Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасы жанындағы

Loading...


жүктеу 349.57 Kb.
Дата07.09.2017
өлшемі349.57 Kb.


Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасы жанындағы

«Көкшетау медициналық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны


Государственное коммунальное

казенное предприятие

«Кокшетауский медицинский колледж» при управлении здравоохранения Акмолинской области

020000, Көкшетау қ., Глинина к., 54

Тел/факс: (87162) 315621, web-сайт: ww.kmk.kz.

e-mail: kmk@kokshetau.online.kz,

IP адрес: 88.204.234.21

020000, г. Кокшетау, ул. Глинина, 54

Тел/факс: (87162) 315621, web-сайт: ww.kmk.kz.

e-mail: kmk@kokshetau.online.kz,

IP адрес: 88.204.234.21__________________ № ___________________Көкшетау қ. мен

Ақмола облысының ЕПҰ

бас дәрігерлеріне

бас мейірбикелерінеКөкшетау медициналық колледжінің әкімшілігі, 2016 жылы орта медициналық қызметкер-

лердің біліктілігін арттыру, қайта даярлау, қашықтықтан оқыту (кейс технология) циклдарына

қажеттілікті анықтап, келесі үлгі бойынша 2015 жылдың 12. 10 - дейін жоспар өтінімді

ұсынуларыңызды сұрайды:
р/с


ТАЖ

Диплом бойынша мамандығы

Атқаратын қызметі

Цикл атауы

Біліктілікті арттыру түрі

Біліктілікті арттыру

Қайта дайындау(мамандандыру)

Қашықтық-

тан оқыту1

2

3

4

5

6
2016 жылға, 12.10.2015 жылдан кейін берілген өтінім ақылы негізде қабылданатын болады.

2016 жылға өтінім беру барысында Көкшетау медициналық колледжінің біліктілікті арттыру бөлімінің жоспарланған цикл тізімін есепке алу қажет. (қосымша №1 5 бетте).

Орта медициналық қызметкерлерді қайта дайындау, біліктілікті арттыру, қашықтықтан оқыту циклдары «Мейірбикелік іс», «Гигиена және эпидемиология», «Акушерлік іс», «Стоматология», «Ортопедиялық стоматология», «Фармация», «Емдеу ісі», «Зертханалық диагностика» мамандықтары бойынша қосымша медициналық білім стандарттары бойынша ҚР ДМ 2009 ж 26 қарашада бекітілген №788 бұйрығына сәйкес іске асырылады.Өзге циклдар қажет болған жағдайда көрсетуді сұраймыз.


Директор, м.ғ.д. С Мұратбекова

Орын: Сергалиева Н.С.

Тел 315665

Администрация Кокшетауского медицинского колледжа просит изучить потребность и представить план – заявку на прохождение циклов повышения квалификации, переподготовки, дистанционного обучения (кейс технология) средних медицинских работников на 2016 год до 12.10.2015 г. по следующей форме:
п/п


Ф.И.О.

Специальность по диплому

Занимаемая должность

Наименование цикла

Форма повышения квалификации

повышение

квалификациипереподготовка (специализация)

Дистанционное обучение

1

2

3

4

5

6
Заявки, поданные на 2016 год после 12.10.2015г. будут приниматься только на платной основе.

При представлении заявок на 2016г. необходимо учесть перечень циклов запланированных отделением повышения квалификации Кокшетауского медицинского колледжа на 2016г. (приложение № 1 на 5- листах).

Циклы переподготовки, повышения квалификации, дистанционного обучения для средних медицинских работников осуществляются в соответствии со стандартом дополнительного медицинского образования по специальностям «Сестринское дело», «Гигиена и эпидемиология», «Акушерское дело», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая», «Фармация», «Лечебное дело», «Лабораторная диагностика» утвержденным приказом № 788 Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 26 ноября 2009г.

При необходимости иных циклов просим указать.
Қосымша № 1

2016 жылға жоспарланған «Мейірбикелік іс», «Зертханалық диагностика», «Акушерлік іс» «Емдеу ісі», «Фармация», «Стоматология», «Ортопедиялық стоматология», «Гигиена және эпидемиология» мамандықтары бойынша орта медициналық (фармацевтикалық) қызметкерлердің біліктілігін арттыру және қайта дайындау циклдарының тізімі.

Перечень циклов повышения квалификации и переподготовки средних медицинских (фармацевтических) работников по специальностям «Сестринское дело», «Лабораторное дело», «Акушерское дело» «Лечебное дело», «Фармация», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая». «Гигиена и эпидемиология» запланированные на 2016 год.Цикл атауы

Наименование циклов

Біліктілікті арттыру

Повышение квалификаций

Қайта дайындау

Переподготовка

Қашықтық оқыту

Дистанцион-ное

обучение
Акушерлік, перинатология және гинекологияның таңдамалы мәселелері.

Избранные вопросы акушерства, перинатологии и гинекологии108

-

-АМӘК мейірбикелерінің функционалдық міндеттерін толық жетілдіру.

Совершенствование функциональных обязанностей медицинских сестер ПМСП108

-

-Симуляциялық оқыту курсымен инновациялық мейірбикелік технологиялар.

Инновационные сестринские технологии с курсом симуляционного обучения.108

-

-Жалпы мейірбикелік технологиялар.

Общие сестринские технологии108

-

-Жалпы мейірбикелік технологиялар (мемлекеттік тілде)

108

-

-ФАП фельдшерінің жұмысы.

Работа фельдшера ФАП108

-

-Жедел және шұғыл көмек фельдшерінің жұмысы.

Работа фельдшера скорой и неотложной помощи108

Лабораториялық диагностикадағы инновациялық технологиялар.

Инновационные технологии в лабораторной диагностике108

-

-Рентгенологияның өзекті мәселелері.

Актуальные вопросы рентгенологий108

-

-Фтизиатрияның өзекті мәселелері.

Актуальные вопросы фтизиатрии108

-

-Педиатриядағы өзекті мәселелер.

Актуальные вопросы педиатрии108

-

-Медициналық статистиканың негіздері.

Основы медицинской статистики108

-

-Участкелік емхана медбикелері.

Участковые медсестры поликлиники108

-

-ЕПҰ қызметіндегі бас (аға) мейірбикенің ролі.

Роль главной (старшей) м/с в деятельности ЛПО108

-

-Иммунопрофилактикадағы мейірбике ісі.

Сестринское дело в иммунопрофилактике108

-

-Психиатриядағы мейірбике ісі.

Сестринское дело в психиатрии108

-

-Жүрек тамыр аурулары кезінде жедел көмек көрсету алгоритмдері.

Алгоритмы оказания неотложной помощи при сердечно – сосудистых заболеваниях54

-

-Биохимияның өзекті мәселелері.

Актуальные вопросы биохимии108

-

-Анестезиология мен қарқынды терапияның өзекті мәселелері.

Актуальные вопросы анестезиологии и интенсивной терапии108

-

-АИТВ/ЖИТС алдын алудағы мейірбикенің ролі.

Роль медицинской сестры в профилактике ВИЧ / СПИД54

-

-Білім беру жүйесі фельдшерінің (м/б) жұмысы.

Работа фельдшера (м/с) системы образования108

-

-Қан қызметі мейірбикесінің жұмысы.

Работа медсестры службы крови108

-

-Электр кардиографиясы.

Электрокардиография108

-

-Хирургияның таңдамалы мәселелері.

Избранные вопросы хирургии108

-

-Балалар палаталары мен бөлімдері мейірбикесінің жұмысы.

Работа медсестры детских палат и отделений108

-

-Емшара кабинеті мейірбикесі қызметінің өзекті аспектілері.

Актуальные аспекты деятельности медсестры процедурного кабинета108

-

-Жалпы күтімді ұйымдастыру (орта медициналық қызметкерлер мен санитарларға арналған).

Организация общего ухода (для средних медицинских работников и палатных санитарок)54

-

-Неонатологиядағы мейірбике ісі.

Сестринское дело в неонатологии108

-

-Офтальмологиядағы мейірбике ісі.

Сестринское дело в офтальмологии108

-

-Дерматовенерологиядағы мейірбике ісі.

Сестринское дело в дерматовенерологии108

-

-Гинекологиядағы мейірбике ісі.

Сестринское дело в гинекологии108

-

-Оториноларингологиядағы мейірбике ісі.

Сестринское дело в оториноларингологии108

-

-Терапияның таңдамалы мәселелері.

Избранные вопросы терапии108

-

-Инфекциялық бақылау. Аурухана ішілік инфекцияның алдын алудағы мейірбикенің ролі.

Инфекционный контроль. Роль медицинской сестры в профилактике внутрибольничных инфекций54

-

-Операциялық мейірбике қызметінің өзекті аспектілері.

Актуальные аспекты деятельности операционной медицинской сестры108

-

-Хирургиялық бөлімшелердегі операциялық- таңу ісінің ерекшеліктері.

Особенности операционно-перевязочного дела в хирургических отделениях54

-

-Жаңа туғандар реанимациясы және тиімді неонатальды күтім.

Эффективный неонатальный уход и реанимация новорожденных54

-

-Бала жастағы ауруларды интегривті жүргізудегі мейірбикенің ролі.

Роль медицинской сестры в интегрированном ведении болезней детского возраста54

-

-Бала жастағы ауруларды интегривті жүргізу. Дені сау бала.

Интегрированное ведение болезней детского возраста. Здоровый ребенок54

-

-Бала жастағы ауруларды интегривті жүргізу. Науқас баланы емдеу.

Интегрированное ведение болезней детского возраста. Ведение больного ребенка54

-

-Сот медицинасында және патолого –анатомиялық қызметтегі зерттеудің морфологиялық әдістерін жетілдіру мәселелері.

Вопросы совершенствования морфологических методов исследования в судебной медицине и патолога – анатомической службе108

-

-Эндовидеохирургияның негіздері (хирургиялық және операциялық мейірбикелерге арналған).

Основы эндовидеохирургии (для хирургических и операционных медицинских сестер)54

-

-Гемотрансфузиологияның өзекті мәселелері.

Актуальные вопросы гемотрансфузиологии54

-

-Денсаулық сақтауды ұйымдастырудың өзекті мәселелері.

Актуальные вопросы организации здравоохранения54

-

-Орталықтандырылған стерильдеу бөлімдері мейірбикесінің жұмысы.

Работа медсестры централизованно –стерилизационного отделения54

-

-Хирургиялық аурулар мен жарақаттық зақымдануларды жедел емдеудегі мейірбике технологиялары.

Сестринские технологии в оперативном лечении хирургических заболеваний и травматических повреждений-

432

-Анестезиология мен қарқынды терапиядағы мейірбике технологиялары.

Сестринские технологии в анестезиологии и интенсивной терапии-

432

-Классикалық және емдік уқалау.

Классический и лечебный массаж-

432

-Емдік уқалау.

Лечебный массаж108

-

-Емдік дене шынықтырудың негіздері.

Основы лечебной физической культуры108

-

-Емдік тамақтанудың негіздері.

Основы лечебного питания108

-

-Фармация ісінің өзекті мәселелері.

Актуальные вопросы фармацевтического дела108

-

-Фармацевтикалық қызметті ұйымдастырудың клиникалық аспектілері.

Клинические аспекты организации фармацевтической деятельности108

-

-Стоматологиядағы диагностика, алдын алу және емдеудің қазіргі әдістері.

Современные методы диагностики, профилактики и лечения в стоматологии108

-

-Стоматологияның өзекті сұрақтары.

Актуальные вопросы в стоматологии.108

-

-Стоматологиядағы мейірбике ісі.

Сестринское дело в стоматологии108

-

-Зерттеудің қазіргі бактериологиялық әдістері.

Современные бактериологические методы исследования-

432

-Бактериологияның өзекті мәселелері.

Актуальные вопросы бактериологии108

-

-


Медициналық паразитологияның өзекті мәселелері.


Актуальные вопросы медицинской паразитологии

108

-

-Физиотерапияның таңдамалы мәселелері.

Избранные вопросы физиотерапии108

-

-Физиотерапия негіздері. Электрлі емдеу.

Основы физиотерапии. Электролечение108

-

-ЕПҰ санитарлық – эпидемияға қарсы тәртіпті ұйымдастырудың өзекті мәселелері (орта буынды медициналық қызметкерлерге арналған).

Актуальные вопросы организации санитарно-противоэпидемического режима в ЛПО (для средних медицинских работников)108

-

-Балалардың мектепке дейінгі мекемелері мен мектептеріндегі тамақтану бойынша мейірбикенің жұмысын ұйымдастыру.

Организация работы медицинской сестры по питанию в детских дошкольных учреждениях и школах108

-

-Санитарлық – гигиеналық зертхана лаборанты.

Лаборант санитарно-гигиенической лаборатории108

-

-Тіс технигі.

Зубной техник108

-

-УДТ кабинеті мейірбикесінің жұмысы.

Работа медсестры кабинетов УЗИ108

-

-Функционалды диагностика мейірбикесінің жұмысы.

Работа медсестры функциональной диагностики108

-

-Дезинфекция, дезинсекция, дератизацияның өзекті мәселелері.

Актуальные вопросы дезинфекции, дезинсекции, дератизации.108

-

-Орта буынды медициналық қызметкерлерге арналған дәрігерге дейінгі жедел көмек.

Неотложная доврачебная помощь для средних медицинских работников54

-

-Эпидемиологияның өзекті мәселелері.

Актуальные вопросы эпидемиологии108

-

-Әлеуметтік көмек бойынша мейірбикенің жұмысы.

Работа медсестры по социальной помощи108

-

-Гигиена мен санитарияның өзекті мәселелері.

Избранные вопросы гигиены и санитарии108

-

-Алкогольді ішімдікпен, есірткімен масаңдық жағдайын медициналық куәландыру.

Медицинское освидетельствавание на алкогольное, наркотическое опьянение54

-

-Денсаулық сақтаудың Бірыңғай ақпараттық жүйесін құру аясында медициналық құжаттаманың электрондық айналымы.

Электронный оборот медицинской документации в рамках создания Единой информационной системы

здравоохранения


54

-

-Эргономика және пациентті қауіпсіз тасымалдау негіздері.

Основы эргономики и безопасного перемещения пациента54

-

-Денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік қызметкер.

Социальный работник в сфере здравоохранения108

-

-Орта буынды медициналық және фармацевтикалық кадрлерге арналған «Жедел дәрігерге дейінгі көмек» (кейс технология).

Неотложная доврачебная помощь для средних и фармацевтических кадров (кейс технология)-

-

54Жіті ішек аурулары және вирустық гепатиттер (кейс технология).

Острые кишечные инфекции и вирусные гепатиты (кейс технология)-

-

54Мейірбикелік істегі менеджмент.

Менеджмент в сестринском деле54

-

-Денсаулық мектебін ұйымдастыру және оның жұмысы.

Организация и работа школ здоровья54

-

-Онкологиялық науқастарды рентгенологиялық зерттеудің әдістері.

Методы рентгенологического обследования онкологических больных54

-

-Асқазан- ішек жүйесімен ауыратын науқастарды рентгенологиялық тексеру әдістері.

Методы рентгенологического обследования с заболеваниями желудочно – кишечного тракта54

-

-Жасөспірімдердің жыныс тәрбиесінің мәселелері. Жыныс қатынастардың ерте басталуы, оның салдары. Контрацепция әдістері.

Проблемы полового воспитания подростков. Раннее начало половой жизни, ее последствия. Методы контрацепции.54

-

-Әйелдер репродуктивтік денсаулықты қорғаудағы орта буынды медициналық қызметкерлерінің ролі.

Роль средних медицинских работников в охране репродуктивного здоровья женщин54

-

-Паллиативтік көмекті ұйымдастыру.

Организация паллиативной помощи54

-

-Неврологиялық патологиясымен науқастарды күтудегі ерекшеліктері.

Особенности ухода за пациентами с неврологической патологией54

-

-Кардиохирургиялық науқастарды күтудегі ерекшеліктері.

Особенности ухода за кардиохирургичес-кими больными.54

-

-«Қант диабеті» мектеп жұмысының маңызды мәселелері.

Актуальные вопросы работы школы «Сахарного диабета».54

-

-Гепатобиллиардық жүйесінің зақымдануымен науқастардың күтімін ұйымдастыру мәселелері.

Вопросы организации ухода за пациентами с поражением гепатобиллиарной системы54

-

-Дәрілік заттар айналысы саласындағы өзекті сұрақтар.

Актуальные вопросы в сфере обращения лекарственных средств.54

-

-Денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік қызметкер.

Социальный работник в сфере здравоохранения54

-

-Акушерлік пен гинекологиядағы шұғыл жағдай.

Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии54

-

-Акушерлік пен гинекологиядағы негізгі дағдарыстағы күй кезіндегі шұғыл көмек көрсетудің алгоритмдері.

Алгоритмы оказания неотложной помощи при основных критических состояниях в акушерстве и гинекологии54

-

-Тромболиттік терапиядағы заманауи аспекті (фельдшерлерге).

Современные аспекты тромболитической терапии (для фельдшеров)54

-

-Сәйкестік жүйелеріндегі су- джок терапиясы.

Су –джок терапия в системах соответствия.54

-

-Ерте жастағы психологиялық - дене бұзылуының диагностикасының скринингті әдісі.

Скрининговые методы диагностики нарушении психофизического развития в раннем возрасте54

-

-Қауіпсіз аналық.

Безопасное материнство54

-

-Ұрықты антенаталдық сақтау.

Антенатальная охрана плода54

-

-ИФА зерттеу әдістері.

Методы ИФА диагностики54

-

-

Сертификациялық циклдер

Сертификационные циклыБіліктілік емтихандарын тапсыруға үміткер орта буынды медициналық қызметкерлердің кәсіби құзырліктерін жетілдіру.

Совершенствование профессиональных компетенций средних медицинских работников в контексте сдачи квалификационных экзаменов54

-

-

Жұмысшы мамандық

Рабочая профессия

101

«Күтімі бойынша медико – санитарлық пен әлеуметтік қызметкер» (болашақ әлеуметтік қызметкерлер, балабақшадағы күтушілер, күтушілер, санитарлар).

«Медико-санитарный и социальный работник по уходу» (для нянечек детских садов, сиделок и санитарок )-

432

-

102

Бірінші медициналық көмек (медициналық білімдері жоқ әлеуметтік қызметкерлермен парамедиктер үшін).

Первая медицинская помощь (для парамедиков и социальных работников не имеющих медицинского образования)54

-

-


  1. Курсанттарда өздерімен бірге халат, қалпақ, ауыстыру аяқ киімі, іссапар куәлігі, бұйрықтың көшірмесі, жұмыс орнынан анықтама және кадрлар бөлімімен куәләндірілгенi дипломның, жеке куәліктің, медициналық кітапшаның, неке қию куәлігінің (егер неке қиюдан кейін тегі ауысса және және дипломға сәйкес келмесе) көшірмесі кадрлар бөлімімен , соңғы 5 жылда біліктілікті арттыру жайлы куәліктің түпнұсқасы мен көшірмелері болсын.

2. 8 адамдық келісімшарттық топтарды жинақтағанда, топтың оқытылуының құны жеке оқыту бағаларымен, тыңдаушылар санын есепке ала отырып, сонымен бірге өз еріктерімен төленетін болады.

3. Сырттан келген курсанттар үшін бос орындар болған жағдайда жатақханадан орын беріледі.

4. Біздің мекен- жайымыз: Глинин к.,65 директордың қабылдау бөлмесі- тел.факс 31-56-21

біліктілікті арттыру бөлімшесі- тел.31-56-65

электрондық мекен-жай: opkkmk@mail.ru
1 Курсантам при себе иметь: заверенные отделом кадров удостоверение личности (копия), диплом (копия), свидетельства о браке (если фамилия изменилась после брака и не соответствует в дипломе, копия), медицинская книжка (копия), трудовая книжка (копия), выписку из приказа, справку с места работы, оригиналы и копии удостоверений о повышений квалификаций за последние 5 лет, халат, колпак, маску, сменную обувь.


  1. При комплектации договорных групп менее 8 человек, стоимость обучения группы будет оплачиваться по расценкам индивидуального обучения с учетом количества слушателей, а также по личному желанию.

  2. Для иногородних курсантов предоставляется общежитие при наличии свободных мест.

  3. Наш адрес: Глинина 54 приемная директора – тел. факс 31 – 56 - 21отделение повышения квалификации тел: 31 – 56 – 65 электронный адрес: opkkmk@mail.ru

орынд. БАБ меңг. Н.С. Сергалиева тел: 31-56-65i


: download
download -> Жұмыс бағдарламасы негізінде 5В051100 Маркетинг мамандығы үшін құрастырылған
download -> Жұмыс бағдарламасы «Кәсіби қазақ тілі»
download -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
download -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
download -> Э н. профессор М. Д. Жұмабаева. Силлабус «5В090800 «Бағалау» мамандығының студенттеріне/магистранттарына арналған ««Іскерлік қазақ тілі» курсының типтік бағдарламасы
download -> Меббм қазақстан-ресей нуо казахстанско- российский медициналық
download -> «бжзқ» АҚ Басқармасының 2013 жылғы 04 қазандағы №40 хаттамасымен бекітілген
download -> «бжзқ» АҚ Басқармасының 2013 жылғы 04 қазандағы №40 хаттамасымен бекітілген
download -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы ғылыми-педагогикалық журнал вестник таразского государственного педагогического института научно-педагогический журнал
download -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...