1 «Арселор Миттал Теміртау» АҚ

Loading...


Pdf көрінісі
бет1/2
Дата08.11.2019
өлшемі0.77 Mb.
  1   2

МАЗМҰНЫ 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

   Кіріспе 

1   «Арселор Миттал Теміртау» АҚ 2  Өндірістік автоматтандыру 

15 

3  MES өндірістік басқару жүйесін қолдану 20 

  Қолданылған әдебиеттер тізімі 

25 

Изм.


 

Лист


 

Докум. № 1

 

Подпись


 

Дата


 

Лист


 

 ӚТ.5В070200.102-16.03.ТЕ 

КІРІСПЕ 

 

 

Ӛндірісті  автоматтандыру  машина  ӛндірісін  дамыту  процесі  болып 

табылады,  онда  бұрын  адам  жасаған  бақылау  және  басқару  функциялары 

құрылғыларға және автоматты құрылғыларға берілуде. Ӛндірісте автоматтандыру 

енгізу  еңбек  ӛнімділігін  айтарлықтай  арттыруға,  ӛнімдердің  тұрақты  сапасын 

қамтамасыз етуге, ӛндірістің түрлі салаларында жұмыс істейтін қызметкерлердің 

үлесін азайтуға мүмкіндік береді. 

Ӛндірістік  автоматтандыру  –  осы  заманғы  ӛндірісті  дамытудың  негізі 

әрі техникалық прогрестің  ең  басты  бағыты.  Ӛндірістік  автоматтандырудың 

жарым-жартылай,  кешенді  және  толықтай  автоматтандырылған  түрлері  бар. 

Ӛндірісті жарым-жартылай автоматтандыру ӛте күрделі әрі тез ӛтетін процестерді 

адамның  тікелей  басқаруы  мүмкін  болмайтын  жағдайларда  пайдаланылады. 

Басқару 

жұмыстарын 

автоматтандыру 

ӛндірісті 

жарым-

жартылай автоматтандыруғажатады.  Ӛндірістік  автоматтандыру  процесі  кезеңінде телім, цех, зауыт,  электр 

станциялар  ӛзара  бір-бірімен  байланысқан  автоматты  кешен  ретінде  жұмыс 

істейді.  Кешенді  автоматтандыру  кәсіпорынның,  шаруашылықтың,  қызметтің 

негізгі ӛндірістік жұмыстарын түгелдей қамтиды. Адам бұл жағдайда жалпылама 

бақылау  жұмыстарымен  ғана  айналысады.  Ӛндірісті  толықтай  автоматтандыру 

ӛндірісті  басқару  мен  бақылау  жұмыстарын  түгелдей  автоматтандырылған 

жүйелерге  жүктейді.  Бұл  процесс  –  автоматтандырудың  ең  жоғары  сатысы. 

Ӛндірісті  толықтай  автоматтандыру  іске  қосылатын  ӛндіріс  рентабельді,  жұмыс 

ырғағы ылғи бір қалыпты және әр түрлі ауытқуларды алдын ала болжап, есепке 

алу  мүмкін  болатын  жағдайларда,  сондай-ақ  адамға  қауіпті  және  денсаулығына 

зиянды  ӛндірістерде  іске  асырылады.  Ӛндірістік  автоматтандырудың  негізі 

басқарылушы  нысанның  заңдылықтарын  тиімді  түрде  зерттеу  әдістерін  жасау, 

басқару  әдістерінің  экономиялық  тиімділігін  анықтау  және  автоматтандыру 

құралдарын жасаудың инжинерлік әдістерін табу секілді мәселелерден құралады. 

Белгілі  мақсатқа  жету  үшін  таңдалып  алынған  тиімді  басқару  әдістері  мен  оны 

іске асыратын техникалық құралдар автоматтандырылған басқару жүйесін (АБЖ) 

құрады.  Осы  заманғы  АБЖ-ның  құрамына  сигналдар  тудыру  құрылғылары, 

логикалық  және  математикалық  ӛңдеулерден  ӛткен  ақпаратты  қабылдау  және 

қайтарып 

беру, 


белгілі 

болған 


ақпараттарды 

адамға 


хабарлау, 

басқару сигналдарын тудыру және жұмыстық құрылғылар кіреді. 

Автоматтандыруды енгізгенге дейін физикалық еңбекті ауыстыру ӛндірістік 

процестің негізгі және қосалқы операцияларын механикаландыру арқылы жүзеге 

асырылды.  Ұзақ  уақыт  бойы  зияткерлік  жұмыс  механизацияланбаған  (қолмен). 

Қазіргі  уақытта  формализацияға  жататын  физикалық  және  интеллектуалдық 

еңбек  операциялары  механикаландыру  және  автоматтандыру  объектісі  болып 

табылады.  Ӛлшеу  сипаттамасы  ретінде  автоматтандыру  деңгейі  (дәрежесі) 

пайдаланылуы  мүмкін.  Ӛздігінен  әрекет  ететін  құрылғылар  –  заманауи 

автоматтардың прототипі ежелгі уақытта пайда болды. 

Изм.

 

Лист 

Докум. № 1

 

Подпись


 

Дата


 

Лист


 

 ӚТ.5В070200.102-16.03.ТЕ 

Ӛнеркәсіптік  революция  ӛндірісті  механизациялау  үшін  қажетті 

жағдайларды жасады, бірінші кезекте, жіп, тоқу, металл және ағаш ӛңдеу. 

Электр  қуатының  механикалық  кӛздері  пайда  болғанда  –  электрлік 

қозғалтқыштар  мен  тұрақты  және  айнымалы  ток  (динамикалық  машиналар, 

генераторлар)  пайда  болды,  энергияны  генерациялауды  орталықтандырып,  оны 

қашықтықта  айтарлықтай  ауыстырып,  тұтыну  орындарында  дифференциалды 

пайдалану  мүмкін  болды.  Сонымен  қатар,  генераторлардың  кернеуін  автоматты 

түрде  тұрақтандыру  қажеттігі  туындады,  бұл  ретте  олардың  ӛндірістік 

қолданылуы  шектелді.  Тек  кернеу  реттеушілері  ӛнертабысынан  кейін  электр 

қуатын  ӛндіріс  жабдықтарын  жүргізу  үшін  қолданылды.  Энергия  беріліс 

шахталары  мен  машиналардағы  белбеу  дискілері  арқылы  таратылатын  бу 

қозғалтқыштарымен 

қатар, 

таратқыштарды айналдыруға 

арналған 

бу 

қозғалтқыштарын  алғаш  орналастырған  электржетек  біртіндеп  таратылып,  жеке қолданысқа  ие  болды,  яғни  машиналар  жеке  электр  қозғалтқыштарымен 

жабдықтала бастады. 

Орталық трансмиссиядан жекеге кӛшу ӛңдеу технологиясын жетілдіру және 

экономикалық  тиімділікті  арттыру  мүмкіндігін  айтарлықтай  кеңейтті.  Жеке 

электр  қозғалтқышының  қарапайымдылығы  мен  сенімділігі  машиналардың 

энергетикасын ғана емес, оларды басқаруды механикаландыруға мүмкіндік берді. 

Осы 

негізде 


әртүрлі 

станоктар, 

кӛп 

станциялық станоктар 

және 


автоматтандырылған  желілер  пайда  болды.  Автоматтандырылған  электржетекті 

кеңінен  қолдану  кӛптеген  ӛндірістерді  механикаландыруға  мүмкіндік  беріп  қана 

қоймай,  ӛндірісте  заманауи  автоматтандырудың  басталуын  белгіледі.  Осылайша 

«Ӛндірісті автоматтандыру» термині пайда болды. 

Ӛнеркәсiптiң, кӛлiктiң, коммуникацияның, сауда мен әртүрлi қызметтердiң 

автоматтандыру  саласында  кеңiнен  таралуына  жоғары  экономикалық  тиiмдiлiк 

пен  технологиялық  қажеттiлiк  әсер  етті.  Оның  негізгі  алғышарттары: 

экономикалық  ресурстарды  неғұрлым  тиімді  пайдалану  -  энергетика,  шикізат, 

жабдықтар,  еңбек  және  инвестициялар.  Сонымен  бірге  сапа  жақсарып,  ӛнімнің 

біртектілігі  қамтамасыз  етіліп,  қондырғылар  мен  құрылыстардың  сенімділігі 

артады. 

Металлургия  ӛнеркәсібінде  автоматтандырылған  пештерде  шамамен  95% 

шойын  және  90%  болат  балқыды;  Алғашқы  автоматтандырылған  илектеу 

станоктары  пайдалануға  берілді.  Мұнай  ӛңдеу  зауыттарында  автоматты 

қондырғылар  іске  қосылды.  Газ  құбырларын  телемеханикалық  бақылау  жүзеге 

асырылды.  Кӛптеген  сумен  жабдықтау  жүйелерін  автоматтандыру  да  іске 

асырылды. Автоматты бетон зауыттары жұмыс істей бастады. 

Метал ӛңдеу ӛнеркәсібінде бағдарламаларды басқару жүйесі бар машиналар 

пайда  болды.  Роторлы  автоматты  желілер  жаппай  ӛндіріс  үшін  пайдаланылды. 

Жарылғыш  химия  ӛнеркәсібінде  процестерді  телемеханикалық  бақылау  кең 

таралған.

 

Машина жасауда - тракторларды, машиналарды және ауылшаруашылық техникаларын ӛндіру - автоматтандырылған желілер іске қосылды. 

Автомобиль  қозғалтқыштары  үшін  поршенді  автоматтандырылған  зауыт 

іске қосылды. ГЭС қондырғыларын автоматты басқару жүйесіне кӛшу аяқталды, 

Изм.


 

Лист


 

Докум. № 1

 

Подпись


 

Дата


 

Лист


 

 ӚТ.5В070200.102-16.03.ТЕ 

олардың  кӛбі  толығымен  автоматтандырылды.  Кейбір  ірі  жылу  электр 

станцияларында қазандықтар автоматтандырылды. 

Автоматтандырылған  ӛндірісте  икемділікті  қамтамасыз  ететін  заманауи 

ӛндіріс жүйелері: 

-  СББ  (сандық  бағдарламалық  басқару)  машиналары  1955  жылы  нарықта 

пайда  болды.  Жаппай  қолданылуы  тек  микропроцессорларды  пайдалану 

арқылы ғана басталды. 

-  Ӛнеркәсіптік  роботтар  1962  жылы  пайда  болды.  Жаппай  қолданылуы 

микроэлектрониканы дамытуға байланысты. 

-  Робототехникалық  технологиялық  кешен  (РТК)  1970-80  жылдары 

нарықта  пайда  болды.  Жаппай  қолданылуы  бағдарламаланатын  басқару 

жүйелерін қолдану арқылы басталды.  

-  Технологиялық 

қондырғылар 

мен 

роботтар компьютерлермен 

басқарылатын, ӛңделген бӛліктерді жылжытуға арналған жабдықтары бар 

және құралдарды ауыстыратын құралдармен үйлесімді икемді ӛндірістік 

жүйелер. 

-  Автоматтандырылған  қоймалық  жүйе  (сақтау  және  іздеу  жүйесі).  

Ӛнімдерді қоймаға кіргізетін және оларды командалар арқылы шығарып 

алуатын компьюетрмен басқарылатын кӛтергіш құрылғылар. 

-  Компьютерлік  сапаны  бақылау  жүйесі  (  ағыл.  Computer-aided  Quality 

Control,  CAQ)  -  бұл  ӛнімнің  сапасын  тексеру  үшін  компьютерлер  мен 

компьютерлік басқарылатын машиналардың техникалық қосымшасы. 

-  Автоматтандыруды  жобалау  жүйесі  (Computer-aided  Design,  CAD) 

жобалаушылар жаңа ӛнімдерді әзірлеуде және техникалық-экономикалық 

құжаттамада қолданылады. 

Компьютерлерді  пайдалана  отырып,  жоспардың  жекелеген  элементтерін 

жоспарлау  және  үйлестіру  (ағыл.  Computer-aided  Planning,  CAP).  Компьютерлік 

жобалау  -  әртүрлі  сипаттамалар  мен  тапсырмаларға,  шамамен  бірдей 

элементтердің  күйіне  бӛлінеді.  Қосылған  жеке  элементтер  келесі  ережелерге 

сәйкес жүреді: 

-  ӛлшенген шамалардың физикалық біртектілігі; 

-  Осы элементтер арасындағы байланыс арналары; 

-  Элементтер байланыстарының үйлесімділігі. 

Ӛндірістік процесті ұйымдастырудың негізіне әрбір кәсіпорында және оның 

кез-келген  кеңісітігінде  және  барлық  негізгі,  қосалқы  және  қызмет  кӛрсету 

процестерінде  ұтымды  үйлесім  кіреді.  Бұл  комбинацияның  ерекшеліктері  мен 

әдістері әртүрлі еңбек жағдайларында әртүрлі, бірақ жалпы принциптер бар: 

-  Мамандандыру; 

-  Пропорционалдылық; 

-  Параллелизм; 

-  Бағыт; 

-  Ырғақтылық; 

-  Біліктілігі біркелкі емес жұмыстардың орнына ауыстыру

-  күрделі ӛндіріс процестерін оңайларымен алмастыру. 

Изм.

 

Лист 

Докум. № 1

 

Подпись


 

Дата


 

Лист


 

 ӚТ.5В070200.102-16.03.ТЕ 

1 «АРСЕЛОР МИТТАЛ ТЕМІРТАУ» АҚ 

 

 

«Арселор  Миттал  стил  Теміртау» АҚ  –  (2004  жылға  дейін  «Испат 

Кармет» АҚ), Теміртау қаласында.  1995  ж.  17  қарашада Қарағанды  металлургия 

комбинатын жекешелендіру  жӛнінде  ӛткен  жабық  тендерде  тӛрт  бәсекелестен 

басым  түсіп  штаб  пәтері  Лондонда  орналасқан «Испат  Интернэшнл 

ЛТД» компаниясы  жеңіске  жетті.  Соның  нӛтижесінде  «Испат  Кармет»  ААҚ 

құрылды. 

«АрселорМиттал  Теміртау»  АҚ  Қазақстан  Республикасының  тау-кен 

металлургиялық секторының ең ірі кәсіпорны болып табылады және ӛзінің кӛмір, 

темір  рудасы  және  энергетикалық  базасы  бар  біріккен  тау-кен  металлургиялық 

кешені болып табылады. 

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ құрылымы: 

-  болат департаменті

-  кӛмір департаменті; 

-  темір рудаларының департаменті. 

«АрселорМиттал  Теміртау»  АҚ  полимерлі,  мырыш  пен  алюминийді  қоса 

алғанда, жалпақ және ұзын ӛнімдерді ӛндіруге маманданған, сондай-ақ агломерат, 

темір рудасы мен кӛмір концентратын, кокс, шойын, болат, соның ішінде үздіксіз 

құйылған  плиталар,    жолақтар,    электрмен  дәнекерленген  құбырлар  және 

жарылыс пеші мен кокс химия ӛнеркәсібінің бірлескен ӛнімдері. 

Кәсіпорын МС ISO 9001, ISO 14001 экологиялық менеджменті және OHSAS 

18001  қауіпсіздік  техникасы  бойынша  сапа  менеджменті  жүйесіне  сәйкес 

сертификатталған. 

Болат 


департаменті. 

Бүгінгі 


күні 

«АрселорМиттал 

Теміртау» 

металлургиялық зауытының құрамында: 

-  коксохимия ӛндірісі; 

-  агломерат ӛндірісі; 

-  болат балқыту ӛндірісі; 

-  илектеу ӛндірісі; 

-  бірыңғай жӛндеу және орнатуды басқару

-  бас энергетик бӛлімінің бӛлімшесі; 

-  кӛлікті басқару. 

Коксохимия  ӛндірісі.  Жылына  3,5  млн.  тонна  кокс  ӛндіретін  алты  кокс 

пешті  батареяның  коксохимиялық  ӛндірісі.  Қарағанды  кӛмір  бассейнінің 

кокстелетін  кӛмірлері  кокс  ӛндірісі  үшін  шикізат  болып  табылады.

 

Коксохимия ӛндірісі құрамына мыналар кіреді:  

-  Химиялық жинау цехы

 

 

  

 

 Ӛлш.

 

Парақ 

Құжат № 


 

Қолы


 

Күні


 

Бет


 

ӚТ.5В070200.102-16.03.ТЕ Орындаған 

Сыздыкбеков Е.Г

Тексерген 

Аявхан К.А. 

Реценз. 

 

Н.Бақылау 

 

Бекіт. 

 

«Арселор Миттал Теміртау» АҚ 

 

Әдеб. 

Беттер


 

25 


ҚМИУ АиУ-16 ск тобы 

-  Кокс цехы. 

Кокстеу кезінде негізгі ӛнім химиялық жинауқтау цехына, түзетуге, шайыр 

балқыту цехына түсіп, соның нәтижесінде түзілген химиялық ӛнімдерді алатын - 

кокс және оған байланысты газ және шайыр пайда болады. 

Агломерат  ӛндірісі.  Агломерат  ӛндірісінің  жобалық  қуаты  жылына  6  млн. 

тоннаны  құрайды.  Орташа  сақтау  қоймалары,  зарядтау  материалдарын  және 

шламдарды,  агломерат  зауыттарын,  домна  пештер  цехын  және  шлакты  қайта 

ӛңдеу  цехын  құрайтын  бӛлгіш  комбайнды  қамтиды.  Ұнтақтау  және  сұрыптау 

фабрикасы  агломератты  ӛндіруге  арналған  материалдарды  қабылдауды, 

ұсақтауды,  қоймалауды  және  орташалауды  қамтамасыз  етеді.  Жалпы 

агломерациялық  алаңы  1008  ш.м.  үш  агломерация  машинасы.  домна  пештің 

цехының  қажеттіліктері  үшін  агломерат  шығарады.  Шикізат  ретінде  Ӛркеннің 

кендері  мен  концентраттары,  сондай-ақ  «ССГПО»  АҚ  концентраттары  мен 

түйіршіктері  пайдаланылады.  Ағын  ретінде  –  әктас,  доломит  және  әк  ӛнімдері 

қолданылады. 

Домна  цехы  конвертор  және  құйма  құю  цехы  үшін  қайта  жасалған  және 

құйма шойындар балқытады.  

Домна цехының құрамына ДП1  – 1719 м3, ДП2 – 2291 м3, ДП3 – 3200 м3 

және  ДП4  –  3200  м3  кӛлемді  тӛрт  пеш  кіреді.  ДП-2  –  техникалық  жабдықтау, 

сенімділік  және  қоршаған  ортаға  әсер  ету  бойынша  жаңа  буын  бірлігі.  Домна 

пешін  қайта  жаңғырту  «АрселорМиттал  Теміртау»  компаниясының  ең  ауқымды 

және  қымбат  инвестициялық  жобаларының  бірі  болды.  Пештің  жобалық  қуаты 

жылына 1,3 млн. тонна шойын құрайды. 

Қайта  құру  нәтижесінде  пештің  кӛлемі  300  текше  метрге  артып,  оның 

ӛнімділігі 15% -ға артты. Сонымен қатар күрделі жӛндеуден кейін пеш еуропалық 

деңгейге  сәйкес  келеді.  Жобаның  бірегейлігі  пештің  барлық  бӛліктерінде 

заманауи  жабдықтарды  орнатуда  негізінен  батыс  ӛндірісінің  компоненттері 

қолданылған.  Жобалық  құжаттаманы  «Арселор  Миттал»  компаниясының 

құрамына  кіретін  PAUL  WURTH  компаниясы  металлургиялық  зауыттың 

жобалау-конструкторлық бӛлімімен бірлесіп әзірледі. Ашық пештің жұмыс істеуі 

мен оның ӛнімділігін қамтамасыз ететін, сондай-ақ коксты тұтынуға байланысты 

жаңа,  еркін  ағынды  құю  құрылғысы  орнатылған.  Сонымен  қатар,  қайта  құру 

барысында  Калугиннің  жаңа  ауа  жылытқыштары  салынды.  Олар  жарылыс 

температурасын 1230 градуста ұстауға мүмкіндік береді. Осындай жылытқыштар 

әлемдегі  ең  үздік  металлургиялық  зауыттарда,  оның  ішінде  Арселор  Миттал 

зауытына да орнатылды. Барлығы шамамен 230 құрылғы. 

Тегіс  құю  ауласы  жұмыс  орнында  таудың  жұмыс  жағдайын  жақсартуға 

және  қауіпсіздікті  қамтамасыз  етуге  мүмкіндік  береді.  Шойын  шырақтарын  ашу 

және толтыру үшін жаңа құрылымдағы шағын ӛлшемді машиналар орнатылады. 

Шойын  мен  шлактың  бар  шұңқырлары  қорғалған,  қалдық  газдар  ұсталып, 

тазаланып,  содан  кейін  ғана  атмосфераға  шығарылады.  Жаңа  пештің  газы  енді 

жаңа қазандықта бу шығаруға қызмет етеді. Шойын шығару үшін қазіргі заманғы 

жоғары  технология  қолданылады.  Шойын  темір  кендерін  домна  пештерінде 

балқыту арқылы алынатын ӛңдеудің бастапқы ӛнімі. 

 

Изм.


 

Лист


 

Докум. № 1

 

Подпись


 

Дата


 

Лист


 

 ӚТ.5В070200.102-16.03.ТЕ 

Болат  балқыту.  Болат  балқыту  ӛндірісіне  оттегі  конвертерлік  цех  және 

үздіксіз  құю  машинасының  3  желісі  бар.  Үздіксіз  құю  машинасы  –  МНЛЗ-3 

операциялық конвертер цехының аумағында 130

130 және 150150 мм ӛнімдерді 

ӛндіруге арналған. Машинаның ӛнімділігі жылына 1,2 млн тонна есептеледі, бұл 

жылжымалы құрамның қажеттіліктерін қамтамасыз етеді. МНЛЗ-3 қолданыстағы 

цехқа толығымен бейімделген. 

Конвертер  цехында  қуаттылығы  300  тонна  болатын  екі  оттегі  конвертері 

және 2000 тонналық екі араластырғыш бар. Екі жылжымалы пештер, жылына 2,6 

миллион тонна тақтайша шығаратын екі радиалды үздіксіз құю машиналары бар. 

Фосфор  шойынынан  жасалған  конверторлық  болатты  ӛндірісте  металл 

балқытудың заманауи әдістерінің кешені пайдаланылады. 

Илектеу ӛндірісі. Илектеу ӛндірісінде ыстықтай илектеу цехы, екі суықтай 

илектеу цехы және полимерлік қаптамалар желісі бар ыстықтай мырыштау және 

алюминирлеу цехы бар. 

Ыстықтай  илеу.  Ыстықтай  илеу  алдында  тақтайшаларды  іріктеп  алу, 

мырышталған  және  қалайы  қапталған  болаттың  сапасына  тікелей  әсер  ететін 

металл қоспалары мен кеңістіктегң басқа да ақауларды қоспағанда, тұтқырлықтан 

босатылған металдың сапасын қамтамасыз  етеді.  Илектеудің  температурасы мен 

жолақты  тексеруді  қатаң  бақылау  арқылы  механикалық  қасиеттер  оның  барлық 

бағыттарында  бірдей.  Металдың  тұрақты  қалыңдығын  қамтамасыз  ету  үшін 

желіде үздіксіз қалыңдығын бақылау жүйесі бар. 

Суықтай  илеу.  Суықтай  илектеуге  дейін  ыстықтай  илектелген  металдың 

беті екі қайнатқыш жолақта  тұз қышқылымен қайнатылады. Содан кейін қажетті 

қалыңдығына қарай жолақ 5 немесе 6 торлы суықтай илектеу диірменінен ӛтеді. 

Бұл  кезеңде  шеттері  кесіледі.    5  торлы  цехтың  жобалық  қуаты  жылына  –  1300 

мың тонна, ал 6 торлы цехтың қуаты – 850 мың тонна. 

Ақ қалайы. Технологиялық процесс келесі ӛңдеу қадамдарын қамтиды: 

-  кӛміртекті болаттан жасалған суықтай илектеу; 

-  жолақты  жырту  және  дайындау  механикалық  қоспаларынан  бетінің 

электролитті тазалануы; 

-  негізгі  үрдісті,  электролитті  калмалауды  (үш  желінің  жобалық  қуаты 

жылына  375  мың  тоннаны  құрайды)  майсыздандыру  және  жолақты 

дайындау; 

-  парақтарды кесу. 

-  Ыстықтай  мырыштау  және  альюминирлеу  цехы  (ЦГЦА).  Негізгі 

агрегаттар: 

-  жылына  620  мың  тонна  жалпы  ыстық  алюминий-мырыш  жабынының 

жиынтығы; 

-  кӛлденең кесу жиынтығы; 

-  роликті құрастыру машинасы; 

-  Жобалық қуаты жылына 85 мың тонна болатын полимерлік жабындардың 

желісі. 

Ыстық  мырыштау  технологиясы  келесі  технологиялық  операцияларды: 

метал бетінің химиялық тазалауын, болат жолақтарын термохимиялық ӛңдеуді, 

 

Изм. 

Лист


 

Докум. № 1

 

Подпись


 

Дата


 

Лист


 

 ӚТ.5В070200.102-16.03.ТЕ 

қаптауды,  қаптаманың  қалыңдығын  бақылауды,  температураны,  салқындатуды, 

металды  байытуды  және  байытуды,  пасивацияны  және  қапталған  илемді 

майлауды қамтиды. 

Полимерлік жабындымен қапталған илек. Полимерлі жабындысын қолдану 

технологиясы  жолақты  химиялық  препараттаудан,  жолақта  бояуды  қолданудан, 

бояудың полимерлеуі (бекітілуі) үшін жолақты жылу ӛңдеуден тұрады. Міндеті – 

жабынды  біркелкі  қолдану,  біркелкі  кеңістікті  алу  және  қажетті  қаптау 

қалыңдығы.  Боялған  болатты  қаптау  автоматтандырылған  желілерде  илектеу 

әдісімен жүргізіледі. Илек ӛнімдерін бояу үшін полимерлі жабын пайдаланылады. 

Сұрыпты  илек.  Сұрыпты  илекті  ӛндіру  қарапайым  сапалы  кӛміртекті 

болатты  немесе  тӛмен  легірленген  болат  маркаларын  пайдаланғанда,  прокат 

зауытында  ыстық  илектеу  әдісімен  жүзеге  асырылады.  Роликті  цех,  құрылыс 

индустриясы  мен  машина  жасау  үшін  әртүрлі  металл  бұйымдарын:  арматура, 

шеңбер,  квадрат,  жолақ,  бұрыш,  швеллер  ӛндіруге  арналған.  Фабриканың 

қуаттылығы – жылына 400 мың тонна ӛнім. Роликті диірмен құрамында торларды 

тегістеу,  аралық  және  аяқталу  топтары,  прокатқа  арналған  жылу  ӛңдеу  жүйесі, 

тоңазытқыш,  кесу  орны  және  жӛнелтуге  арналған  дайын  бұйымдарды  жасау 

кіреді. 


Бірыңғай  жӛндеу  және  орнатуды  басқару.  Біртұтас  жӛндеу  және  орнату  

департаменттері  «АрселорМиттал  Теміртау»  АҚ-ның  басқару  құрылымының 

дербес  құрылымдық  бӛлімшесі  болып  табылады  және  тікелей  жӛндеу 

жұмыстарының директорына бағынады. 

БЖОБ-ның негізгі мақсаты: «АрселорМиттал Теміртау» АҚ бӛлімшелерінің 

механикалық жабдықтарының сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету, ең аз еңбек, 

материалдық  және  қаржы  ресурстарын  жұмсайтын  бәсекеге  қабілетті  ӛнім 

шығаруға қажетті. 

БЖОБ жоспарлары: 

-  Жабдықтар мен агрегаттарды ағымдағы және күрделі жӛндеу; 

-  «АрселорМиттал 

Теміртау» 

АҚ 

бӛлімшелерінің жабдықтарын 

пайдалануды  қамтамасыз  ету  үшін  қажетті  жартылай  фабрикаттар, 

қосалқы бӛлшектер мен ауыстыру жабдығы

-  «АрселорМиттал  Теміртау»  АҚ 

жабдықтарының  бӛлімшелерінің 

жұмысын қамтамасыз ету үшін қажетті жӛндеу жұмыстарын жасау; 

-  «АрселорМиттал Теміртау» АҚ бӛлімшелерінің жӛндеу және техникалық 

қызмет кӛрсету қажеттіліктері үшін металл ӛндіру. 

-  БЖОБ  профилактикалық  қызмет  кӛрсету  кестесін  әзірлейді,  негізгі 

бірліктер  мен  жабдықтар  мен  мерзімдерді  реттейді,  ӛндірістік 

қажеттілікке байланысты жӛндеу жұмыстарын жүргізеді. 

Бас энергетика бӛлімінің. Бас энергетика бӛлімін құрайды: 

-  Жылу электр орталығы – бу шығаратын станция; 

-  ЖЭО-2; 

-  Бу электр станциясы (ПСЦ); 

-  Оттегі цехы; 

-  Газ цехы; 

 

Изм. 

Лист


 

Докум. № 1

 

Подпись


 

Дата


 

Лист


 

10 


 

ӚТ.5В070200.102-16.03.ТЕ -  Сумен жабдықтау цехы (ЦВС); 

-  Гидротехникалық құрылыстар мен гидротранспорт (ГТСиГ) цехы; 

-  Тазарту зауыттары цехы (ЦОС); 

-  Металлургиялық  дүкендердің  энергетикалық  жабдықтарын  жӛндеу  цехы 

(ЭнРЦ); 

-  Металлургиялық  дүкендердің  электр  жабдықтарын  жӛндеу  цехы 

(ЦРЭМЦ); 

-  Электрмен жабдықтау цехы (ЭРЦ); 

-  Желі және қосалқы станциялар шеберханасы (ЦСП); 

-  Технологиялық диспетчерлендіру цехы (ЦТД); 

-  Желдету цехы; 

-  Орталық зауыт электротехникалық зертханасы (ЦЗ ЭТЛ); 

-  Орталық жылуэнергетика зертханасы (ЦТТЛ). 

Жылу  электр  орталығы  –  бу  шығаратын  станция-  электр  және  жылу 

энергиясымен,  жарылғыш  пештің  жарылысымен,  химиялық  тазартылған  сумен 

жабдықтау  цехтарын  қамтамасыз  ету.  ЖЭО-БШС  орнатылған  қуаты  –  192 

МВт/сағ. 

ЖЭО-2  –  электр  және  жылу  энергиясымен,  химиялық  тазартылған  және 

тұщы  сумен  шеберханаларды  қамтамасыз  ету.  Сонымен  қатар,  ЖЭО-2  Теміртау 

қаласына  жылу  мен  электр  энергиясын  береді.  ЖЭО-2  орнатылған  қуаты  –  435 

МВт/сағ. 

Бу  электр  станциясы  –  зауыттың  цехтар  мен  ӛндірістік  нысандарын 

энергетикалық  тасымалдаушылармен  (бу,  сығылған  ауа,  химиялық  тазартылған 

су) әр түрлі параметрлермен қамтамасыз етуге арналған. 

Оттегі цехы ауаны бӛлу ӛнімдерін (оттегі, азот, аргон) ӛндіруді қамтамасыз 

етеді,  сондай-ақ  тұтыну  цехтары  үшін  шикі  және  құрғақ  сығылған  ауаны 

шығарады. Оттегінің ӛнімділігі сағатына 144000 текше метрді құрайды. 

Кӛлік департаменті. Кӛлік қызметтеріне мыналар кіреді: 

-  Кӛліктік логистика, жүк және коммерциялық жұмыстар департаменті

-  Сыртқы кӛлікті, жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру

-  Автокӛлікпен жүретін зауыттың ӛндірістік циклін қамтамасыз ететін 

автокӛлік бӛлімі, комбайн персоналын тасымалдауды, автокӛлік 

құралдарының ағымдағы жӛндеуін және техникалық қызмет кӛрсетуін 

қамтамасыз етеді; 

-  Темір жол кӛлігін басқару. 

ТЖКБ мыналарды қамтиды: 

-  Ӛндірілетін  жолды  ағымдағы  жӛндеу  және  жӛндеу  бойынша  теміржол 

трассаларын,  ғимараттар  мен  құрылыстарды  жӛндеу  және  техникалық 

қызмет кӛрсету, жол және қар тазалау құралдарын пайдалану цехы. 

-  Жылжымалы  құрамның  цехы  локомотивтерде,  арнайы  вагондарда  және 

станцияларда күнделікті жӛндеу жұмыстарын жүргізеді. 

-  Техникалық  қызмет  кӛрсету  цехы  ішкі,  оның  ішінде  технологиялық, 

тауарларды  тасымалдауды,  сондай-ақ  шеберханалар  мен  ӛндірістердің 

фронттарыда жүкті тиеу-түсіру жұмыстарын ұйымдастырады. 

Изм.

 

Лист 

Докум. № 1

 

Подпись


 

Дата


 

Лист


 

11 


 

ӚТ.5В070200.102-16.03.ТЕ Кӛмір  департаменті  1996  жылғы  маусымда  құрылды  және  коксталған 

кӛмірдің  ӛндірістік  қуаты  жылына  7  миллион  тоннадан  астам  болды.  Кӛмір 

департаментінің  шахталарында  пайдалы  қазбаларды  ӛндіру  жерасты  әдісімен 

жүзеге  асырылады.  «АрселорМиттал  Теміртау»  АҚ  кӛмір  департаментінің 

құрамына кіреді: 

-  Абай  кеніші  (бұрынғы  Калинин  кені)  1961  жылы  пайдалануға  берілді. 

Абай кенішінің ӛндірістік бірлігі ретінде 1998 жылы екі кенішті: Калинин 

кеніші мен Абай кенішін біріктіру арқылы құрылды. Тау-кен кӛмір сорты 

– K, OC. 

-  «Саранская»  шахтасы  1955  жылы  пайдалануға  берілді.  Шахтаның 

жобалық  қуаты  жылына  1,8  млн.  тонна  кӛмірді  құрайды.  Ӛндірілетін 

кӛмір сорты – KР. 

-  «Қазақстан»  шахтасы  1969  жылдың  маусымында  пайдалануға  берілді. 

Тау-кен кӛмір сорты – КЖ, 1К. 

-  «Шахтинск»  шахтасы  1973  жылы  пайдалануға  берілді.  Жобалық 

қуаттылығы жылына 1,8 млн. тонна кӛмір. Тау-кен кӛмір сорты – Ж, КО, 

КЖ. 

-  «Тентек»  шахтасы  1979  жылы  қолданысқа  берілді.  Жобалық  қуаты жылына 4 млн.тонна кӛмір есептелген. Тау-кен кӛмір сорты – КЖ, К, Ж. 

-  Костенко  шахтасының  жұмысы  1934  жылы  –  Гигант-А  және  Гигант-Б 

шахталары салынған кезде басталды. 1934 жылы 13 тамызда «Гигант-А» 

шахтасы  1934  жылы  27  шілдеде  ұшақ  апатында  қайтыс  болған 

«Карагандауголь»  трестінің  менеджері  И.А.  Костенконың  атын  алды. 

Шахта  1942  жылы  пайдалануға  берілді.  Ӛндірілген  кӛмір  сорты  –  2КО, 

1КО, 1К. 

-  В.И.  Ленин  кен  орны  1964  жылы  пайдалануға  берілді.  1968  жылы  1/2 

шұңқырымен «Инклинттен» біріктірілді. Кеніштің жалпы қуаты жылына 

2,1 млн. тонна кӛмірді құрады. Тау-кен кӛмір сорты – КЖ. 

-  Тусуп  Күзембаев  кеніші  1959  жылы  пайдалануға  берілді.  1998  жылы 

КСРО-ның  50  жылдық  мерейтойымен  аталды.  Кен  орнының  жобалық 

қуаты жылына 1,6 млн. тонна кӛмірді құрайды. Тау-кен кӛмір сорты – К. 

-  «ЦОФ Восточная» тау-кен байыту комбинаты. «Восточная» орталық кен-

байыту  фабрикасы  1980  жылы  жобалық  қуаты  жылына  6  млн.  тонна 

қарапайым 

кӛмірмен 

пайдалануға 

берілді 

және 


Қазақстан 

Республикасындағы  ірі  кӛмір  ӛндіруші  кәсіпорын  болып  табылады. 

Қазіргі уақытта зауыт KЖ, K дәрежесіндегі отқа тӛзімді кӛмірлерді  және 

«АрселорМиттал  Теміртау»  АҚ-ның  шахталарында  ӛндірілетін  КО 

ӛндіреді. Байытудың түпкілікті ӛнімі: Украинада жеткізілетін концентрат 

және  «Арселор  Миттал  Теміртау»  жеке  қажеттіліктеріне  арналған 

ӛнеркәсіптік  ӛнім.  Операция  кезеңінде  зауыт  123  млн.  тоннадан  астам 

қарапайым  кӛмірді  ӛңдеді  және  63,3  млн.  тонна  кокс  концентратын 

ӛндірді. 

Қарағанды  облысының  аумағында  орналасқан  жер  үсті  қосалқы 

кәсіпорындары (Қарағанды, Сарань, Абай, Шахтинск): 

 

Изм. 

Лист


 

Докум. № 1

 

Подпись


 

Дата


 

Лист


 

12 


 

ӚТ.5В070200.102-16.03.ТЕ -  «Тау-кен машиналары» зауыты;  

-  РГТО зауыты; 

-  НОММ зауыты; 

-  «Углесервис»  мамандандырылған  шахтаны  түзетін  және  реттейтін 

кәсіпорын; 

-  «Спецшахтомонтаждегазация» басқармасы; 

-  Технологиялық кӛлік департаменті; 

-  Шахта мен жӛндеу жұмыстарын басқару; 

-  «Энергуголь» ӛндірістік басқару; 

-  Қарағанды кӛмір электростанциясы; 

-  Қарағанды қаласындағы «Шахтоосушение» құрылыс-монтаждау бӛлімі; 

-  Қарағанды жүк тасымалдау бӛлімі. 

«Ӛркен» ЖШС Темір кені Қазақстандағы тӛрт кәсіпорынның жиынтығы: 

-  «Ӛркен» ЖШС Лисаковск филиалы (Қостанай облысы); 

-  «Ӛркен-Кентоба» ЖШС ӛкілдігі «Ӛркен» ЖШС (Қарағанды облысы); 

-  «Ӛркен-Атансор» ЖШС Ӛскемен ӛкілдігі (Ақмола облысы); 

-  Ӛркен-Атасу ЖШС ӛкілдігі (Қарағанды облысы). 

Негізгі қызметі – Лисаковск, Кентобе, Атасу, Атенсор кеніштеріндегі темір 

рудасын  ӛндіру  және  ӛңдеу  және  кейіннен  дайын  ӛнімді:  темір  рудасы 

концентратын негізгі тұтынушы – «АрселорМиттал Теміртауға» жеткізу.  

«Ӛркен» ЖШС-нің Лисаковск филиалы темір кенінің тӛрт бӛлімшесінің бірі 

болып табылады («Ӛркен» ЖШС). Оның тарихы 1949 жылы Лисаковское қоңыр-

олеолит рудаларының алқабын ашумен басталды. Бұл алқаптың негізгі ерекшелігі 

кеннің жер бетінде орналасқандығында. Кеннің бұлай орналасуы елеусіз капитал 

мен  операциялық  шығындармен  заманауи  жоғары  технологиялық  тау-кен 

техникасын пайдалану арқылы кен орнын тиімді және үнемді дамытуға мүмкіндік 

береді. 

«Ӛркен-Кентобе»  ЖШС  Ӛркеннің  ӛкілі.  Кентобе  темір  рудасы  Қарағанды 

қаласының  Қарқаралы  ауданында  орналасқан.  Жалпы  геологиялық  қорлар  131,6 

млн. тоннаны құрайды, оның ішінде ашық жұмыстар 22,6 млн. тонна. 

Кентобе  кені  –  жақсы  магнитті  қасиеттері  бар  аздап  байытылған  шикізат. 

2001  жылдың  16  ақпанынан  бастап  кәсіпорын  «АрселорМиттал  Теміртау»  АҚ 

темір  рудасы  департаментінің  мүшесі  болып  табылады.  Оның  құрылымына 

мыналар  кіреді:  тау  және  ұсақтау  учаскелері,  теміржол  және  автомобиль  кӛлігі, 

техникалық бақылау бӛлімі, электр станциясы, әкімшілік персонал. 

«Ӛркен-Атасу»  ӛкілдігі  «Ӛркен»  ЖШС  2003  жылдың  6  қаңтарында  темір 

рудасы бӛлімшесінің мүшесі болды. Негізгі қызмет түрлері «Батыс Қаражал» кен 

орнының темір рудасын ӛндіру, ӛңдеу және байыту және кейіннен дайын ӛнімді, 

темір  рудасының  концентратын,  негізгі  тұтынушы  –  «АрселорМиттал 

Теміртауға» жеткізу. 

«Ӛркен-Атансор»  ЖШС-нің  ӛкілдігі  –  ӛте  жас  компания.  2004  жылдың  12 

қарашасында  «АрселорМиттал  Теміртау»  АҚ  («Ӛркен»  ЖШС)  темір  рудасы 

бӛліміне енді. «Атансор» кен орны Ақмола облысының Еңбекшілдер ауданында, 

Степногорсктан  80  шақырым  жерде  орналасқан.  Мұнда  марит  және  магнетит 

Изм.

 

Лист 

Докум. № 1

 

Подпись


 

Дата


 

Лист


 

13 


 

ӚТ.5В070200.102-16.03.ТЕ кендері  ӛндіріледі.  «Атансор»  кен  орнының  геологиялық  жағдайлары  оны  ең 

тиімді түрде - ашық әдіспен әзірлеуге мүмкіндік береді. 

«АрселорМиттал  Теміртау»  компаниясы  ӛнеркәсіптің  жүзеге  асырылуын 

және  келесі 4.0 индутстриясын енгізу жұмыстарын жүргізіп жатыр: 

-  MES  Ӛндіріс  Менеджменті  Жүйесі  (ӛндірісті  басқару  жүйесі).  MES-

жүйелері  автоматтандырылған  технологиялық  процестерді  басқару 

жүйелерінің  мыңдаған  датчиктерімен  жасалатын  деректердің  үлкен 

кӛлемін  жинауға  және  ӛңдеуге  мүмкіндік  береді.  «АрселорМиттал 

Теміртау»  АҚ-да  MES  пилоттық  жобасы  үздіксіз  құю  (үздіксіз  құюға 

арналған барлық машиналарда), ыстықтай илектеу цехында және прокат 

зауытына сәтті енгізілді. 

-  SAP  жүйесінің  бағдарламалық  жасақтамасы.  Кәсіпорынның  ішкі 

процестерін  басқаруды  автоматтандыруға,  процестердің  ашықтығын 

арттыруға,  қызметтің  тиімділігін  талдауды  және  деректерді  жинау 

процесін  жеңілдетуге  мүмкіндік  беретін  бірқатар  функционалдық 

бірліктерді табысты іске асыруда. 

-  Вагон  нӛмірлерін  танитын  салмақтық  кешендер.  Жүйе  зауыттың 

периметрін  қамтитын  вагондар  сандарын  тану  арқылы  ӛлшенген 

теміржол кешендерін басқаруға мүмкіндік береді. 

-  Автомобильдер  мен  теміржол  кӛліктеріне  GPS  мониторинг.  Кӛлік 

құралының қозғалыс бағытын нақты уақыт режимінде қадағалауға, отын 

шығынын  бақылауға,  қозғалтқыш  сағаттарын,  жол  жүру  уақытын,  бос 

уақытты,  жүгіруді,  орташа  және  ең  жоғары  жылдамдықты  бақылауға 

мүмкіндік береді. 

-  Бұлтты технологияларға кӛшу. «O365» ДК пайдаланушыларына файлдар 

бұлт  қоймасын  пайдалануға,  ақпаратты  орналастыру  үшін  порталды 

қолдануға,  кез-келген  құрылғыдағы  құжаттармен  және  кестелермен 

жұмыс істеуді және т.б. пайдалануға мүмкіндік береді. 

-  Бет  биометриясының  технологиясына  негізделген  (Система  контроля 

доступа,  СКД)  жүйесі.  СКД  -  осы  аумаққа  қолжетімділікті  басқаруға, 

персонал мен келушілердің деректер базасын сақтауға, қызметкерлер мен 

мердігерлердің  жұмыс  уақытын  есепке  алуға,  SAP  HR  жүйесімен 

біріктіру  кезінде  жалақыны  есептеуге  және  терроризм  қаупін  барынша 

азайтуға мүмкіндік беретін бағдарламалық және аппараттық құралдардың 

үйлесімі. 

 

  

  

  

 

  

 

Изм. 

Лист


 

Докум. № 1

 

Подпись


 

Дата


 

Лист


 

14 


 

ӚТ.5В070200.102-16.03.ТЕ 
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
дістемелік материалдар
дістемелік сыныстар
ауданы кіміні
конкурс туралы
Мектепке дейінгі
рметті студент
облысы бойынша
жалпы білім
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
білім беруді
мелетке толма
разрядты спортшы
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...