1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттарыжүктеу 374.21 Kb.
Дата08.09.2017
өлшемі374.21 Kb.


Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37


Қазақстан Республикасыныњ білім және ғылым министірлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Қаржы–экономикалық факультеті
Қаржы кафедрасы

5В050900 «Қаржы» мамандығының студенттеріне арналған

«Қаржы менеджмент»

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

ПавлодарПәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus)

бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38


БЕКІТЕМІН

ҚЭФ деканы

_____________Т.Я. Эрназаров

«____»______________20 ж

Құрастырушы: аға оқытушы Мухамедова М.М. _____________


Қаржы кафедрасы


5В050900 «Қаржы» мамандығының күндізгі оқу нысанындағы

студенттеріне арналған «Қаржы менеджмент»пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.

20_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі ______________Н.С. Кафтункина 20__ ж. «____» _______


Факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған_________20_ж. «_____»____________№____хаттама

ОӘК төрағасы________________Темиргалиева А.Б. 20_ ж. «_____»___________

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
Мухамедова Мадина Муратовна – «Қаржы» кафедрасының аға оқытушысы. Кафедрадағы қабылдау сағаттары кеңес беру кестесіне сәйкес жүргізіледі. Кафедраның телефоны 67-36-43, ішкі 1172, 511 аудиториясы.

2 Пән туралы мәліметтер


Пән міндетті компонент болып табылады. Профильдік пән болып есептеледі. Оқұ жұмыс бағдарламасы және пәні бойынша оқыту бағдарламасы типтік бағдарлама негізінде жасалған.
3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Пән 15 аптадан тұратын 4 семестрлерде оқытылады. Пәнннің жалпы еңбек сиымдылығы 135 сағат, оның 45 сағат аудиторлық жұмысқа, Дәрісханалық уақыттың жұмыс түріне қарай бөлінуі күнтізбелік жоспарда келтірілген.


4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы

Қаржы мәселесін шешуге байланысты пәнді зерттеген кезінде келесідей сұрақтар қарастырылады: • қаржы менеджментінің қызметі мен мазмұны;

 • қаржы математикасы мен оны тәжірибеде қолдану өрісіндегі негізгі кестенің мәні;

 • ұзақ мерзімді қарыздарды өтеу;

 • қаржы менеджментінің базалық көрсеткіштері;

 • түрлі құнды қағаздардың бағалануы;

 • операциялық қызметті талдау;

 • капитал құрылысын басқару және кәсіпорынның түрлі капиталының бағалануы;

 • фирма берешегін есептеу әдісі;

 • кәсіпорынның дивиденд саясатын таңдау;

 • кәсіпорын капиталын қалыптастыру теориясы;

 • қарыздық құралдарды қарату саясаты;

 • ағымдық шығындарды басқару;

 • фирманың инвестициялық саясаты.

Курсты зерттеу мақсаты: «Қаржы менеджменті» әлемдік экономикалық қоғамда қолдану және кәсіпорын қаржысымен тәжірибе түрінде басқару,қаржыны басқару әдістемесін қолдану және қаржы шешімін қолдану теориясын студенттерге беру.
5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

Пәнді зерттеу мақсаты: жақсы білім алу, қорытындысында студенттер мыналарды:

Білу керек:


 • фирманы қаржылық басқарудағы теоретикалық негіздерін;

 • кәсіпорынды қаржылық басқарудағы тәжірибелік қолданыстарды;

 • нарықтық экономика жағдайындағы кәсіпорын байланыстары және қаржылық ресурстарды басқарудағы әдіс-тәсілдерін және жаңа қағидаларды.

Жасау керек:

- қаржы ақпараттарын жинау мен талдау;

- берешек құралдары мен жеке меншік құрылымдарының ұтымдығын анықтау;


 • активтердің оптимальді құрылымдарын қалыптастыру, құралдардың шығындалуына бағытталған негіздерді анықтау;

 • кәсіпкерлік тәуекел деңгейін бағалау;

 • кәсіпорынның қысқа мерзімдегі міндеттерімен айналым активтерін жалпылай басқаруын жүзеге асыру және т.б.


6 Пререквизиттер.
Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет:

- Менеджмент негізі;

- Қаржы;

- Корпоративтік қаржы;

- Кәсіпорынның қаржы-экономикалық талдауы;

- Бағалы қағаздар нарығы.


7 Постреквизиттер.
Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет:

- «Жобаларды талдау».8 Пәннің тақырыптық жоспары

8.1 5В050900 «Қаржы» мамандығы орта кәсіби білім негізінде күндізгі оқыту түрі


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫр/р

Тақырып аты

Сағат саны

Дәріс

Тәжірибе

СӨЖ

1

Қаржылық менеджменттің мақсаты мен міндеттері

2

-

5

2

Қаржылық менеджменттің тұжырымдамалары және базалық категориялары

2

1

5

3

Тәуекел және табыстылық. Корпорациялық тәуекелдіктердi басқару

1

1

5

4

Активтердi бағалау әдiстерi және модельдерi

2

-

5

5

Капиталдың құны

2

1

5

6

Инвестициялық жобаларды талдау әдiстерi. Жоба тәуекелiн талдау

2

1

5

7

Инвестициялық жобаның ақша ағындарын болжамдау. Күрделi қаржы бюджетiн оңтайландыру

2

-

5

8

Ұзақ мерзiмдi қаржылық жоспарлау

2

-

5

9

Компанияның құны және құндылыққа-бағдарланған менеджмент

2

1

5

10

Мультипликаторларды пайдалану арқылы компанияның құнын басқару

2

-

5

11

Операциялық тұтқаның нәтижесi. Фирманың ағымдағы шығындарын басқару

2

2

5

12

Қаржылық тұтқасының нәтижесi. Қарыз қаражаттарын тарту саясаты

2

2

5

13

Капитал құрылымының теориясы: Модильяни-Миллер моделдерi; ымыралы моделдер

1

1

5

14

Дивидендтiк саясатты басқару

2

1

5

15

Айналым активтерi мен қысқа мерзiмді міндеттемелерді басқару

1

1

5

16

Ақша қаражаттарын басқару

1

1

5

17

Босалқы қорларды басқару

1

1

5

18

Дебиторлық берешектерді басқару

1

1

5

Барлығы

30

15

90


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы
Қазақстан Республикасының қазіргі кездегі жалпы экономика және саяси жағдайындағы қаржылық банктің дамуы және қалыптасып келе жатқан нарықтық бәсекенің көбеюі.

Қаржылық менеджмент – стратегиялық және тактикалық мақсаттарға жетуге бағытталған кәсіпорынның басқару ғылымы.


10 Курстың компонентті
10.1 Лекциялық жұмыстардың мазмұны
1 тақырып. Қаржылық менеджменттің мақсаты мен міндеттері.

Қаржылық менеджменттiң анықтамасы. Қаржылық менеджердiң ролi және мақсаты мен міндеттерi. Ұзақ мерзiмдi сипаттағы (стратегия) қаржылық шешiмдер. Қысқа мерзiмдi сипаттағы (тактика) қаржылық шешiмдер.


2 тақырып. Қаржылық менеджменттің тұжырымдамалары және базалық категориялары.

Категорияларды анықтау: активтер, мiндеттемелер, капитал, табыстар, шығыстар, қаржы құралдары және тәуекелдер, бағалау әдiстерi, капитал тұжырымдамасы (халықаралық стандарттарға сәйкес). Ақшаның уақытша құны, тәуекелдiк активтердiң құны.


3 такырып. Тәуекел және табыстылық. Корпорациялық тәуекелдіктердi басқару.

Тәуекелдiктi өлшеу және анықтамасы. Ықтималдылықты және күтiлген табыстылықты бөлу. Автономдық (жалпы) тәуекелдiктi нарықтық тәуекелдiкпен салыстыру. Автономдық тәуекелдiктi талдау: оқшаулау қаралатын активтер. Нарықтық тәуекелдіктi талдау: портфельге қатысты активтер.


4 тақырып. Активтердi бағалау әдiстерi және модельдерi.

Акциялар және облигацияларды бағалау. Дисконтталған ақша ағыны - DСF моделi. САРМ - қаржы активтерiн бағалау моделi. Капитал нарығының сызығы. Бағалы қағаздар нарығының сызығы.


5 тақырып. Капиталдың құны.

Капиталдың құны. Капиталдың құрамдас бөлiктерi және олардың құны. «Карыз капиталы» деректемесiнiң құны. «Артықшылықты акциялар» деректемесiнiң құны. «Бөлiнбеген пайда» деректемесiнiң құнын бағалау әдiстерi. «Жаңа акциялар шығару» деректемесiнiң құны.


6 тақырып. Инвестициялық жобаларды талдау әдiстерi. Жоба тәуекелiн талдау.

Қаржы салымдар бюджетiн қалыптастыру. Күрделi жұмсалым бюджетiн қалыптастыру кезiнде шешімдер қабылдау критерийлерi: өтелiмдiлiк мерзiмi, табыстылық есебi, таза келтiрiлген тиiмдiлiк, iшкi табыстылық, рентабельдiк индексi, түрлендiрiлген iшкi табыстылық. Критерийлердi салыстыру. Болашақ шығындардың келтiрiлген құны.


7 тақырып. Инвестициялық жобаның ақша ағындарын болжамдау. Күрделi қаржы бюджетiн оңтайландыру.

Ақша ағындарын бағалау. Релевантты ақша ағындарын анықтау. Капиталдың таза айналымының өзгерiсi. Инвестициялық мүмкiншiлiктердiң графигi. Капиталдың шектi бағасының графигi. МСС және IOS графиктерiнiң бiрлескен талдауы.


8 тақырып. Ұзақ мерзiмдi қаржылық жоспарлау.

Стратегиялық және жедел жоспарлар. Қаржылық жоспар. Сату көлемi көрсеткіштерiне байланысты үйлесiмдiк әдiс негiзiнде қаржылық жоспарлау. Сырттан қаржыландыру қажеттiгi деңгейiн анықтаушы факторлар. Қолайлы өсу қарқыны. Сату көлемі көрсеткiштерiне байланысты үйлесiмдi әдiс негiзiнде жоспарлау тәсiлдемесiнiң проблемасы.


9 тақырып. Компанияның құны және құндылыққа-бағдарланған менеджмент.

Корпорацияны бағалау моделi. Операцияның құнын бағалау. Акцияларды бағалау. Дивиденттердiң өсуi және корпорациялық бағалау моделдерiн салыстыру. Құндылыққа-бағдарланған менеджмент. Құндылыққа-бағдарланған менеджменттiң тәжiрибесi.


10 тақырып. Мультипликаторларды пайдалану арқылы компанияның құнын басқару.

Мультипликаторлар және құнының мағынасын стандарттау. Мультипликаторларды пайдаланудың базалық кезеңдерi. DСF моделi негiзiнде және мультипликаторларды пайдалану арқылы алынған құнды келiсу.


11 тақырып. Операциялық тұтқаның нәтижесi. Фирманың ағымдағы шығындарын басқару.

Шығындарды жiктеу. Залалсыздықты талдау, заласыздық графигi. Операциялық тұтқа. Операциялық тұтқаның (DOL) күшi. DOL және заласыздық нүктесi. DOL және iскерлiк (операциялық) тәуекел.


12 тақырып. Қаржылық тұтқасының нәтижесi. Қарыз қаражаттарын тарту саясаты.

Қаржылық тұтқа. Талғаусыздық нүкте. (DFL) Қаржы тұтқасының күшi. DFL және қаржылық тәуекел.13 тақырып. Капитал құрылымының теориясы: Модильяни-Миллер моделдерi; ымыралы моделдер.

Капитал құрылымы теорнясы: Модильяни-Миллер моделдерi. Нарықтық тәуекел контекстiндегi өндiрiстiк және қаржылық тәуекелдер. Модельяни-Миллер моделi мен Миллер моделiн сынау.14 тақырып. Дивидендтiк саясатты басқару.

Дивиденттер немесе инвестордың қалауы бойынша капиталдың өсiмiнен табыс. Дивидендтердiң артықшылығының үш теориясы. Дивидендтердiң тұрақтылығы.


15 тақырып. Айналым активтерi мен қысқа мерзiмді міндеттемелерді басқару.

Өтiмдiлiк. Айналым қаражаттарын қаржыландырудың сыртқы деректемелерiне қажеттiлiк. Ақша қаражаттарының айналымдығы. Айналым қаражаттарының көлемi мен қаржыландыру саласындағы стратегиялар. Қысқа мерзiмдi қаржыландырудың артықшылықтары мен кемшiліктерi. Қысқа мерзiмдi қаржыландырудың көздерi.


16 тақырып. Ақша қаражаттарын басқару.

Ақша каражаттарын басқарудың мақсаттары. Ақша қаражаттарының бюджетi. Ақша қаражаттарының мақсатты қалдығын анықтау. Ақша қаражаттарын басқарудың әдiстерi.


17 тақырып. Босалқы қорларды басқару

Босалқы қордарды басқарудың мақсаттары. Босалқы қорларды басқару процесiнде қабылданатын негiзгi шешiмдер. Босалқы қорлармен байланысты шығындарды жiктеу.


18 тақырып. Дебиторлық берешектерді басқару.

Дебиторлық берешектердi басқару. Кредиттiк саясат. Кредит кезеңi мен кредит қабiлеттiгi стандарттарын анықтау. Дебиторлармен жұмыс жүргiзу саясаты. Келiсiлген мерзiмдегi төлемнен шегерiм.


10.2 Тәжірибиелік сабақтардың мазмұны

1 тақырып. Қаржылық менеджменттің мақсаты мен міндеттері.

Экономикалық ғылымдар жүйесiндегі қаржы менеджментiнiң орны. Ұзақ мерзiмдi сипаттағы (стратегия) қаржылық шешiмдер. Қысқа мерзiмдi сипаттағы (тактика) қаржылық шешiмдер.


2 тақырып. Қаржылық менеджменттің тұжырымдамалары және базалық категориялары.

Қаржылық менеджменттiң теориясы мен практикасында қолданылатын негiзгi көрсеткiштер: келтiрiлген құн — РV, нарықтық қосылған құн — МVA, экомюмикалық қосылған құн — ЕVА, активтердi басқаудың тиiмдiлiк көрсеткiштерi — RОЕ, RОА, RОI, шаруашылық қызметтiң қаржылық нәтижелерiнiң қорытындылау көрсеткiштерi — EВIT, ЕВТ, NI (NОRАТ), ЕРS, DРS, РРS.
3 такырып. Тәуекел және табыстылық. Корпорациялық тәуекелдіктердi басқару.

Тиiмдi портфельдер. Инвесторлардың қалауының ауытқымасы. Оңтайлы портфелдi таңдау.


4 тақырып. Активтердi бағалау әдiстерi және модельдерi.

В-коэффициенттiң тұжырымдамасы.


5 тақырып. Капиталдың құны.

Капиталдың құрамдас бөлiктерi және олардың құны. Капиталдың құнын есептеу.


6 тақырып. Инвестициялық жобаларды талдау әдiстерi. Жоба тәуекелiн талдау.

Сезiмталдықты талдау. Сценарийлердi талдау. Шешiмдер кескiнiн талдау.


7 тақырып. Инвестициялық жобаның ақша ағындарын болжамдау. Күрделi қаржы бюджетiн оңтайландыру.

Ақша ағындарын бағалау. Теңсiздiк мерзiмiнде әрекет жасаушы жобалауды бағалау. Жобаларды тоқтатудың қаржылық нәтижесi.8 тақырып. Ұзақ мерзiмдi қаржылық жоспарлау.

Сату көлемі көрсеткiштерiне байланысты үйлесiмдi әдiс негiзiнде жоспарлау тәсiлдемесiнiң проблемасы. Болжамдаудың басқадай әдiстерi. Қаржылық жоспарлаудың компьютерлендiрiлген үлгiлерi.


9 тақырып. Компанияның құны және құндылыққа-бағдарланған менеджмент.

Құндылыққа-бағдарланған менеджмент. Құндылыққа-бағдарланған менеджменттiң тәжiрибесi.


10 тақырып. Мультипликаторларды пайдалану арқылы компанияның құнын басқару.

Баланстық құн мультипликаторлары. Q Тобин мультипликаторы. Түсiм мультипликаторы. Арнайы секторлық мультипликаторлар.


11 тақырып. Операциялық тұтқаның нәтижесi. Фирманың ағымдағы шығындарын басқару.

Шығындарды жiктеу. Залалсыздықты талдау. Операциялық тұтқа.


12 тақырып. Қаржылық тұтқасының нәтижесi. Қарыз қаражаттарын тарту саясаты.

Қаржылық тұтқа. Қаржы тұтқасының күшi. DFL және қаржылық тәуекел.13 тақырып. Капитал құрылымының теориясы: Модильяни-Миллер моделдерi; ымыралы моделдер.

Ымыралы моделдер. Капиталдың оңтайлы құрылымы. Капиталдың мақсатты құрылымы. Фирмалар арасындағы капитал құрылымын түрлендiру. Балансты бағалаудың нарықтық бағалаумен салыстырмалығы. Капиталдың құрьлымы және қосылуы.


14 тақырып. Дивидендтiк саясатты басқару.

Дивидендтердi қайта инвестициялау жоспары. Акцияларды сатып алу. Дивидендтердi акциялармен төлеу және акцияларды бөлшектеу.


15 тақырып. Айналым активтерi мен қысқа мерзiмді міндеттемелерді басқару.

Өтiмдiлiк. Айналым қаражаттарын қаржыландырудың сыртқы деректемелерiне қажеттiлiк. Ақша қаражаттарының айналымдығы. Айналым қаражаттарының көлемi мен қаржыландыру саласындағы стратегиялар. Қысқа мерзiмдi қаржыландырудың артықшылықтары мен кемшiліктерi. Қысқа мерзiмдi қаржыландырудың көздерi.


16 тақырып. Ақша қаражаттарын басқару.

Ақша қаражаттарының мақсатты қалдығын анықтау. Ақша қаражаттарын басқарудың әдiстерi. Ақша қаражаттарын басқару жүйесiнiң тиiмдiлiгiн бағалау.


17 тақырып. Босалқы қорларды басқару

Босалқы қорлармен байланысты шығындарды жiктеу. Босалқы қорларды бағалау және есебiн жүргiзу.


18 тақырып. Дебиторлық берешектерді басқару.

Кредит кезеңi мен кредит қабiлеттiгi стандарттарын анықтау. Кредиттiк саясаттың балама нұсқауларының салдарын талдау: пайдалар және залалдар туралы болжамдық есептi жасау. Өсiмдiлікті талдауы10.3 СӨЖ сипаттамасы
10.3.1 5В050900 «Қаржы» мамандығы күндізгі оқыту түрі үшін СӨЖ мазмұны
р/р

СӨЖ түрі

Есеп беру нысаны

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәріске дайындалу
Сабаққа қатысу

14

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй жұмысты істеу

Оқұ дәптері

Сабаққа қатысу, ауызша сұрақтау

14

3

Аудиторлық сабақтарға кірмеген материалын әзерту

Конспект

Ауысша сұрақ

9

4

КЖ дайындау және оны қорғау

Курстық жоба

КЖ қорғау

36

5

Бақылау шараларына дайындалу
АБ1, АБ2, тест сұрақтарына жауап беру,

17

Барлығы:

90


10.4 Дәрістік материалға кірмеген, бірақ оқытылуға міндетті тақырыптар мазмұны
1 тақырып. Қаржылық менеджменттің мақсаты мен міндеттері.

Қаржылық жоспарлау және бақылау қаржы менеджментiнің негiзгi функциялары ретiнде.

Қазақстан Республикасының қаржы секторында болып жатқан өзгерiстер контексiнде, қаржы менеджерiне қойылатын бiліктiлiк талаптар. Фирманың ұйымдық құрылымындағы қаржы қызметi.
2 тақырып. Қаржылық менеджменттің тұжырымдамалары және базалық категориялары.

Категорияларды анықтау: активтер, мiндеттемелер, капитал, табыстар, шығыстар, қаржы құралдары және тәуекелдер, бағалау әдiстерi, капитал тұжырымдамасы (халықаралық стандарттарға сәйкес). Ақшаның уақытша құны, тәуекелдiк активтердiң құны.


3 такырып. Тәуекел және табыстылық. Корпорациялық тәуекелдіктердi басқару.

Корпорациялық тәуекелдiктердiң тұрпаттарын (типтерiн) анықтау және өлшеу.

Сақтандыру негiздерi. Мүлiк шфғындарының тәуекелдiкке ұшырағыштығы.

Жауапкершiлiкке байланысты шығындардың тәуекелдiкке ұшырағыштығы.

Әртараптандыру тәуекелдiктi басқару құралы ретiнде. Қаржылық шығындардың тәуекелдiкке ұшырауы.
4 тақырып. Активтердi бағалау әдiстерi және модельдерi.

Баламалы теориялар. Баға белгiлеу төрелiгi теориясы. Опциондарға баға белгiлеу теориясы.


5 тақырып. Капиталдың құны.

Капиталдың орташа өлшенiлген құны. Капиталдың шектi құны.


6 тақырып. Инвестициялық жобаларды талдау әдiстерi. Жоба тәуекелiн талдау.

Жобаның автономық (жекелеген) тәуекелi. Iшкi фирмалық немесе корпорациялық тәуекел.

Нарықтық тәуекел. Монте-Карло әдiсi.

7 тақырып. Инвестициялық жобаның ақша ағындарын болжамдау. Күрделi қаржы бюджетiн оңтайландыру.

Ақша ағындарын бағалау. Релевантты ақша ағындарын анықтау. Капиталдың таза айналымының өзгерiсi.


8 тақырып. Ұзақ мерзiмдi қаржылық жоспарлау.

Сату көлемi көрсеткіштерiне байланысты үйлесiмдiк әдiс негiзiнде қаржылық жоспарлау. Сырттан қаржыландыру қажеттiгi деңгейiн анықтаушы факторлар.


9 тақырып. Компанияның құны және құндылыққа-бағдарланған менеджмент.

Корпорациялық басқару және акционерлердiң әл-ауқаты. Менеджерлердi «қазуды» болдырмау туралы шаралар. Акционерлер мен менеджерлердiң мүдделерiн жақындату үшiн өтемақыны пайдалану.


10 тақырып. Мультипликаторларды пайдалану арқылы компанияның құнын басқару.

Баланстық құн мультипликаторлары. Q Тобин мультипликаторы.

Түсiм мультипликаторы. Арнайы секторлық мультипликаторлар.
11 тақырып. Операциялық тұтқаның нәтижесi. Фирманың ағымдағы шығындарын басқару.

Сату бiрлiгi арқылы заласыздық нүктесiн есептеу және ақшалай көрсетiлген, жоспарлы операциялық пайданың есеп айырысуы.


12 тақырып. Қаржылық тұтқасының нәтижесi. Қарыз қаражаттарын тарту саясаты.

Фирманың жиынтықты тәуекелдiгiнiң салыстырмалы өлшемі. Фирманың iскерлiк тәуекелдiгiнiң салыстырмалы өлшемi.
13 тақырып. Капитал құрылымының теориясы: Модильяни-Миллер моделдерi; ымыралы моделдер.

Капиталдың оңтайлы құрылымы. Капиталдың мақсатты құрылымы.

Фирмалар арасындағы капитал құрылымын түрлендiру. Балансты бағалаудың нарықтық бағалаумен салыстырмалығы. Капиталдың құрьлымы және қосылуы.
14 тақырып. Дивидендтiк саясатты басқару.

Тәжiрибеде дивидендтiк саясатты қалыптастыру. Дивидендтердi қайта инвестициялау жоспары. Акцияларды сатып алу.


15 тақырып. Айналым активтерi мен қысқа мерзiмді міндеттемелерді басқару.

Тауарлар, жұмыстар және қызметтер үшiн (сауда кредитi) кредиторлық борыш. Қысқа мерзiмдi банктiк кредиттер. Банктiк кредиттiң бағасы. Банктi таңдау. Коммерциялық қағаздар. Қысқа мерзiмдi кредиттердi қамтамасыз ету.


16 тақырып. Ақша қаражаттарын басқару.

Бағалы қағаздарды басқару.


17 тақырып. Босалқы қорларды басқару

Босалқы қорлармен байланысты шығындарды жiктеу. Босалқы қорларды бағалау және есебiн жүргiзу. Босалқы қорлар тапсырысының оңтайлы партиясының үлгiсi. Босалқы қорларды бақылау жүйесi.


18 тақырып. Дебиторлық берешектерді басқару.

Кредиттiк саясаттың балама нұсқауларының салдарын талдау: пайдалар және залалдар туралы болжамдық есептi жасау. Өсiмдiлікті талдауы.


СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Қаржы менеджмент» пәні бойынша 5В050900 «Қаржы» мамандығы күндізгі оқу формасы бойынша іштей оқу нысанындағы студенттерге арналған

бақылау шараларының күнтізбелік кестесі


1 рейтинг

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Барлығы

Апта ішіндегі максды балл

10

15

10

15

10

15

10

15

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

ДҮТ 1,2

ДҮТ 3,4

ДҮТ 5,6

ДҮТ 7,8

ДҮТ 1,2

ДҮТ 3,4

ДҮТ 5,6

ДҮТ 7,8

16

Бақылау нысаны

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс.балл

2

2

2

2

2

2

2

2

Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

ПҮТ 1,2

ПҮТ 3,4

ПҮТ 5,6

ПҮТ 7,8

ПҮТ 1,2

ПҮТ 3,4

ПҮТ 5,6

ПҮТ 7,8

24

Бақылау нысаны

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс.балл

3

3

3

3

3

3

3

3

Курстық жұмысты орындау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны
КЖ1
КЖ2
КЖ3
КЖ4

20


Бақылау нысаны
Т
Т
Т
Т

Макс.балл
5
5
5
5

Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны
О
О
О40


Бақылау нысаны


ӨОҮТ 1
ӨОҮТ 2
ӨОҮТ 3

Макс.балл

5

5

5

5

5

5

5

5

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаныКЖБЖ1


КЖБЖ


Бақылау нысаныК


К
Макс.балл

2 рейтинг

Апталар

9

10

11

12

13

14

15
Барлығы

Апта ішіндегі максды балл

10

20

10

20

11

17

12
100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

ДҮТ 9

ДҮТ 10

ДҮТ 11

ДҮТ 12,13

ДҮТ 14

ДҮТ 15,16

ДҮТ 17
16

Бақылау нысаны

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ
Макс.балл

2

2

2

2

2

3

3
Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

ПҮТ 9

ПҮТ 10

ПҮТ 11

ПҮТ 12,13

ПҮТ 14

ПҮТ 15,16

ПҮТ 17
24

Бақылау нысаны

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ
Макс.балл

3

3

3

3

4

4

4
Курстық жұмысты орындау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны
КЖ1
КЖ
КЖ325

Бақылау нысаны
Т
Т
ТМакс.балл
10
10
5Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны
О
О
О35


Бақылау нысаны


ӨОҮТ 1
ӨОҮТ 2Макс.балл

5

5

5

5

5

5

5
Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаныКЖБЖ1


КЖБЖ


Бақылау нысаныК


К
Макс.балл

Шартты белгілеулер: 1 ДҮТ – №1 дәрісті дайындау үшін берілетін үй тапсырмасы; Қ – оқу үрдісіне қатысу; ПҮТ 1 – №1 практикалық сабақтарға дайындалу үшін үй тапсырмасы; 1 зертхҮТ – №1 зертханалық сабаққа дайындалу үшін үй тапсырмасы; Д – рұқсат қағазы; Е – есеп; 1ЗҚ – №1 зертханалық жұмысты қорғау; КЖБ 1– курстық

10.4 Курстық жұмысының мазмұны
Жұмыстын тематикасы «Қаржылық менеджмент» курс бағдарламасымен анықталады. Күндізгі оқу білімінде әлде сырттай оқу білімінде оқитын студенттердің практика ітетің Кәсіпорындардың єлде ұйымдастыру мекемелердің материалдары бойынша курстыќ жоба орындалады.

Курстық жұмыста келесі мәлеметтер болуы тиіс:

- бастапқы бет;

- рецензия;

- тапсырма;

- курстық жұмысты орындау графигі;

- мазмұны;

- кіріспе;

- негізгі бөлімдер;

- қорытынды;

- қолданылған әдебиеттер тізімі;

- қосымшалар.Курстық жұмысының тақырыптары:

Кәсіпорынға және жұмыс жалғасылары оған жүруде дипломдық жұмыс орындалулары мүмкіншілігіне арналған зерттейтін тақырып маңыздылығынан аралап шыққанда, студент оқытушымен немесе келісумен сыңып кітапшасының соңғы цифрімен төмен келтірілгендердің біреуін таңдайды.  1. Компаниядағы қаржы менеджментінің ұйымдық құрылымы

  2. Тәуекелдердің түрлері және қаржы менеджментінде тәуекелдерді басқару

  3. Тәуекел деңгейін бағалау және төмендету әлістері

  4. Қаржылық коэффициенттерді қолдану арқылы компанияның қаржы жағдайын талдау

  5. Компанияның инвестициялық тартымдылығын талдау және оның рейтингілік бағалауын анықтау

  6. Өңірдің инвестициялық тартымдылығын талдау және оның рейтингілік бағалауын анықтау

  7. Компания капиталының құрамы мен құрылымын оңтайландыру

  8. Капиталға жұмсалатын шығындар және оларды бағалау әдістері

  9. Капиталға жұмсалатын шығындардың элементтік есебі

  10. Қаржылық леверидж және оның қаржы менеджменттіндегі рөлі

  11. Қаржы тұтқасының тиімділігі Ұнақтылы мысал негіздеріҚ

  12. Капиталды өсірудің негізгі әдістері

  13. Өндірістік левериджді бағалау

  14. Компанияның қаржы тұтқаның тиімділігі

  15. Өндірістік тұтқаның тиімділігі

  16. Компаниядағы дивидендтік саясатты басқару

  17. Қаржыландырудың ұзақ мерзімді көздерін басқаруды жетілдіру

  18. Қаржыландырудың қысқа мерзімді көздерін басқаруды жетілдіру

  19. Компанияның қызметін қаржыландыруда қаржылық лизингті пайдалану

  20. Компания активтерінің құрамын мен құрылымын оңтайландыру

  21. Айналымнан тыс активтерді басқару саясаты

  22. Күрделі жұмысалымдардың бюджетін қалыптастыру

  23. Компанияның инвестициялық стратегиясын қалыптастыру

  24. Нақтылы мысал негізінде нақтылы инвестициялық жобаларды бағалау

  25. Нақтылы мысал негізінде күрделі жұмсалымдардың тиімділігін талдау

  26. Компанияның инвестициялық портфелін қалыптастыру тетігі

  27. Инновациялық инвестицияларды басқару ерекшеліктері

  28. Қор рыноғының жекелеген құралдарының инвестициялық сапасына сипаттама

  29. Қаржылық инвестициялар портфелін қалыптастыру және бағалау

30 Бағалы қағаздардың инвестициялық сапасы портфельдік инвестициялаудың объектісі ретінде.

31 Компанияның өндірістік босалқы қорларын басқаруды жетілдіру.

32 Компанияның ақша қаражаттарын басқаруды жетілдіру.

33 Компанияның дебиторлық берешегін басқаруды жетілдіру.

34 Компаниядағы айналым капиталын бағалау.

35 Компаниядагы айналым каражатының қурамы мен қурылымын оңтайландыру.

36 Компанияның ақша ағындарын басқару.

37 Компанияның ақша ағындарын оңтайландыруәдістері.

38 Ақша ағындарын жоспарлау.

39 Ішкі фирмалық қаржылың жоспарлау жүйесін талдау.

40 Компанияның қаржылық жағдайын болжау.

41 Дерменсіз компанияны басқару ерекшелістері

42 Инфляция жағдайында компанияны басқару ерекшеліктері.

43 Корпоративтік облигациялар ҚР-да қаржыландыру кезі ретінде.

44 Базалық каржы активтеріне баға белгілеу улілері: ҚР капитал рыногында қолдану шарттары.

45 Корпорацияның жүйелік тәуекелдігін талдаудағы қаржы-талдамалың агенттігінің рөлі.

46 САРМ улгісін эмпирикалық зерттеу.

47 Корпоративтік басқару, инвестициялық тәуекелдер және компанияның құны зерттеулер жене практикалық тәжірибе.

48 Корпорация капиталының қурылымын жоспарлау.

49 Корпоративтік инвестициялық саясатты жасауда нақтылы опциондар әдісін пайдалану: қазакстандық компанияларда қолдану мүмкіндіктері.

50 Теуекелдің корпоративтік борышты бағалауда опциондарды қолдану.

51 Капиталдың күрделі құрылымы бар корпорацияның капиталына жұмсалатын шығындарды талдау.

52 Қазақстандық өнеркәсіптік корпорациялардағы қаржыландыру саясаты.

53 Қазақстандық өнеркәсіптік корпорациялардағы инвестициялық саясаты.

54 Дивидендтік саясаттың үлгілері: халықаралық зерттеулер және

қазақстанның капитал рыногында қолдану мүмкіншілігі.

55 Өнеркәсіптік немесе банктік компанияларда бірігу жұтылу

тиімділігі талдаудың үлгісін құру.

56 Корпоративтік бірігу мен жұтылудың. уәждемелері халықаралық

зерттеулер.

57 Басқару командасының корпораңияны сатып алуы: халықаралық зерттеулер және қазақстандық. практика.

58 Банкроттық корпорациялардың құрылымын қайта қарау әдісі ретінде.

59 Бірігүді және жұтылуды қаржыландыру.

60 Компаниялардың қаржылық. тұракқыздығын және банкроттығын болжау үлгілері, капиталдың қазақстандық. рыногында қолдану мүмкіндіктері.

61 Жобалық. талдауда экономикалық пайда әдісін қолдану.

62 Қызметкерлерді сиақы төлеуде экономикалық пайданы пайдалану.

63 Капитал құрылымының агенттік теориялары және олардың эмпирикалык зерттеулері.

64 Корпоративтік қаржыдағы дабылдық. үлгілер және олардың эмпирикалық зерттеулері.


11 Курстық саясаты
Оқу процесіне қатысу дегеніміз сабақтарға қатысу, белсенді болу, берілген тапсырмаларды және үй тапсырмаларын уақытысында орындау және тапсыру. Сабаққа қалмау тиіссіз. Біз жұмыстарға кешікпеу сізді сұраймыз, дєл осылай ќалай мынау жұмыстардың уаќытына сіздердіњ курстастарыңыздыњ нормалы жұмысына кедергі жасайды. телефондар өшірілген болу тиісті.

Үй тапсырмасы жазба түрінде орындайды да сабаќтарды өткізу графигіне сәйкес тексеруге беріледі.

Мен келесі айып баллдарды орнатамын:


 • дәріс сабаққа дәлелді себептерсіз қатыспаған үшін осы сабаќтыњ түріне есептейтін бәрі баллдар шешіледі. Егер студент сабаќќа дєлелді себеппен келген жоќ, онда ол оќытушыға келмеген дәрістің конспектісін береді. Осы конспект үшін ол 1 баллды ала алады;

 • тәжірибелік сабағында дәлелдік себептерсіз болмау – осы сабаќтың түріне есептейтін бәрі баллдар шешіледі. Егер студент сабаќќа дәлелді себеппен келген жоќ, онда ол оќытушыға орындалған тәжіребелік сабаќтын конспектісін береді. Осы конспект үшін ол 2 балл ала алады.

 • сабаќќа кешеуілдеп келгені үшін 0,5 балл төмен бағаланады.

Семестрде екі аралық бақылау өткізіледі: сегізінші жєне он бесінші апталарында. Ол баќылау жұмыс арқылы өткізіледі. Аралық бақылау сәйкестік блоктың материалдары бойынша өткізіледі. Егер студент аралыќ баќылауда болмаса, ол оны оќытушымен айтылған уаќытысында тапсыра алады. Біраќ онда аралыќ баќылауынан алынѓан баллдар 0,7 коэффициентке кµбейеді.

Аралық бақылау 100 балға тең. Аралық бақылауға ағымды үлгерім балдары болған студенттер жіберіледі.

(1,2) Рейтинг келесі формула бойынша есептеледі
(1,2) Р = (1,2)АҮ*0,7 + (1,2)АБ*0,3
Егер студент аралық бақылаудан 50 кем балл алса, рейтинг анықталмайды. Сонда декан АБ тапсыруының жеке мерзімін белгілейді.

Семестр бойынша Жіберу рейтинг (ЖР) бағасы осылай табылады


ЖР = (Р1 + Р2)*0,7/2+КЖ*0,3
Қорытынды баға емтихан баллдаң, Жіберу рейтинг бағасынаң және оған сәйкес салмақтық дейгейгейден қосылады, келесі формуламен анықталады.
Қ = ЖР *0,6 + ЕҚ*0,4
где Қ – қорытынды баға,

ЖР – Жіберу рейтингі,

ЕҚ – емтихан қорытындысы,

ЖРСД - Жіберу рейтингтің салмақтық дейгейгейі (0,6),

ҚБСД – қорытынды баллдардың салмақтық дейгейгейі (0,4)
Егер студент рейтинг рұқсатынан (РР) 50 баллдан кем алса, емтиханға жіберілмейді.

Қорытынды баға (ҚБ) рейтинг рұқсаттың (РРСҮ) және емтиханның қорытынды бақылауының (ЕҚСҮ) салмақтық үлестерінен құралады. ҚБ келесі формала бойынша есептеледі


ҚБ = РР*РРСҮ + ЕҚ*ЕҚСҮ
Салмақтық үлес Университетін Ғылыми Кеңесімен жылсайын бекітіледі және РР үшін 0,6 дан кем есес, ал ЕҚ үшін 0,4 коп болмау керек.
ҚБ = РР*0,6 + ЕҚ*0,4
ҚБ 50 кем болса, студент ақылы түрде пәнді қайта оқиды.

Емтихан тест арќылы өткізіледі. Емтиханда алынатын максималды балл - 100 балл. Емтихан тестері 50 сұрақтан тұрады. Әрбір дұрыс жауап 2 балмен бағаланады.Әдебиеттер тізімі
Негізгі

 1. Сапарова Б. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2008.– 848 с.

 2. Найденова Р.И. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – М. : КНОРУС, 2009. – 208 с.
Қосымша

 1. Ткачук М.И. Основы финансового менеджмента: учебное пособие. – Минск: Книжный дом, 2005. – 415 с.

 2. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – СПб. : Питер, 2005. – 960 с.

 3. Кафтункина Н С Финансовый менеджмент (часть 1,2): учебное пособие. – Павлодар, 2005. – 87 с.

 4. Финансовый менеджмент: учебник / под ред. А.М. Ковалевой. – М. : ИНФРА-М, 2004.– 283 с.

 5. Ковалев В.В. Практикум по финансовому менеджменту: конспект лекций с задачами.– М. : Финансы и статистика, 2004. – 288 с.

8 Морошкин В.А. Практикум по финансовому менеджменту: технология финансовых расчетов с процентами: учебное пособие. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 111 с.9 Аль-Пари

9 Банки Казахстана

10 Вестник ПГУ

11 Каржы-Каражат - Финансы Казахстана

12 Транзитная экономика

13 Труд в Казахстане: проблемы, факты, комментарии14 Экономика и статистикаДостарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет