2 кредит 400 сұрақ

Loading...


бет1/3
Дата29.04.2017
өлшемі114.12 Kb.
  1   2   3
@@@ Саясаттану

2 кредит 400 сұрақ

$$$1 E

Саясат дегенiмiз не:A. Қоғамда билiктi жүзеге асыратын қызмет пен қатынастарды зерттеу;

B. Ортақ мүддеге жету үшiн ұлттардың күш бiрiктiруi;

C. Көпшіліктің хұқының құрметтелуi;

D.Ақыл -ойдыңсипаты;

E. Билiктi ұйымдастыру,ұлттар мен мемлекеттер арасындағы қарым - қатынастар саласындағы әрекеттер жиынтығы.
$$$2D

Саясаттану қандай ғылым:

A. Мемлекет құрылысы туралы пiкiр талас;

B. Саяси қайраткерлердiң өмiрбаяндары;

C. Адамзат биологиялық даму заңдылықтарын зерттейтiн ғылым;

D. Саясат туралы ғылым;

E. бұдан басқа.
$$$3A

«Политика» еңбегiнiң авторы кiм:

A. Платон

B.Аристотель

C.Әл – Фараби

D.Сократ


E.Демокрит
$$$4A

Саясаттанудың негiзгi зерттеу объектiлерi:

A. Саяси билiктiң қалыптасуы мен дамуының, оның мемлекеттi, қоғамды жасау түрлерi мен әдiстерiнiң және қолданылуының заңдылықтары.

B. Адамдар арасындағы қарым - қатынас формаларын зерттеу;

C.Партиялардың, қоғамдық қозғалыстардың қызметтерiн бақылау, қадағалау;

D.Саяси лидерлiкке баулу;

E.Жауаптар дұрыс
$$$ 5 C

«Билiк» дегенiмiз не:

A.өз ойын жүйелi түрде айтып жеткiзу қабiлетi;

B. Капитал (ақша.;

C. қоғамдық қатынастарды ұйымдастыру формасы;

D. Мемлекеттi басқаруға қатысты дау - дамай

E. Қарулы күштер мен құқық қорғау органдары.
$$$6A

"Тақсыр (государь." еңбегiнiң авторы кiм:

A.Н. Макиавелли;

B.Әл – Фараби;

C.Ф. Аквинский;

D.Т. Мор;

E.Т. Компанелла.
$$$ 7 A

Саясаттың негiзгi мазмұны:

A. Билiк үшiн, күрес;

B. Экономикалық қатынастарды жолға қою;

C. Тұрғындардың өмiр сүру деңгейiн жақсарту;

D.Мәдени қатынастарды жетiлдiру;

E. Бұлардан басқа.
$$$ 8 C

ХХ ғасырдың басындағы қазақ халқының саяси - әлеуметтiк ойларына зор үлес қосқан қайраткерлер:

A.Ш. Уалиханов;

B.Әл –Фараби, М. Қашқари;

C.М. Шоқай, А. Байтұрсынов;

D.О. Сулейменов, М. Шаханов;

E.Н. Назарбаев, М. Тажин.
$$$ 9E

Орта ғасырда саясатты түсiнудегi басым көзқарас:

A. Аңыздық көзқарас;

B. ғылыми – жүйелiк көзқарас;

C.Философиялық - этикалық көзқарас;

D. Қарабайыр, қарапайым көзқарас;

E. Дiни - құдайлық көзқарас.
$$$ 10 A

"Қоғамдық келiсiм" атты еңбектiң авторы кiм :

A.Ж.-Ж. Руссо;

B.А. Смит;

C.К. Маркс;

D.Платон;

E. Әл-Фараби;
$$$ 11 E

Н. Макиавелли пiкiрiнше саясаттың анықтамасы:

A. саясат қоғамдық өмiрдегi ерекше құбылыс;

B. саясат экономикалық өмiр айнасы;

C. адам қызметiнiң автономды саласы;

D. өмiрдi басқарудың негiзгi әдiсi;

E. билiкке келу, ұстап тұру, пайдалану үшiн қажеттi құралдар мен тәсiлдер жиынтығы.
$$$12B

Аристотель "Саясат" кiтабында алты билеу формаларын көрсеткен, олар қандай:

A.парламенттiк, демократиялық, авторитарлық, тоталитарлық, монархиялық, тираниялық;

B.монархия, аристократия, полития, тирания, олигархия, демократия;

C. авторитарлық, тоталитарлық, әкiмшiлдiк, бюрократиялық, жеке бастық, эстетистiк;

D.құқықтық, азаматтық, көппартиялық, конституциялық, республикалық, демократиялық;

E.аристократиялық, олигархиялық, конституциялық, құқықтық, демократиялық.
$$$13C

Аристотель өз зерттеулерiнде қандай деректердi пайдаланады:

A. ерте дүние мифтерiн;

B. саяси өмiр грек мемлекеттерiнiң түрлi документтерiн;

C.грек полистерi патшаларының жазбаларын;

D.грек конституцияларын;

E.Платон, т.б. философтар еңбектерiн.
$$$ 14A

Саясаттануда билiк бөлiнiсi теориясын негiздеу қай ойшылдың еншiсiне тидi:

A.К. Маркс;

B.Н. Макиавелли;

C.О. Кант;

D.Ш.-Л. Монтескье;

E.Р. Дарендорф:
$$$ 15 A

Қайсы ғылымдар саясаттану ғылымымен тығыз байланысты:

A. Әлеуметтану, философия, құқықтану;

B. Тарих, лингвистика, логика;

C.Психология, дiнтану, статистика;

D.Жүйелеу теориясы, кибернетика;

E.Механика, физика, информатика.
$$$ 16 B

Қай саясаттанушы дәстүрлi, харизматикалық көсемдер туралы айтқан:

A.К. Маркс;

B.М. Вебер;

C.П. Лавров;

D.Е. Вятр;

E. Д. Истон.
$$$ 17 C

Қай ойшыл алғаш рет мемлекет түрлерiне классификация жасауға алғаш қадам жасады:

A.Милеттен шыққан Фалес;

B.Конфуций;

C.Платон;

D.Плутарх;

E.Сократ.
$$$18 B

Азаматтық саясат”, “Саясат туралы” еңбектерiнiң авторы:

A. Аристотель;
B. Әл-Фараби;

C. М. Қашқари;

D. Демокрит;
$$$19C

Саясаттануда «парадигма» ұғымын еңгізген ғалым

A. М. Герберт

B. А. Смит

C. Т.Кун

D. Т Джеферсон

E. Д. Белл
$$$ 20 B

Алғаш рет саясат күрделi құбылыс екендiгi туралы кiмдер айтты:

A. К. Маркс; М. Вебер;

B. Платон, Макиавелли;

C. Ж.Ж. Руссо

D. В. Гегель;

E. Г. Моска, В. Парето.
$$$ 21 B

Қоғамның құрылымы әлемнiң құрылымына сәйкес келедi деген пiкiрдi кiм айтқан:

A. Мартин Лютер;

B. Әл – Фараби;

C. Низами;

D. А. Августин;

E. Т. Мюнцер
$$$ 22C

Ол қоғамдық меншікті қолдап, жеке меншікке қарсы тұрды. Себебі қоғамдағы қарама-қайшылықтарды тудыратын жеке меншік деген уәжді айтты және мемлекеттік құрылысты 5 түрге бөлді. Ол кім?

A. Аристотель;

B. Демокрит;

C. Платон;

D. Сократ;

E. Демосфен.
$$$23 C

"Саясат", "Афина политиясы", "Этика", "Риторика" атты еңбектердiң авторы кiм:

A. Платон;

B. Демокрит;

C. Аристотель;

D. Эзоп


E. Зенон
$$$ 24 A

«Адам жалғыз өзі саяси тірі жәндік. Сондықтан мемлекет болып бірігіп өмір сүру адамдардың пешенесіне әуел бастан жазылған деп түсіндіреді. Сондықтан патшалық билікке бағыну керек. Яғни аспанда құдай, жерде Рим папасы» деген пікірді айтқан ойшыл.

A. Ф.Аквинский

B. Демокрит

C. А.Августин

D. Д. Скотт

E. Т. Гоббс
$$$25 C

Аристотель анықтаған алты билеу формалары:

A. Парламенттiк, демократиялық, авторитарлық, монархиялық, тираниялық,

республикалық;

B. Құқықтық, азаматтық, көппартиялық, конституциялық, республикалық, демократиялық;

C. Монархия, аристократия, полития, тирания, олигархия, демократия;

D. Авторитарлық, тоталитарлық, әкiмшiл - әмiршiлдiк, бюрократиялық, диктатуралық, атеистiк;

E. Аристократия, олигархия, конституциялық, құқықтық, зайырлы, әлеуметтiк.


$$$ 26 E

Оның ойынша, «мемлекет - қоғамдық келісімнің негінде жалпыға бірдей бейбіт өмір мен қауіпсіздікті сақтау үшін пайда болды және мемлекеттің озық үлгісі монархия» деді. Пікірді айтқан кім?

A. Ф.Аквинский

B. Демокрит

C. А.Августин

D. Д. Скотт

E. Т. Гоббс
$$$27A

Әрхалықтыңадамгершілікбейнесін, оныңзаңдарыныңайырмашылығын, қоғамныңдамуынгеографиялықортағабайланыстырғанфранцияғалымы

A.Шарль Луи Монтескье

B. Вольтер

C. П. Сезан

D. Ж.Ж. Руссо

E. Э. Дега
$$$ 28 B

Оның әлеуметтік-саяси көзқарастары әрбір адам ар-намысының, шексіз құндылықтың иесі, қандай игілікті жоспар болмасын адам оны жүзеге асырады. Сондықтан қоғамдық өмірде тонау, қорлық, зорлық пен зомбылық, күштеу болмауы керек дегенді айтты.

A.Л. Карл

B. И. Кант

C.Шарль Луи Монтескье

D. А.Дюрер

E. Л. Кранах
$$$ 29 B

Саяси құбылысты мерзімі жағынан дәйекті, заманыны қарай, қазіргі және болашақтың байланысын айқындап отырып қарастыратын, әр түрлі саяси оқиғаларды, процестерді, деректерді олардың болған уақыт мезгілін еске ала танып-білуді талап ететін саясаттану пәнінің әдіс-тәсілін атаңыз?

A. Социологиялық әдіс

B. Тарихи әдіс

C. Нормативтік әдіс

D. Салыстырмалы әдіс

E. Жүйелеу тәсілі
$$$ 30B

Саясаттану ғылымының, саяси құрылысқа, институттарға, іс-әрекеттерге және оқиғаларға баға беру функциясын (қызметін. атаңыз?

A. Реттеушілік

B. Аксеологиялық

C. Жетілдіру

D. Болжау

E. Танымдық
$$$ 31 B

Ол саясатты әлеуметтік сипаты жоқ табиғи себептермен, атап айтқанда географиялық ортамен, биологиялық және психологиялық ерекшеліктермен түсіндірді. Саясаттану осы парадигмасыын

A.Тиімді- сыни парадигма

B. Натуралистік парадигма

C. Әлеуметтік парадигма

D. Теологиялық парадигма

E. Жанжалдық парадигмасы
$$$ 32 A

Тиімді (рационалды.-сыни парадигма жанжалдық және мәлімеге келу парадигмалары болып екіге бөлінеді. Жанжалдық парадигманың негізін қалаушыларды атаңыз?

A. К.Маркс, А.Бентли, Земмель, Козер және т.б.

B. М.Вебер, Дьюи, Э. Дюргейм, Т.Парсонстар

C. Р.Моор, Дж. Гудмен, Г. Макдональд және т.б.

D. П. Майер, Б. Рассел, Г. Тард және т.б.

E. К Лоренц, Ч.Мерриам, Г Лассуэлл және т.б.
$$$ 33A

«Мемелекет туралы», «Заңдар туралы », «Міндеттер туралы» еңбектің авторы?

A. Марк Туллий Цицерон

B. Аристотель

C. Сенека

D. Фалес


E. Зенон
$$$ 34 B

Тауке хан жазғызған, қазақ әдет-ғұрып заңдарының жинағы қалай аталады?

A. «Яссы»

B. «Жеті жарғы»

C. «Халық кеңесі»

D. «Билер кеңесі»

E. «Нақыл сөздер» жинағы
$$$ 35C

«Сот реформасы жайында хат» атты еңбектің авторы

A. Ә.Бөкейханов

B. С.Қожанов

C. Ш. Уәлиханов

D. С. Көбейов

E. С.Садуақасов
$$$ 36 C.

«Заңдылықтың принциптері», «Конституциялық кодекстің барлық мемлекеттер үшін бастамасы» атты еңбектің авторы?

A. Марк Туллий Цицерон

B. Аристотель

C. Бентам

D. Фалес


E. Зенон
$$$ 37 A

ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы Батыс елдерінде солидаризмілімі кең өріс алды. Ілімнің негізін қалаушы француз ғалымын атаңыз

A. Л. Дюги

B. А.Парето

C. А. Михельс

D. Дарендоф

E. М.Вебер
$$$ 38C

«Жалпы социология жөнідегі трактат» авторы және «элита» ілімінің негізін қалаушылардың бірі

A. Л. Дюги

B.А. Михельс

C.А.Парето

D. Дарендоф

E. М.Вебер
$$$ 39A

«Адамның басқа жан-жануарлардан ерекшелігі –ол билік үшін күреседі» деп айтқан ойшыл

A. Ибн-Халдун

B. Т. Гоббс

C. Фалес

D. Ибн-Сина

E. Р.Даль
$$$ 40 B

Биліктің осы түрі бойынша, билік дегеніміз басқа адамдардың жүріс-тұрысын, өзін-өзі ұстауын өзгерту мүмкіндігіне негіздеген іс-әрекеттің ерекше түрі деп айтады. Биліктің осы түрін айтыңыз?

A.Телеологиялық

B.Бихевиористік

C.Инструменталистік

D.Конфликтік

E. Ықпал етуші
$$$41

Мемлекеттің пайда болуына қатысты, «Қоғамдық келісім» атты теорияның негізін қалаушы?

A. Р.Мартин

B. Т. Гоббс

C. Ж.К. Шевалье

D. П. Моррис

E. Р.Даль
$$$ 42C

«Саяси ілімнің тарихы» атты еңбектің авторы

A. К.Маркс

B. М.Вебер

C.Б.Чичерин

D. П.Майер

E. А.Каплан
$$$ 43 B

Демократиялық саяси жүйе ойдағыдай өз ісін атқаруы үшін, әдетте, мемлекеттік билікті заң шығарушы, атқарушы, сот билігі етіп үш тармаққа бөледі. Атқарушы биліктің осы жүйесінің негізін қалаушыларды ата?

A. Гегель мен Джон Локк

B. Джон Локк пен Ш. Л. Монтеське

C.Ш. Л. Монтеське мен Гегель

D.Ш. Л. Монтеське пен Б. Спиноза

E. Б. Спиноза менДжон Локк
$$$ 44 B

Саяси билік-таптық, топтық жеке адамның саясатта тұжырымдалған өз еркін жүргізу мүмкіндігін береді. Ал мемлекеттік билік ше? адамдарға міндетті заңдарды шығару мен ұйымдарды сақтау.

A. билікті мойындау

B.заңдарды шығару мен ұйымдарды сақтау.

C. билікті атқару

D. хұқықтық тәртіп орнату

E. Бас бақылушы
$$$ 45 A

Биліктің легитимді типтерін атаңыз?

A. дәстүрлі, харизматикалық және ұтымды, партриархалдық, азаматтық және белсенділік.

B. прагматикалық, түсіндірушілік, болжам жасаушылық, аксиологиялық, тәжірибелік

C. салыстырмалық, жүйелік, бихевиористік, әлеуметтанулық, психологиялық, институционалдық, тарихилық

D. антикалық, классикалық, қазіргі. индивидуалистік, коллективистік және плюралистік

E. мақсаттық, міндеттік, функциялық, аристократиялық, клубтық, бұқаралық
$$$ 46 A

Мемлекеттік биліктің заңдылығы оның легитимдігінен білінеді. Легитимдік дегеніміз не?

A. билікті мойындау

B.заңдарды шығару мен ұйымдарды сақтау.

C. билікті атқару

D. хұқықтық тәртіп орнату

E. Бас бақылушы
$$$ 47B

Монархиялық билік нешеге бөлінеді?

A. 5

B. 2


C. 3

D. 4


E. Бөлінбейді
$$$48A

Конституциялық монархияға жататын мемлекеті ата?

A. Бельгия

B. АҚШ


C. Италия

D. Албания

E. Үндістан
$$$49A

Импичмент дегенім не?

A. жоғарғы лауазымды адамдарды конституцияны бұзғаны үшін немесе басқа қылмысы үшін жауапкершілікке тартуға және ісін сотта қарауға мүмкіндік беретін ерекше тәртіптің түрі.

B.алға қойған мақсатқа іс жүзінде жету үшін ұстаған бағыт.

C.мемлекеттік және қоғамдық құрылыстың негізгі қағидаларын, принциптерін білдіретін негізгі заң.

D.мемлекет басшысының өз қызметіне салтанатты кірісуі

E.адамзаттың еркін жетілуне негізделген мақсатты әлеуметтік қозғалыс.
$$$ 50 C

"Саяси жүйенiң" анықтамасы:

А. Билiк;

В. Мемлекет;

С. Саяси институттардың, қатынастардың, ережелердiң, саяси мәдениет пен сананың бiртұтас реттелген жиынтығы;

D. Сайлау жүйелерiнiң жиынтық бейнесi;

Е. Қоғамның партиялық жүйесi.
$$$ 51 B

Қазақстандағы басқару түрiн ата.

А. Конституциялық монархия;

В. Президенттiк басқару;

С. Парламенттiк басқару;

D. Аралас басқару түрi;

Е. Хандық билiк жүйесi.
$$$52C

Менталитет деген не:

А. Қоғам санасының әр түрiнде – саясатта, құқықта,дiнде көрiнетiн идеялардың,

ұйымдардың жүйесi;

В. Бiрлесу одақтасу;

С. Ойдың бақыты мен тән өзгешелiгi, ақыл шабыты, сана қисындылығы;

D. Рухани өмiрдiң дамуы;

Е. Әлеуметтiк өзгерiстер мен саяси құбылыстар.


$$$53D

"Қазақстан халақ бірлігі» одағы атты партия қашан құрылды?

А. 25-қазан, 1990 ж.;

В. 1-желтоқсан, 1991 ж.;

С. 16-желтоқсан, 1991 ж;

D. 6-ақпан, 1993 ж.;

Е. 4-маусым, 1992 ж.
$$$ 54 C

Монархиялық басқарудың ерекше белгiсi:

А. Бiрнеше императордың болуы;

В. Феодалдық меншiк;

С. Жоғарғы мемлекеттiк билiк мұрагер- монархта болатын басқару формасы;

D. Ақсүйек байлардың билiк етуi;

Е. Билiк бұтақтарының болуы, сайлау жүйесiнiң бекiтiлуi.
$$$55A

Саяси белсендiлiк дегенiмiз не:

А. Саяси режимдi, институттарды дамытуға немесе өзгертуге тырысқан әлеуметтiк топтардың немесе жеке тұлқалардың әрекеттерi;

В. Билiк үшiн күреспен байланысты тұлғаның қызметi;

С. Қоғам өмiрiне индивидтер мен әлеуметтiк топтардыңқатысуы;

Д. Азаматтардың сайлауға қатысуға тырысулары;

Е. Бұлардан басқа.
$$$56C

Қазақстанда 1995 ж. 30 тамызда қабылданған Конституция бойынша парламент екi палаталы:

А. Сенат және Конгресс;

В. Сенат және өкiлдер палатасы;

С. Сенат және мәжiлiс;

D. Ақсақалдар алқасы мен ұлттық Кеңес;

Е. Сенат және Жоғарғы Кеңес.
$$$57A

Саяси тәртіп деп...

A. саяси билік, қоғамды басқарудың әдіс-тәсілдер жиынтығын, азаматтардың құқықтары мен еркіндіктерінің демократиялық дәрежесін айтады.

B.адал, шынайы сайыс арқылы түрде өткізілетін сайлауда айтады.

C.қоғамдық пікір тудыртып, саяси өмірге ықпал етуін айтады

D.адамдардың психологиялық және әлеуметтік теңсіздіктерін айтады

E.қоғамға арнайы білімі мен тәжірибелері бар кәсіби басқарушыларын айтады.
$$$ 58 D

"Демократия"– бұл …

А. өз ойын дәлелдi түрде айта бiлу қабiлетi;

В. Тапсыз қоғам;

С. Билiктi зорлық немесе күш қолдану арқылы жүзеге

асыратын институттар мен ұйымдар жүйесi;

D. Халық билiгі,саяси режимнiң түрi;

Е. өтпелi кезеңде тиiмдi деп саналатын басқару түрi.


$$$59 A

Саяси жүйені «кіріс» және «шығыс» негізінде, талап пен қолдау принциптері арқылы түсіндірген ғалым

A. Д.Истон

B. Т. Парсонс

C. Э. Дюргейм

D. П.Моррис

E. П. Шарон
$$$ 60B

Саяси жүйенің құрлымы неше бөлікке бөлінеді.

A. 6

B. 4


C. 3

D. 7


E. 2
$$$ 61A

Саяси сипаты жоғары саяси инситутқа төмендегілердің қайсы жатады.

A. мемлекет

B. кәсіподақ

C. жастар

D. кәсіпкерлер

E. билік
$$$ 62 A

Саяси жүйенің құрлымдық бөлігі болып табылатын саяси ережеге жатпайтын нұсқаны көрсетіңіз?

A. құқтық заң акты

B. хұқықтық норма

C. конститутция

D. ұйымдарды қорғау

E. жарғылық ережелер
$$$ 63 A

"Қоғамдық пiкiр"ұғымы ненi бiлдiредi:

А. Қоғамдық - саяси, мәдени, экономикалыққайшылықтар негiзiнде құралатын, адамдардың осы жағдайларға қатынасын көрсететiн көпшiлiк санасының өзектi түрi;

В. Ақпарат құралдары арқылы таралатын пiкiрлер;

С. Қоғамда қалыптасқан ой.

D. Парламенттiк пiкiр –таластар нәтижесiнде қалыптасатын көзқарастар;

Е. Саяси элитаға жағымды саяси пiкiр.
$$$ 64 B

"Егемендiк" деген сөзге ненi сыйғызуға болады:

А. Дербес элитамен басқарылатын мемлекеттiң құрылымы;

В. Мемлекеттiң саяси тәуелсiздiгi, билiктiң халықта, ұлттта болуы;

С. Билiктi нығайтуға арналған мемлекет саясатының желiсi;

D. Бұлардың ешқайсысы емес;

Е. Саяси белсендi президент.
$$$65B

Плюралистiк демократия дегенiмiз не:

А. Негiзгi партиялар мен ұйымдардың ара - қатынасы мен "қарсылықтары"

негiзiнде, пiкiр алуандығы қағидасына сүйенiп құрылған билiк жүйесi;

В. Азаматтарды» өз пiкiрiн еркiн айту мүмкiндiгi;

С. Тұлғаныңөзiн бiреудiң көзқарасы мен әрекетiне қарсы қоюы;

D. Ой құрылысы, ақыл қоры;

Е. Пiкiрлердiң бiтiспес қайшылығы.


$$$ 66 A

Демократияның тарихи формалары:

A. антикалық, классикалық және қазіргі.

B. моделдік, теориялық және қазіргі

C. алғашықы қауымдық, өркениеттік, және қазіргі

D. азаматтық, қоғамдық және қазіргі

E. моделдік, азаматтық және қазіргі
$$$67C

"Азаматтыққоғам" дегенiмiз не:

А. Адамдардың бiрлесiп өмiр сүруi;

В. Мемлекет жұртының бiршама ауқатты бөлiгi;

С. Жеке тұлғаның емін-еркін дамуын қамтамасыз ететін қоғамның күйі

D. Саяси билiктi мойындамайтын реакцияшыл топтар;

Е. Бұлардың ешқайсысы азаматтық қоғам мәнiн аша алмайды.
$$$ 68D

Халық билігін орнату үшін оған жағдай жасау керек. Ондай жағдай теңдік болған жерде ғана болады. Б.з.б. V ғасырда демократия деп теңдікке негізделген мемлекетті деген грек тарихшысы

A. Зенон

B. Гераклит

C. Эзоп

D. ГеродотE. Анаксимандр
$$$69D

Экстремизмнiң анықтамасын көрсетiңiз:

А. Әскери күштiң басымдылығына сүйенетiн мемлекет;

В. Шиеленiстердiңқарулы қақтығыстарға асқынуына себептер

С. Қарсылық көрсету, қорғану.

D. Саяси немесе басқа да мақсаттарға жету үшiн заңсыз, куштеу, зорлау тәсiлдерін пайдаланатын әрекет

Е. Реформалар бақытына наразылық
$$$70A

Биліктің легитимді типтерін көрсет?

A. дәстүрлі, харизматикалық, ұтымды, партриархалдық, азаматтық және белсенділік.

B.дәстүрлі, сыни-тиімді, партриархалдық, қорғаныстық және практикалық.

C.харизматикалық, саяси, партриоттық, қорғаныстық және белсенділік.

D.дәстүрлі, харизматикалық, тиімді-сыни, партриархалдық, қорғаныстық және практикалық

E.моделдік, теориялық, тиімді- сыни және қазіргі
$$$ 71 D

Легитимділіктің мінсіз үш түрін көрсеткен неміс қоғамтанушысы

A. М. Хайдегер

B. К. Поппер

C. Гегель

D. М.Вебер

E. К. Маркс
$$$ 72 C

Биліктің бұл легитимділік түрі бойынша, өзінің ерекше батырлығымен, адалдығымен немесе басқа үлгілі қабілет-қасиеттерімен көзге түскен адамды басшы етіп жариялап, халық сол басшының билігіне бас ұрып, соңынан ереді. Легитимділіктің осы түрін айтып беріңіз?

A.тиімді-сыни

B.дәстүрлі

C.харизматикалық

D.азаматтық

E.белсенділік
$$$ 73 D

Әр елде парламентті әр түрлі айтады. Польша мен Финляндияда парламент қалай аталады?

A. Мәжіліс

B. Конгресс

C. Ұлттық жиналыс

D. Сейм


E. Гиксдаг
$$$ 74A

Федеративтік мемлекеті көрсетіңіз?

A. Бразилия

B. Греция

C. Тунис

D. Польша

E. Швеция
$$$ 75C

Республикалық биліктің үшінші түрі саналатын аралас (оны жартылай президенттік немесе президенттік-парламенттік деп те атайды. республикалық билікке қай мемлекет жатады.

A. Израиль

B. Иран

C. Франция

D. Қазақстан

E. Өзбекстан
$$$ 76 C

Қазақстан Республикасының «Ата заңы» (конститутция . неше тарау және қанша баптан тұрады?

A. 9-тарау, 87 баптан

B. 6-тарау, 38 баптан

C. 9-тарау, 98 баптан

D. 6-тарау, 87 баптан

E. 6-тарау, 98 баптан
$$$ 77E

«Тоталитарлық» саяси тәртіп ұғымы латынның қай сөзінен алынған

A. оқу

B. жеке

C. айқын

D. үстемдік

E. жалпы
$$$ 78 B

Жаңа дәуірдегі демократияның классикалық теориясы бойынша, биліктің өз ерекшелігіне қатысты халық билікке толық араласа алмайды. Сондықтан халық, саяси серкелерді, басшыларды сайлау немесе оларды орнынан алу арқылы демократиялық билікке қол жеткізеді. Осы теорияны негіздеуші австрия социологы

A. И. Каплан

B. И. Шумпетер

C. И. Вангер

D. И. Перкил

E. И. Моррис
$$$ 79B

«Ақпараттық демократия» деген тұжырымдаманы ұсынушы француз саясаттанушы

A. Ж.Ж. Руссо

B. М. Рокар

C. Ф. Ревери

D. Ж.Гудон

E. Ж. Луи Давид
$$$80B

Демократияның тура, плебисцитарлық, өкілдік демократя деп бөледі. Тура демократияның анықтамасын көрсет?

A. билік қатынастарын нарықтық жолмен шешу

B. халық маңызды саяси шешімдерді қабылдауда, билік жүргізуде тікелей қатысады

C. азаматтардың саяси ықпалы кемиді.

D. халықтың еркі депутаттарға және биліктің өкілетті органдарына беріледі.

E. халық өзінің таңдау құқығын ақпарат құралымен бірігіп береді.
$$$ 81A

"Теократия"– бұл…

А. Билiктегі дiн иелерi мен шiркеу басшылары қолында болатын басқарудың түрi;

В. Ақсақалдар кеңесiнiң билiгi;

С. Президенттiк билiк;

D. Теоретик - ғалымдардың билiгi;

Е. Құдайдың ғалам үстiнен еткен үстемдiгi.
$$$ 82 C

Құқықтық мемлекеттiң ажырамас бөлiгi:

А. Қарулы күштер, құқық қорғаушы органдар;

В. Идеология, ұлттық сана – сезiм;

С. Азаматтық қоғам, заң үстемдiгi, билiк бөлiнiсi;

D. Стратегиялық жоспар, реформалар;

Е. Бұлардан басқа
$$$83C

Қай ағылшын ойшылы мемлекеттің пайда болуы, патриархтық теорияға байланысты, яғни, рулардың тайпаға, тайпалардың одан үлкен қауымдастыққа олардың одан әрі мемлекетке дейін бірігуінен деп санады.

A. Т.Гоббс

B. Б. Спиноза

C. Р. Филмер

D. А. Ратцель

E. А. Бентли
$$$ 84B

Мемлекеттің толық анықтамасын айтыңыз?

A. Мемлекет -ол қоғам басшысы, адамдар сол елдің азаматы болуы керек.

B. Мемлекет –ол белгілі бір аумақ шеңберінде адамдардың әлеуметтік топтар, таптар мен бірлестіктердің қатынастарымен мен қызметтерін ұйымдастыратын, бақылайтын қоғамның саяси жүйесінің негізгі элементін айтамыз

C.Мемлекет –ол саяси жүйенің басты элементі, негізгі ұйымы, арнаулы күштерді пайдалана отырып, өз аумағындағы азаматтардың мүддесін қорғайды, алғашқы қауымда болған жоқ.

D. Мемлекет –ол экономикаға, салыққа, несие, экономикалық бағдарламаларға, әлеуметтік өмірді ұйымдастыруға, заңдылықты қамтамасыз етуге, мәдени-тәрбиелік салада мемлкет халыққа білім беруге, ғылыммен әдебиет өнерге қамқорлық жасауы.

E.Мемлекет –ол азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекет құруы идеясы.
$$$ 85B

Саяси режим – бұл…

А. Ортақ мақсатқа жету үшiн тұлғаның белгiлi бiр әлеуметтiк топты басқаруы;

В. Белгiлi бiр мемлекеттерге тән саяси қатынастар жиынтығы, басқару әдiстерiнiң сипаты.

С. Зорлық күшiмен бiр адамды өз ықпалына көндiру қабiлетi;

Д. Саяси институттар мен индивидтердiң арасындағы байланыстарды реттейтiн заңдар жинағы;

Е. Саяси оқиғалардың белгiлi бiр мерзiмде қайталанып отыруы.
$$$ 86A

Территориялық - әкiмшiлiк тұрғысынан мемлекеттер қалай жiктеледi:

А. Унитарлық, федеративтiк, конфедеративтiк;

В. Республикалар мен монархиялар;

С. Охлократия, плутократия, олигархиялық;

D. Тоталитарлық, авторитарлық, демократиялық;

Е. Егемендi, автономиялық, отарлық.
$$$87A

Плутократия – бұл…

А. Байлар билiгi;

В. Ақсақалдар билiгi;

С. Халық, қарапайым бұқара билiгi;

D. Шiркеу, дiн басылар билiгi;

Е. Әскерилер билiгi.
$$$88C

Сайлау жүйесi– бұл…

А. Құрылымдар мен саяси институттар жиынтығы;

В. Саяси қатынастардыңәдiстерi мен формалары;

С. Заңшығарушы билiк тармағыныңи жұмыс iстеу тәртiбi;

D. Билiк бұтақтары арасындағы тепе – теңдiк жүйесi;

Е. Жауаптар дұрыс
$$$89E

Мемлекеттiң толық белгiлерiқайсы:

А. Белгiлi бiр территориядағы жоғарғы егемендi билiк

В. Құқық және заңдар,нормалар шығару;

С. басқаруға, шешiмдер қабылдауға, жазалауға монополия,
D. Жұрттан салық - алымдар жинау құқы

Е. Жоғарыда көрсетiлгендер.


$$$90 E

Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша билiк тармақтарыныңжоғарғы органдарының дұрыс құрамы:

А. Парламент, Президент, үкiмет;

В. Соттар, үкiмет; Конституциялық Кеңес, әкiмдер;

С. Парламент, министрлiктер, әкiмдер;

D. Президент, Жоғарғы сот, үкiмет;


Е. Парламент, үкiмет, Жоғарғы сот.
$$$91E

Ешбір мемлекеттің азаматы болып саналмайтын адамдарды қалай атайды?

A.Артистер

B. Апологеттер

C. Аборигендер

D.Анархистер

E.Апатридтер
$$$ 92A

Адамдарды шығу тегіне, бір ұлттың, діннің өкілі болуына байланысты әдейі қыру немесе қудалау.

A.Геноцид

B. Генократ

C. Генезис

D. Генполис

E. Гендерлік саясат
$$$93A

Саяси билiк дегенiмiз не:

А. Таптың, топтың, жеке адамның саясатта тұжырымдалған өз еркiн жүргiзу мүмкiндiгi;

В. Сайланбалы саяси билiк түрi;

С. Халықтың билiкке араласуы;

D. Демократиялық жолмен басқару формасы;

Е. Сот билiгi.
$$$94C

"Азаматтық қоғам" дегенiмiз не:

А. Адамдардың бiрлесiп өмiр сүруi;

В. Мемлекет жұртының бiршама ауқатты бөлiгi;

С. Мемлекеттік құрлымна тыс қалыптасатын әлеуметтік-эконмикалық және мәдени-рухани қоғамдық қатынастардың жиынтығын айтады.

D. Саяси билiктi мойындамайтын реакцияшыл топтар;

Е. Бұлардың ешқайсысы азаматтық қоғам мәнiн аша алмайды.
$$$95A

Демократияны теріс түсінген тобырдың билiгi, ол:

А. Охлократия;

В. Демократия;

С. Плутократия;

D. Олигархия;

Е. Республика.
$$$96C

Адам құқығының жалпыға бірдей Декларациясы қашан қабылданды:

А. 1945ж.

В. 1943ж.

С. 1948ж.

D. 1949ж.

Е. 1953ж.
$$$97B

Адамдардың саяси өмірге қызығушылықтары байқалмайтын саяси мәдениеттік тип

А. Патриархальды

В. Поддонистік

С. Активистік

D. жауаптар дұрыс

Е. Рушылдық
$$$98C

Қоғамдағы төртiншi билiк…

А. Партия;

В. қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстар;

С. Бұқаралық ақпарат құралдары;

D. Қазақстан Халықтар Ассамблеясы;

Е. Сенат.
$$$99D

БҰҰ - на Қазақстан қай жылы қабылданды:

А. 1945 ж.;

В. 2000 ж.;

С. 1991 ж.;

D. 1992 ж:;

Е. 1995 ж.
$$$100B

К. Маркстiң анықтамасы бойынша мемлекет дегенiмiз…

А. Саяси жүйенiң негiзгi элементi;

В. Үстем таптың төмен тап үстiнен үстемдiк жүргiзуі;

С. Белгiлi бiр территориядағы егемендi билiк;

D. Адамдардыңқоғамдасып өмiр сүру формасы;

Е. ұлттық территория тұтастығы.
$$$101B

Мажоритарлық жүйе…

А. Халық бұқарасының жаппай сайлауға қатысуы;

В. Үмiткерлердiң белгiлi округ бойынша көпшiлiк дауыс алуымен анықталатын сайлау жүйесi;

С. Сайлау кезiнде жеке үмiткерге жасалатын жеңiлдiк;

D. Сайлаушылардың белсендiлiгiн арттыруды мақсат еткен ұйымның жұмыс әдiстерi;

Е. Электорат санын анықтайтын есеп жүйесi.
$$$102B

Парасатты ақсүйектер қалай аталады?

А.интеллегенция

В.аристократия

С,жауаптар дұрыс

D.декабрист

Е.дворян
$$$ 103. C

Тоталитаризм терминінің анықтамасы:

А.халық билігі

В.ақсүйектер билігі

С.шектеулі билік

D.монархиялы билік

Е.жауаптар дұрыс емес
$$$104A

Мемлекет басқару түрімен құрылысына қарай нешеге бөлінеді?

А.3-ке

В.4-ке


С.5-ке

D.6-ға


Е. Бөлінбейді
$$$105C

Мемлекеттің пайда болуының қоғамдық келісім теориясын қалағандар:

А.А.Августин, Ф.Аквинский

В.Роберт Филмер

С.Т.Гоббс, Г.Гроций, Ж.Ж.Руссо

D.В.Соловьев және т.б.

Е.жауаптар дұрыс емес
$$$106 B

Пропорционалдық сайлау жүйесінің айырмашылығы:

А.абсолютті сайланады

В.жеңіп алынған дауыспен

С.сайлаушылар қолдауымен

D.жауаптар реті жоқ

Е.дауысы 50 пайыздан асса
$$$107B

Сайлау цензі бойынша, президенттікке үміткердің ең төменгі жас мөлшері қаншада болу керек?

A. 20 жаста

B. 40 жаста

C. 26 жаста

D. 35 жаста

E. 30 жаста
$$$ 108B

Немістің көрнекті саясаттанушы М. Вебердің ойынша, саяси партиялардың неше тарихи кезеңі қалыптасқан?

A. 2

B. 3


C. 4

D. 6


E. 5
$$$ 109D

Партия сөзінің толық анықтамасын айтыңыз?

A.«Партия» сөзі латын тілінен аударғанда «бөлу», «бөлшек» дегенді білдіреді.

B.Қоғамның қай жігіне партияның ықпалы күшті жүрсе, соны–партия дейміз.

C. Партия –ол саяси өмірдің мәселелсін реттеуші

D. Партия деп мемлекеттік билікті қолға алуға немесе билік жүргізуге қатынасуға бағытталған, ортақ мүдде, бір идеология негізінде құрылған адамдардың ерікті одағын айтамыз.

E. Партия –деп демократиялық жолмен қабылданған заң үстемдік ететін, оның алдында бәрі де тең саналатын, жеке адамның құқығы жан-жақты қамтамасыз етілетін мемлекеттік құрылысты айтамыз.
$$$110C

Екі палаталы Парламент сайлауы қашан болды?

А.1995 жылы

В.1998 жылы

С.1999 жылы

D.2001 жылы

Е.2005 жылы
$$$111C

Сыртқы саясат деп:

А.өз ішіндегі саясат

В.әлеуметтік топтар арасындағы саясат

С.жеке мемлекеттердің дүниежүзілік дәрежедегі саясаты

D.топтық мүдделер саясаты

Е.жауаптар толық емес
$$$112C

Мемлекеттер арасындағы дүниежүзілік деңгейдегі қатынас түрі:

А.сыртқы саясат

В.ішкі саясат

С.халықаралық қатынас

D.дипломатиялық байланыс

Е.халықаралық саясат
$$$ 113D

алықаралық саясатпен тығыз байланыстағы ұғым мазмұны қалай аталады?

А.саясат

В.ұлттық мүдде

С.саяси жүйе

D.саяси қатынас

Е.саяси тәртіп
$$$114Ұлттық мүддемен етене байланысты ұғым:

А.ұлттық қауіпсіздік

В.ұлттық мәдениет

С.ұлттық сана

D.ұлттық бейімделу

Е.ұлттық тәрбие


$$$115.B

Сыртқысаясаттыңқалыптасуынаықпалетушімаңыздымәселе:

А.ашық күрес

В.географиялық орналасу

С.табиғи байлығы

D.билігі


Е. Жауаптардың бәрі де
$$$116B

Регресс деген не?

А.алға жылжушылық

В.кері кетушілік

С.реформалар жасау

D.саясаттық байланыстар

Е.жауаптар дұрыс емес
$$$117A

Баламасайлау:

А. басқарушыорынғаекiнемесебiрнешеүмiткерлердентұратынсайлаупроцесi;

В. Можаритарлық, пропорционалдық, аралассайлаужүйелердiңтиптерi;

С. Сайлауда көп дауыс жинаған партиялар;

D. Сайлауда бiрдей дауыс жинаған партиялардың жиынтық дауыс саны;

Е. Депутаттардың сайлаушылармен қарым - қатынастары.
$$$ 118.B

Демократиялық режимдер:

А. Монархия мен конституциялық монархия;

В. Басқарудың президенттiк және парламенттiк түрлерi;

С. Авторитарлық тәртiп;

D. Тоталитарлық тәртiп;

Е. Олигархия, плутократия және диктатура.
$$$119C

Бірпартиялық жүйе ненің белгісі?

А.авториторлық

В.либералдық

С.тоталитарлық

D.демократиялық

Е.шовинистік
$$$120A

Әртүрлі әлеуметтік жүйелердің қосылып, «аралас қоғамға» бірігуге негізделген концепция.

А. Конвергенция

В. Конформизм

С. Лоббизм

D. Легитимділік

Е. Бұдан басқа
$$$124C

"Невада - Семей" қозғалысы негiзiнде қандай саяси партия дүниеге келдi:

А. Табиғат;

В. Жасылдар партиясы;

С. Қазақстан Халық Конгресi;

D. Қазақстан Халық Бiрлiгi партиясы;

Е. Азат партиясы.
$$$122.B

Төмендегi партиялардың қайсысы идеологиялың айырмашылық негiзiнде ерекшеленген:

А. Прогрессивтi, демократиялық, революциялық, монархиялық, радикалды;

В. Социалистiк, коммунистiк, буржуазиялық, ұлттық- демократиялық, реформистiк.

С. Басқарушы, оппозициялық, жария, көлеңкелi;

D. Бұқаралық, кадрлық, таптық, парламенттiк;

Е. Дiни, экстремистiк, экологиялық, республикалық.
$$$123.E

Төмендегiбелгiлердiңқайсысымемлекеттiкқұрылымныңфедеративтiкформасынасәйкескеледi:

А. Ортақ конституцияның жоқтығы, ортақ азаматтықтың болмауы;

В. Жекелеген әкiмшiлiк – аймақтық бiрлiктердiң тәуелсiздiгiне сүйенген мемлекеттiк құрылым;

С. Конституциясы бойынша бiртұтас билiк органдары, құқық жүйесi бар, орталықтандырылған мемлекет;

D. Ортақ конституция негiзiнде өз конституцияларын жасайды, билiктiң жоғарғыоргандары мен бiртұтас құқық жүйесi бар;

Е. Территориялық өзiн - өзi басқару принципiне негiзделген субьектiлер арасындағы шарт, билiктiң жоғарғы органдарының кадрлары оның төменгi органдарынан жинақталады.
$$$124C

ҚазақстанКонституциясыбойыншаүкiметқұрамынанықтап, Президенттiңбекiтуiнекiмұсынады:

А. Парламент спикерi;

В. Мемлекттiк хатшы;

С. Премьер – Министр;

D. Жоғарғы сот;

Е. Конституциялық Кеңес төрағасы.
$$$125A

Таптардыңжойылуынабайланыстымемлекеттежойыладыдегенуағыздықайәлеуметтiк–саясиойбағытынасихаттайды:

А. Анархизм;

В. Социал – реформизм;

С. Ленинизм;

D. Марксизм;

Е. Либерализм.
$$$126D

Жариялылық деген не:

А. Барлығына рұқсат барды білдіретін, біздің мәдениетке сырттан келген ұғым

В. Іс-әрекет бостандығы

С. Сөз бостандығы ұғымына жақын, бірақ оған сәйкес емес ашық саяси пікір ұғымы

D. Өз ойын ашық айту, ешқандай шек қойылмау

Е. Бұдан басқа
$$$127A

Ұлттық сана ұғымын қай сөйлем нақты анықтайды:

А. ұлттық - этникалық қауымдастықтың тарихы, қазiргi жағдайы, болашақ дамуы туралы көзқарастардың, ой – пiкiрлердiң жиынтығы;

В. ұлт тағдырына қатысты пiкiрлердiң демократиялық принциптермен құрылуы;

С. ғасырлар бойы бiрге өмiр сүру нәтижесiнде территориялық, экономикалық және тiл мәселесi жөнiнде қалыптасқан рухани өмiр келбетi;

D. ұлттық тәуелсiздiкке қол жеткiзу үшiн күресуге шақыратын идеялар жиынтығы;

Е. ұлтшылдықтың шектен шыққан түрi.
$$$128C

Мемлекеттік төңкерісті жүзеге асырудағы заговоршыл топтың әрекеті:

А. Пеокция

В. Терроризм

С. Путч

D. РадикализмЕ. Бұдан басқа
$$$129C

Егемендiмемлекетанықамасынқайсөйлемнақтыбередi:

А. Экономикалықдамудыңбелгiлiбiрсатысынашыққанмемлекет;

В. Демократиялық даму жолын таңдаған мемлекет;

С. Iшкi және сыртқы саясатта дербес, саяси тәуелсiз мемлекет;

D. Күштi армиясы бар, халықаралық саясатта өз орыны бар ел;

Е. Белгiлi бiр этникалық - ұлттық негiзде құрылған республика.
$$$130A

Сайлау жүйелерiнiң негiзгi түрлерiн атаңыз:

А. Пропорционалды, мажоритарлы;

В. Шетел бақылаушыларының қатысуын құптайтын сайлау жүйесi;

С. Баламалы сайлау жүйесi;

D. Тiкелей немесе жанама сайлау;

Е. Референдум немесе плебисцит:
$$$131D

Саясаттануда идеологияға шектен тыс бағындырылған саяси режим қалай аталады:

А. Демократиялық;

В. Мобилизациялық;

С. Технократиялық

D. Идеократиялық

Е. Популистiк.
$$$132A

ТөменгiұйымдардыңқайсысыБҰҰ- ныңарнайыбөлiмшеұйымыболып табылады:

А. ЮНЕСКО;

В. НАТО;


С. Саяси ғылымдардың халықаралық ассоцияциясы;

D. ЕҚЫҰ (ОБСЕ.;

Е. ОПЕК
$$$133C

ҚР ұлттық банк төрағасын кiм тағайындайды:


А. Премьер-Министр;

В. Парламент;


С. Президент;
D. Сенат;
Е. Мәжiлiс.
$$$134B

Конституция дегенiмiз…

А. Заңдар жинағы;

В. Мемлекеттiк және қоғамдық құрылыстың негiзгi қағидалары, принциптерi бiлдiретiн негiзгi заң;

С. Мемлекеттiк заң;

D. Саяси-экономикалық заңдар жинағы;

Е. Билiктi жүзеге асыру туралы заң.
$$$135D

Қай мемлекетте саяси режим теократиялық сипатта:

А. Ресей;

В. Үндiстан;

С. Пәкстан;

D. Иран;


Е. Түркия.
$$$136B

Саяси шешiмнiң тиiмдiлiгiн не анықтайды :

А. Халық мүддесiнiңөзгеруiне ықпал ету;

В. Саяси мақсатқа жетудiңұтымды жолын таңдай бiлу;

С. Шешiмнiң пiкiр – сайыстардан кейiн барып қабылдануы;

D. Мамандармен, сарапшылармен кеңесе отырып қабылданған шешiм;

Е. Бұлардан басқа өлшеммен анықталады.
$$$137B

Қазақстанда қандай партиялық жүйе қалыптасқан?

А. Қоспартиялық;

В. Көппартиялық;

С. Аралас;

D. Бiрпартиялық;

Е. Қазақстанда партиясыз саяси жүйе.
$$$138A

Саяси көсемнiң дұрыс анықтамасы…

А. Қоғамдық, саяси - әлеуметтiк мәселердi шешуде халықтың саяси көзқарасына ықпал ете алатын тұлға;

В. Лауазыма байланысты қонатын қасиет;

С. Қаржылық мүмкiндiгi мол, билiк басындағы тұлға;

D. Күшпен ықпал ете алатын адам;

Е. Мемлекеттi экономикалық дағдарыстан шығара алатын тұлға.
$$$139E

Мемлекет пен құқықтың қажеттiлiгiн қай идеологиялық бағыт жоққа шығарады:

А. Либерализм;

В. Неоконсерватизм;

С. Гандизм;

D. Марксизм;

Е. Анархизм.
$$$140B

Электорат ұғымының нақты анықтамасын табыңыз:

А. Қоғамдағы әлеуметтiк топ;

В. Сайлау құқы бар адамдар тобы;

С. Таптар арасындағы қарым - қатынас әдiсi;

D. Белгiлi бiр партияны жақтайтын қоғам бөлiгi;

Е. Сайлау құқынан ажыратылған адамдар тобы.
$$$141A

Қай елде демографиялық саясат халықтыңөсiмiн қолдамайды:

А. Қытай;

В. Қазақстан;

С. Тәжiкстан;

D. Франция;

Е. Өзбекстан.
$$$142E

Билiктiң атқарушы тармағы қайсы:

А. Бұқаралық ақпарат құралдары;

В. Сенат;

С. Мәжiлiс;

D. Үкiмет;

Е. Сот.
$$$ 143 B

Қазақстан қандай халықаралық ұйымға мүше:

А. НАТО;

В. БҰҰ;


С. ЕҚЫҰ (ОБСЕ.;

D. ОПЕК;


Е. Араб Елдерiнiң Лигасы:
$$$144 B

Патриотизм дегенiмiз не:

А. өз үкiметiн қолдау;

В. Отанға деген адамгершiлiк және азаматтық сүйiспеншiлiк сезiмi;

С. Халықаралық қатынастардағы жеке адамныңұстанымы;

D. өз елiн жақтау;

Е. Жеке адамның өз мемлекетiнiң әлеуметтiк дамуына үлес қосуы.
$$$145E

Саяси жүйенiң басты элементі қайсы:

А. Мемлекет;
В. Саяси партиялар;
С. Саяси мүдде;
D. Саяси күрес;
Е. Саяси режим.
$$$146A

Депортация дегенiмiз:

А. Жеке адамдарды халықтарды ерiксiз күшпен жер аудару;
В. Халықтардың қоныс аударуы;
С. Экономикалық жағдайға байланысты қоныс аудару;

D. Қоныс аударуға табиғи факторлардың ықпалы;


Е. Халықтың өз еркiмен қоныс аударуы.
$$$147C

Президент ҚР Конституциясы бойынша қандай тетiк арқылы билiктен аластатылады:

А. Сенiмсiздiк вотумы;
В. Күш қолдану арқылы;
С. Парламент тарапынан болатын айыптау-импичмент;
D. Үкiмет тарапынан болатын сенiмсiздiк;
Е. Референдум арқылы халық еркiмен билiктен ажырату.
$$$148C

Қазақстан Республикасының заң шығарушы жоғарғы мемлекеттiк орган:

А. Премьер- министр
В. Үкiмет;
С. Парламент;
D. Президент;
Е. Жоғарғы сот.
$$$149C

Сенат депутаттарыныңөкiлеттiк мерзiмi:


А. 4 жыл;

В. 5 жыл;

С. 6 жыл;

D. 7 жыл;

Е. 3 жыл;
$$$150B

Мәжiлiс депутаттығына неше жастан бастап сайланады:


А. 30 жастан;

В. 25 жастан;

С. 40 жастан;

D. 35 жастан;

Е. 20 жастан.
$$$151C

Атқарушы билiк дегенiмiз …

А. Демократиялық басқару формасы;
В. Билiк бөлiнiсi теориясы негiзiнде қызмет iстейтiн мемлекеттiк органдар жүйесi;
С. Үкiмет органдары;
D.Билiктi келiсiп жүзеге асыру;
Е.Жергiлiктi өкiмет органдары.
$$$152A

Альтернатива дегенiмiз:

А. Бiрнеше мүмкiндiктiңiшiнен бiреуiн ғана таңдап алу;
В. Жеке дара оқшаулану;
С. Демократия принципi;
D. Басқару формасы;
Е. Бiрлесiп әрекет жасау.
$$$153B

Автономия дегенiмiз не:


А. Мемлекеттiкбасқаруформасы;
В. Бiрмемлекеттiңшеңберiндеөзiн-¼зiбасқаруғаберiлгенсаяси-ұлттыққұрылым;

С. Жеке дара басқару;

D. Демократиялық басқару формасы;
Е. Саяси билiк түрi.
$$$154B

Автократия дегенiмiз не:

А. Бiр адамның жеке дара билiгi;

В. Жеке адамның беделi арқылы басқару;

С. Абсолюттi басқару жүйесi;

D. Монархиялық басқару формасы;

Е. Көсемнiң басқару жүйесi.
$$$155B

ҚР Конституциясы неше бөлiмнен тұрады:

А. 5;

В. 9;


С. 6;

D. 7;


Е. 8.
$$$156A

Абсолютизмдегенiмiз:


А. Өкiметбилiгiшексiзжекедарабiрадамныңқолындатұрғанмемлекеттiкбасқарудыңтүрi;
В. Жалпыхалықтықбасқару;
С. Сайлауарқылыбилiкбасынакелуi;
D. Келiсiпбасқару

Е. Конституция талабына сай басқару.


$$$157C

Консенсус дегенiмiз не:

А. Нақты шешiм, халықаралық келiсiм, құжаттар әзiрлеу және қабылдау әдiсi;

В. Саяси әлеуметтiк идеялар жиынтығы;

С. Саяси мәселе бойынша тараптардың ортақ шешiмге, ымыраға келуi;

D. Көзқарастардың саяси мәселе бойынша сәйкес келмеуi;

Е. Заңмен бiрiктiрiлген әртүрлi ұйымдасқан күштер мен ықыластар.
$$$158 B

Инагурация дегенiмiз не:

А. Салтанатты мәжiлiс;

В. Мемлекет басшысыныңөз қызметiне салтанатты түрде кiрiсуi;

С. Халықаралық деңгейдегi жиналыс;

D. Мемлекеттiк маңызды оқиғаны жариялау;


Е. ұлттық мейрам.
$$$159 C

Интеграция дегенiмiз…

А. Мемлекеттегi заңдар жүйесi;

В. Саяси партиялар одағы;

С. Мемлекетаралық саяси, экономикалық, әскери, мәдени жақындасу;

D. Қоғамдық ұйымдардың одағы;

Е. Жауаптар дұрыс
$$$160A

Инфрақұрылым дегенiмiз…

А. Экономикалық немесе саяси құрылымдар бөлiгi;

В. Белгiлi бiр қоғамдық органның сыртқы көрiнiсi;

С. Экономикалық, әлеуметтiк саясат нәтижесiнде болатын өзгерiстер;

D. Қоғамның сыртқы келбетi;

Е. Елдiң жалпы өркениеттiк бейнесi.
$$$161A

Саяси қызметтегi күрес жолдары:

А. Революция, контрреволюция, билiк, реформа, саяси төңкерiс;

В. Саяси партиялардың билiкке ұмтылуы;

С. Экономикалық, әлеуметтiк саясаттың нәтижесiнде болатын өзгерiстер;

D. Сыртқы саясат желiсiн қалыптастыру;


Е. Жиналыстар, шерулер арқылы көсемдердiң бағдарламаларын азаматтарға бiлдiру.
$$$162A

"Элита" түсiнiгiнiң мағынасы:

А. Саясаттағы, рухани өмірдегі таңдаулы адамдар

В. Адамдардың кәсiбiне, мамандығына сай бiрiккен ерекше тобы;

С. Белгiлi бiр саяси мақсатқа жету жолында ортақ бағдарламасы бар топ;

D. ХV ғ.- ғы адамдардың саяси құқығына байланысты оқшауланған топ;

Е. Жоғарғының бәрі дұрыс
$$$163 A

Диктатура ұғымын дәл беретiнi:

А. Қарулы күшке сүйенетін, заңмен шектелмеген шексіз мемлекеттік билік;

В. Демократиялық басқарудың бiр түрi;

С. Заңмен щектелетiн билiк;

D. Байлардың билiгi;

Е. Күштеуге деген мемлекеттiң құқы.
$$$164C

Конфедерация дегенiмiз қайсы:

А. Мемлекетердiң экономикалық одағы;

В. Басқару формасы;

С. Белгiлi бiр мақсаттарды (әскери, сыртқы саясаттағы және с.с.. жүзеге асыру үшiн бiрлескен егемендi елдердiң саяси одағы;

D. Мемлекеттердiңшекаралық одағы;


$$$165B

Демографиялық процесс дегенiмiз…

А. Қоғамдағы түрлi топтардың өз мүдделерi үшiн күресi;

В. Туу, өлу, табиғи өсiм, неке , айырылысу, көшi - қон үрдiстерiнiң жиынтық өзгерiстерi;

С. Қоғамның дамуына әсерi бар маңызды оқиалар мен факторлар;

D. Оралмандарға жан – жақты қолдау көрсету;

Е. Қоғамның даму процесi.
$$$166A

Әлеуметтiк мәртебе дегенiмiз не:

А. Әлеуметтiк топтың немесе тұлғаның қоғамдағы орынын айқындайтын көрсеткiш;

В.Белгiлi бiр әлеуметтiк субъектiге қалыптасқан көзқарас;

С. Әлеуметтiк дамудың өлшемi;

D. Жеке адамныңқоғамдық белсендiлiгі;

Е. Халықаралық қатынастардағы мемлекеттiң даму деңгейiнiңөлшемi.
$$$167 A

Оппозиция дегенiмiз…

А. Саясатқа, қайраткерлерге қарсылық ету, кедергі жасау;

В. Саяси, экономикалық, әлеуметтiк мәселелердегi пiкiр алуандығы;

С. Белгiлi бiр топтың, партия мүшелерiнiң жiкке бөлiнуi;

D. Қоғамдық қозғалыстардың саяси басшылығындағы ұстанымдардың сәйкессiздiгi;

Е. ұйымныңөз ұстанымын басқа саяси қатынастар субъектiлерiнiң бағыттарына сәйкестендiру
$$$168B

БҰҰ құруға кiмдер қатысты:

А. Хрущев, Кеннеди;

В. Сталин, Трумен, Черчиль;

С. Брежнев, Брант;

D. Миттеран, Кастро;

Е. Мао Цзе Дун.
$$$169C

Қоғамның саяси жүйесінің толық анықтамасын айтып бер.

A. Қоғамның саяси жүйесі деп саяси биліктің пайда болуын қазіргі саясаттануда мемлекеттің пайда болуымен байланыстыруын айтады.

B. Қоғамның саяси жүйесі деп мемлекетті қорғайу, ішкі тәртіпті сақтайу, саяси билікті құлатуға әрекет жасаушыларға мүмкіндік бермеуді айтады.

C. Қоғамның саяси жүйесі деп билік жүргізіп, қоғамда тұрақтылық пен тәртіпті қамтамасыз ететін, әлемуметтік топтар, таптар, ұлттар, мемлекеттер арасындағы саяси өзара қатынастарды реттейтін ұйымдар мен мекемелердің жиынтығын айтады.

D. Қоғамның саяси жүйесі –қоғамдықпікір тудырып, саяси өмірге ықпал ету жағынан оны 4-ші билік түрін айтады.

E. Қоғамның саяси жүйесі деп адамдарға міндетті заңдарды шығару мен ұйымдарды сақтауын айтады.
$$$ 170A

Сайлау жүйесі дегеніміз ...?

A. Өкілетті және басқа мемлекеттің сайланбалы билік органдарын құру жолдарын, түрлерін, әдіс-тәсілдерін анықтайтын, тәртіпке келтірілген нормалар, ережелер жиынтығын айтады.

B. Пропорционалды сайлау

C. Мажоритарлық сайлау

D. Сайлаудың жалпыға бірдей, тең және сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беруі

E.сайлау нәтижесінде үміткердің округ бойынша көпшілік дауыс алуы.
$$$171C

Американдық саясаттанушы Дж. Ла Паломбараның партия неше белгімен сипатталады?

A. 5

B. 8


C. 4

D. 6


E. 7
$$$ 172 A

Алғашқы көпшілік партия қашан құрылды?

A. 1861ж

B. 1865ж


C. 1853ж

D. 1867ж.

E. 1864ж.
$$$ 173C

Германиядағы бірінші көпшілік жұмысшы партиясы қашан құрылған?

A. 1861ж

B. 1865ж


C. 1863ж

D. 1867ж.

E. 1864ж.
$$$ 174E

Саяси идеологиясына қарай партиялар неше түрге бөлінеді?

A.3

B.4


C.6

D.8


E.5
$$$ 175 B

Авангардтық партияны ұстанған мемлекеттің партиясын айтыңыз?

A.АҚШ-тағы Ұлттық партия

B. Үндістандағы ұлттық конгресс партиясы

C. Швециядағы жасылдар партиясы

D. Германиядағы халықтық социал партиясы

E. Жапон ұлттық еркін демократиялық партия
$$$ 176A

Саяси өмірдегі алатын орны, билікті жүзеге асыруға қатысуына қарай партия нешеге бөлінеді?

A.4

B.2


C.3

D.6


E.5
$$$ 177B

Бірпатриялық мемлекетті көрсетіңіз?

A. Үндістан

B. Қытай

C. Греция

D.Тунис


E. Сенигал
$$$ 178 A

Коалиция сөзінің анықтасын табыңыз?

A. Жалпы мақсатқа жету үшін партиялар одағын айтады.

B. Партиялардың өзіндік идеологиялық бағытына және саяси тәртіпті қолдауларына қарай өзіндік әрекеттері

C. Саяси партиялардың генезисі

D. Саяси өмірдің мәселелесін реттеуші күштердің болуы

E. Қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстар
$$$ 179D

Егер дербес партия ұзақ уақыт (20-30 жыл бойы. билік етсе, оны....

A. социалистер коалициясы деп айтады

B. коммунистер коалициясы деп айтады

C. өкіметтік коалициясы деп айтады

D. басымдық коалициясы деп айтады

E. бақылау коалициясы деп айтады
$$$ 180 А.

Бөкейханов басқарған «Алаш» партиясы қашан құрылды

A.1917 ж

B.1915ж.


C.1914ж.

D.1918ж


E. 1913ж
$$$ 181B

1917 жылғы «Үш жүз» партиясының көсемі

A. М. Қойшыбаев

B. Қ. Тоғысов

C. Н. Төлеуов

D. Е. Айтов

E. Д. Сәрсембин
$$$ 182B

Қазақстаның социал-демократиялық партиясы қашан құрылды

A. 1996 ж.

B. 1991 ж.

C. 1985 ж.

D. 1995ж.

E. 1990 ж.
$$$ 183A

«Элита» түсінігің негізін қалаушылардың бір Вальфредо Паретоның еңбегі қалай аталады?

A. «Жалпыға бірдей социология трактатты»

B. «Саяси ғылым негіздері»

C. «Элита заңы»

D. «Билеуші элита»

E. «Абсолютік құқық»
$$$ 184C

Саяси элиталарды қалыптастырудың, жоғары лауазымды қызметке іріктеп алудың 2 түрі бар. Соларды көрсет?

A. антрепренерлік және мандаттық

B. бәсекелестік және төзімділік

C. антрепренерлік және гильдия

D. авангардтық және гильдия

E. жетекшілк және гильдия
$$$ 185. D

Элитаның осы түрі бойынша, саяси элитаның басқарушы қызметке үміткердің ерекше қасиеттері, көпшілік жұртқа ұнай білу қабілеті басты орын алады. Мұнда кандидаттың байлығына, кәсібіне, біліміне, мамандығына, т.с.с. онша мән берілмейді. Айтылып отырған элитаның басқарушылқ түрін атап көрсетініңіз?

A.мандаттық

B. төзімділік

C. авангардтық

D. антрепренерлік

E. гильдия
$$$186D

«Элита коэффицентін» ұсынған философ

A. Гегель

B.А. Шопенгауэр

C. К. Маркс

D. Н. А. Бердяев

E. Ф. Энгельс
$$$ 187C

Аймақтық элитаға кімдер жатады?

A. Билік басындағылар

B. Паритялар

C. Облыс әкімдері

D. Сырттан келгендер

E. Бөлім басшылары
$$$ 188 «C

Саяси элита» ілімінің өкілі, «Саяси партиялар, Демократияның олигархиялық үрдістері туралы очерк» атты еңбек жазған және «Олигархияның темірдей заңын» ұсынған ғалым

A. В.Парето

B. Г. Моска

C. Р. Михельс

D. Р. Милсс

E. Т. Парсонс
$$$ 189C

Саяси топ бастаушылар топтастыруға алғаш қадам жасаған неміс ойшылын атаңыз?

A. А. Дюрер

B. И.Кант

C. М. Вебер

D. К. Маркс

E. Э. Дюргейм
$$$190B

Қ.Р. Тудың авторы кім

A. Ш. Наурызбаев

B. Ш. Ниязбеков

C. Ш. Қасымов

D. Ш. Уәлиханов

E. Ш. Базарбаев
$$$ 191C

Қ.Р. ЕҚЫҰ (ОБСЕ. қашан төрағалық етті

A. 2006

B. 2008


C. 2010

D. 2009


E. 2007
$$$192A

Саяси сана деп ...

A. өмірдегі саяси қатынастарды бейнелейтін, оларды түсініп-сезінетін, адамдардың бұл саладағы іс-әркеттеріне бағыт-бағдар теретін әлеуметтік сезімдер, түсініктер, көзқарастар жиынтығын айтады.

B.жеке адамдар мен топтарға ауызша және жазбаша түрінде сұрақтар қою жолымен алғашқы саяси- әлеуметтік ақпарат алу тәсілдері

C.ортақ әлеуметтік белгілердің болуымен біріккен, бірлескен, адамдар жиынтығы.

D.қоғамның, мемлекеттің т.б. топтардың даму бағытын анықтайтын әлеуметтік және саяси құбылыстар мен процесстердің арасындағы тұрақты өзара байланыстар.

E.қоғамның иерархиялық әлеуметтік құрылымындағы негізгі бұқара көпшіліктен белгілі бір ерекшеліктерімен айрықшаланып, жетекшілігі, жеңілдіктері бар және мемлекеттік билікке салмақты ықпал жасайтын немесе оны жүзеге асыратын адамдар тобы, жігі.
$$$ 193A

«Идеология» ұғымы гректің «идея»- бейне және «логос» -білім деген сөздерінен шыққан. Оны ғылыми айналымға, әдебиетке еңгізген француз ғалымын атаңыз?

A. В. Дестют де Тарси

B. А. Дестют де Траси

C. Жан-Жак де Траси

D. В. Дестют да Траси

E. А. Дюшон де Траси
$$$194A

Саяси сана неше деңгейден тұрады?

A.4

B.7


C.5

D.3


E.6
$$$ 195D

Саяси идеология қай дәуірде дүниге келді?

A. Ерте заманда

B. ХХ ғасырда

C. Қайта өрлеу

D. Ағартушылық дәуір

E. Ренессанс
$$$ 196D

Cаяси іс-әрекетті түсіну мен әлеуметтік шиеленістерді бәсеңдету. Осы айтылған сұрақ саяси идеологияның қай қызметіне тән?

A.Танымдық қызметі

B.Бағдарламалық қызмет

C.Жұмылдыру қызметі

D.Амортизациялық қызметі

E.Бағалау қызметі
$$$ 197C

Қоғам өмірінде идеологияның неше қызметі бар.

A. 2

B. 4


C. 5

D. 3


E. 7
$$$198B

Саяси идеология анықтамасын толық айтып бер?

A.адамдар ұжымы мен топтар, таптардың т.б. бірлестіктердің сезімімен мінез-ғұрыптарынан пайда болуын айтамыз.

B. адамдардың үлкен әлеуметтік топтарының іс-әрекетіне бағдар беріп, олардың мақсат-мүдделерін білдіретін және қорғайтын идеялар мен көзқарастар жүйесін айтамыз.

C. Әр түрлі-саяси, құқықтық, этикалық, діни, эстетикалық философиялық т.б. болып келуін айтамыз

D.Адамдар өздері қойған мақсатына сәйкес қоғамда саналы тәртіп орнату мүмкіндігін айтатыз

E.Ережелер, рухани байлықтар, бағалы бағыттар жүйесін айтамыз
$$$ 199C

Саясатқа қатысу шамасына қарай саясат субьектілері шеше түрге бөледі.

A. 2

B. 4


C. 5

D. 7


E. 6
$$$200 «Азаматтық мәдениет» атты еңбектің авторы

A. А. Шарон

B. Н. Морисс

C.С. Верба

D. Т. Бентли

E. У. Ростоу


$$$ 201B

Американ саясаттанушысы Г. Лассуэлл БАҚ-тің неше қызметін атап көрсетті

A. 2

B. 4


C. 5

D. 7


E. 3
$$$ 202A

Саяси идеологияның тұңғыш түрлерінің бірі –либерализм. «Либерализм» сөзінің мағынасын айтып көрсетіңіз

A. еркін

B. бірлестік

C. қорғаныс

D. шексіз

E. жалпы
$$$203A

Либерализм негізін салушыларды ата?

A. А. Токвиль

B. Э. Берк

C. Меттерних

D. Э. Бернштейн

E. О. Шпенглер
$$$204C

Алғашқы консервативтік партия қашан, қай елде пайда болды

A. 1865ж. Германияда

B. 1875ж. АҚШ-та

C. 1867ж. Англияда

D. 1863ж. Бельгияда

E. 1879ж. Францияда
$$$ 205B

«Фашизм» сөзінің мағынасын айтып көрсетіңіз

A. еркін

B. бірлестік

C. қорғаныс

D. шексіз

E. жалпы
$$$ 206C

«Консерватизм» сөзінің мағынасын айтып көрсетіңіз

A. еркін

B. бірлестік

C. қорғанушы

D. шексіз

E. жалпы
$$$ 207E

«Коммунизм» сөзінің мағынасын айтып көрсетіңіз

A. еркін

B. бірлестік

C. қорғаныс

D. шексіз

E. жалпы
$$$ 208 A

Консерватизм негізін қалаушылардан кімді білесіз?

A. А.Смит

B. Д. Рикардо

C. Э. Берк

D. С. Клозе

E. Э. Дантес
$$$ 209D

Фашистік идеологияның негізін қалаушылардан кімді білесіз?

A. Р. Авинариус

B. Р. Кошто

C. А. Гитлер

D. О. Шпенглер

E. К. Маркс
$$$ 210C

Cоциал-демократиялық идеологияның теориялық негізін салған кім

A. В.И. Ленин

B. Д.Белл

C. Э. Бернштейн

D. Г.Коль

E. Н. Кристолл
$$$ 211A

Саяси мәдениет ұғымы саясаттануға қашан, қай уақытта енді?

A. ХХғ. 50-60 жылдар

B. ХХғ. 30-40 жылдар

C. ХІХғ. 50-60 жылдар

D. ХХғ. 20-40 жылдар

E. ХІХғ. 30-40 жылдар
$$$ 212B

Саяси мәденит ұғымын алғаш қолданып, әдебиетке еңгізген кім

A. Е. Вятр

B. И. Гердер

C. Р. Карр

D. Д. Пай

E. У. Хогард
$$$ 213A

Қай саясаттанушылар саяси мәдениет саяси идеялар мен әлеуметтік практикадан тұрады деді.

A. Р Карр мен М. Бернстайн

B. Р.Такер мен С.Уайт

C. Т.Ваблен мен Парсонс

D. Л.Пай мен Э.Дюргейм

E. Е.Шейх пен С.Липсет
$$$ 214C

Қай ғалым саяси мәдениетке санамен қатар мінез-құлықты қосады?

A. Е. Шейх

B. С.Уайт

C. Р.Такер

D. У.Хогард

E. Д.Белл
$$$ 215C

Саяси нұсқау дегеніміз не ? Ол..

A. Саяси мәдениеттегі ағымды оқиғалар, құбылыстар және процесстер

B. Адамның, субъектінің саяси құбылыстарға көңіл бөлуі

C. Саясат жайлы нұсқау, фактілермен таныстылығы

D. Саяси мақсаттың сезімге әсер етуі

E. Жоғарғыдағы айтылғандардың барлығы дұрыс
$$$ 216C

Лидерлер туралы волюнтаристік теорияның неігзін қалаушылар кім?

A. Р Карр мен М. Бернстайн

B. Р.Такер мен С.Уайт

C. Т.Карлейь мен Р.У. Эмерсон

D. Л.Пай мен Э.Дюргейм

E. Е.Шейх пен С.Липсет
$$$ 217D

Саяси лидерді анықтауда адамды социализациялау теориясының негізін салушы ғалымды ата?

A. Е. Шейх

B. С.Уайт

C. Р.Такер

D. Г. Тардан

E. С. Липсет
$$$ 218B

Франкфурт мектебінің ғалымдары Э.Формм, Т.Адорно және т.б. лидерлер арасында тұлғаның төмендегідей қасиеттері басым болады есептеді.

A. қоғамдық пікірмен келісу

B. билік құмарлық

C. ой-өрісі

D. жұртқа ұнау

E. шебе ұйымдастырушы
$$$219C

Американдық прфессор Дж. Херман лидердің образдарын нешеге бөледі?

A. 2

B.5


C.4

D.3


E.6
$$$ 220 B

Саяси лидердің осы образы бойынша, лидер халықты өзіне баурап алатын идеясы, бағдарламасы бар және оған жетудің жолын білетін адам?

A. лидер-қызметші

B. ту ұстаушы

C. лидер-саудагер

D. лидер-өрт сөндіруші

E. лидер-топ бастаушы
$$$ 221C

«Саяси ілімнің негіздері» атты еңбектің авторы және элита ұғымының негізін қалаушы

A. Ортега-Гассет

B. В. Парето

C. Г. Моски

D. Р.Михельс

E. Э. Дега
$$$ 222E

Саяси процесске жатпайтын ірі шешімдер

A. Сайлау

B. Референдум

C. Конститутцияны қабылдау

D. Партияның қалыптасуы

E. Базис
$$$ 223B

Әйгілі араб ойшылы Ибн-Халдуннің еңбегі қалай аталады?

A. «Тарих»

B. «Тарихқа кіріспе»

C. «Тарих және қоғам»

D. «Тарих және араб мәдениеті»

E. «Тарих реформасы»
$$$ 224C

Утопиялық социализмнің өкілі Томмазо Кампанелланың еңбегі қалай аталады?

A. «Утопия»

B. «Ортақ игілік»

C. «Күн қала»

D. «Қоғамдық құрылыс»

E. «Ортақ меншік»
$$$ 225B

«Меншік дегеніміз –ұрлық» афоризмінің автор?

A. Ж.Ж. Руссо

B. П.Ж. Прудон

C. Ж.Л. Давид

D. Т. Гоббс

E. Дж. Локк
$$$ 226B

«Еркіндік заңы» атты еңбектің авторы, ағылшын утописін ата

A. Д. Браун

B. Д. Унистэнли

C. Д. Черчиль

D. И Бентам

E. Б. Констан
$$$ 227B

Саяси- әлеуметтік байланыс анықтамасын айтып бер?

A.жаңа қоғамдық қатынастардың, институттардың, нормалардың, құндылықтардың қалыптасқан өзгерістері

B.адамдардың немесе топтардың тәуелділігін және сәйкестігін көрсететін әлеуметтік әрекет.

C.ортақ әлеуметтік белгілердің болуымен біріккен, бірлескен, адамдар жиынтығы.

D.қоғам дамуындағы сапалық, терең және жоғары прогрессивтісімен алмастыру тәсілі.

E.тікелей және қарым-қатынастар мен әлеуметтік және саяси субьектілер арасындағы өзара әрекет актісі мен процесі.
$$$228C

Түрлі әлеуметтік және саяси жүйелердің біртіндеп жақындасуы қалай айтады?

A. Саяси-әлеуметтік байланыс

B. Саяси-әлеуметтік заңдар

C. Саяси-әлеуметтік конвергенция

D. Саяси-әлеуметтік институттар

E. Саяси-әлеуметтік мүдделер
$$$229D

Саяси-әлеуметтік институттар анықтамасын айтып бер?

A.қоғамның, әлеуметтік топтардың, қауымдастықтардың, субьектілердің әлеуметтік-саяси әрекеттерінің себептері, қайнар көздері, талаптары, мотивтерінің қызметі.

B.тікелей және қарым-қатынастар мен әлеуметтік және саяси субьектілер арасындағы өзара әрекет актісі мен процесі.

C.қоғамның, мемлекеттің т.б. топтардың даму бағытын анықтайтын әлеуметтік және саяси құбылыстар мен процесстердің арасындағы тұрақты өзара байланыстар.

D.біршама жоғары ұйымдасқан әлеуметтік саяси түзілім.

E.ортақ әлеуметтік белгілердің болуымен біріккен, бірлескен, адамдар жиынтығы.
$$$230A

Адамдардың әлеуметтік және саяси жағдайларының біркелкі еместігі анықтамасына сәйкес бөлімді көрсет


Каталог: ebook
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
ebook -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
ebook -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
ebook -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
дістемелік материалдар
дістемелік сыныстар
ауданы кіміні
конкурс туралы
Мектепке дейінгі
рметті студент
облысы бойынша
жалпы білім
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
білім беруді
мелетке толма
разрядты спортшы
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...