АҚПараттық хат құрметті әріптестер!жүктеу 48.98 Kb.
Дата09.06.2017
өлшемі48.98 Kb.
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Құрметті әріптестер!
Сіздерді әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, филология және әлем тілдері факультеті, қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасы 2016 жылдың 25 ақпанында өткізетін Жамбыл Жабаевтың 170-жылдығына арналған «Жамбыл және халық поэзиясы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға шақырады.
Конференция аясында 3 секция жұмыс істейді:

1-секция. Жамбыл шығармашылығы: дәстүр мен жанашылдық;

2-секция. Жамбыл шығармашылығын тәуелсіздік кезеңдегі зерттеу мәселелері;

3-секция .Жамбыл және қазақ айтыс өнері;

4-секция. Жамбыл шығармашылығы және қазақ халық поэзиясын оқыту әдістемесі.
Баяндамалар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінің бірінде болуы тиіс.
Конференцияға ғылыми қызметкерлер, оқытушылар, докторанттар, магистранттар шақырылады.
Материалдар жариялану үшін 2016 жылдың 15 ақпанына дейін қабылданады.
Мақаланы безендіру талаптары:

 1. Жариялауға ұсынылатын материалдар мазмұны мынадай болуы тиіс: а) мақала атауы; б) Автордың (авторлардың) Т.А.Ә. ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, жұмыс орны және қызметі көрсетіледі.

 2. Мақала көлемі – 5 бет.

 3. Материалдар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қабылданады – Times New Roman. Кегль – 14. Жиек – барлық жағынан 2 см. Бір интервалмен терілуге тиіс. Азат жол арақашықтығы – 1 см.

 4. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі келтірілген дерек көздерінің толық шығу мәліметтерімен мақаланың соңында көрсетіледі. Дерек көздеріне сілтеме мақала мәтінінде жақшамен көрсетіледі (мысалы: [1, 89-б.]). Дерек көздерін қайталап келтіргенде алғашқы келтірілген дерек көзінің рет саны бойынша сілтемеде көрсетіледі.

 5. Мақалаларға арналған аннотация ағылшын тілдерінде жазылады. (5-6 сөйлемнен аспауы керек).

 6. Мақала электрондық және қағазға басылған түрде ұсынылады (1 дана.).

 7. Жарияланым құны – 4000 теңге.


Жариялану үшін материалдар мына мекен-жай бойынша қабылданады: 050040, Казақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Әл-Фараби д-лы, 71. КазҰУ, қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасы (3-ші қабат, 323, 325 каб.). Немесе e-mail: esoltanaeava@mail.ru жіберуге болады

Байланыс телефондары: Қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасы: +7 (727) 3773339, (ішкі 1328, 1330).

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Кафедра казахской литературы и теории литературы факультета филологии и мировых языков Казахского национального университета имени аль-Фараби приглашает вас принять участие в Международной научно-практической конференции, посвященной 170-летию Жамбыла Жабаева «Жамбыл и народная поэзия», которая состоится 25 февраля 2016 года.
В рамках конференции будут работать следующий секции:

Cекция 1. Творчество Жамбыла: Традиции и новаторство;

Cекция 2. Проблемы исследования творчества Жамбыла в период независимости;

Cекция 3. Жамбыл и казахский айтыс;

Cекция 4. Творчество Жамбыла и методика преподавания казахской народной поэзии.
Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский.
В конференции могут принять участие научные сотрудники, преподаватели, докторанты и магистранты.
Материалы для публикации принимаются до 15 февраля 2016 года.
Требования к оформлению статьи:

 1. Материалы, предлагаемые к публикации, должны содержать: а) название статьи; б) Ф.И.О. автора (авторов) с указанием ученой степени, ученого звания, места работы и должности, e-mail.

 2. Объем статьи – 5 страниц.

 3. Материалы принимаются на казахском, русском и английском языка – Times New Roman. Кегль – 14. Поля – по 2 см со всех сторон. Интервал – одинарный. Список использованной литературы приводится в конце статьи с указанием полных выходных данных цитируемого источника. Ссылки на источники даются в тексте статьи по мере их упоминания в квадратных скобках (например: [1, с. 89]). При повторном цитировании того же источника в ссылке указывается номер источника по его первому цитированию. Абзацный отступ – 1 см.

 4. В статье должна быть аннотация на английском языке (не более 5-6 предложений).

 5. Статья должна быть представлена в электронном и в распечатанном виде (1 экз.).

 6. Стоимость публикации – 4000 тенге.


Материалы для публикации принимаются по адресу: 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 71. КазНУ, кафедра казахской литературы и теории литературы (3-й этаж, 323, 325 каб.). Либо можно выслать по e-mail: esoltanaeava@mail.ru

Контактные телефоны: Кафедра казахской литературы и теории литературы: +7 (727) 3773339, (внутр. 1328, 1330).

INFORMATION LETTER
Dear colleagues!
The Department of Kazakh Literature and Theory of Literature of Faculty of Philology and World Languages of Al-Farabi Kazakh National University invite you on the International Scientific-Practical Conference, devoted to the 170 anniversary of Zhambyl Zhabaev «Zhambyl and folk poetry» in Kazakh literature», February, 25, 2016.
During the conference the following of section will work:
1 section. Work of Zhambyl: tradition and innovation;

2 section. Problems of research Zhambyl’s work in the period of Independence;

3 section. Zhambyl and Kazakh aitys;

4 section. Work of Zhambyl and methods of teaching of Kazakh folk poetry.
Languages of conference – Kazakh, Russian, English.
Scientific employees, teacher, PhD doctorates, magistrates can take part in the conference.
Materials for the publication are accepted till February, 15th, 2016.
Requirements to registration of article:
1. The materials offered to the publication, should contain: the name of article; First name, last name of the author (authors) with the indication of a scientific degree, an academic status, seat of work and a position, e-mail.

2. Volume of article – 5 pages.

3. Materials may be on Kazakh, Russian and English language – Times New Roman. A size – 14. Fields – on 2 sm from different directions. An interval – unary. The list of the used literature is resulted in the end of article with the indication of full target data of a quoted source. Links on sources are given in the text of article in process of their mention in square brackets (for example: [1, p. 89]). At repeated citing the same source in the link number of a source on its first citing is underlined.

4. In article there should be a summary on English (no more than 5-6 offers).

5. Article should be presented electronic and in the printed type (1 copy).

6. Cost of the publication – 4000 tenges.


Materials for the publication are accepted: 050040, Republic of Kazakhstan, Almaty, Al-Farabi avenue, 71. KazNU, Department of Kazakh literature and Theory of Literature (3-rd floor, kab. 323, 325.), or it is possible to send on e-mail: esoltanaeava@mail.ru

Telephone: Department of Kazakh literature and Theory of Literature: 7(727) 3773339, (+1328, 1330).

Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет