашылық ұйымдардың қаржылық нәтижесі статистикасы

Өтімділікті және төлемқабілеттілігін талдау. Қаржылық тұрақтылықты талдау. өндірістік іс-әрекеттің тиімділігін талдау. Рентабельділікті талдау. Бағалы қағаздар рыногындағы шаруашылық субъектілердің жай-күйін талдау.


4 тақырып. Банк статистикасы

Несие айналымының орташа санын индекстік талдау. Несиені өтеу айналымының жалпы абсолюттік өсімі, соның ішінде факторлардың өзгеруі есебінен: әрбір қарыз алушының несиесінің айналым саны, несиелік қарыз құрылымы және несиелік қарыздың орташа қалдығы. Ссуданың бір айналымының орташа ұзақтығын индекстік талдау.5 тақырып. Ақша статистикасы

Ақша базасы, ақша массасы, ақша агрегаттары, ақша мультипликаторы, ақша айналымының жылдамдылығы, экономика монетизация деңгейі, инкассация коэффициенті, купюрдың орташа мөлшері, тенгенің сатып алу қабілеттілігінің индексі, құнсыздану индексі. Банк кассасына түскен ақшаның өсімін факторлық талдау, соның ішінде факторлар әсерінен – қолма-қол ақшаның орташа қалдығы.


6 тақырып. Сақтандыру іс-әрекетінің статистикасы

Сақтандыру сомасының зияндылығын факторлық индекстік талдау. Тарифтік ставканың көрсеткіштері. Жеке басты сақтандыру тәуекелін есептеудің статистикалық әдістері.


7 тақырып. Бағалы қағаздар рыногі статистикасы

Қор индексі. Қор индексін есептеудің әдістері.


8 тақырып. Қазіргі заманғы макродеңгейдегі қаржылық баланстар

Төлем балансы. Төлем балансы көрсеткіштері нің мазмұны. Төлем балансын талдау және құру әдістері.


9 тақырып. ҚР қаржы ресурстары статистикасы

Қаржы ресурстарын пайдаланудың статистикалық көрсеткіштері : мемлекеттік борыштың сомасы, таза несие берудің сомасы, бюджет тапшылығы, сыртқы қарыздар сомасы, жалпы пайда, жыл сайынғы борышқа қызмет көрсетудің сомасы, қаржылық ресурстарды пайдаланудың тиімділік коэффициенті, экономиканың рентабелділік деңгейі.


3.3 Студенттердің өзіндік жұмысынын мазмұны
3.3.1 050509 «Қаржы» мамандығы, жалпы орта білім негізінде күндізгі оқу түрі, 2005 түскен жылдарыр/р

СӨЖ түрі

Есеп нысаны

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріске дайындалу
Сабаққа қатысу

15

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй жұмысты істеу

Оқұ дәптері

Сабаққа қатысу, ауызша сұрақтау

15

3

Аудиторлық сабақтарға кірмеген материалын әзерту

Конспект

Конспекті тексеру

15

4

Бақылау шараларына дайындалу
АБ1, АБ2, тест сұрақтарына жауап беру, есептерді өздік шешу

15

Барлығы:

60


3.4 Өзіндік оқұ үшін студенттерге берілетін тақырыптар

1 тақырып Қаржылық-банктік статистика пәні


Қазақстанда статистиканы ұйымдастыру. ҚР-ның статистика Агенттігінің ҚР-дағы қаржы мекемелерімен және басқа халықаралық статистиканың ұйымдарымен өзара байланысы.

Оқулықтар: 1,2


2 тақырып Мемлекеттік бюджет статистикасы

Мемлекеттік бюджеттің табысы мен шығысының құрылымы. Мемелекеттік бюджеттің табысын зерттеудегі факторлық талдаудың қолданысы. Мемлекеттік бюджеттің макроэкономикалық көрсеткіштерге деген тәуелділігін зерттеудегі серпінділіктің параллель қатары мен индекстік тәсілінің қолданысы. Мемлекеттік бюджеттің табысы мен шығысын зерттеудегі корреляциялық-регрессиондық талдаудың қолданысы.

Оқулықтар: 4,5
3 тақырып Кәсіпорынның қаржысы мен нәтижелерінің статистикасы

Түрлі меншік формасындағы сала мен шаруашылық секторларының ақшалы табысы мен шығысының құралуы. Кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелерінің статистикасы: өтімділік, төлемқабілеттілігі, қаржы тұрақтылығы.

Оқулықтар:2,3
4 тақырып Қазақстан Республикасының банктік жүйесі

ҚР-ның Ұлттық бануі мен екінші деңгейдегі банктердің баланс жүйесін сипаттау. Банкттердің іс-әрекеттерінің статистикалық көрсеткіштер жүйесі. Банктердің несие беру қабілеттілігінің статистикалық көрсеткіштерінің құрымын анықтау.

Оқулықтар: 3,7
5 тақырып Ақша статистикасы

Ақша қозғалысы көрсеткіштер жүйесі. Халықтың тұтыну құрылымын табысының серпінін қоса зерттеу. Халықтың сұранысын корреляциондық тәсілмен талдау. Ақша айналымының жылдамдығы, ақша мультипликаторы көрсеткіштерінің әлеуметтік-экономикалық маңызы.

Оқулықтар: 7,8
6 тақырып Сақтандыру статистикасы

Сақтандыру формасы, сақтандырудың статистикалық көрсеткіштері, сақтандыру туралы статистикалық ақпарат.

Сақтандыру сомасының зияндылығын факторлық индекстік таладу. Тарифтік ставканың көрсеткіштері. Жеке басты сақтандыру тәуекелін есептеудің статистикалық әдістер. Әлеуметтік қамсыздандыруды сақтандырудың жәрдемақы төлеудің статистикалық көрсеткіштері.

Оқулықтар: 6,7


7 тақырып. Бағалы қағаздар нарығының статистикасы

Бағалы қағаздар нарығының статистикалық көрсеткіштер жүйесі. Халықаралық тәжірибедегі қор индексінің қолданысы және есептеу әдістері: Лайперс формуласы бойынша Доу-Джонс индексі.

Оқулықтар:3,7,8
8 тақырып Қазіргі заманғы макродеңгейдегі қаржылық баланстар

Ұлттық есеп жүйесі, оның мәні мен рөлі. Төлем балансының жүйесі мен мазмұны.

Оқулықтар:2
9 тақырып Қазақстан Республикасының қаржы ресурстары статистикасы

Қаржы ресурстарын статистикалық зерттеу міндеттері. Қаржы ресурстарын пайдаланудың статистикалық көрсеткіштері: мемлекеттік борыштың сомасы, таза несие берудің сомасы, бюджет тапшылығы, сыртқы қағаздар сомасы, жалпы (таза) пайда,жыл сайынғы борышқа қызмет көрсетудің сомасы, қаржылық ресурстарды пайдаланудың тиімділік коэффициенті, экономиканың рентабельдік деңгейі.

Оқулықтар: 1,2
3.5 Сырттай бөлімге арналған бақылау жұмысы

Бақылау жұмысының міндеті: студенттер теориялық білімдерін тәжірибелік қызметте, бюджеттік және қаржылық ұйымдарда қаржы бақылау мен аудитты пайдалана алуы.Бақылау жұмысының мақсаты таңдалған тақырыппен байланысты.Выписка из рабочего учебного плана специальности

Ф СО ПГУ 7.18.1/10


4 Мамандықтын оқу жұмыс жоспарынан көшірмесі
4.1 050509 «Қаржы» мамандық
Пәннің атауы: Қаржылық -банктік статистика


Оқу нысаны

Бақылау түрлері

Студенттің жұмыстың көлемі

Курс және семестр бойынша сағаттарды бөлу

емт.

сын.

КП

КЖ

ЕГЖ

Бақ.

жұмыс

барлығы

Дәріс

Тәж

СӨЖ

Дәріс

Тәж

СӨЖ

жалпы

ауд

СӨЖ

Жалпы орта білім негізінде күндізгі оқыту түрі, 2005 т.ж.

7
90

30

60

7 семестр

семестр

15

15

60


5 Оқу әдістемелік қамтамас ету
Негізгі әдебиет

  1. Авров А.П., Нурлыбаева А.А. Финансово-банковская статистика. -Алматы: «Экономика», 1997.

  2. Бельгибаева К.К. Финансово-банковская статистика. -Алматы: «Экономика», 2000.

  3. Теслюк М.Е. Статистика финансов.-Минск: «Вышэйшая школа», 1997.

  4. О государственной статистике: Закон РК от 7 мая 1997 года Каз. правда

  5. Статистика финансов /Под ред. Салина В.Н. Москва: «Финансы и статистика», 2000.


Қосымша әдебиет

  1. Мельников В.Д. Государственное финансовое регулирование экономики Казахстана. - Алматы: Экономика, 1995.

  2. Статистика: Учебное пособие / Под ред. Ионина В.Г. – Москва: «ЮНИТИ», 2002.

  3. Назаров М.Г. Курс социально-экономической статистики. – Москва: Финансы и статистика, 2000.


Лист согласования рабочей программы дисциплины

Форма

СО ПГУ 7.18.1/11
Жұмыс бағдарламаның келісім парағы
Қаржы

2008-2009 оқу жылға


Келісім парағы

Шығаратын

кафедрасы

Кафедра меңгерушісінің аты-жөні

Қолы

Келісім

күні

«Қаржы»

Кафтункина Н.С.
Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет