8 сынып. 2 айналым. Тест тапсырмалары. (Тест тапсырмаларына берілген әрбір дұрыс жауап бір ұпаймен бағаланады)

Loading...


Дата03.12.2019
өлшемі25.72 Kb.
8 сынып. 2 айналым. Тест тапсырмалары.

(Тест тапсырмаларына берілген әрбір дұрыс жауап бір ұпаймен бағаланады)

1. Қазақ даласында шаруа отарлауы туралы алғашқы мәселе қашан қозғалды?

А) XIX ғ. 60-шы жылдардың ортасында

Б) 20 ғ. басында.

В) XVIII ғ. бірінші жартысында.
2. ХІІІ-ХVII ғғ. Қазақстанның исламдануы қандай түрде жүрді?

А) Суннизм.

Б) Шиизм.

В) Суфизм.
3. Ерте тас ғасыры тұрақтарының ең көне ескерткіштерінің табылған жері:

А) Шақпақата, Арыстанды

Б) Бөріқазған, Шабақты

В) Арыстанды,Шабақты
4. «Қасірет дәуірінің» (XIX ғасырдың 40-60 жылдарындағы) поэзиясының көрнекті өкілдері:

A) Дулат Бабатайұлы, Шортанбай Қанайұлы, Мұрат Мөңкеұлы.

Б) Сүйінбай Аронұлы, Ақан Сері Корамсаұлы, Шортанбай Қанайұлы.

В) Мұрат Мөңкеұлы, Шортанбай Қанайұлы, Шөже Қаржаубайұлы.
5. XIX ғасырдың басында Кіші жүздің аумағында Ресей әкімшілігінің қолшоқпары Жантөре хан биледі. Оның қарсыласы Нұралы ханның ұлы - жігерлі және өршіл қай сұлтан болды?

А) Ералы.

Б) Бөкей.

В) Қаратай.
6. Қазақстан далаларындағы энеолит дәуірінің ерекшелігі:

A) Мыстан жасалған еңбек құралдарын пайдалану кремний индустриясының дағдарысқа түсуіне және тас құралдар түрінің азаюына әкеліп соқты.

Б) Мыс еңбек құраладарын жетілідірумен қатар кремний индустриясының деңгейі жаңа деңгейге көтерілді, сондай-ақ қыштан және сүйектен жасалған құралдардың өндірісітік – шаруашылық түрлерін кеңейді.

В) Қыш ыдыстардың пайда болуы.
7. Халық аңызы бойынша Жәнібек батыр далада жалғыз бұталы ағаштың жанында ұйықтап жатқан жас жігітті көріп, былай депті: «Бұл жас жігітті үлкен болашақ күтіп отырғанына сенімдімін. Менің болжамым дұрыс болмаса, мен Жәнібек емеспін». Бұл кім туралы аңыз?

А) Абылай хан.

Б) Әбілқайыр хан.

В) Кене хан.
8. Византия деректерінде қыпшақтардың аталуы:

А) кумандар.

Б) половецтер.

В) татарлар.
9. 1853 жылы В. Перовский бұл бекіністі алып, Сырдария әскери желісін құрды. Бұл бекіністің аты:

А) Ақ Мешіт.

Б) Созақ.

В) Яна-Қорған.
10. Біртұтас Қазақ хандығының соңғы билеушісі:

A) Тәуке.

Б) Есім.

В) Тәуекел.
11. Б.з. ІІ ғ. «халықтардың ұлы қоныс аударуының» басталуы қандай тайпалармен байланысты?

А) ғұндар.

Б түріктер.

В) жужандар.
12. Кетпенді егіншілік ең алғаш дамыған кезең:

А) Тас дәуірі.

Б) Қола дәуірі.

В) Мыстытас дәуірі.
13. Қадырғали Жалайырдің шығармасы қалай аталады:

А) «Тарих-и Рашиди».

Б) «Тарих-и Кашгар».

В) «Джами ат-Таварих».
14. Қай жылы азық-түлік салығы тек ақшалай түрдегі бірыңғай ауылшаруашылық салығымен ауыстырылды?

А) 1922 ж.

Б) 1924 ж.

В) 1925 ж.
15. 1917 жылға дейін Ресей империясынын аумағында ресми түрде 11 казактардың әскери құрылымдары ұйым дастырылды. Олардың нешеуі Қазақстан аумағында құрылды?

А) Үш.

Б) Төрт.

В) Бес.
16. Ұлы Отан соғысы жылдарында кеңес-герман майданында шамамен 8 млн. 650 мың неміс солдаты мен офицері қаза тапты. Бұл Екінші дүниежүзілік соғыстың барлық майдандарындағы қаза тапқан жау әскерінің бұлігі

А) 1/2.

Б) 2/3.

В) 3/4.
17. XVII ғасырдағы ақ киізге көтеріп хан сайлау дәстүрі қайда өткізілді?

А) Жошы хан кесенесінде.

Б) Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде.

В) Сығанақтағы сарай алаңында.
18. XVII ғ. 20-шы жылдарының бірінші жартысында Солтүстік Қазақстан арқылы Төменгі Волгаға, Каспий манындағы далалықтарға көшіп келген қандай ойрат тайпалары қалмақтар деп аталды?

А) Хошоуыттар.

Б) Торғоуыттар.

В) Дербеттер.
19. Қазақстан жеріне бірінші қоныс аударған ғұндардың басшысы:

A) У-ди.

Б) Чжи-Чжи.

В) Атиллa.
20. Көне қала Шірік-Рабаттың өмір сүру кезеңі:

A) б.з.б. II ғ. – б.з. XI ғ.

B) б.з.б. III ғ. – б.з. XII ғ.

B) б.з.б. IV ғ. – б.з. XIII ғ.


8 класс. 2 тур. Тестовые задания.

(Каждый верный ответ оценивается в 1 балл)
1. Когда впервые встал вопрос о крестьянской колонизации казахской степи?

А) В сер. 60-х гг. 19 в.

Б) В начале 20 в.

В) В первой половине 18 в.


2. Исламизация Казахстана в XIII-XVII вв. происходила, прежде всего, в форме:

А) Суннизма.

Б) Шиизма.

В) Суфизма.


3. Древнейшие стоянки эпохи раннего палеолита:

А) Шакпаката, Арыстанды

Б) Бориказган, Шабакты

В) Арыстанды, Шабакты


4. Ярким представителем поэзии «Эпохи скорби» (40-60-е гг. XIX в.) были:

А) Дулат Бабатайулы, Шортанбай Канайулы, Мурат Монкеулы.

Б) Суинбай Аронулы, Ахан серэ Корамсаулы, Шортанбай Канайулы.

В) Мурат Монкеулы, Шортанбай Канайулы, Шоже Каржаубайулы.


5. На территории Младшего жуза к началу 19 в. правил хан Жанторе-ставленник русской администрации. Оппозицию ему составил энергичный и честолюбивый султан – сын Нуралы хана.

А) Ералы.

Б) Букей.

В) Каратай.


6. Спецификой энеолита казахстанских степей:

A) являлась из-за использования медных орудий труда деградация кремниевой индустрии и обеднение наборов каменных орудий;

Б) являлся, наряду с совершенствованием медных орудий, подъем на более высокий уровень кремниевой индустрии, а также расширение ассортимента производственно-хозяйственного керамического и костяного инвентаря.

В) появление глиняной (керамической) посуды.


7. Согласно одному из народных преданий батыр Жанибек, увидев в степи спящего юношу у одинокого раскидистого дерева произнес: «Я уверен, что этого молодого человека ждет великая будущность. Будь я не Жанибек, если мое предсказание не сбудется». О ком идет речь в этом предании?

А) Аблай-хане.

Б) Абулхаир-хане.

В) Хане Кене.


8. Как называли кыпчаков византийские источники?

А) куманы

Б половцы

В) татары


9. В 1853 году В. Перовским была взята эта крепость и создана Сырдарьинская военная линия. Название этой крепости:

А) Ак-Мечеть.

Б) Созак.

В) Яны-Курган.


10. Кто был последним ханом единого Казахского ханства.

А) Тауке


Б) Есим

В)Таукель


11. Начало «Великого переселения народов» во ІІ в. н.э. связано с какими племенами?

А) гунны.

Б) тюрки.

В) жужане.


12. Мотыжное земледелие было развито в эпоху:

А) камня.

Б) бронзы.

В) энеолита.


13. Сочинение Кадыр Али-бека (Кадыргали) Жалаири называлось:

А) «Тарих-и Рашиди».

Б) «Тарих-и Кашгар».

В) «Джами-ат-таварих».


14. Продовольственный налог был заменен единым сельскохозяйственным налогом, взимаемым преимущественно в денежной форме:

А) В 1922 г.

Б) В 1924 г.

В) В 1925 г.


15. К 1917 г. на территории Российской империи было учреждено официально 11 казачьих войск. Из них на территории Казахстана насчитывалось казачьих войск:

А) Три.


Б) Четыре.

В) Пять.
16. На советско-германском фронте в годы Великой Отечественной войны погибло около 8 млн. 650 тысяч гитлеровских солдат и офицеров, что составило:

А) 1/2 погибших войск противника на всех фронтах Второй мировой войны.

Б) 2/3 погибших войск противника на всех фронтах Второй мировой войны.

В) 3/4 погибших войск противника на всех фронтах Второй мировой войны.
17. Традиционный ритуал избрания в ханы подъемом на белой кошме в XVII в. проходил:

А) в Мавзолее Джучи-хана.

Б) в Мавзолее Ходжа Ахмеда Ясауи.

В) на дворцовой площади в Сыгнаке.


18. Калмыками стали называться мигрировавшие в первой половине 20-х гг. XVII в. через Северный Казахстан на Нижнюю Волгу, в Прикаспийские степи, ойратские племена:

А) Хошоутов.

Б) Торгоутов.

В) Дербетов.


19. Правитель гуннов, который возглавил первое переселение на территорию Казахстана:

A)У-ди.

Б) Чжи-Чжи.

В)Атиллa.


20. Чирик-Рабат – этодревнее городище, существовавшее в:

А) II в. до н.э. – XI в. н.э.

Б) III до н.э. – XII в. н.э.

В) IV до н.э. - XIII в. н.э.8 сынып

ТАРИХИ ОЙЖҰМБАҚ (10 ұпай)
Қазақ халқының тарихи тұлғасының есімін атаңыз. Төменде тарихи тұлғалардың есімдері мен фамилияларының әріптері орындарын өзгертіп, ретсіз берілген. Сонымен бірге әрбір сөзде бір әріп артық берілген. Әрбір қатардағы әріптерден белгілі тарихи тұлғалардың есімдері мен фамилияларын дұрыс тауып, артық әріпті оң жақтағы қатарға жазу керек. Тапсырманы дұрыс орындап, оң жақтағы әріптерді тігінен оқығанда тағы бір тарихи тұлғаның есімі шығады.


ЕТЕЕКЛУӘ

____________________

______

ЕРЙРЕК

____________________

______

АТАРЛНІМЕ

____________________

______

ЕРВЛЖБЕН

____________________

______

ЫӨЕКБЙ

____________________

______


8 класс

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА (10 баллов)
Назовите имя великого сына казахского народа. Ниже приведены фамилии исторических личностей, в которых нарушен порядок букв. Кроме того, в каждом слове есть лишняя буква. Требуется восстановить правильный порядок букв в соответствии с фамилиями известных людей, а лишнюю букву поместить в колонке справа. Правильно выполненное задание позволит прочесть по вертикали фамилию еще одного известного исторического лица.


ЕТЕКЛУА

____________________

______

ЕРЙРЕК

____________________

______

АТАРЛНАМЕ

____________________

______

ЕРВЛЖБЕН

____________________

______

ЫУЕКБЙ

____________________

______

Аты-жөні / Ф.И. ________________________________________________________________________

Сынып / Класс _________________________________________________________________________

Мектеп / Школа ________________________________________________________________________Аудан, қала, облыс / Район, город, область _________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
ткізу туралы
республикасы білім
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
Конкурс ткізу
стандарттарын бекіту
бойынша жиынты
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
рметті студент
Мектепке дейінгі
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
жалпы білім
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
білім беруді
разрядты спортшы
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...