Қазақстан Республикасыныңі білім жəне ғылым министрлігі

Loading...


Pdf көрінісі
бет1/6
Дата20.03.2020
өлшемі0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Қазақстан Республикасыныңі білім жəне ғылым министрлігі 

М. Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

Дене тəрбие теориясын жəне əдістемесін оқыту кафедрасы  

«ЖОО-да дене шынықтыруның теориялық жəне методикалық басқару 

негіздері» 

пəнінің оқу-əдістемелік кешені 

                               

 

кредиттік технология оқыту жүйесі бойынша 6М01800 -«Дене шынықтыру жəне спорт» 

мамандықтары бойынша 1-курс магистрлегрге  арналған. 

 

 

  

 

  

Курс -1 


Семестр-2 

Кредит саны – 3 

Дəріс – 15 сағат 

Практикалық сабақ –30 сағат 

ОЖСӨЖ -45 сағат 

СӨЖ – 45 сағат 

Емтихан – 2 семестр 

Барлығы:  135 сағат.  

 

 

  

 

  

 

  

 

Орал – 2011 

 

 


 

Дене  шынықтыру  жəне  бастапқы  əскери  дайындық  мамандығы  бойынша  кредиттік  оқу 

жүйесінде оқитын студенттерге арналған жеңіл атлетиканың оқыту əдістемесі. 

 

Пəннің  оқу-əдістемелік  кешені  050108  «Дене  шынықтыру  жəне  спорт»  мамандығы бойынша  жоғарғы  оқу  орындарына  арналған  біртұтас  оқу  типтік  бағдарлама  негізінде 

құрастырылған. 

 

Құрастырушы(лар):   Альмуханов Болат Укасович  

                                 (аты-жөні, лауазымы, ғылыми дəрежесі) 

 

«Дене  тəрбиесінің  теориясы  мен  əдістемесі»  кафедрасының  отырысында қарастырылды. 

02.09.2011 ж. №  1 хаттама. 

 

Педагогика  факультетінің оқу-əдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді. 08.09.2011  ж.  № 1  хаттама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Пəннің  оқу-əдістемелік  кешені  6М10800  «Дене  шынықтыру  жəне  спорт»  мамандығы 

бойынша  жоғарғы  оқу  орындарына  арналған  біртұтас  оқу  типтік  бағдарлама  негізінде 

құрастырылған. 

 

 

2. Оқу бағдарламасы /Syllabus  

«Таңдаған спорт түрлерінің кəсіптік жəне жаттықтырушылық қызметін жетілдіру»  

2. 1. Оқытушы жөнінде мəлімет 

Альмуханов Болат Укасович п.ғ.д. доцент « ДТТмƏО» кафедрасы. 

Жұмыс мекен-жайы: Студенттер к, 7 корпус, 4-этаж, 408 каб.  

Жұмыс телефоны: 50-43-46. 

 

2.2Пəн туралы мəлімет. 

Пəн  атауы:  «ЖОО-да  дене  шынықтыруның  теориялық  жəне  методикалық  басқару 

негіздері» 

Семестр 15 оқу аптасынан жəне 2 апта сессиядан тұрады. 

Бір аптада 3 кредит сағат (оқу үрдісі жəне жұмыс оқу жоспарына сəйкес ауыстырылады), 

əр  кредит  –  сағат  бір  байланыс  сағаттан  (дəріс  немесе  практика)  жəне  екі  сағат  оқытушының 

жетекшілігімен  студенттің  өзіндік  жұмысынан  (ОЖСӨЖ),  студенттің  өзіндік  жұмысынан 

(СӨЖ) тұрады. 

 

Кредиттің аптаға бөліну кестесі. 

 

Сабақтар 

Өткізу 

уақыты 

Сабақтар 

Өткізу 

уақыты 

Байланыс  сағаты-

(1 дəріс) 50 минут 

ОЖСӨЖ; СӨЖ 

50+50 минут 

Байланыс  сағаты-

(1 практика) 50 минут 

ОЖСӨЖ; СӨЖ 

50+50 минут 

Байланыс  сағаты-

(2 практика ) 50 минут 

ОЖСӨЖ; СӨЖ 

50+50 минут 

 

 

Оқу жоспарынан көшірме 

 

К

ур

с 

Сем

ес

тр 

К

ред

и

т са

н

ы  

Д

əріс

те

р 

П

рак

т

ик

ал

ық

 

саб

ақ

тар

 

ОЖ

С

ӨЖ

 

СӨ

Ж

 Б

ар

лы

ғы

  Б

ақ

ыл

ау

 тү

р

і 

15 

30 


45 

45 


135 

ем

тихан  

 

 

 

 

 

2.3 

Кіріспе 

Пəн бойынша мағлұмат. 

«ЖОО-да дене шынықтыруның теориялық жəне методикалық басқару негіздері» 

пəні  «Дене  тəрбиелеу  мəдениеті  жəне  спорт»,  мамандықтары  негізінде  факультеттер  мен 

институт студенттеріне арналған. 

Бағдарлама  дене  тəрбиесі  жəне    спортының  спорттық  жаттықтыру  жүйесінің  ілімі  мен 

тəсілдемесін, техникалық іс қимылы мен дағдыны, техникалық əдіс-тəсілді шыңдауды көздейді. 

Практикалық  жаттығу  сабақтары  жеңіл  атлетика  мен  спорттық  жаттығу  жүйесінің   

техникалық-тактикалық  іс  қимылдарымен,  дағдыларын  үйретуді,  спорттық  шеберлікті 

қамтамасыз етуді мақсат етеді. 

 

 

Курстың мақсаты мен міндеттері: 

Дене  шынықтыру  жəне  спорттағы  спорттық  жаттығу  білімін  теориялық  біліктігін арттыру,  денсаулықты  нығайту,  зеректілікті,  жылдамдықты,  күшті,  төзімділікті  дамыту, 

жолдастыққа тəрбиелеу, спорттық шеберлікті шыңдау. Пререквизиттер:  Білім,  дағдыларға  негізделу  үшін  жеңіл  атлетикалық  жүгірулерді,  жаттығу 

жүйесінің  арнайы  жəне  жалпы  жаттығуларын  спорттық  жаттықтыру  жүйесінде  тиімді  (жай 

жүгіру,  бір  қалыпты  жүгіру,  үдемелі  жүгіру,  100,  500,  3000  метрге  жүгіру,  кросс)  пайдалану. 

Гимнастикалық  жаттығулар:  денені  жалпы  дамыту  жаттығулар,  арнайы  дамыту  жаттығулар. 

Ауыр атлетикалық жаттығулар: гирь, гантель, штангамен жаттығу. 

Постреквизиттер:    Спорттық  жаттықтыру  жүйесі.  Таңдаған  спорт  түрі  бойынша  спорттық 

жаттығу ерекшеліктері. Жеңіл атлетика спортының ережелері. Төрешілікке машықтану.  

Жеңіл атлетика спорты жөнінен инструкторлық тəжірибе алу. Жеңіл атлетиканың техникалық, тактикалық дағдыларын меңгеру. Оқыту  əдістемесі:  Оқыту  негізі  практикалық  сабақтар  негізінде  жүргізіледі  жəне  алынған 

практикалық дағдылар, түсініктер бекітіліп отырады. 

 

Сабақ мазмұны мен кестесі. 

 

1 апта 

1 кредит сабақ 

№1 дəріс 

Тақырыбы: Спорттағы бағдарлау жəне іріктеу 

Мазмұны:  

1.  Спорттағы бағдарлау  

2.  Спортшыларды іріктеу кезеңдері  

Əдебиеттер: 

1.  Уанбаев Е.Қ. Дене мəдениеті жəне спорттың теориясы мен əдістемесі  77-92 бет 

                       Есмағамбетов З.А. 182-185 бет 

ОЖСӨЖ мазмұны:  

1.Жас спортшылардың қабілеттілігі 

2.Жас спортшылардың психологиялық, физиологиялық, тұқымқуалаушылық ерекшеліктері 

СӨЖ мазмұны : Жаттықтыру жəне спорттық бағдарлау кезінде амалдар қолдану 

Əдебиеттер : 

1.  Уанбаев Е.Қ. Дене мəдениеті жəне спорттың теориясы мен əдістемесі  77-92 бет 

                       Есмағамбетов З.А. 182-185 бет 

2 кредит сабақ 

№1 практикалық  

Тақырыбы:  Болашақ  дене  тəрбиесі  мұғалімдерін  арнайы  спорт    мектептеріндегі  тəрбие 

жұмысына дайындау Мазмұны:   

1.  Студенттерді арнайы спорт мектептеріндегі тəрбие жұмысына дайындау мазмұнының 

құрылымы. 

2.  Болашақ дене тəрбиесі мұғалімнің шығармашыл тұлғасының құрылымы. 

3.  Арнайы спорт мектептеріндегі тəрбие жұмысына болашақ мұғалімдерді даярлаудың 

құрылымыдық-мазмұндық моделі 

Əдебиеттер: 

1.  Дене тəрбиесі сабағын қазақ тілінде жүргізілудің əдістемесі. Оқу əдістемелік құрал. 

–Шымкент, М.Əуезов атындағы ОҚМУ,1998. -30б. (Б.А.Тойлыбаевпен авторлық бірлестікте)  

2.  Дене  тəрбиесі  мұғалімдерін  дайындауда  тəрбие  мəселесінің  тарихи-педагогикалық 

сипаты // Қазақстанның ғылыми əлемі. №6 - 2008.-Б.171-178. 

3.  Болашақ  дене  тəрбиесі  мұғалімдерін  арнайы  спорт  мектептеріндегі  тəрбие 

жұмысына дайындаудағы негізгі ұғымдар мен түсініктердің мəні «Əуезов оқулары-7 : М.Əуезов 

жəне 


Қазақтанудың 

өзекті 


мəселелері» 

атты 


халықаралық 

ғылыми-тəжірибелік 

конференцияның еңбектері.- Шымкент,2008.-Б.86-89. 

4.  Болашақ  дене  тəрбиесі  мұғалімдерін  арнайы  спорт  мектептеріндегі  тəрбие 

жұмысына  дайындаудың  моделі,  деңгейлері  //  Қазақстан  Жоғары  мектебі.  №2.-2009.-Б.51-57. 

(Б.АТойлыбаевпен авторлық бірлестікте) 

5.  Болашақ  дене  тəрбиесі  мұғалімдерін  арнайы  спорт  мектептеріндегі  тəрбие   

жұмысына дайындаудың психологиялық ерекшеліктері // Ұлт Тағлымы. №1.-2009.-Б.30-37. ОЖСӨЖ мазмұны:  

1.Болашақ мұғалімдердің тəрбие жұмыстарына даярлық деңгейлерінің өзгеру динамикасы 

2.Қимыл əрекеттерін үйрету мен тəрбиелеуді сабақтастыру 

СӨЖ  мазмұны  :  Болашақ  дене  тəрбиесі  мұғалімдерін  арнайы  спорт  мектептеріндегі  тəрбие 

жұмысына дайындаудың теориялық негіздері Əдебиеттер : 

1. 


Болашақ  дене  тəрбиесі  мұғалімдерін  арнайы  спорт  мектептеріндегі  тəрбие 

жұмысына  дайындаудағы  негізгі  ұғымдар  мен  түсініктердің  мəні  «Əуезов  оқулары-7  : 

М.Əуезов жəне Қазақтанудың өзекті мəселелері» атты халықаралық ғылыми-тəжірибелік 

конференцияның еңбектері.- Шымкент,2008.-Б.86-89. 

2.  Болашақ  дене  тəрбиесі  мұғалімдерін  арнайы  спорт  мектептеріндегі  тəрбие 

жұмысына  дайындаудың  моделі,  деңгейлері  //  Қазақстан  Жоғары  мектебі.  №2.-2009.-Б.51-57. 

(Б.АТойлыбаевпен авторлық бірлестікте) 

 3 кредит сабақ №2 практикалық сабақ 

Тақырыбы: Бір қалыпты 3000 метрге ара қашықтыққа жүгіру мен жалпы дене дайындығы   

Практикалық сабақтың мазмұны: 

1.  Айнымалы жүгіру 2000 метр ара қашықтыққа дейін 

2.  Ойлы қырлы жермен 2500 метр дерге дейін жүгіру, айналмалы жаттығу  

ОЖСӨЖ мазмұны: Қысқа ара қашықтыққа жүгіру (60-100м) 

1.  Ара қашықтыққа жүгіру 

2.  Мəреден өту 

СӨЖ  мазмұны:  Жеңіл  атлетика  түрлеріне  сипаттама  беру  жəне  оның  классификациялық 

түрлері 


Əдебиеттер : 

1.  Жеңіл атлетика оқулығы. Г.Озалин М., ФиС. – 1989 жыл. 

2.  Жеңіл атлетика жаттықтырушысының оқулығы Л.С.Хоменков, М., ФиС, 1984 

3.  Жеңіл атлетикадан жарысты ұйымдастыру төрешілік ету. М., ФиС, 2000 

4.  Дене тəрбиелеу мəдениетінің ілімі мен əдістемесі, М., ФиС, 1989 

5.  Дене тəрбиелеу мəдениетінің əдістемесі. М., ФиС, 1989 

6.  Дене тəрбиесі (I−XI) сыныптыраға арналған үлгі бағдарлама, Алматы, Рауан, 1993 


Ы.Алтынсарин  атындағы  Қазақ  білім  академиясы  Дене  тəрбиесі  (V-VIII-  ші  сыныптарға 

арналған үлгі бағдарлама)Алматы, Рауан, 2002 ж 2 апта 

4 кредит сабақ 

№2 дəріс 

Тақырыбы: Болашақ мұғалімдерді оқушылардың дене тəрбиесі жүйесін жүзеге асыруға 

дайындаудың ғылыми - педагогикалық негіздері 

 Мазмұны:  

1.  Болашақ 

мұғалімдердің 

кəсіби 

дайындығын жетілдірудің 

ғылыми-теориялық 

алғышарттары 

2.   Болашақ  мұғалімдерді  оқушылардың  дене  тəрбиесі  жүйесін  жүзеге  асыруға 

дайындаудың теориялық негіздері  3.  Болашақ дене тəрбиесі мұғалімдерін кəсіби іс-əрекетке дайындаудың əдістемелік жүйесі  

4.  Болашақ  мұғалімдерді  оқушылардың  дене  тəрбиесі  жүйесін  жүзеге  асыруға 

дайындаудағы жүйе  Əдебиеттер: 

1.Подготовка  будущего  учителя  к  воспитательной  работе  с  учащимися  средствами 

физической  культуры  и  спорта.  //Білім-Образование.  №5  (23).  –  Алматы,    2005.  –  С.77-

79. 


2. Новые  технологии  теоретической  подготовке  будущих  учителей  физкультуры.  //Вестник 

– Қайнар. № 3/1. – Алматы,  2005. – С. 76-79. 

3. Дене тəрбиесінің бағыттылығы. //Қазақстан мектебі. № 9-10. – Алматы, 2005. –Б. 12-13. 

4. Организация  самостоятельной  работы  учащихся  при  изучении  педагогики.  //Бастауыш 

мектеп. № 11. – Алматы,  2005. – С.58-60. 

ОЖСӨЖ мазмұны:  

1.Болашақ мұғалімдерді оқушылардың дене тəрбиесі жүйесін жүзеге асыруға дайындаудың 

теориялық негіздері 

2.  Болашақ дене тəрбиесі мұғалімдерін кəсіби іс-əрекетке дайындаудың əдістемелік жүйесі  СӨЖ мазмұны : Оқушылардың дене тəрбиесі жүйесін жүзеге асыруға мұғалімдердің 

дайындық моделі құру  Əдебиеттер :  

1.  Формирование  у  будущих  учителей  физкультуры  навыков  самостоятельной  работы. 

//Бастауыш мектеп. №12. – Алматы, 2005. – С. 54-57. 

2.   Дене тəрбие жүйесінің мазмұны мен негіздері. //Ұлт тағылымы. № 4. – Алматы,  2005. –Б. 

28-31.   

3.  Самообразование студентов в системе подготовки специалистов по физической культуре и 

спорту. //Поиск. №4/2. – Алматы, 2005. – С. 288-290. 

4.   Дене  тəрбиесінің  əрекет  қабілеттілігі  жəне  көндігуі.  //Білім-Образование.  №6  (24).  – 

Алматы, 2005. –Б. 33-35.  

5.  Некоторые  резервы  и  пути  повышения  проофессионально-педагогической  подготовки 

студентов факультетов физического воспитания. //Вестник КазНУ им Аль-Фараби. №2(18). 

– Алматы, 2006    – С.67-69. 

6.   Общая,  педагогическая  и  физическая  культура  в  структуре  личности  учителя.  //МКТУ 

ХАБАРШЫ. №2(57). – Туркестан, 2006. – С.252-256 5 кредит сабақ 

№3 практикалық  

Тақырыбы:  Спорт    мектептеріндегі    бастапқы  дайындық  топтарында  жаттығушылардың  

спорт  түрлеріне  бейімділігін  анықтау  Мазмұны:  

1.  Қазақстан спорт мектептеріндегі спортшы ізбасарлар даярлаудағы қазіргі проблемалары 

2.  Спорт мектептеріндегі бастапқы дайындық топтарындағы оқу-жаттығу  жұмыстарының 

мазмұны мен міндеттері 3.  Спортшы  балалардың  дене  қабілеттері  мен  физиологиялық  өсу  ерекшелігін  анықтау 

жолдары 


Əдебиеттер:  

1.  Худияров  Ғ.Б.  Спортқа  қабілеті  бар  спортшыларды  іріктеу  мəселесі  ⁄⁄  Қазақстан 

экономикасының  индустриальды-инновациялық  даму  механизімін  жетілдірудің  өзекті 

мəселелері халықаралық ғылыми конференциясы.– Түркістан, 2010. – Б. 592-594. 

2.   Худияров  Ғ.Б.  Балалармен  жасөспірімдердің  биологиялық  дамуының  спорттық 

іріктеудегі рөлі // Ұлт тағылымы. – 2010.- №1. – Б. 85-88. 

3.  Худияров  Ғ.Б.  Спортшы  ізбасарларды  даярлауда  арнайы  ойын  түрлерін  қолдану  // 

Қазақстан жоғарғы мектебі. – 2010. - № 4. – Б. 73-76. ОЖСӨЖ мазмұны:  

1.  Болашақ  спортшы  ізбасарларды  үлкен  дене–күш  жүктемелеріне  дайындықтарын 

арыттыру арқылы спорттық шеберлікке жетудің тиімді жолдарын көрсету 

2.  Спортшы  ізбасарларды  іріктеу  мақсатында  спорт  мектептеріндегі  оқу-  жаттығу 

бағдарламаларын жетілдіру кезеңдері  

СӨЖ  мазмұны  :  Спорт  мектептерінде  спортшы  ізбасарларды  дайындаудың  ғылыми-

педагогикалық негіздері Əдебиеттер : 

1.Худияров Ғ.Б., Рахымжанов А., Бисейітов М.  Спортшының спорттық циклдағы 

жаттығуларды құру мəселелері ⁄⁄ М. Əуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетінің ғылыми еңбектері.- Шымкент, 2009. - №1. - Б. 178-181.  

2.Худияров Ғ.Б., Кулбаев А. Спорттық ізбасарлармен бастапқы дайындық кезіндегі жұмыс 

жасау ерекшеліктері ⁄⁄ ХІІІ международный научный конгресс «Современный 

олимпийский спорт и спорт для всех». – Т.І.- Алматы, 2009. – Б. 430-432. 

3.Худияров Ғ.Б. Спортқа қабілеті бар спортшыларды іріктеу мəселесі ⁄⁄ Қазақстан 

экономикасының индустриальды-инновациялық даму механизімін жетілдірудің өзекті 

мəселелері халықаралық ғылыми конференциясы.– Түркістан, 2010. – Б. 592-594. 

6 кредит сабақ 

№4 практикалық сабақ 

Тақырыбы: Бір қалыпты 3000 метрге ара қашықтыққа жүгіру 

Практикалық сабақтың мазмұны: 

3.  Айнымалы жүгіру 2000 метр ара қашықтыққа дейін 

4.  Ойлы қырлы жермен 2500 метр дерге дейін жүгіру 

ОЖСӨЖ мазмұны: Қысқа ара қашықтыққа жүгіру (60-100м) 

3.  Ара қашықтыққа жүгіру 

4.  Мəреден өту 

СӨЖ  мазмұны:  Жеңіл  атлетика  түрлеріне  сипаттама  беру  жəне  оның  классификациялық 

түрлері 


Əдебиеттер : 

1.  Жеңіл атлетика оқулығы. Г.Озалин М., ФиС. – 1989 жыл. 

2.  Жеңіл атлетика жаттықтырушысының оқулығы Л.С.Хоменков, М., ФиС, 1984 

3.  Жеңіл атлетикадан жарысты ұйымдастыру төрешілік ету. М., ФиС, 2000 

4.  Дене тəрбиелеу мəдениетінің ілімі мен əдістемесі, М., ФиС, 1989 

5.  Дене тəрбиелеу мəдениетінің əдістемесі. М., ФиС, 1989 

6.  Дене тəрбиесі (I−XI) сыныптыраға арналған үлгі бағдарлама, Алматы, Рауан, 1993 

Ы.Алтынсарин  атындағы  Қазақ  білім  академиясы  Дене  тəрбиесі  (V-VIII-  ші  сыныптарға 

арналған үлгі бағдарлама)Алматы, Рауан, 2002 ж 

3 апта 

7 кредит сабақ 

№3 дəріс 

Тақырыбы: Студенттердің кəсіптік-қолданбалы дене дайындығында айналма жаттығу əдісін 

қолдану əдістемесі     Мазмұны:  

1. 

Кəсіптік-қолданбалы дене дайындығының теориялық-əдістемелік негіздері  2. 

Студенттердің кəсіптік-қолданбалы дене дайындығы құрылымы мен мазмұнын 

анықтайтын факторлар  

3. 

Студенттердің  кəсіптік-қолданбалы  дене  дайындығында  «айналмалы  жаттығу  əдісін» 

жүзеге асыру əдістемесі жəне оның тиімділігі  

ОЖСӨЖ мазмұны:  

1. 

Студенттердің кəсіптік-қолданбалы дене дайындығы құрылымы мен мазмұнын 

анықтайтын факторлар  

2. 

Студенттердің  кəсіптік-қолданбалы  дене  дайындығында  «айналмалы  жаттығу  əдісін» 

жүзеге асыру əдістемесі жəне оның тиімділігі  

СӨЖ мазмұны : Студенттердің кəсіптік-қолданбалы дене дайындығында айналма жаттығу 

əдісін қолдану əдістемесі Əдебиеттер : 

1.Кубиева С.С. Содержание и структура профессионально-прикладной физической 

подготовки студенток, обучающихся специальности «Биология» // Современный 

олимпийский спорт и спорт для всех: XIII международный научный конгресс. – Алматы, 

2009. – Т.2. – С. 493-496. 2. Кубиева С.С. «Круговой метод тренировки» и его использование в профессионально-

прикладной физической подготовке студентов биологов // Теория и методика 

физической культуры. – 2009. – №2. – С. 128-132.   

3. Кубиева С.С. Особенности обучения техническим приёмам в  баскетболе: методические 

указания. – Актау, Актауский ГУ им. Ш. Есенова, 2008. – 19 с.  

17  Ботагариев  Т.А.,  Медешова  А.Б.,  Кубиева  С.С.,  Наурзбекова  Г.  Дене  шынықтырудың 

теориясы мен əдістемесінің жалпы негіздері: электрондық оқу құралы. – Орал: Батыс Қазақстан 

мемлекеттік университеті, 2010. – 183 б.  

18 Кубиева С.С. Студенттердің кəсіптік-қолданбалы дене дайындығында айналма жаттығу 

əдісінің қолдану əдістемесі: оқу-əдістемелік құралы. – Алматы: ҰДТҒПО, 2009. – 108 б.    

8 кредит сабақ 

№5 практикалық  

Тақырыбы: Жалпы орта мектептерде оқушылардың дене мəдениетін 

қалыптастыру 

    Мазмұны:  

1.  Жалпы орта мектептерде оқушылардың дене мəдениетін  

қалыптастырудың ғылыми-теориялық негіздері.  2.  Жалпы орта мектептерде оқушылардың дене мəдениетін  

қалыптастырудың əдістемесі  Əдебиеттер: 

 

ОЖСӨЖ мазмұны:  

1. 


Дене мəдениетінің қызмет ету жүйесі  

2. 


Оқушыларда дене мəдениетін қалыптастырудың бағыт-бағдары 

СӨЖ мазмұны : Жалпы орта мектептерде  оқушыларының дене мəдениетін 

қалыптастырудың құрылымдық–мазмұндық моделі Əдебиеттер : 

1.Жалпы орта мектептерлегі дене тəрбиесі пəнінің мазмұны мен құрылымын  

дидактикалық тұрғыда жетілдіру мəселелері. //Шығармашылық іс-əрекетті дамыту арқылы 

бəсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру мəселелері атты Халықаралық ғылыми-

практикалық конференцияның материалдары. Т.1. Шымкент-Москва. 2009,–Б.40-45. 2.Жалпы орта мектептердегі дене тəрбиесі пəнінің мазмұны мен құрылымы.  

//Шығармашылық іс-əрекетті дамыту арқылы бəсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру 

мəселелері атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. Т.1. –

Шымкент-Москва. 2009, –Б.150-154. (Б.Мухамеджановпен авторлық бірлестікте) 

3.Нравственное воспитание учашихся в процессе занятий физической  

культурой и спортом. //Ұлт тағылымы. №3 -2009. -Б.18-21. 4.Дене мəдениеті – оқушыларды оқыту мен тəрбиелеу жүйесінде. //Ізденіс-Поиск. 2009. № 

2(2)  -Б.262-264. 
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...